Právní odvětví a právní ochrana – maturitní otázka

 

Otázka: Právní odvětví a právní ochrana

Předmět: Společenské vědy, Právo

Přidal(a): Hrusinska

 

 

Právní odvětví

 • Právní odvětví je autonomní část právního řádu. Ten se sice především skládá ze všech platných právních norem, lze ho ale teoreticky rozdělit i na větší celky, přičemž základním dělením, pocházejícím již z dob římského práva, je dělení na právo veřejné (ius publicum) rá jsou s větší či menší mírou přesnosti zařaditelná právě buď do práva soukromého nebo veřejného. Stejně tak je lze odlišovat jako odvětví práva hmotného nebo procesního
 • Soukromé právo: Občanské právo, Rodinné právo, Autorské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Mezinárodní právo soukromé
 • Veřejné právo: Ústavní právo, Správní právo, Trestní právo (hmotné a procesní), Právo sociálního zabezpečení, Finanční právo, Občanské právo procesní, Mezinárodní právo veřejné, Právo Evropské unie, Právo životního prostředí
 • U téměř každého právního odvětví hraje nejdůležitější úlohu základní právní předpis, tzv. kodex, např. u práva občanského to je občanský zákoník, u práva trestního hmotného trestní zákoník apod. Žádné však není tvořeno jen jedním právním předpisem, např. právo správní obsahuje velmi mnoho zákonů, a ještě více podzákonných předpisů (vyhlášek a nařízení).

 

Soukromé právo

Občanské právo

 • upravuje vzájemné vztahy mezi občany navzájem, mezi fyzickými a právnickými osobami a mezi nimi a státem 
 • osobnostní práva- (Nezcizitelná, nemajetková) -právo na svobodu, soukromí, autorství,..
 • vlastnické právo-právo něco držet, užívat a nakládat
 • dědické právo-regulace přechodu zejména majetkových práv na druhou osobu (dědická smlouva nebo závěť)

Rodinné právo

 • Odvětví soukromého práva, jehož pramenem je občanský zákoník
 • Upravuje povinnosti a práva osob, které vystupují v různých rolích v rodině
 • Předmět: vznik a zánik manželství, vztah mezi manžely, rodiči a dětmi, nebo dětmi a dalšími osobami, které nahrazují rodiče
 • Zabývá se: manželstvím a registrovaným partnerstvím, manželským majetkovým právem, příbuzenstvím a švagrovstvím, jinými formami péče o děti, výživným

 

Pracovní právo a právo soukromé (ius privatum). V současnosti se však právo dělí především na konkrétní právní odvětví, kde: 

 • Soubor právních norem, které upravují právní vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavateli při výkonu práce a právní vztahy, které s výkonem práce souvisejí
 • Každý občan se může svobodně rozhodnout, jak bude pracovat (podnikání, pracovní nebo služební poměr, nezaměstnanost, ucházení se o pozici pomocí úřadu práce)
 • Závislá práce – pracuji pod někým, nebo nad někým (zaměstnavatel vs. zaměstnanec) – je povolena od 15 let
 • Pracovní poměr vzniká pracovní smlouvou (obsahuje důležité informace o práci- místo, druh a začátek výkonu.. Smlouva zaniká – po uplynutí času, výpovědí, vzájemnou dohodou, úmrtím
 • DPP – dohoda o pracovním poměru vs. DPČ – Dohoda o pracovní činnost

 

Veřejné právo

Správní právo

 • regulace působnosti výkonné moci ve státě
 • stavební zákon, petiční zákon, zákon o státní kontrole atd.
 • Účastník správního řízení- každý o jehož právech se rozhoduje, každý kdo právo vytváří, mění a ruší.. žadatel
 • Fáze řízení – žádost.. shromáždění podkladů.. předvolání požadovaných osob.. vydání rozhodnutí.. při odvolání se zajistí opravné šetření.. Popřípadě se začne řízení vykonávací (exekuce)
 • Prakticky – při překročení rychlosti mě zastaví policie a začne semnou sepisovat správu (tento proces se nazývá správní řízení)
 • Předmětem správního řízení je přestupek

 

Trestní právo

 • souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím jednáním, vymezuje trestné činy a tresty, předchází trestné činnosti
 • Pro cizince a občany je jiné
 • Pramenem je trestní zákoník a trestní řád
 • trestný čin-protiprávní čin, který trestní zákoník označuje za trestný…
 • Dělení trestních činů – zločiny-(odnětí svobody nejméně na 10 let) a přečiny (do 5 let)
 • Trestní odpovědnost- následek za spáchání trestného činu (v některých případech se vylučuje protiprávnost: obrana, krajní nouze,..)
 • Míra zavinění – úmysl (přímý X nepřímý), nedbalost (vědomá X nevědomá) • Odpuštění trestu: Milost X amnestie
 • Trest: odnětí svobody X alternativní tresty (např. domácí vězení, veřejně prospěšné práce, propadnutí majetku, zákaz činnosti), podmíněný X nepodmíněný

 

Právní ochrana

 • Právní ochrana je zajišťována jak orgány veřejné moci, které mohou být součástí moci soudní i moci výkonné, tak soukromoprávními subjekty.
 • Společnost si za účelem obrany proti porušování právních norem vytváří orgány právní ochrany. 
 • Ty proti narušitelům pořádku zakročují, provinilce postihují a zjednávají spravedlnost.
 • Orgány právní ochrany: policie, státní zastupitelství a soudy (v některých případech (například znečištění veřejného prostranství) mohou zakročovat i obecní úřady, krajské úřady a jiné orgány státní správy)
 • Zároveň ale platí, že každý je ochránce svých práv, a proto záleží i na něm, zda bude právní ochrana realizována (advokátní služby, exekutor, notář)

 

Soudy

Podle povahy věci rozlišujeme 4 základní typy soudů:

 • civilní (občanskoprávní vztahy – např. rozvod manželství)
 • trestní (rozhodují o vině a uložení trestu pachatelům trestných činů – např. loupež, vražda, podvod…)
 • správní (přezkoumávají rozhodnutí správních orgánů)
 • ústavní (rozhodují o dodržování ústavy a ústavnosti právních předpisů)

 

Principy fungování soudnictví: Základní princip = spravedlivý proces

Tomuto principu jsou podřazeny:

 • nezávislost a nestrannost soudů a soudců
 • princip zákonného soudu a zákonného soudce
 • princip rovnosti kontradiktornosti
 • princip veřejnosti
 • princip ústnosti a přímosti
 • princip hospodárnosti
 • princip předvídatelnosti

 

Policie

 • jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor
 • zřízený zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
 • Úkol = ochrana bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti podřízena Ministerstvu vnitra

 

Státní zastupitelství

 • soustava úřadů, která se vedle soudů podílí na právní ochraně
 • zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení

 

Soustava úřadů státního zastupitelství:

 • nejvyšší státní zastupitelství
 • vrchní státní zastupitelství
 • krajské státní zastupitelství
 • okresní státní zastupitelství
 • sídla a obvody úřadů státního zastupitelství se shodují se sídly a obvody soudů.

 

Advokáti

 • soukromé osoby poskytující za úplatu právní služby

 

Exekutoři

 • zajišťují nucený výkon soudního rozhodnutí

 

Notáři

 • sepisují veřejné listiny o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlašování, legalizace; vedle toho poskytují běžnou právní pomoc.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!