Předsókratovská filosofie – maturitní otázka ZSV (4)

 

   Otázka: Předsókratovská filosofie II.

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Michael

 

 

 

 

vztah jednoho a mnohého, Eleaté, Hérakleitos, Empedoklés, Anaxagorás, Atomisté

 

 • Hérakleitos
  • Odlišoval mnoho učenost→ bez toho aniž bychom něco chápali → spoustu poznatků bez pochopení
  • Nesrozumitelná a neuspořádaná nauka → jeho učení se neprosadilo
  • Podstata → pochopení LOGŮ
  • Základ → věčný živý oheň → LOGOS (rozum) → který vládne světu
  • Z ohně vystupuje svět se svými protiklady → poté se zase navrací zpět
  • Zakladatel dialektiky
  • Svět podle něj vzniká bojem protikladů
  • Tvrdil že za 10 800 let → světový oheň → vše nastane znovu
  • „Panta rei“ – vše plyne
  • V životě se neustále něco proměňuje , věci jsou pořád v pohybu –neustálé změny
  • Eleaté
   • Jižní Itálie 6. – 5. Století př.n.l.
   • Křižovatka řeckého filozofického myšlení
   • Představitelé:

 

Xenofanés z Kolofónu

 • Pocházel z Kolofónu, ale usadil se v městečku Elea
 • Známý pro svou kritiku Bohů (kdyby býci a koně měli bohy, tak budou vypadat jako býci či koně)
 • Antropofismus → bohové → lidé s lidskými vlastnostmi, ctnostmi a nectnostmi
 • Hovoří o jediném Bohu → Bůh = jsoucno → pokud má být neomezený = pouze jeden Bůh → nehybný → panteismus

 

Parmenidés z Eleje

 • „Jen jsoucí je, nejsoucí není a nemůže být ani myšleno“
 • Jsoucí → vše prostupující, vyplňuje veškerý prostor → neexistuje žádné prázdno → nehybné → přejímá od Xenofana
 • Není minulost ani budoucnost → jen přítomnost, myšlenka
 • Je jen jsoucí a nejsoucí není (nebytí popírá – popírá nic)
 • Neexistuje prázdný prostor → popírá možnost pohybu → pohyb neexistuje → to jen naše smysly nás klamou

 

Zenón z Eleje

 • Jeho úkolem bylo chránit Parmenidovo učení proti kritikům
 • Hledal důkazy aby potvrdil jeho teorii→
 • APORIE – paradox → důkaz
 • Chtěl dokázat že pohyb neexistuje → logický paradox → nedokážeme pohyb definovat
 • Achilleus a želva
 • Letící šíp ( rozloží dráhu na úseky a snaží se ukázat, že se v každém z nich stojí šíp na místě)
 • Pohyb je tedy jen zaznamenám smysly a ty nás klamou
 • Jen rozum vede k pravdivému poznání

 

 • Empedoklés z Akragantu
  • Elektik (elekticismus → vybírá si z možností předchozích filosofů a dává je dohromady)
  • 2 zlomky – očistění a o přírodě
  • Dualismus:
  • 1. Hmotný princip → všechny věci se skládají ze 4 základních elementů (oheň, voda, vzduch, země) → jsou věčné a nezničitelné → kvalitativně = různé

→ kvantitativně =dělitelné na částečky = dají pouze mísit

 • 2. Duchovníprincip → 1.Láska → částečky slučuje

2. Nenávist, Svár→ rozděluje je

→ nejdříve vznikaly nižší a vyšší organismy → spojování a rozdělování živlů → VZNIK a ZÁNIK

→ živly zůstávají neměnné

 

 • Gnoseologie → poznáváme stejné stejným
 • Centrem myšlení = srdce

 

 • Anaxagorás
  • Přišel s teorií, že všechny věci jsou tvořeny nekonečným počtem malých částic, které označuje jako SEMENA (zárodky) → rozum a duch → NÚS → je hybatel těchto semen a spojuje je tak → existuje sám o sobě, není ničím smíšen a je nejčistší a nejjemnější ze všech věcí
  • Nús byl prvním popudem k tomu aby se vytvořil celek světa → dál do něj ale nezasahuje
  • Atomisté
   • Reakce na problémy doby
   • Vznik v Řecku v 5.stol.př.n.l
   • Navazují především na Anaxagora
   • Materialistické a determinické pojetí světa
   • A-tomos = ne-dělitelný
   • Existuje nekonečně mnoho atomů → což jsou nejmenší částečky →které jsou dále nedělitelné a jsou základem všech jsoucích věcí
   • Pohybují se v prázdném prostoru
   • Zabývají se strukturou hmoty
   • Představitelé:

 

Leukippos z Milétu

 • Zakladatel
 • Atomy – z řečtiny – atomos → nedělitelné
 • Svět se skládá z atomů a z prázdného prostoru
 • Atomy → jsoucno → liší se akorát tvarem, polohou a pořadím
 • Tvůrce zákonu příčinnosti
 • Žádná věc nemohla vzniknout nahodile, neboť vše vzniká z nějakého důvodu, příčiny, nutnosti
 • Nevíme, zda doopravdy existoval nebo jestli to byla jen přezdívka pro Demokritose

 

Demokritos z Abdéry

 • Vytvořil ucelený systém atomismu → všechny atomy jsou stejné → mají pouze jiné uspořádání → RŮZNORODOST HMOTY
 • Atomy nelze pozorovat → ale objevujeme je rozumem
 • V prázdnu se podle něj atomy pohybují v předurčených dráhách
 • Skutečnost→ směsice a atomů a prázdného prostoru → možné vlastnosti předmětů
 • Atomismus → aplikuje na myšlení → HLADKÉ ATOMY → shluk atomů
 • Zastánce determinismu
 • Poslední předsokratik co se zabýval přírodou

 

Epikuros ze Samu

 • Následovník Demokritose
 • Odmítl předem určené dráhy atomů → tvrdil, že se pohybují svobodně → základ svobody člověka
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!