Problematika demokracie – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Problematika demokracie

   Předmět: Společenské vědy, Politologie

   Přidal(a): Terka

 

PROBLEMATIKA DEMOKRACIE

Demokracie

 • Vláda všech/vláda lidu,
 • Možnost všech plnoprávných občanů účastnit se řízení státu,
  • Přímá (Plebiscit, referendum, iniciativa, odvolání),
  • Zastupitelská,
 • Rozhoduje názor většiny, který je menšinou respektován, avšak je zachována názorová různorodost, svoboda vyjadřování a politická opozice,
 • Odvolatelnost,

 

Historie

Athénská demokracie – první demokracie – 5. stol př. n. l.

 • Prvky přímé demokracie,
 • Volební právo má občan = muž nad 30 let platící daně, který je rodilý Athéňan stejně jako jeho rodiče,
 • Ostrakismus – každý občan má jeden hlas, rozhodnutí o tom, kdo nejvíce ohrožuje demokracii -> 1 za rok vybrán jeden člověk a ten musel na 10 let z Athén,

Aristoteles

 • Označuje demokracii za zvrácenou formu vlády,
 • Proti ní staví Políteu,

Niccolò Machiavelli – Vladař,

Společenská smlouva = lidé se dobrovolně vzdávají svých svobod,

Thomas Hobbes – Leviathan

  • Přirozený stav = Válka všech proti všem,
  • Důvod smlouvy = Urovnání vnitřních poměrů, ochrana před nepřítelem z vnějšku,
  • Nejlepší: Autoritativní vládce/monarcha – ochrana před strachem z bezvládí,
  • Stát = umělý organismus,

John Locke – 2 pojednání o vládě

  • Přirozený stav = Dokonalá svoboda a rovnost, všeobecné vlastnictví,
  • Důvod smlouvy = aby ochránila práva, majetek a svobodu – výhodná forma koexistence,
  • Nejlepší: Vláda většiny a dělba moci – konstituční monarchie/demokrat. Shromáždění,
  • 2 složky moci – exekutiva X legislativa,

J. RousseauRozprava o původu a základech nerovnostech mezi lidmi

  • Přirozený stav = Přírodní harmonie, rozvoj vedl k nerovnosti,
  • Důvod smlouvy = Podřízení své moci většímu celku – každý je část celku,
  • Nejlepší: Rovnost – Přímá demokracie,

 Charles L. Montesquieu

 • O duchu zákonů – Dělba moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní,

4 pilíře moderní demokracie

Volby

 • Může kandidovat kdokoliv kdo splňuje podmínky pro funkci (věk),
 • Nepovinné,
 • Pravidelnost,
 • Volební právo,
  • Všeobecné – volit může každý (věkový limit, právní omezení),
  • Rovné – každý hlas má stejnou hodnotu,
  • Tajné – volič není nucen říct komu dal hlas (plenta),
  • Přímé – volí se přímo zástupci,
 • Volební systém,
 • Většinový (majoritní) – winner takes it all, post dostane jen ten s většinou hlasů, relativní většina (kdo má více mezi dvěma kandidáty) X absolutní většina (více jak 50 %); př: Senát ČR, Volba prezidenta,
 • Poměrový (proporcionální) – počet mandátů odpovídá počtu získaných procent ve volbách, př: PS ČR,
 • smíšený,
 • Jiné než demokratické určení zastánce úřadu: Jmenování (ministři), dědictví, rotace (předsednictví v Evropském parlamentu), losování, virilismus (zisk fce zvolením do jiné – viceprezident USA – křeslo v senátu),

 

Občanská práva

 • Základní práva a svobody které přísluší občanům daného státu,
 • Základním rozdílem od lidských práv je volební právo nebo právo na založení strany,
 • Právo na bezplatnou lékařskou péči, vzdělání, podporu v nezaměstnanosti, aj.,
 • Jsou jasně deklarována ústavou dané země,

Suverenita lidu

 • Také jako svrchovanost,
 • Moc vychází od lidu, a ne od Boha či jiného zdroje,
 • Souvislost s ideou společenské smlouvy,

Dělba moci

 • Exekutiva (moc výkonná) – běžná vládní agenda, řídí státní správu, většinou vláda,
 • Legislativa (moc zákonodárná) – schvalování zákonů, parlament ze dvou komor,
  • Cílem větší kontrola a kvalita zákonů,
 • Justice (moc soudní) – nezávislá soustava soudů, kontrola dodržování zákonů,

Formy demokracie

Řízená – demokracie která z části funguje jako autoritářský režim,

Přímá

 • Všelidové hlasování,
 • Referendum – návrh zákona předložen k posouzení občanům,
 • plebiscit (Švýcarsko) – v podstatě referndum, vyhlášeno vládou nebo parlamentem,
 • aklamace – hlasité volání souhlasů, v podstatě tak zvolen TGM v 1918,
 • lidové veto – možnost vyjádřit souhlas nebo nesouhlas se zákonem,
 • odvolatelnost poslanců,

Zastupitelská – lid si volí své zástupce,

 • podle umístění výkonné moci:
  • Prezidentská (USA),
  • Semiprezidentská (Francie),
  • Parlamentní (ČR),
  • Kancléřská (Německo),

 

Zásady demokracie

 • Lidská práva (Život, majetek, osobní svoboda) – LZPS,
 • Oddělená (decentralizovaná) státní moc,
 • Právní řád,
 • Rovnost před zákonem,
 • Volby,
 • Politický pluralismus (více stran),
 • Tržní ekonomika (snaha státu nenarušovat ekonomický vývoj, opak direktivní),
 • Fungující občanská společnost (lidé se zajímají o politiku),
 • Sociální stát,
 • Dočasnost – volební období,

Kritika demokracie

 • Občanská společnost může být nefunkční,
 • Ministři jsou jmenováni spíše podle politické příslušnosti, než podle odbornosti,
 • Paretova cirkulace elit a kontraelit,
  • společnost funguje na cyklické bázi a postupnou přeměnou dospěje zpět do výchozího bodu. Počáteční stav – společnost rozdělená na vládnoucí elitu a ovládanou masu. Část ovládané masy přestane akceptovat společenský stav a přestane souhlasit s nástroji, které elita využívá k vládnutí. Z vůdčích osobností masy se stane kontra-elita, která je v opozici k původní elitě a zastává hodnoty názorově bližší ovládané mase a tím získává její silnou podporu a poté je potlačena starou elitou. Proces se opakuje do té doby, dokud se nevytvoří dostatečně silná kontra-elita, kterou nebude stará elita schopna potlačit. Následně se revolučně (častěji spíš evolučně … viz pakt elit…) zamění stará elita za novou, která se postupem času vrátí k nástrojům a systému vládnutí původní elity, čímž společnost dospěje do původního/obdobného stavu…
 • Vítězí populismus,
 • Vliv médií v soukromém sektoru,
 • Většina potlačuje názor menšiny a často už jen z principu zamítá opoziční návrhy ačkoli by byly prospěšné,

 

Problematika svobody

 • Svoboda = možnost chovat se podle své vůle a nést za to odpovědnost, je omezena (př. gravitací, autoritami, návykem, intoxikací),
 • Negativní (svoboda od) – Co jsou nezcizitelná práva, která nelze překročit, abychom mohli říct, že žijeme ve svobodné společnosti?, jak velký je prostor bez překážek od druhých, jak velký by měl být
 • Pozitivní (svoboda k) – kdo nebo co má moc zasahovat do toho, zda budeme dělat spíš jednu věc než druhou?, chci být svým vlastním pánem,

Problematika spravedlnosti

 • Spravedlnost=ze stejných podmínek rovná práva a povinnosti,
 • Vyrovnávací (komutativní) – udržování rovnovážného stavu a případné obnovování, odčiňování případných nespravedlností,
 • Rozdělovací (distributivní) – rozdělování hodnot/statků podle stejného měřítka, korekce a doplnění důsledků tržního mechanismu, „spravedlnost sociální“,

Problematika rovnosti

 • Genderová rovnost,
 • Mezigenerační rovnost,
 • Sociální rovnost,
 • Rasová rovnost,

 

Lidská práva

 • Magna charta libertatum (1215) – Anglie, Jan Bezzemek, omezení pravomocí krále, hlavně ochrana šlechty,
 • Deklarace nezávislosti USA (1776) a její rozšíření (1789) o Listinu práv (1791),
 • Deklarace práv člověka a občana (1789) – VFR, Ústavodárné národní shromáždění, právo na svobodu vlastnictví, bezpečnost a odpor proti útlaku,
 • Všeobecná deklarace lidských práv (10. 12. 1948) – valné shromáždění OSN v Paříži, nezávazný dokument, tehdy podepsalo 48 z 58 členů (ne ČSR),
 • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1976) – zasedání OSN v NY (1966), doposud 168 států, konkretizace práv z VDLP, právo na život, omezení trestu smrti, zákaz mučení, otroctví, právo svobody pohybu, právo na osobní bezpečnost,
 • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1976) – valné shromáždění OSN v NY (1966), 164 států, práva národů, náboženská/rasová/sexuální/.. práva, právo na práci, odpočinek, duševní zdraví,
 • Rada pro lidská práva (HRC) – orgán OSN, od 2006 náhrada Komise pro lidská práva, 47 členů, které jsou voleni na 3 roky z Valného shromáždění,
  • Problém s tím, že se do rady dostávají státy, které lidská práva porušují,
 • Rada Evropy (RE) – 5. 5. 1949 tehdy 10 států, dnes 47 zemí Evropy + 6 pozorovatelských, nezávislá na EU, hledání řešení v různých otázek a rozvoj lidských práv, sídlo: Štrasburk, Evropský soud pro lidská práva,
  • Evropská úmluva o lidských právech (1950) – právo na život, shromažďování, myšlení..
 • Ochrana práv v ČR – garantovaná Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami,
  • před 89 – 50. léta – represe; žádná svoboda slova, zákaz shromažďování, nehumánní výkon vazby, diskriminace v oblasti zaměstnávání; Charta 77 – přihlášení k oběma paktům z 1976, 1978 – Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných – předávání info veřejnosti + podpora rodin uvězněných,
  • ombudsman – veřejný ochránce práv, mimosoudní kontrolní úřad, řešení stížnosti jedinců na jednání veřejné správy, volen parlamentem, 6 let, O. Motejl – Varvařovský – Šabatová – Křeček.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!