Problematika formování osobnosti člověka – maturitní otázka

 

   Otázka: Formování osobnosti člověka

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Pavla297

 

 

 

 

Psychologie jako věda, základní disciplíny

 • původ slova
 • předmět psychologie
 • základní disciplíny
 • aplikované disciplíny
 • speciální disciplíny
 • Freud
 1. Lidskápsychika
 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky  – Freud,  Watson
 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka
 • determinanty lidské psychiky
 • podíl dědičnosti a prostředí
 1. Sociálníučení = socializace
 2. Osobnost a její struktura
 • co je to osobnost
 • vlastnosti a rysy
 1. Učení – u psychických stavů, za myšlením
 2. Vlčí děti-Kamala a Amala
 3. KašparHauser 

  

 1. 1.    Psychologie jako věda, základní disciplíny

–        řecky psyché = duše, logos = věda, nauka

–        zabývá se prožíváním a chováním člověka

–        Aristoteles (O duši) – zakladatel, ale jako věda v 19. století

Úkoly psychologie

1)     poznávání druhých lidí a jejich vlastnosti -> pochopení

2)     působení na lidi

3)     uspořádání podmínek pro život

 

Psychologické disciplíny

1)     Základní (teoretické)

a)     obecná – podává obecný obraz o člověku

b)     sociální – zabývá se psychikou člověka ve společnosti

c)     psychologické osobnosti – vysvětluje podobnosti a odlišnosti mezi lidmi

d)     vývojová psychologie – zabývá se psychologií člověka od početí po smrt

e)     metodologie – teorie metody

f)      psychopatologie – řeší psychologické poruchy

 

2)     Aplikované (praktické)

a)     poradenská psychologie – pomáhá orientovat se v životě

b)     pedagogická – určena pro žáky, problémy v učení, výběr školy

c)     klinická – diagnostika duševních poruch

d)     soudní (forenzní) – psychologie zločinců

e)     práce, sportu, reklamy, zdraví

 

3)     Speciální

a)     zoopsychologie

b)     farmacopsychologie – účinky léků na psychiku

c)     psychometrie – tvoří psychické testy

–        2. polovina 19. století vzniká psychologie jako věda v Lipoku

 

Sigmund Freud

–        věnoval se osobnosti, věří, že ji formulují ji 3 faktory

1) fyziologické síly (jídlo, sexuální pudy)

2) libido (sexuální pud)

3) ledovec

–        pohled na osobnost

 

Vědomí (myšlenky)

Předvědomí  (=vzpomínky)

Nevědomí (=hluboko uložené vzpomínky)

Struktura osobnosti

 • ID: temná složka naší osobnosti, neřídí se rozumem=iracionální, řídí se slastí, nehledí na ostatní lidi – silné ID mají kojenci a vrazi
 • EGO: řídí se rozumem, hledá způsob k uspokojení ID potřeb, zákony
 • SUPEREGO: morální hodnoty (zakazuje něco udělat), např. černé svědomí

 

Rozpory mezi složkami

–        ID x EGO: vzniká neurotická úzkost – porucha spánku, počůrávání, okusování nehtů => neuspokojení potřeb

–        ID x SUPEREGO: vzniká morální úzkost

–        EGO x SUPEREGO: lidé chtějí něco udělat, cítí to jako etické, ale ví, že porušují zákon (krádež léků)

 

Carl Gustav Jung

–        minulost jednotlivce – ontogenická dimenze

–        minulost celého lidstva – fylogenetická dimenze

a)     nevědomí: vzpomínky, širší pojetí než Freud – neseme si to, co prodělali naši předci (kolektivní nevědomí našich předků)

–        osobnost=PSYCHÉ (duše)

–        faktory osobnosti:

–        kolektivní nevědomí: zděděné po předcích, obsahuje v sobě zkušenosti našich předků (negativní i pozitivní)

–        vznikají archetypy=předobrazy našeho chování, ve snech…malé sny-nedůležité, velké sny-emočně ovlivněné, ve chvílích rozhodnutí

–        osamostatněné archetypy 1. persona (=maska) – vzbuzení dojmu

–                                                 2. stín – zvířecí stránka osobnosti, nejtajnější stránka

–                                                 3. anymus (mužská) a anyma (ženská)

–        b) osobní nevědomí – zkušenosti člověka

–        – komplexy: vznikají z traumatických zážitků

–        c) EGO a bytostné já: kontrolují, řídí osobnost a dávají rozkazy

 

 1. 2.    Lidská psychika

–        chování – vnější projev

a)     expresivní – city, myšlení, prožívání

b)     adaptivní – přetváření, přizpůsobení chování

–        prožívání – vnitřní projev

 

 1. 3.    Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky

Behaviorismus

–        směr, který vznikl v USA, zakladatel John B.Watson

–        chování lze vědecky zkoumat bez odkazu na vnitřní duševní stavy

–        čistě objektivní, experimentální přírodní věda – jejím cílem je předvídání a ovládání chování

–        svobodná vůle je pouhou iluzí, chování je určeno kombinací sil zahrnující činitele prostředí

 

 1. 4.    Předpoklady a možnosti vývoje člověka

Determinanty lidské psychiky

= faktory ovlivňující lidskou psychiku

 1. biologické = vnitřní (vrozené)

a)     předem dané – instinkty = vrozené způsoby chování, reflexy – odpověď organismu na nějaký podmět (podmíněné, nepodmíněné = vrozené)

b)     dědičnost – přenos vlastností (genů) z generace na generaci (inteligence)

c)     nervový systém – mozek, mícha

d)     hormonální systém

 1. sociální = společenské (vnější faktory)

a)     prostředí – přírodní

b)     rodina, škola

–        děti žijící s vlky – Kamala a Amala = vlčí děti

–        izolován od společnosti – Kašpar Hauser

c)     kultura – materiální / duchovní

d)     učení – poznatkům / dovednostem / sociální

e)     společenské normy a zákony

 

 1. 5.    Sociální učení = socializace

–        učení se dovednostem

–        probíhá celý život (nejvíce v adolescenci)

 

 1. 6.    Osobnost a její struktura

Člověk jako osobnost

–        v psychologii je osobností každý člověk, není vrozená

–        projevuje se v chování, jednání a prožívání

–        složky osobnosti

1)     tělesné vlastnosti

2)     psychické – jevy, stavy, vlastnosti, procesy

3)     sociální – společenský x nespolečenský,…

 

Psychická struktura osobnosti

–        2. polovina 20. století psychologové využívají 5 faktorů osobnosti (big five)

 1. extraverze – vztahy, uzavřenost
 2. přívětivost
 3. svědomitost
 4. emocionální stabilita
 5. intelekt, otevřenost ke zkušenostem

 

Vlastnosti

–        relativně trvalé charakteristiky jedince, kterým se vyznačuje a které ovlivňují chování, prožívání či myšlení

–        na jejich základě můžeme předvídat, jak se člověk zachová a jak bude jednat

Rysy

–        psychologické vlastnosti člověka projevující se v jeho chování a jednání

–        příznačné pro určitého jedince, odlišují se od ostatních = „povahové vlastnosti“

Důležité rysy:

družnost                   X                uzavřenost

sklon vést (dominance)       X       podřizovat se (submisivita)

svědomitost                  X          nezodpovědnost

sebedůvěra                    X           sebepodceňování

ovládání citových projevů silné                      X           slabé

 

 1. 7.    Učení

–        získávání nových znalostí a dovedností

–        celoživotní proces

1)     poznatkům – učení znalostí a fakt – škola

2)     učení logickým operacím – dáme věci do souvislosti

3)     sociální učení – začleňování do společnosti

–        zapamatujeme si 10%, co slyšíme / 20%, co vidíme / 25%, co vidíme a slyšíme / 40% diskuse / 80%, co prožijeme / 90%, co sami uděláme

–        záměrné – chci se něco naučit / nezáměrné – naučím se něco, aniž bych chtěla

–        efektivní učení – záleží na různých faktorech: vnější podmínky (prostředí), psychický stav jedince, charakter učení, metoda učení

 

 1. 8.    Vlčí děti – Kamala a Amala

–        vychovávala je vlčice

–        vyrůstaly v odloučení od lidské společnosti

–        nezískaly lidské návyky

 

 1. 9.    Kašpar Hauser

–        chlapec, který žil v lidské společnosti

–        byl izolován a s lidmi se často nesetkával

–        nezískal lidské návyky

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!