Právní systém a právní norma – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Právní systém a právní norma

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): klara.posp

 

 

 

 

Právní systém

– obsahové uspořádání právních předpisů.

– podle toho, o čem předpis pojednává, se zařazuje do příslušného právního odvětví.

 

Formální prameny práva:

 • všechny formy v nichž právní normy vstupují do právního řádu. (zákony, vládní nařízení, vyhlášky apod.)
 • každé právní odvětví v systému práva je souborem obsahově příbuzných zákonů vládních nařízení a vyhlášek

Materiální prameny:

 • společenské proměn, problémy a potřeby vyžadující právní úpravu

 

Přehled a charakteristika nejdůležitějších právních odvětví:

1) Ústavní právo jsou ústavní normy o uspořádání a řízení státu, o nejvyšších orgánech státní

moci a správy.

2) Správní právo upravuje organizaci a činnost státního administrativního aparátu.

3) Občanské právo zahrnuje právní normy o majetkových záležitostech fyzických a právnických osob.

4) Obchodní právo jsou speciální normy o podnikatelských majetkových vztazích.

5) Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích, které s výkonem práce souvisejí.

6) Rodinné právo upravuje vztahy mezi manžely, mezi rodiči a dětmi a vztahy při náhradní výchově dětí.

7) Trestní právo vymezuje, která jednání jsou trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají.

8) Finanční právo upravuje peněžní záležitosti.

9) Soudní právo zahrnuje procesní právo ústavní občanské, trestní a správní.

10) Veřejné právo upravuje takové vztahy, ve kterých stát a jeho orgány vystupují jako nadřízení nositelé moci vůči podřízeným osobám, jimž jsou uloženy povinnosti. Do oblasti veřejného práva patří: právo trestní a správní.

11) Soukromé právo upravuje společenské vztahy na základě rovnosti účastníků, i když účastníkem takového vztahu je stát. Patří sem např: právo občanské, obchodní a rodinné.

 

Právní norma

– obecně závazné pravidlo chování, které má státem stanovenou formu a které je vynutitelné státním donucením.

 

Znaky právní normy:

 • Normativnost – upravuje to co má být, ne to co je.
 • Právní závaznost – právní normy jsou závazné
 • Obecnost – právní norma neřeší jen konkrétní jednotlivý případ, ale neurčitý počet případů
 • Vynutitelnost státního donucení – stát stanoví za porušení právních norem právní normy.
 • Státem uznaná zvláštní forma

 

Struktura právní normy:

 • Vlastní pravidlo chování (základ právní normy)

 

způsob chování:

 • možný + dovolený
 • oprávněný
 • zakázaný
 • přikázaný

 

 • Podmínky za níž má pravidlo chování nastat
 • Je-li A – má být B
 • jsou-li splněny nějaké podmínky, tak potom má být nějaké pravidlo

 

 • Sankce pro porušitele
 • sankce obsahují jen ty právní normy, které stanoví nějakou povinnost

 

Druhy právních norem:

1) Podle způsobu vymezení pravidla chování můžeme právní normy rozdělit:

 1. a) přikazující
 2. b) zakazující
 3. c) opravňující

 

2) Podle stupně závaznosti

 1. a) Kogentní – právo je závazné a neměnitelné
 2. b) Dispozitivní – mohou, ale nemusí použít subjekty práva

 

Základní pojmy

 

Právo

– soubor obecně závazných pravidel, která nazýváme právními normami

 • Objektivní právo = souhrn právních norem
 • Oprávnění = souhrn možností chovat se normou vymezeným způsobem

 

Vznik práva

 • právo vzniká z nepsaných pravidel = zvykové (obyčejové) právo
 • právo vzniká v rodové společnosti před vznikem prvních států
 • pozitivní právo – je platné právo ( platí nyní)
 • přirozené právo – je právo dané od přírody, od Boha, platilo vždy

 

Právní normy

– pravidla lidského chování

Mají tři základní znaky:

 • určitá forma (zákon, ústava, obyčeje)
 • forma uznávána státní mocí (státní moc je schválí a musí se dodržovat)
 • jejich dodržování se může státní mocí vynutit ( policie, soud)

 

Sankce

– sankce za neplnění právní normy je újma, kterou musí snášet osoba, která právní normu porušila

– sankce může spočívat v povinnosti nahradit způsobenou škodu, platit úroky z prodlení atd.

– sankce jsou buď preventivní nebo represivní

 

Stát

 • organizační jednotka lidské společnosti
 • politická organizace vládnoucí třídy

 

Znaky státu:

 • určité území
 • správní orgány
 • řídící orgány ( prezident, parlament)
 • ozbrojená moc ( policie)
 • občané

 

Morálka

 • je soubor mravních norem
 • nedostatek mravních norem nemůžeme nahradit normami právními
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!