Příbuzenství, rodina a manželství

 

   Otázka: Příbuzenství, rodina a manželství

   Předmět: Sociologie, Společenské vědy

   Přidal(a): Kateřina

 

SPOLEČNOST

 • Archaická společnostnejstarší fáze lidské kultury (před neolitickou revolucí 7000 – 3500 př. n. l); společnost sběračů a lovců; rozdílnost ve společenském postavení
 • Tradiční (preindustriální) společnostneolitická revoluce; založena na tradicích náboženských (sousedské vztahy, rodinné, rozvoj měst, dělba práce, soc. rozvrstvení ve formě kast a stavů – majetková diferenciace, moc, stát, vláda, písmo)
 • Moderní (průmyslová, industriální) společnostmodernizace (vznik: přelom 18. a 19. st.) v důsledku pádu tradiční společnosti; proces modernizace je složen z industrializace (koordinace strojů)
  • znaky: podnik je plně oddělen od rodinných svazků, nová pracovní místa, nový typ dělby práce/pracovní síla, rozvoj kapitálu, vznik továren
 • Urbanizace (vznik integrovaných národních společností na základě cestování a komunikace) a sekularizace (zesvětštění, přechod světských hodnot do náboženské společnosti) – zrovnoprávnění lidí, změny v životním způsobu, masové sdělovací prostředky, cestování, stěhování z vesnic do měst za prací, byty pro dělníky
 • Postindustriální společnost – přechod od výroby k ekonomickému růstu (od 50. let 20. st)
  • znaky: přechod od hospodářské výroby k ekonomice služeb, převaha třídy dělníků a techniků, technologický růst, vytvoření intelektuální technologie, priorita teoretických znalostí – vědci, experti; protipól = byrokracie
 • Postmoderní společnost (60. – 90. léta 20. st.) transformace; globalizace, pluralismus (neexistuje jeden výklad, ale více názorů, které mají stejnou hodnotu), energetické technologie mění život, nové ekonomické rozdělení světa
 • znaky: společnost založená na vyspělé technologii, konzum, distanc od minulosti, dynamika
 • Současná společnost = společnost sítí, informační společnost

 

Přístupy:

 • Technologický přístup – zdůrazňuje úlohu masivního nástupu technologických inovací (70. léta), příchod mikroskopů, rozšíření informačních technologií a internetu
 • Ekonomický přístup – přesvědčení o nové podstatě fungování ekonomiky (základem je sektor informačních statků a služeb), ekonomická hodnota a informační průmysl (vzdělání, média, počítačový průmysl) = plnohodnotné odvětví hospodářství
 • Z hlediska struktury zaměstnanosti – při nástupu informačních technologií -> vzestup pracovních pozic
 • Prostorový přístup – schopnost propojit mezi sebou více či méně vzdálená místa; kyberprostor
 • Kulturní přístup – všudypřítomnost informací (reklamy, filmy, televizní vysílání, hudba, média); hyperrealista – každý chce o svém statusu, o své identitě informovat, aby se v inf. provozu neztratil

 

GENERACE

 • Generace Baby Boomers = Post Wargeneration (1945 -1965)
  • generace velmi silných ročníků, které pomalu začínají odcházet do důchodu, ale stále se s nimi na některých pracovištích můžeme setkat – až čtyři různé generace
  • velký respekt k autoritám, loajalita k institucím, potřeba jistoty, upřednostňují znalosti učené životem
  • zaměření spíše lokálně, neradi se stěhují za prací
 • Generace X = „Husákovy děti“ (1965 – 1982)
  • silně vyvinutá schopnost pro zodpovědnost, poctivá docházka do zaměstnání, kde již dlouho pracuje
  • život v práci se striktně odděluje od života doma, úsporný člověk (ukládá peníze dětem)
  • nezadlužují se, nechápe hypotéky, úvěry; snaha se vyhýbat konfliktům, uctívá společenská pravidla a řád
 • Generace Y (1983 – 2000)
  • snaha užít si svůj život, časté střídání zaměstnání, vstupují do hypoték
  • využití dnů dovolené na maximum, víkendy na horách jsou samozřejmostí
 • Generace Z/N (2000 – doposud)
  • časté sezení u PC, sociální sítě, YouTube, škola jim nedává smysl – působí staře a zkostnatěle
  • technologie zrychlují vývoj
  • dnes nežijí prarodiče se svými vnoučaty (jako dříve) – nemohou ovlivňovat jejich názory; rozdíly v hodnotách jsou znatelnější než kdykoli jindy

 

RODINA

 • = skupina osob přímo spjatých příbuzenskými vztahy; dospělý osoby jsou odpovědní za výchovu dětí
 • = společenská skupina, která je základním článkem každé sociální struktury

 

Typy rodiny

 • Patriarchální – výlučná a neomezená moc otce
 • Egalitární – rozšířená v dnešní společnosti – emancipace žen; žena má stejná práva jako muž při rozhodování v rodině
 • Matriarchální – matka je nejvyšší autorita a moc
 • R. nukleárního typu – skládá se z dospělých a vlastních či adoptovaných dětí
 • Polygamní – tvoří ji muž, všechny jeho manželky a jejich děti (častěji se vyskytují než ženy)
 • Spojená – tvořena skupinou bratrů, jejich manželek a děti, kteří všichni žijí pohromadě
 • Rozšířená – tvořena prarodiči, rodiči, jejich sourozenci a všemi dětmi

 

Funkce rodiny

 • schopnost ke společenskému životu, klíčová role v socializaci
 • předávání tradic, mravního odkazu, dědictví minulých generací; přenášení etických zásad a morálních pravidel
 • výchova pomocí: prostředí, udržování vztahů, pěstování mentality dětí; paradox výchovy – používat donucení
 • správná výchova = kontradiktorní (odporující) – postupovat tak, aby se ten, kdo je vychováván bez výchovy obešel; vliv je trvalý, silný a účinný
 • přiměřený rozvoj individuálních a sociálních prvků; silné intimní vazby (vnitřní pouto) a emocionální vazby
 • biologická obnova populace; společensky legalizovaný pohlavní styk

 

Ideální rodina

 • hodnoty charakterizující typ tradiční rodiny (jaká má být dle našich představ); rodina = soukromí
 • vzájemné chování členů – pospolitost, důvěra, společné pouto, závazek pomoci
 • vztah rodičů s dětmi: vzor lásky a péče, užívání síly a moci jen ve prospěch slabšího
 • vztah mezi manželi: komplementarita (doplňování)
 • vztah mezi sourozenci: nesobecká spolupráce, spojení sil, solidarita
  • Důvody, které regulují výběr partnera: volba na základě tzv. romantické lásky, rodičovský výběr
  • Usídlování novomanželů (výrazně ovlivňuje příbuzenské i sousedské vztahy)
   • Patrilokalita – novomanželé se usídlí v rodině manžela
   • Matrilokalita – usídlení v rodině nevěsty
   • Bilokalita – novomanželé bydlí střídavě v rodině manžela i manželky
   • Duolokalita – každý s manželů žije nějakou dobu u své rodiny
   • Avunkulokalita – manželé žijí u bratra manželovy matky
   • Neolokalita – manželé žijí na novém místě

 

Disfunkční rodina

 • Nezralá rodina – příliš mladí rodiče, problémy s hledáním sebe sama a svého místa ve světě
 • Přetížená – práce, konflikty (práce, rodina, děti, citové vydírání, ekonomické problémy)
 • Ambiciózní – ambice rodičů, jejich hl. orientace je kariéra, vysoká materiální úroveň; rodiče se snaží dělat vše pro zabezpečení potomka -> citové strádání dětí
 • Perfekcionistická – kladené vysoké nároky na dítě bez ohledu na možnosti a zájmy
 • Autoritářská – přikazování, dirigování a časté tresty
 • Rozmazlující – za každou cenu dítěti vyhovět, nestavět mu do cesty překážky; dítě ovládá rodiče
 • Liberální a improvizující – trpí nedostatkem řádu a programu, nepřiměřená volnost
 • Odkládající – výchova je přenechána prarodičům, dalším známým -> narušuje citové zrání dítěte
 • Disociální – narušeny vnější (izolovanost, konfliktnost s okolím) nebo vnější vztahy mezi členy rodiny

 

Vnímání rodiny z pohledů dalších disciplín:

 • Psychologie – rodina je společenská skupina, která je spojena manželstvím, pokrevními vazbami, odpovědností a vzájemnou pomocí
 • Pedagogika – nejstarší společenská instituce, která plné své funkce; vytváří emocionální klima, formuje vztahy, hodnoty a postoje; se školou plní významné výchovné cíle (př. nukleární rodina – oba rodiče a děti)
 • Právní pohled – významné rodinné hodnoty – etická i ekonomická stránka; v právu je poskytována ochrana a jsou zde uvedeny vztahy osob, které rodinu tvoří
  • právo soukromé upravuje manželství, vztah rodičů k dětem, osvojení a další vztahy
 • Antropologie – sociální skupina s příbuzenskými vazbami; základní článek sociální struktury a ekonomické složky; hl. funkce je vnímání reprodukce a výchova potomků, přenos kult. vzorců, návaznost kult. vývoje
 • Sociologie – forma dlouhodobého solidárního soužití osob spojenými příbuzenstvím (znaky: společné bydlení, společná produkce, konzumní statky); vzájemné vztahy

 

Historie rodiny

 • Evoluční teorie = rodina se přirozeně vyvíjí, existují přirozené formy – monogamie, polygamie
 • Empirické výzkumy (Frederic Le Play) – představa, že dříve byla rodina ideální a teď upadá
  • Tři typy rodin:
   • Patriarchální = stabilní – všichni synové zůstávali v původní rodině i se svými novými rodinami
   • Kmenová – manželský pár nejstaršího nebo nejmladšího syna zůstává v rodině – ostatní musí z domu pryč
   • Klasická = nestabilní – klasická nukleární rodina, rodiče i děti odchází
 • Vývoj v 50. letech
  • Hajnal a Laslett: rekonstrukce rodiny -> zboření mýtů o velké rodině v minulosti
  • Hajnalova linie (John Hajnal), dělení:
   • Západoevropský typ – sňatečnost ve vysokém věku, poměrně dost lidí zůstává po celý život svobodní
   • Východoevropský typ – nízký sňatkový věk, snižoval se počet možných partnerů
   • příčiny: snížení věku puberty, vznik legislativy, která upravila nejnižší sňatkový věk, snížení počtu možných partnerů
 • Vývoj v 80. letech
  • 1. Systém jednoduché domácnosti – manželé stojí v čele domácnosti, zakládají nové domácnosti
  • 2. Systém sdílné domácnosti – časté sňatky, ženatí synové žili v rodině svých rodičů, obhajovali několik nukleárních rodin (několik manželských párů pohromadě)
  • francouzský historik Aries – dětství je novodobý konstrukt -> dříve děti nevěděly, co je to dětství
  • dítě = zmenšenina dospělého, dříve byly dlouho kojené (do 7 let), pak odcházeli do služby
  • nebyly obvyklé příliš intimní vztahy mezi rodiči a dětmi
  • začal se oddělovat veřejný a soukromý prostor (většina událostí se konala ve sdílných prostorech)
 • Demografický vývoj
  • 1918 – 1938
   • sňatky rostou – muži se vrací z války = sňatková tíseň
   • snížila se hranice vstupu do sňatku ve věku 21 let (bez souhlasu rodičů, dříve 24 let), klesla porodnost
   • rozvedení lidé mohli opět uzavřít sňatek
   • koncem 20. let klesla sňatečnost <- ekonomická krize, sekularizace, rostoucí zaměstnanost žen (v některých profesích se nemohly vdávat); vysoký sňatkový věk (muž 29, žena 25)
  • 1938 – 1945
   • vzrostla sňatečnost a porodnost
   • muži nešli do války, politika totalitního nasazení (ženy se tomu mohly vyhnout sňatkem, později i dětmi)
   • když nebyl jasný původ dítěte = nebezpečné
  • 1945 – 1990
   • typicky babyboom (po všech válkách)
   • vzestup porodnosti byl zastaven komunisty
   • r. 1957 – byly zrealizovány potraty (dříve pouze ze zdravotních důvodu, teď i ze sociálních)
   • v 60. letech – zavedena roční mateřská dovolená; v 70. letech prodloužena na 2 roky (dotace na děti)

 

PŘÍBUZENSTVÍ

 • = vztah mezi jedinci; vznik sňatkem nepokrevními vazbami v otcovské nebo mateřské linii
 • a) Patrilineární – uznávání pouze příbuzných v mužské linií
 • b) Matrilineární – uznávání pouze v ženské linií

 

MANŽELSTVÍ

 • = sociálně akceptovaný, posvěcený sex, svazek mezi dvěma dospělými jedinci
 • relativně dlouhodobé soužití muže a ženy, které se neomezuje na soulož a trvá i po narození dítěte
 • Filiance = přenos příbuzenství v tom smyslu, že jedna osoba pochází z druhé, nejčastěji se jedná o pokrevenství, může být získáno také adopcí, jedná se o příbuzenství pokrevní
 • Aliance = manželstvím je komplexním sociálním jevem, který obsahuje jak rituální, tak ekonomickou dimenzi; legalizovaný sex, vztahy mezi partnery opačného pohlaví, o kterém se předpokládá, že se stane základem rodiny; jde o nepokrevní příbuzenství (sešvagření)
 • ENDOGAMIE – historické společenské pravidlo, dle něhož je uzavírání sňatků přípustné jen v rámci vlastního kmene/skupiny
 • EXOGAMIE – uzavírání sňatků mezi příslušníky dvou cizích skupin
 • MONOGAMIE – sňatek jednoho muže s jednou ženou (nejrozšířenější)
 • POLYGAMIE – sňatek jedné osoby s více partnery
  • POLYGINIE – více žen provdaných za jednoho muže (Asie, Afrika)
  • POLYANDRIE – více mužů provdaných za jednu ženu)
 • Skupinové manželství – soužití skupiny mužů se skupinou žen
  • Levirát – jeden z bratrů zesnulého manžela je povinen se oženit s jeho ženou (děti budou považovány za potomstvo z prvního manželství, muž je pouze náhradník)
  • Soforát – vdovec se žení se sestrou své zemřelé manželky
 • Rezidence = usídlení; místo, kde se usídlí manželé po svatbě
 • Incest – zákaz manželství či sexuálního styku s určitými osobami v některém ze stupňů P (Egypt, Indie)
 • Germanita = sourozenectví; vytvoření skupin bratrů a sester, které jsou základem rodinných komunit
  • základní pojmy v příbuzenství evropské terminologie: matka, otec, bratr, tchýně, švagr, neteř, syn
 • Dvoukariérové manželství – oba partneři si budují maximální pracovní kariéru

 

Krize v manželství

 • Dlouhodobá frustrace – nenaplněný vztah potřeb a očekávání, hned na počátku by si měli partneři říci své představy a očekávání bez kterých se neobejdou
 • Problémy s komunikací – neschopnost řešit vzniklé konflikty, zametávání problémů pod koberec
 • Boj o mocenskou pozici – boj mezi dominantními jedinci a jejich rozdělení kompetencí
 • Problémy v sexu – rozdílnost v sex. apetitu -> tlak, stěžejní téma
 • Nevyřešené vztahy s rodinnými příslušníky – zásahy rodičů do života
 • Nevyrovnané vztahy – rozdílnost v kariérovém úspěchu, žárlivost jednoho z partnerů, problémy s dětmi

 

Rozvod = ukončení manželství soudem, jeden z manželů podá návrh (z právního hlediska) – není tomu tak vždy

 • pokud jsou mezi manželi rozvráceny vztahy – nemohou plnit společenský účel
 • soud přihlíží hlavně k zájmům nezletilých dětí
 • = složitý etický, právní a společenský problém -> dotýká se života manželů, dětí i přátel, kult. i nábož. zvyklostem
 • důsledek: neúplná rodiny (závažný sociální problém)

 

Manželská láska („Nejlepší co můžete pro své dítě udělat je, milovat svou manželku/svého manžela“.)

 • harmonické manželství nepřichází samo, musí se na něm pracovat
 • vývoj dítěte je závislý na vztahu jejich rodičů
 • při zlém rozchodu (spory) -> rozdělení společenského majetku, výchova dětí, přístup k dětem, výživné, alimenty
 • okolo 40 % lidí vstoupí do dalšího manželství (dříve o bylo okolo 60 %)

 

LÁSKA

 • Eros = vášnivá, zaslepená, nekontrolovatelná; počátek vztahu (srdce je silnější než rozum)
 • Ludus = hravá láska, provokování, sex na jednu noc, flirtování; lehkovážnost, nevinnost, teď a tady
 • Pragma = věky přetrvávající láska, plná porozumění, kompromisů a vzájemné tolerance; pouto ze svatebního slibu, společný majetek, rodina; hluboký cit plný vzájemného poznání, oddanosti a souznění
 • Philia = pevné přátelství; vzájemné porozumění, souznění, obdiv k druhým, kterých si vážíme
  • nejde o erotický vztah, ale o platonické, duševní spojení; objektem jsou spíše přátelé, sourozenci
 • Storgé = starostlivá láska, směřuje ke konkrétní osobě (matka pečující o dítě), bezpečí, hluboké pouto
 • Agapé = obětavá láska, směřuje k více lidem; obětavost, starostlivost a potřeba pomáhat druhým je silnější než se starat o sebe sama a myslet na vlastní potřeby (př. charita, soc. pracovníci)
 • Philautia = sebeláska, někdy považována za sobectví, narcismus a sebe zahleděnost – úcta k sobě samému
  • pokud odkážete ocenit a milovat sebe sama, dokážete přijmout lásku v ostatních podobách

 

VÝBĚROVÉ PÁROVÁNÍ (jak si lidé vybírají partnery)

 • Teorie racionální volby – sociální a ekonomická
  • a) maximalizace svého zisku, snaha dosažení cílů
  • b)  racionální uvažování nad náklady a přínosy
  • sňatkový trh; princip komplementarity a kompatibility
 • Sociobiologické teorie
  • žena (poměr boků a pasu – plodnost), muž (fyzická výška a síla)
 • Homogamie = sňatek u lidí stejného postavení
 • Heterogamie 
  • a) Hypergamie – muž si bere ženu s vyšším vzděláním
  • b) Hypogamie – žena si bere muže s vyšším vzděláním
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy