Právo jako věda – maturitní otázka

 

Otázka: Právo jako věda

Předmět: Společenské vědy, Právo

Přidal(a): vali

 

 

Teorie práva, základní členění práva, mezníky v historii práva

Pojem a význam práva

 • Právo = soubor obecně závazných pravidel chování, vytvořených státem a vynutitelných státní autoritou.
 • Regulace chování společnosti – povolení, dovolení, příkazy, zákazy.
 • Nedodržování = sankce.
 • Jde o státem vynutitelný souhrn právních norem.

 

Ústava České republiky vymezuje: 

 • státní moc
 • co může činit občan

 

Základní členění práva

Dva pohledy: 

 • a)  subjektivní právo – oprávnění jedince chovat se určitým způsobem
 • b)  objektivní právo – pravidla chování pro všechny
 • a) Hmotné právo = souhrn norem a sankcí
 • b) Pravidla procesní = jak postupovat dle práva

 

Mezníky v historii práva

 • první právo zvykové (pouze v podvědomí lidí), postupem času kodifikováno
 • 17. stol. př. Kr. – kodex Chammurapiho – Mezopotámie (Babylon)
 • 5. stol. př. Kr. – Zákon 12 desek – Řím
 • 6. stol. n. l. – Corpus iuris civilis – vých. Řím (Justián I.)
 • 9. stol. n. l. – Zákon sudnyj ljudem – Konstantin a Metoděj (Velká Morava)
 • 12. stol. n. l. – Statuta Konrádova – Konrád II. Ota – České země
 • 13. – 14. stol. n. l. 
 • Horní zákoník – Václav II. – pracovní předpisy
 • ordály (Boží soudy) – založené na pověrách – zrušeny za Karla IV.
 • knihy sepisovány soukromými osobami
 • 16. stol. n. l. upravování státní organizace
 • 18. – 19. stol. n. l. (osvícenství, absolutismus) – Code civil: upravování pracovních, rodinných a majetkových poměrů – Napoleon I. Vzorem pro ostatní evropské státy
 • (1811)1950 
 • Všeobecný zákoník občanský – císařský patent: trestní kodex + soukromé právo
 • do roku 1950 zachovány pouze určité body

 

Prameny práva, právní řád

 • Prameny práva
 • Jsou formy, ve kterých je obsaženo objektivní právo.
 • Dělíme dle jejich forem na  
  • psané – normativní právní akty, smlouvy a zákony – všechno, co je uznané pramenem práva
  • nepsané – obyčeje, popř. precedenty
 • Normativní právní akty (právní předpisy)
 • Právní obyčeje, zvyklosti
 • Soudní precedenty
 • Normativní smlouvy

 

Normativní právní akty 

 • Pramen práva ve formě rozhodnutí, opatření či usnesení
 • Jsou výsledkem uskutečněné pravomoci, subjektu tvorby práva vydávat, měnit nebo rušit právní normy.
 • Všeobecně závazný právní předpis charakteru zákona, zákonného opatření, vyhlášky, vládního nařízení apod.
 • Vyznačuje se podstatnou mírou obecnosti
 • Možnosti užití státního donucení

Obyčeje

 • V ČR se neuplatňuje
 • Jako původní pramen může být obyčej tehdy, je-li dlouhodobě a masově zachováván
 • Je dostatečně určitý a státní orgány ho aplikují a uplatňují státní donucení při jeho porušení

Precedent

 • Ve formě soudního rozhodnutí, kterým se řídí případy dosud právně neupravené
 • Slouží jako vzor pro rozhodování v budoucnosti 

Smlouvy

 • Nabývá role pramene, jsou-li její ustanovení obecná a pokud reguluje celou skupinu právních vztahů
 • Jsou hlavním pramenem mezinárodního práva

 

Právní řád

 • Souhrn všech právních předpisů, které uznává stát.
 • Právní předpis – všechno, co schválí zákonodárná (legislativní) moc
 • právní síla – vlastnost předpisu a vyjádření místa v hierarchii právním řádu.

Podle toho se rozděluje v každém státě zákon:

 • a) zákonné – Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony, zákony a zákonná opatření.
 • b) podzákonné – vyhlášky ministerstev, vyhlášky krajů a obcí, nařízení vlády, nařízení krajů a obcí.
 • Zákonné právní předpisy mají vyšší právní sílu než podzákonné.
 • Zákonné právní předpisy tvoří zákonodárný orgán (parlament)
 • Podzákonné právní předpisy – mají nižší právní sílu, slouží pouze k podrobnější právní úpravě věci, jež je na obecné úrovni upravena zákonnými předpisy.

 

Právní norma

 • Je obecně závazné pravidlo chování, které je vyjádřeno zvláštní, státem uznanou formou a jehož zachování je státní mocí vynutitelné.
 • Nedodržení právní formy je většinou sankcionovatelné.
 • Chováním se rozumí jak aktivní činnost, tak nečinnost. 

Druhy právních norem 

 • Podle toho, jakým způsobem upravují chování adresátů, lze právní normy rozdělit na: 
 • Zavazující 
 • přikazující – ukládají adresátovi  povinnost k aktivnímu jednání
 • zakazující – zakazují adresátovi určitou činnost   
 • Opravňující – umožňují zvolit si některý způsob chování
 • Právní normy se také rozlišují podle závaznosti
 • Kogentní (donucující) = kogentními normami bývají upraveny vztahy důležité pro společnost. 
 • Norma je bezvýhradně závazná a není umožněno se od ní odchýlit.
 • Dispozitivní (podpůrné) = použity v případě, kdy si účastníci neupravili své vztahy (práva a povinnosti) sami. 
 • Lze se od nich odchýlit.

Struktura právní normy

 • je logicky strukturována
 • ve většině případů ji tvoří: 
 • Hypotéza – stanovuje podmínky, za nichž se má pravidlo chování realizovat.
 • Dispozice – je vlastní pravidlo chování, stanovuje komu a jaká oprávnění a povinnosti vznikají.
 • Sankce – určuje následky porušení normy.

 

Platnost, účinnost a působnost právní normy 

 • Platnost – právní norma je platná, pokud byla vytvořena předepsaným způsobem, vydána příslušným orgánem a vyhlášena.
 • Účinnost – v okamžiku, kdy právní norma nabude účinnosti, jsou práva a povinnosti zákonné a občan se jimi musí řídit. 
 • Působnost – vymezuje rozsah použití normy na konkrétní případ

Rozlišuje se působnost:

 • Osobní– na koho se právní norma vztahuje (např. všechny osoby na území ČR nebo jen občané ČR)
 • Místní – prostor, kde se právní norma uplatňuje (celostátně či na části území)
 • Věcná – vymezuje oblast právní normy (např. věcná působnost právní normy zakazující vraždu je chování směřující k zabití člověka)
 • Časová – vymezuje od kdy do kdy je právní norma účinná.

 

Právní řád České republiky

 • V české republice mají pravomoc vydávat zákony jen některé orgány.
 • orgán zákonodárné moci = vydává právní předpis (Parlament ČR vydává ústavní zákony, zákonná opatření
 • orgány výkonné moci = vydávají právní předpisy (vláda vydává nařízení, ministerstva a jiní správ.org. vydávají vyhlášky)
 • orgány územní samosprávy = vydávají právní předpisy (kraje vydávají vyhlášky a nařízení, obce vydávají vyhlášky a nařízení)
 • Aby mohl právní předpis vejít v platnost, musí být veřejně vyhlášen a zveřejněn ve Sbírce zákonů
 • Ve sbírce jsou uváděny ve tvaru: označení druhu, pořadové číslo, rok vydání, zkratka Sb., název. 
 • Zároveň musí být v souladu s právními předpisy Evropských společenství. Je to základní povinnost každého členského státu Evropské unie.
 • Když země vstupuje do EU, její právní systém projde tzv. aproximací.

 

Právní ochrana v České republice

 • S uplatňováním práva dochází také k jeho porušování a ohrožování. Proto existuje kontrolní systém, který usiluje o znovuobnovení právního stavu. 
 • Orgány právní ochrany jsou zřízené státem, zajištují dodržování práva. 
 • Disponují státní mocí v podobě vynucovacích nástrojů.
 •  Jsou to např.: soudy, státní zastupitelství, Policie ČR, advokáti, notáři, exekutoři…
 • V demokratických zemích je dodržován tzv. systém soudů. Jsou to nestranné a nezávislé instituce, které se při svém rozhodování řídí pouze platnými zákony.
 • Každý občan, který se domnívá, že jeho práva byla porušena, má možnost obrátit se na soudy. Rovněž před soud může být povolán ten, který závažným způsobem porušil právo.
 • Podle povahy věcí, které projednávají, se soudy dělí na čtyři základní typy:
 • civilní – řeší občanskoprávní vztahy
 • trestní – rozhodují o vině a uložení trestu pachatelům trestných činů
 • správní – přezkoumávají rozhodnutí právních orgánů
 • ústavní – rozhodují o dodržování ústavy a ústavnosti právních předpisů
 • Soudy tvoří hierarchicky uspořádanou soudní soustavu. Jsou to:
 •  okresní soudy – jsou nejnižší stupněm soustavy, nacházejí se v každém okresním městě. Řeší občanskoprávní, pracovní, pracovní, rodinné vztahy.
 • krajské soudy – druhý stupeň soustavy, krajských soudů je 8 a nacházejí se v krajských městech. Řeší odvolání proti rozsudkům v krajských soudech, dále pak o věcech právně složitějších, společensky významných a o závažnějších trestných činech.
 •  vrchní soudy – jsou druhým stupněm, pokud v prvním stupni rozhodoval krajský soud. Jsou pouze dva v Praze a Olomouci. Řeší odvolání proti rozsudkům krajských soudů.
 •  Nejvyšší soud České republiky – vrcholný soudní orgán, je jen jeden, sídlí v Brně. Řeší mimořádné opravné prostředky (tzv. dovolání) proti rozsudkům odvolacích soudů a vykládá zákony.
 • Nejvyšší správní soud – vrcholný orgán správního soudnictví, sídlí v Brně. Řeší kasační stížnosti, dále věci volební, rozpuštění či obnovení politických stran, hnutí atd.
 • Existuje ještě Ústavní soud České republiky, který řeší ústavnost v zemi a ústavní stížnosti (např. rušení zákonů). Proti rozhodnutí tohoto soudu se nelze odvolat. Sídlí v Brně

 

Principy fungování soudnictví

 • Základním principem je spravedlivý proces, kterému jsou podřazeny následující principy:
 • Nezávislost a nestrannost soudů a soudců
 • Princip zákonného soudu a zákonného soudce
 • Princip rovnosti a kontradiktornosti
 • Princip veřejnosti
 • Princip ústnosti a přímosti
 • Princip hospodárnosti
 • Princip předvídatelnosti

 

Soudci

 • Smí jím být pouze bezúhonný občan ČR starší 30 let s vysokoškolským právnickým vzděláním a justiční zkouškou
 • Je jmenován prezidentem ČR doživotně.
 •  Své funkce se ujímají složením slibu.
 •  Soudci Ústavního soudu jsou jmenování na 10 let a musí být krom prezidenta schváleni rovněž senátem.

 

Státní zastupitelství

 • Je soustava úřadů, které se vedle soudů podílejí také na právní ochraně.
 •  Zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení. 
 • Státní zástupci a jejich náměstci upozorňují na nezákonnosti, stíhají trestné činy, dohlížejí na dodržování zákonů apod. 
 • Podávají jménem státu obžalobu a u soudu zastupují stát.

Soustava úřadů státního zastupitelství

 • Nejvyšší státní zastupitelství
 • Vrchní státní zastupitelství
 • Krajské státní zastupitelství
 • Okresní státní zastupitelství
 • Nejvyššího státního zastupitele jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra spravedlnosti.

 

Policie ČR

 • Chrání bezpečnost osob, majetku a veřejného pořádku a předcházejí trestné činnosti. 
 • Policie ČR je podřízena ministerstvu vnitra.

 

Další orgány právní ochrany

 • K ochraně práv a zájmů jednotlivců a organizací přispívají kromě soudů, státního zastupitelství a Policie také advokáti, notáři a exekutoři.
 • Advokáti jsou soukromé osoby, které za úplatek poskytují právní služby. 
 • Zejména se jedná o udělování právních porad, sepisování listin, zastupitelství fyzických i právních osob v řízení před soudy nebo jinými orgány. 
 • V trestním řízení může obviněného zastupovat pouze advokát.
 • Notáři– sepisují veřejné listiny
 • osvědčování právně významných skutečností, vidimace (ověření shody opisu nebo kopie s vlastní listinou), legalizace (ověření podpisu), osvědčování průběhu losování atd., ale i běžnou právní pomoc. 
 • Notářské úřady zřizuje ministr spravedlnosti a také jmenuje jednotlivé notáře.
 • Exekutoři – zajištují nucený výkon soudního rozhodnutí. 
 • Exekuci nařizuje soud a exekutor ji provádí např. srážkami ze mzdy, prodejem majetku, vyklizením objektu, odebráním věci apod.,
 • Veřejný ochránce práv je nezávislým orgánem právní ochrany
 • Občanské právní poradny – poskytují bezplatnou právní pomoc občanům v obtížné situaci

 

Právní vztahy, právní skutečnost

Právní vztahy

 • Právní vztah = vztah mezi dvěma a více subjekty existující na základě práva a v souladu s právem, v němž vystupují jako nositelé oprávnění a povinností stanovených právními normami
 • K existenci právního vztahu je potřeba dvou podmínek:
 • Je dána právní norma, která určuje rozsah oprávnění a povinností subjektů právního vztahu a podmínky jeho vzniku, změny a zániku (občanský zákoník definuje uzavírání kupní smlouvy)
 • Vznik, změna nebo zánik právního vztahu jsou spojeny s právně významnými okolnostmi, tzv. právními skutečnostmi (uzavření kupní smlouvy)

 

Prvky právního vztahu

 • Subjekty (účastníci) – ti, jimž v právním vztahu vznikají práva a povinnosti (kupující a prodávající)
 • Subjekty mohou být:
 • Fyzické osoby – mají právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům
 • Právnické osoby – uměle vytvo5ené sdružení osob nebo majetku, v právních vztazích vystupují vlastním jménem a mají vlastní právní subjektivitu (obchodní společnosti, politické strany atd.)
 • Orgány veřejné správy, stát a státní orgány 
 • Obsah – oprávnění a povinnosti subjektů (oprávnění kupujícího požadovat věc a povinnost zaplatit kupní cenu a povinnost prodávajícího vydat věc a právo vyžadovat zaplacení kupní ceny)
 • Objekt (předmět) – směřují k němu vzájemná práva a povinnosti subjektu, cíl právního vztahu (kupovaná věc)
 • Právní způsobilost = Právní subjektivita
 • je předpokladem toho být účastníkem právního vztahu

Tři Druhy:

 • Způsobilost k právům a povinnostem – mít práva a nést povinnosti
 • Způsobilost k právním úkonům – způsobilost svým vlastním jednáním, zakládat, měnit nebo rušit vztahy
 • Způsobilost k protiprávnímu jednání – nést právní odpovědnost za vlastní protiprávní jednání

 

Právní skutečnost

 • Okolnosti, děje a činy, které mají právní následky, tedy vznik, změnu nebo zánik právních vztahů.
 • Jedna, nebo více tvoří podstatu trestného činu.
 • Dělení:
 • Objektivní= nesouvisí s jednáním jednotlivce; celospolečenské, přírodní děje
 • Subjektivní = přímá souvislost s jednáním člověka, např.: podání výpovědi

Rozlišujeme:

 • a) Právní jednání = činnost v souladu s právem
 • b) Protiprávní jednání = činnost porušující právo; spojené sankce
 • c) Právní událost = okolnosti závislé na fungování společnosti a světa, které mají vliv na právní vztahy; např.: úmrtí
 • d) Protiprávní vztah = objektivní skutečnost, která právu odporuje; změna právních vztahů a vyvolání škody; např.: povodeň

Speciální typy skutečnosti

 • Právní domněnka = předpokládání určitého stavu, které ale nemusí být pravdivé
 • Právní fikce = jistota, že se reálný stav od předpokládaného liší.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!