Právo jako věda – maturitní otázka

společenské vědy

 

Otázka: Právo jako věda

Předmět: Právo

Přidal(a): pkovar

 

Vznik, vývoj a charakteristika

Právo a vývoj

 • od počátku vývoje lidské pospolitosti bylo třeba stanovit mezi lidmi pravidla
 • první takový systém bylo tzv. právo zvykové z toho se později vyvinulo právo obyčejové
 • zvyk se může ale také nemusí dodržovat, může se měnit a nemusí následovat postih
 • právní obyčej-na základě dlouhodobé tradice a obecné akceptace

 

Historický přehled vývoje práva

 • nejstarší právní normy existovaly ve 3.-2. tis. př.n.l.
 • zprávy o úpravě poměrů máme z městského státu Lagaš, kde vládl panovník Urukagina, jednalo se o zprávy o poměrech tohoto státu
 • prvním zákoníkem, který se ve zbytcích uchoval= Urnamuovy zákony

nejznámějším právnickým dílem je Chammurapiho zákoník z roku 1750 př. n.l., který se skládá ze 3 částí:

 • prolog-je zde vyzdvižen panovník a jeho božský původ
 • samotné paragrafy
 • epilog- obsahuje trestní, obchodní a občanské právo, máme odsud zásadu,, oko za oko, zub za zub“

ve stejné době vznikly Knihy Mojžíšovy-bylo zde definováno desatero, které má dodnes význam v evropské kultuře

 

Římské právo

 • stěžejní pro všechny evropské právní systémy
 • velmi propracovaný systém práva
 • stalo se základem moderního práva
 • vzniká Zákon 12ti desek- 12 bronzových desek, které byly vystaveny na náměstí, obsahem bylo shrnutí základních pravidel soudního procesu, trestního, správního, dědičného a rodinného práva
 • nejúplnější soubor římského práva je Kodex Justiniánus

 

Středověké právo

 • ve středověku byla společnost rozdělena: církev, šlechta, poddaní
 • existovalo mnoho menších států a právo bylo roztříštěné
 • právo bylo ovlivněno církevní mocí
 • inkvizice= vyšetřování pod vedením církve a zaměřovala se na prohřešky proti církvi
 • od 13. stol. se začínají tvořit nová zvláštní práva např. církevní, viničné, měšťanské (tato práva byla určena jednotlivým společenským vrstvám)

 

Novověké právo

 • odvíjelo se od významných společenských změn (ve Francii Velká francouzská revoluce), právo začalo klást důraz na svobodu člověka a lidská práva (John Locke, Thomas Hobbes

 

 

Právní pojmy

Právo

 • soubor norem, které jsou vydané nebo uznané v písemné formě, dodržování je zabezpečeno donucovací mocí státu
 • základní funkcí práva je udržovat pořádek ve společnosti

 

Zákon

 • je závazný pro všechny a stanovuje, co má být a co ne

 

Znaky práva

 • normativnost – systém příkazů a zákazů
 • regulativnost – úsilí o uspořádání vztahů ve společnosti
 • mocenská stránka – autoritativní možnost dávat příkazy a vynucovat jejich příkazy

 

Základní dělení práva

 • právo objektivní – systém pravidel chování, které se vymezuje, uznává a sankcionuje
 • právo subjektivní – oprávnění chovat se určitým způsobem, nejedná se o povinnost

 

Další dělení práva

 • pozitivní právo – právo vytvořené státem, souhrn právních předpisů aktuálně platných a účinných
 • přirozené právo – existuje nezávisle na státě, vzniká a vyvíjí se ve společnosti spontánně
 • soukromé právo – je založeno na rovnosti subjektů
 • veřejné právo – slouží k zájmu státu a vychází z nadřazenosti státu nad občanem
 • hmotné právo – stanoví konkrétní práva a povinnosti
 • procesní právo – slouží k úpravě postupu při ochraně hmotných práv

 

Prameny práva

 • právo psané – zákony, smlouvy…
 • právo nepsané – předává se ústní formou

 

Systémy práva

Evropsko-kontinentální systém

 • označujeme jako kodexové právo
 • realizuje se ve většině světa
 • př.: ústava, občanský zákoník, zákoník práva…

Anglosaské právo

 • podstatou je precedent= předchozí rozhodnutí
 • funguje tak, že je spáchán čin, soudce hledá, zda byl již v minulosti spáchán podobný čin a podle toho rozhodne

Islámské právo

 • založeno na základě knihy Korán
 • ortodoxní muslimové považují Korán jako nadřazený všemu

 

Právní normy

 • předpisy a pravidla chování, které se vyžadují a předepisují
 • při porušení následuje sankce – trest

 

Struktura právní normy

 • hypotéza – stanovuje podmínky a hranice, které jsou podstatné a vyžadované
 • dispozice – vymezuje konkrétní práva a povinnosti
 • sankce – stanovuje výši trestu

 

Rozdělení z hlediska funkce

 • Zavazující právní normy – umožňují subjektům realizovat nějaké pozitivní jednání
 • Zakazující právní normy – ukládají povinnost zdržet se nějakého jednání nebo jej nerealizovat
 • Opravňující právní normy – stanovují možnost určité chování realizovat

 

Rozdělení z hlediska právní síly

 • Mezinárodní úmluvy
 • Ústava
 • Ústavní zákony
 • Zákony schválené parlamentem
 • Vládní nařízení
 • Vyhlášky ministerstva
 • Vyhlášky krajských úřadů
 • Vyhlášky obcí

 

Znaky právních norem

 • všeobecná závaznost-právní normy jsou závazné, neznalost zákona neomlouvá
 • vynutitelnost právní normy – je možné její splnění vynutit
 • zvláštní forma-způsob uveřejnění – paragrafované znění

 

Druhy právních norem

 • kogentní právní norma – bezpodmínečně závazné
 • dispozitivní právní norma – nejsou bezpodmínečně závazné

 

Působnost právních norem

 • osobní= platí pouze na určitý okruh osob
 • místní= působí v územním obvodu
 • časová= vymezuje dobu, po kterou musí být dodržován
 • věcná= vymezuje, kterých záležitostí se týká

 

Platnost právních norem

 • je platná od chvíli, kdy je zveřejněna ve sbírce zákonů

 

Účinnost právní normy

 • pokud není uvedeno jinak, je právní norma platná a zároveň účinná
 • pokud však zákon stanoví účinnost od jiného data, je to přípustné

 

Právní vztahy

 • vznikají mezi dvěma nebo více subjekty a jsou nositelé práv a povinností
 • při rozboru právního vztahu se zkoumají:
  • účastníci:
   • osoby fyzické – mají právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům
   • osoby právnické – uměle vytvořené subjekty: stát, obce
 • obsah: práva a povinnosti účastníků právních vztahů
 • předmět: cíl právního vztahu, k němuž práva a povinnosti účastníků směřují

 

Charakteristika státu

 • stálé obyvatelstvo žijící na tomto území
 • vymezené státní území
 • státní moc (policie, armáda, soudy)
 • právní subjektivita

 

znaky právního státu:

 • nadřazenost práva
 • dělba moci – zákonodárná, výkonná a soudní
 • právní jistota – právní řád musí být stabilní
 • musí být zajištěna nedotknutelnost práv a svobod občanů.                         
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!