Právní řád České republiky – maturitní otázka

 

   Otázka: Právní řád České republiky

   Předmět: Společenské vědy, Právo

   Přidal(a): Johana Drahná

 

Vznik a vývoj české státnosti 

 • osídlení již od nejstaršího paleolitu
 • 5. stol. př. n. l.– Keltové – Bójové 
 • 5. stol. n. l.– stěhování národů 
 • 6. stol. – příchod Slovanů
 • 7. stol.– Sámova říše
 • 9. a 10. stol.– počátek Velkomoravské říše
 • 995 – Přemyslovský stát – sjednocení
 • 1212 – zlatá bula sicilská – koruna krále je dědičná 
 • 1526 – nástup Habsburků
 • 1. světová válka – protirakouský odboj Maffie, Československá národní rada
 • 28. října 1918 – samostatný stát 
 • 29. září 1938 – konference mocností v Mnichově
 • 1946 – vítězství komunistů ve volbách
 • 1948 – komunisté k moci
 • 21. 8. 1968 – normalizace 
 • 17. listopad 1989 – sametová revoluce
 • 1. leden 1993 – vznik ČR

 

Ústavní vývoj

 • 1500 – Vladislavské zemské zřízení 
 • 1627 – obnovení zemského zřízení – dědičná moc Habsburků 
 • 1848 – revoluční rok (proti feudálům a absolutistickému vládnutí) → revoluce poražena – Rakouská monarchie – absolutismus 
 • 1867 – prosincová ústava → rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie 
 • 1918 – rozpad Rakousko-Uherska Národní výbor – příprava na vznik Československa 
 • 28.10.1918 – vyhlášení ČS recepční norma – právní dohody jako v Rakousku Uhersku platí na území ČSR do doby, než budou mít vlastní 
 • 13.11.1918 – přijata prozatímní ústava
 • 29.2.1920 – Ústava Československé republiky → 9.5.1948 novelizována (po skon. 2.)
 • 11.7.1960 – Socialistická ústava
 • 1968 – ústavní zákon o federaci
 • 1989- pád komunismu
 • 1.1.1993 – rozpad ČSR

 

LISTINA LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD 

 • součást ústavního pořádku České republiky 

 

Obecná ustanovení 

 • lidé jsou svobodní a rovni v důstojnosti a právech
 •  základní práva a svobody jsou nezadatelné, nepromlčitelné a nezrušitelné
 •  každý může činit, co není zákonem zakázáno a nesmí být nucen
 •  činit co zákon neukládá základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, víry … 
 • meze mohou být upraveny pouze zákonem 
 • nikomu nesmí být způsobena újma na právech

 

Základní lidská práva a svobody 

 • právní způsobilost, právo na život, osobní svoboda, právo na zachování lidské důstojnosti, svoboda myšlení, ochrana listovného tajemství, svoboda projevu náboženství a víry
 •  politická práva: svoboda projevu, petiční právo, shromažďovací právo, právo podílet se na veřejné správě, právo na odpor 

 

Právo národnostních a etnických menšin 

 • příslušnost k národnosti či etnické menšině nesmí být nikomu na újmu, občanům tvořících menšiny se zaručuje všestranný rozvoj

 

Hospodářská, sociální a kulturní práva 

 • svobodná volba povolání, právo na práci, právo na spravedlivou odměnu za práci, právo na ochranu zdraví, právo na vzdělání, právo na přístup ke kulturnímu bohatství, ochrana rodičovství

 

Právo na soudní a jinou právní ochranu 

 • právo na zákonného zástupce, není trestného činu mimo zákon, není trestu mimo zákon, presumpce neviny

 

Ústava 

 • skládá se: preambule, 8 hlav, 113 článků 
 • základní ustanovení
 •  moc zákonodárná, výkonná, soudní; Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka 
 • územní samospráva 
 • přechodná i závěrečná ustanovení 
 • součástí i Listina základních práv a svobod 
 • Symboly – velký a malý znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť, státní hymna
 • právní akt nejvyšší právní síly, upravující principy určitého státu, organizaci veřejné moci, územní samosprávu a základní práva a svobodu občanů 
 • nejvyšší zákon v každém státě 
 • má nejvyšší právní sílu → zákony nesmí být v rozporu s ústavou
 •  dodává suverenitu státu
 •  a1) psaná: dokument, který má speciální uzákonění (většina států např. ČR, USA) 
 • b1) nepsaná: vychází ze zvyků a tradic (př. u různých kmenů, které fungují jako stát, vyvinula se takto i ústava VB) 
 • a2) flexibilní (pružná): může se pomocí prostého zákona změnit či doplnit 
 • b2) rigidní (tuhá, neměnná): změna vyžaduje ústavní zákon, tj. souhlas ústavní většiny členů parlamentu, příp. Referendum

 

Preambule 

 • vyjádření věrnosti občanů k tradicím a odhodlanost chránit, budovat a rozvíjet ČR
 • ochrana lidské důstojnosti, svobod a rovnoprávnosti, úcta k lidským právům

 

ÚSTAVA ČR 

 • součástí Ústavního pořádku společně s Listinou základních lidských práv a svobod
 • přijata Českou národní radou: 16. prosince 1992
 • účinnost: 1. ledna 1993
 • obsahuje preambuli (úvodní prohlášení) 
 • složena z 8 hlav, které tvoří 113 článků

 

Vznik ČR

Historie ústavy:

 • a) 1848 -1918: Habsburská monarchie: Ústava, která stanovuje, že císař je nejvyšší orgán
 • b) 1918 – 1920: Československá prozatímní ústava byla schválena ihned po vzniku ČSR (tři nejvyšší orgány: Národní shromáždění, prezident republiky a vláda) 
 • c) 1920: Ústava samostatného ČSR 
 • d) 1948- 1960: Ústava lidově-demokratická- rozdělení na národ český a slovenský 
 • e) 1960- 1989: Ústava ČSSR 
 • f) v r. 1968: přidán zákon o federaci
 • g) 1989: Menší úpravy v prospěch komunismu (obcházení Lidských práv a svobod) 
  • listopad 1989 počátek pádu komunistického režimu
  • z ústavy odstraněna vedoucí úloha strany KSČ 1990 – Československá federativní republika
 • h) od r. 1993: v rámci samostatné ČR

 

Ústava ČR 

ústavní zákon č. 1/1993 

 • Hlava I – Základní ustanovení-článek 3 – Základní listina práv a svobod jako součást ústavního pořádku 
 • ČR je svrchovaný, jednotný a nezávislý demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana
  • státní moci na moc zákonodárnou,
  • výkonnou
  • soudní
  • vymezuje jakým způsobem se mění ústava – ústavními zákony
  • mezinárodní smlouvy nadřazené zákonům ČR
  • hranice státu, hlavní město, státní symboly (velký a malý státní znak, trikolóra, vlajka, standarta, stát. pečeť, hymna)

 

Hlava II – Legislativa (zákonodárná moc) 

 • zákonodárnou moc má Parlament: 

 

Horní komora – Senát 

 • ústavní pojistka
 • 81 členů nad 40 let
 • volba většinovým způsobem (nejčastěji dvoukolovým) po třetinách každé 2 roky, nemůže být rozpuštěn

 

Dolní komora

 • Poslanecká sněmovna parlamentu ČR – významnější
 • 200 členů nad 21 let voleni 1x za 4 roky poměrnou volbou
 • PS vyjadřuje důvěru vládě a schvaluje rozpočet ->musí být přítomna alespoň 1/3 poslanců
 • aktivní volební právo (smět volit) x pasivní volební právo (smět být zvolen)
 • politické kluby – sdružení poslanců z jedné strany (min. 5 členů)
 • výbory – sdružení poslanců z různých stran podle odbornosti (kultura, školství, zdravotnictví)

 

Poslanecká imunita

 • = imunita poslanců a senátorů: nesmí být trestně stíhán, pokud ho jejich orgán nezbaví imunity

 

Hlava III Exekutiva (výkonná moc) 

 • = pojednává o pravomocech prezidenta, hlavy státu 

 

Prezident-nad 40 let

 • státní občanství s trvalým pobytem v ČR
 • trestně bezúhonný, má imunitu (žalován pouze za vlastizradu)
 • je volen PS a Senátem funkční období na 5 let max. 2x za sebou 

 

Volba prezidenta:

 • Od roku 2013- přímá volba prezidenta
 • zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů
 • nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, koná se do čtrnácti dnů druhé kolo -volby do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů
 • zvolen je ten kandidát, který získal ve druhém kole nadpoloviční většinu hlasů
 • pravomoci: jmenuje a odvolává předsedu vlády
 • svolává a rozpouští PS
 • jmenuje ústavní soudce
 • zmírňuje tresty
 • podepisuje zákony (právo veta)
 • reprezentuje stát navenek
 • vrchní velitel ozbrojených sil

 

Vláda

 • vrcholný orgán výkonné moci 
 • premiér, místopředsedy a ministry
 • v čele premiér – tradičně pochází z nejsilnější strany
 • sestaví si vládu(jmenuje prezident) – vláda předstupuje před PS, schválí (alespoň 101 hlasů)
 • místopředsedy, jejichž počet si volí sama
 • jmenuje i odvolává prezident
 • sídlo: Praha – Strakova akademie
 • Většina ministrů má vlastní resort (např. finance, obrana, doprava)
 • Vydává nařízení, což jsou podzákonné právní normy, takže se musí řídit zákony i ústavou.

 

Právní normy

 • všeobecně závazná pravidla chování, dodržování je vynutitelné státní mocí, jsou v písemné formě
 • jejich tvorba – legislativa (lex – zákon)
 • Postih za porušení právní normy – sankce.
 • Soubor právních norem =právní předpis

 

Hlava IV Soudní moc 

 • vykonávají jménem republiky nezávislé soudy
 • soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí
 • jmenováni prezidentem
 • ústavní soudci (15) ve funkci na 10 let
 • schváleni Senátem
 • jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat
 • funkce soudce není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné správě

dva stupně: u soudu první instance a u odvolacích soudů

 Ústavní soudy (Brno) – ochrana ústavnosti

 • lidských práv
 • souladu v právu
 • výklad právních norem
 • 15 soudců jmenovaných prezidentem na 10 let

 

Nejvyšší soud České republiky 

 • Vrchní soud – Praha a Olomouc
 • Krajský soud
 • Okresní soud
  • soudce musí být nezávislý a nestranný
  • nesmí porušovat zákon
  • bezúhonný občan
  • velké právní vzdělání

 

Státní zastupitelství = je soustava úřadů

 • včele stojí státní zástupci
 • úkolem je chránit veřejný zájem – tedy zájem občanů
 • Dozorují – nad policejním vyšetřováním
 • podávají a vedou veřejnou žalobu
 • vytváří obhajoby pro občany
 • navrhují soudci výši trestu

 

Hlava V- Nejvyšší kontrolní úřad

 • = nezávislý orgán, vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a penězi 
 • kontroluje hospodaření s majetkem státu
 • Dohlíží na plnění státního rozpočtu
 • Prezidenta a viceprezidenta NKÚ jmenuje prezident republiky.

 

Hlava VI- Česká národní banka

 • pečuje o stabilitu měny
 • ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky
 • orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize na finančním trhu.
 • je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb.
 • Je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze
 • ČNB vykonává svoji činnost prostřednictvím ústředí v Praze a mimopražských pracovišť v Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě
 • do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona

 

Hlava VII- Územní samospráva

Hlava VIII- Přechodné a závěrečné ustanovení

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!