Průmyslové stavby – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Průmyslové stavby

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

 • Představují velkou škálu staveb sloužících průmyslové výrobě, skladování, některým technickým službám, řemeslným, řemeslným činnostem a výzkumu,
 • Některé odvětví průmyslu používají velký rozvoj v závislosti na požadavcích trhu,
 • Problémy, ale tvoří opuštěné průmyslové zóny a objekty, které jsou následně rušeny nebo využívány pro jiný účel,

 

PRŮMYSLOVÉ ZÁVODY

 • Převážně tvoří areály nebo soubory staveb,
 • Jejich uspořádání závisí na podmínkách lokality,
 • Rozhodování o umístění závodu je podřízeno územnímu plánu dané lokality a podléhá také posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí, velká měřítka (energetické centrum, masokombinátory),
 • Jednoúčelové soubory mající charakter samostatných výrobních satelitů umístěných v krajině,
 • Pro většinu zpracovatelských druhů průmyslu je nejčastěji poloha v průmyslových zónách na okrajích měst nebo při dálnici,
 • Menší provozovny jsou vázané na velké,

 

ZASTRAVOVACÍ PLÁN

 • Je důležitým dokumentem pro výrobní proces:
  • Technologie: přesný popis výrobních postupů určující sled jednotlivých výrobních úkonů,
  • Dopravní nároky: vycházejí z projektové výrobní kapacity závodu a stanovují druhy manipulace se surovinami, polotovary, subdodávkami, vedlejšími produkty a odpady,
  • Energetické nároky: formulují požadavky na jednotlivá média a jejich případnou úpravu pro potřeby dané výroby,
  • Urbanistické a územní vztahy: v podmínkách vysokého stupně urbanizace území ČR se promítají v koncepce zástavby průmyslových areálů,
  • Architektonické záměry: nemohou být prosazovány bez vztahu k účelu závodu a jeho efektivního provozování,
  • Energetická činnost: jednotlivé varianty řešení koncepce zástavby průmyslového závodu,

 

PÁSMOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZÁVODU

 • Jedním ze základních principů uspořádání stavby:
  • pásmo hlavní výroby soustřeďuje nejdůležitější budovy a zařízení pro zajištění výroby,
  • pásmo pomocné výroby představuje provozy zajišťující servis pro zajišťující servis pro hlavní výrobu,
  • pásmo skladů a expedice soustřeďuje sklady surovin, polotovarů, výrobků a pomocných hmot,
  • pásmo energetické zahrnuje závodní teplárny, výtopy, elektrárny, kompresorovny, acetylénové a kyslíkové stanice,
  • pásmo dopravních staveb se vyděluje jako samostatné pouze u velkých závodů,
  • pásmo vstupních objektů koncentruje budovy správy a řízení závodu, výzkumu, laboratoří, vybavení pro zaměstnance,

 

PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

 • Všechny typy víceúčelových objektů jsou řešeny na principech universality a flexibility:
  • Půdorysy tvaru čtverce nebo obdélníku,
  • Půdorysy uvolněný od pevných dispozičních prvků (schodiště a sociální zařízení v okraji půdorysu),
  • Nosná konstrukce je tvořena skeletovým systémem s velkým rozponem,
  • Podlahy a stropy (podhledy) tvoří paralelní roviny bez výškových stupnic,
  • Dispozice musí být rovnoměrně pokryta připojenými systémy energetických sítí a standartními parametry pracovního prostředí,
 • Konec životnosti technologie (v průměru kolem 25 let) znamená také konec životnosti stavebních konstrukcí,
 • Jde např.: o kotelny, elektrárny, chladící věže, cementárny, kanalizační čistírny,

 

 TYPOLOGICKÝ PŘEHLED PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

 • Jednopodlažní haly:
  • Halové objekty mohou být jedno nebo vícelodní, starší typy strojírenských hal,
  • Konstrukční systémy halových staveb jsou převážně železobetonové nebo ocelové, minimálně i dřevěné nebo kombinované,
  • Vodorovné konstrukce jsou tvořeny průvlaky, střešními vazníky a vaznicemi, střešní panely nebo deskami,
 • Vícepodlažní objekty:
  • Patrové výrobní objekty dělíme dle počtu traktů na jedno nebo více traktové,
  • Nejčastěji je tří traktové,
  • konstrukce je skeletová, většinou železobetonová, ocelové konstrukce musí být chráněny před požárem speciálními nátěry nebo obezdívkami,
 • Dvoupodlažní haly:
  • jsou považovány za zvláštní typologický druh, protože mají některé vlastnosti, které umožňují využívat výhod jednopodlažních hal,
  • konstrukce stropu je dimenzována na vyšší zatížení a umožňuje vodorovné instalační rozvody, zásobují obě podlaží,

 

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

 • do 50 zaměstnanců – malé podniky,
 • většinou řemeslná výroba,
 • do 250 zaměstnanců – střední podniky,
 • vysoký nárust brownfields,
  • počátek 90. léta 2. století,
  • znovu zrenovování pozemků, obnovení funkce nebo využití na jiný provoz,

 

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

 • každé pracovní místo je řešeno dle druhu pracovní činnosti a vlastností strojního zařízení,
 • minimální pracovní prostor je stanoven hygienickými směrnicemi,
 • podmínky viditelnosti:
  • záleží na typu pracovního výkonu a na počtu zaměstnanců v prostoru,
 • akustické podmínky:
  • izolování zvukových signálů v halách,
 • mikroklimatické podmínky:
  • vlastnosti prostředí, souvisí s kvalitou vzduchu,
  • tepelná rovnováha je stav, kdy okolí odebírá tělu tolik tepla, kolik produkuje navíc nad vnitřní potřebu,
  • přirozené větrání – založeno na infiltraci netěsnostmi otvorů, na provětrání větracími otvory, šachtami a kanály na základě rozdílů v teplotě a tlaku,
  • mechanické větrání – založené na nucením oběhu vzduchu,
 • sociální vybavenost pro zaměstnance:
  • požadavky na šatny, umývárny, sprchy, WC, hygienické kabiny žen,
  • možnost udělat samostatnou budovu nebo samostatné patro,
  • při větších firmách musí každé patro obsahovat sociální vybavení, jak pro dámy, tak pány,
  • šatny se dělají ve třech verzích, kde potřeby,
   • na každých 100 zaměstnanců je jedno záchodové sedátko a sprcha,
   • jednoduché – pro čisté provozy – kancelářské budovy,
   • dvojité – šatny oddělené pro občanské a pracovní oděvy, obě místnosti prochází přes hygienické filtry (umývárny, sprchy),
   • řetězovití – pro velmi znečištěné oblečení po práci,
  • umývárny a sprchy,
   • samostatně pro muže a ženy,
   • dle velikosti pracoviště se určuje počet a velikost umýváren a sprch.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!