Právo – maturitní otázka

 

   Otázka: Právo

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): David Macháč

 

 

Právo

 • souhr norem stanovených a zabezpečených státem
 • každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdy nesmí být nucen činit, co zákon neukládá

 

Historie práva

 • nepsané, ústní, zvykové právo
 • normativní právo
 • přichází se vznikem prvního státu
 • Chamurabiho zákoník – na kamenné desce, 18 000 př.n.l.

 

kontinentální typ

 • hlavním pramenem práva je zákon (psané právo)
 • rozdělení na veřejné a soukromé právo

anglosaský typ = Common law

 • převažují zde soudní precedenty a právní obyčeje
 • nerozlišuje se na soukromé a veřejné
 • vychází ze soudních rozhodnutí
 • porota, soudce, obhájce, obžalovaný, státní zástupce

 

ROZDĚLENÍ PRÁVA

 1. Veřejné právo – upravuje právní vztahy, v nichž stát a jeho orgány vystupují jako nadřazení nositelé moci, patří sem správní, finanční a trestní právo
 2. Soukromé právo – účastníci právních vztahů si jsou rovni, patří sem obchodní, rodinné a pracovní právo

Další dělení:

právo subjektivní

 • oprávnění jedince chovat se určitým způsobem – něco konat nebo nekonat, obdržet či požadovat
 • oprávnění vyžadovat plnění povinností od druhých

právo objektivní

 • soupis pravidel chování závazných pro všechny členy společnosti
 • je obsaženo v právních normách (zákonech, nařízeních,..)
 • jsou stanoveny pravidla i sankce za jejich porušení

 

PRÁVNÍ STÁT

 • stát, jehož základem je právní řád – veškeré zákony musí být podloženy morálními etickými pravidly, nedodržování zákonů je trestáno

 

SYSTÉM PRÁVA

 • podle společných rysů a principů

Mezinárodní právo – zabývá se vztahy mezi ruznými státy, mezi státy a mezinárodními organizacemi

Vnitrostátní právo – řeší vztahy mezi subjekty na ůzemí jednoho státu

Hmotné právo

Procesní právo

 

PRÁVNÍ ŘÁD

 • tvoří všechny právní normy, zákony ve státě:
 • Ústava
 • Zákony
 • Vládní nařízení
 • Vyhlášky ministrů
 • Vyhlášky nižších státních orgánů (zastupitelstva, obce)

 

Právní normy

 • závazné obecné pravidlo chování, které je vyjádřeno zvláštní, státem uznanou formou a jehož zachování je státní mocí vynutitelné
 • každá právní norma má jinou sílu a jiný význam:
 • podle závaznosti
 1. kogentní (donující) – povinné, musíme je dodržovat, nepřipouští odchylky v chování
 2. dispozitivní (podpůrné) – spíše doporučují, např. platba penzijního pojištění
 • podle způsobu chování
 1. zavazující – přikazují, zakazují nějakou činnost
 2. opravňující – umožňují nám volbu chování
 • při nedodržení právních norem hrozí sankce

 

PRÁVNÍ VĚDOMÍ

 • znalost právního řádu a jeho dodržování (neznalost neomlouvá)

 

PRÁVNÍ OBYČEJE

 • zvyky, tradice
 • psané i nepsané

 

LEGISLATIVA

 • tvorba právních norem

 

PŘEDPIS

 • soubor právních norem

 

PLATNOST PRÁVNÍ NORMY

 • právní norma byla vytvořena předepsaným způsobem příslušným právním ogránem, a tak se stala součástí právního řádu, zákon je platný ode dne vydání

 

ÚČINNOST PRÁVNÍ NORMY

 • je povinnost se daným přepisem řídit a dodržovat ho
 • zákony a předpisy nabývají účinnosti později než platnosti
 • meziobdobí = Vacatio Legs – období mezi platností a účinností, určený čas ke studijní a organizační přípravě

 

PŮSOBNOST PRÁVNÍ NORMY

 • Osobní – vymezuje, na které osoby se právní norma vztahuje
 • Územní
 • Časová
 • Věcná

 

SANKCE

 • potrestání, postih za porušení nějakých pravidel, může být ústní domluvou, sankciobvat můžou i úřady obecní správy

TREST

 • vzniká až na základě soudního rozhodnutí, má vyšší váhu

 

PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA

 • je způsobilost mít práva a povinnosti a mít způsobilost k právním úkonům – osoby právnické i fyzické

 

ZPŮSOBILOST K PRÁVŮM A POVINNOSTEM

 • u fyzických osob vzniká narozením a končí smrtí
 • u právnických osob vzniká s jejich vznikem

 

OBČANSKÉ PRÁVO

 • právní vztahy a předpisy, které upravují vztahy právnických a fyzických osob
 • spadá pod soukromé právo (rovnocenné postavení)
 • převažují zde dispozitivní normy
 • hlavním pramenem je občanský zákoník

 

FYZICKÉ OSOBY

 • občané, jednotlivci
 • mají právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům

 

PRÁVNICKÉ OSOBY

 • uměle vytvořené sdružení osob nebo majetku
 • vystupují vlastním jménem a mají vlastní právní subjektivitu
 • např. Obchodní společnost, politické strany, apod.

 

DĚLENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA

Právo věcné

 • vlastnictví, spoluvlastnictví, právo držby

právo závazkové = obligační

 • upravují vztahy, v nichž osoba opravněná žádat splnění nějaké povinnosti, činnosti od jiné osoby

 

PŘEDMĚTY

 • jsou věci, které mají vyčislítelnou hodnotu
 • Hmotné
 • věci movité – lze je přemístit beze změny podstaty
 • věci nemovité
 • věci spotřebitelné
 • věci opotřebitelné
 • věci dělitelné
 • věc a její hlavní součásti (panelový dům – bytové jednotky)
 • nehmotné
 • nemají hmotnou podstatu, ale mají majetkovou hodnotu

 

OCHRANA OSOBNOSTI

 • ochrana života a zdraví, jména a cti, projevu osobní povahy
 • bez souhlasu osoby nesmí být zveřejněny dokumenty osobní povahy
 • při porušení má poškozený právo na odškodné

 

VLASTNÍCKÉ PRÁVO

 • patří mezi právo věcné
 • vlastník je oprávněn disponovat s věcmi v rámci zákona
 • meze užívání věci jsou vytyčeny sousedským právem – vlastník musí dbát, aby užíváním věci nenarušoval okolí
 • stát může vyvlastňovat pozemky, ale musí být poskytnuta náhrada, na základě zákona ve večejném zájmu (dálnice)
 • nabytí majetku smlouvou nebo rozhodnutím státních orgánů – smlouva o převodu nemovitosti – vždy písemná
 • nález ztracené věci – člověk nenabývá vlastnictví, ztracená věc se musí vrátit přímo vlastníkovi nebo státnímu orgánu

 

DĚDICKÉ PRÁVO

 • upravuje přechod majetku zemřelé osoby = zůstavitele na dědice
 • dědit mohou jak právnické tak fyzické osoby, dědictví se získává v den smrti zůstavitele
 • musí být potvrzeno soudem, pokud nejsou dědicové, dědí stát, závěť musí být ověřena notářem
 • dědictví ze zákona:
 • děti a manželka
 • manžel/ka, rodiče, kteří žili se zemřelým minimálně rok ve společnosti, druh/družka
 • sourozenci zesnulého, druh/družka
 • prarodiče, děti, rodiče, strýcové a tety
 • neopomenutelní dědicové – děti
 • zůstavitel může své děti vydědit a to z vážných důvodů uvedených v občanském zákoníku

 

SPOLUVLASTNICTVÍ

 • věc je vlastněna nejméně 2 osobami
 • Podílové – rozhodnutí na základě většiny
 • Bezpodílové – spoluvlastnictví mezi manželi, majetek nabytý za dobu trvání manželství

 

DRŽBA

 • patří mezi práva věcná
 • je to faktické ovládání věci
 • Oprávněná

 

Soukromé právo

 • účastníci právních vztahů jsou si rovni

 

Rodinné právo

 • zabývá se vztahy mezi členy rodiny, popřípadě otázkami náhradní rodinné péče

manželství – civilní X cirkevní

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!