První světová válka – maturitní otázka

dějiny

 

Otázka: První světová válka

Předmět: Dějepis

Přidal(a): K.

 

 

Mocenské bloky před válkou:

Velmoci na konci 19.stol. a situace před válkou

 • jsou si podobné, ale přesto se mezi nimi projevují rozdíly
 • stejný systém demokracie a civilizace(založena na soukromém vlastnictví, parlamentní demokracii, na využívání tech. pokroku, na uznání zákl. práv v jisté míře)

 

Německo

 • Bismarckova vláda, založeno na vojenské síle, má vyspělé hospodářství, má obrovský kulturní potenciál
 • je nejmocnějším státem v Evropě
 • 1873 – spolek 3 císařů – Něm., Rak.-Uh., Rusko
 • umírněná zahr. politika, ale problémy ve vnitřní politice
 • Bismarck zasahuje proti katolické církvi a soc. demokracii à pád Bismarcka r.1890
 • Vilém II. – rozvoj armády
 • 1882 – Trojspolek – Něm., Rak.-Uh., Itálie

 

Francie

 • oslabena Prusko-francouzskou válkou, konec císařství àrepublika(silná monarchistická opozice)
 • obrovské hospodářské problémy, drahé potraviny, nespokojené obyvatelstvo
 • od pol. 90.let se situace uklidňuje a Francie uplatňuje svou moc i v zámoří, růst hospodářství
 • dreyfusiáda – A.Dreyfus, žid, obviněn ze špionáže a velezrady, vykonstruovaný proces, později byl rehabilitován
 • Paříž se stala centrem kultury

 

Velká Británie

 • ztrácí postavení v Evropě, snaží se k sobě připoutat kolonie(dominia, korunní kolonie)
 • v dominiích převládají Angličané, mají parlamentní samosprávu
 • v korunních koloniích převládají domorodci, řídí to úředníci, spadají pod ministerstvo pro kolonie

Sjednocení Německa 1871

 • vídeňský kongres 1815-urovnání-nastolení rovnovážného stavu-mír narušila krymská válka a prusko-rakouská válka,VK znamenal pro Evropu 40 let mír-postupně se ale začínal narušovat-dochází ke střetům zájmů-vyústí v lokální vojenské konflikty- Krymská válka:1853-1856-VB a Fr. se snaží omezit vliv carského Ruska v oblasti Černomoří,Balkánu a Středomoří,původně konflikt mezi Osmany a Ruskem-Rusku se nelíbilo, jak Turci zachází s křesťany na balkánské území-VB a Fr. se dali na stranu Osmanů-hodilo se jim to k omezení vlivu Ruska,
 • války při sjednocování Německa:
 • Prusko-Dánská-1864(P získá Holštýnsko a Šlesvicko)
 • Prusko-Rakouská-1866(v boji proti Dánům spojenci-povstání v německém spolku- ztrátu vlivu Rakouska)
 • Prusko-Francouzská 1870(„emžská depeše-aby Němci vypadali navenek jako napadený stát-P získá Alsasko a Lotrinsko, válečné reparace-1871 vyhlašují Německo ve Versailles-potupa pro Francouze, že musí uznat vítězství protivníka v nejslavnějším Fr.sídle.
 • VB a Fr. se snaží rozšiřovat koloniální panství(Afrika)
 • VB x Nizozemsko-„Burská válka“-1899-1902
 • x Německo: konflikt v Africe-pevnost „fašoda“
 • Rusko x Japonsko: pro R ztráta vlivu v Mandžusku, ztracena část Sachalinu,ztracen Port Artur)-Rusku bylo jasné že musí udělat politické a hospodářské změny
 • Spolky a koalice: 1873-spolek tří císařů(Německo, RU, Rusko),ekonomický charakter, brzy spory a napětí v oblasti obchodu, střety zájmů, RU x Rusko-stejné ambice v obchodu-Balkán-střety a spolek ztrácí význam
 • Balkán: „východní otázka“, zájmová sféra pro VB a Fr., zájem mělo i Německo a RU(odbytiště a suroviny)-Rusko chce strategickou pozici, Osmanská říše usiluje o vliv,1875 povstání v Bosně,1876 povstání v Bulharsku, Černá hora-povstání potlačeno Osmany za pomoci VB-Rusko reaguje pomocí Černohorcům-je jejich morální povinností pomoci jižním Slovanům na Balkáně,1877 Rusové jdou přes Bulharsko, přechází pohoří a postupují směrem na Istanbul-1878 Turci ztrácejí San Stefan(předměstí),Turci donuceni uzavřít mír, podmínky diktuje ruský car-A)Turci ustoupí z Balkánu,B) uznání nezávislosti Srbska, Černé hory, Rumunska a Bulharska
 • 1911: první balkánská válka – Bulharsko, Srbsko, Černá hora, Řecko X Turecko – muselo odstoupit z evropského území
 • 1913: Srbsko, Černá Hora, Řecko X Bulharsko – poraženo a rozděleno
 • VB a Fr. se cítí ohroženy ze strany Ruska-1878 Berlínský kongres (organizoval Bismarck)cílem revize San Stefanského míru-potvrzení nezávislosti zemí, jen Bulharsko se rozdělí na dvě části (Jih=osm.říše, Sever=míra autonomie)
 • RU dostává právo anektovat Bosnu a Hercegovinu, Rusko vyšlo naprázdno
 • Začíná boj mezi trojspolkem a trojdohodou
 • Trojspolek: 1882-Itálie, Německo, RU-vychází z předchozího dvojspolku z r. 1879-RU a Německo
 • Trojdohoda: Rusko, Francie, VB, vychází z dvojdohody (Fr.a Rusko),1904-srdečná dohoda mezi VB a Fr.=dohoda o spolupráci, rozdělení kolonií, vstup VB do dohody)
 • 1908 RU využilo právo anektovat (=násilné připojení) Bosnu a Hercegovinu
 • 1904-5 – Rusko-jap. válka o Koreu a Mandžusko
 • Jap. bez vyhlášení války zničilo ruskou flotilu, má převahu
 • 1905 – bitva u Mukdenu à Jap. vítězí

 

Rusko

 • vznik politických stran: Kadeti(konstituční demokraté-lib.)
  • soc. revolucionáři(revoluci povedou rolníci-rad.)
  • soc. demokraté(menševici-revizionisté; bolševici-Lenin)
 • demokratická revoluce přeroste v revoluci proletářskou
 • 1905 – povstání v Petrohradě, přerostla z manifestace pracujících(chtěli zlepšit postavení u cara), kozáci do nich začali střílet à několik set mrtvých, vlna stávek, šarvátek a nepokojů(organizují soc.demokraté)
 • sovět dělníků – Lev Trockij – pokus převzít vládu
 • se sociálními požadavky jdou i národní požadavky, národy ruské říše žádají, aby vláda ustoupila od rusifikace (=porušťování)
 • říjen 1905 – Petrohrad – generální stávka à ochromila zemi à car je přinucen vydat „říjnový manifest“ = deklarace občan. práv pro všechny a všeobecné hlasovací právo

 

Příčiny, průběh a výsledky války:

Příčiny války:

 • mocenské soupeření dohody a trojspolku
 • agrese Německa-chce přerozdělit koloniální panství-je to mladý stát a žádné kolonie nemá=malý vliv
 • boje o sféru vlivu
 • Itálie z trojspolku brzy vystupuje a přistupuje Turecko a Bulharsko

 

Cíle-dohoda:

 • VB-snaží se vyřadit Němce-hlavně loďstvo
 • F-chce se pomstít němcům za rok 1871
 • Rusko-chce ovládnou Balkán a úžiny

 

Cíle-trojspolek:

 • N-chce ovládnout Evropu a vytvořit „Mitteleuropa“
 • Osmanská říše: chce ustálit stav po balkánských válkách a získat vliv v této oblasti

 

Válka

 • Vypuknutí 28.6.1914-„sarajevský atentát“-atentát na Ferdinanda dˇEste(následník trůnu v RU, František Josef neměl syna) a na jeho manželku Žofii Chodkovou, František Josef byl už starý-84 let-nechtěl se pouštět do žádného konfliktu, po nátlaku svých generálů ale podepsal.
 • Po atentátu dalo RU a Německo Srbsku ultimátum-omluva a deset požadavků-požadavky bylo možné splnit, ale ztratili by tím veškerý vliv a hrdost,
 • 7.1914 vypuká válka-nesplnění ultimáta,do konce srpna začal válčit celý svět(Japonsko proti Číně),s dohodou je názorově zajedno USA
 • atentát spáchala sekta „Černá ruka“-Gabrillo Princip, plnoletí atentátníci byli popraveni a neplnoletí odvezeni do Terezína- vězněni v tvrdých podmínkách
 • zákopová válka (týlová),trvalé bojové pozice,zemřelo 10 000 000 lidí
 • nově byly použity bojové plyny-Iperit,letadla, první tanky,bomby,kulomety,dělostřelectvo,první ponorky, rozvoj železnic díky nutnosti zásobovat fronty,elektronkové vysílače,rozvoj automobilové dopravy
 • Válečné hospodářství: vše se podřizuje potřebám války, hosp. se militarizuje, nejdříve je konjunktura, později krize, narůstá inflace,rozpadá se obchod,regulace mezd-zaveden přídělový systém
 • Během války dochází k devastaci krajiny, vojáci mezi sebou šířili infekce, zákopová noha-špatně ošetřená-zánět-gangréna-smrt,tifus,tetanus, prvně byla využita transfuze krve
 • SRBSKÁ FRONTA: RU x Srbsko-Bulhaři na straně RU, Francie podporuje Srbsko, útok RU odražen a vojska zatlačena k Dunaji -fronta se ustálila u Černé hory (1915)
 • ZÁPADNÍ FRONTA: Schlieffenův plán-přes Belgii a Lucembursko ze severu na Francii-nečekané, v Lotrinsku protiofenzíva a boje se soustředí okolo řeky Marny-Němci ztroskotali-plán byl moc rychlý a vojáci byli unavení, nastává běh k moři-západní fronta se táhne od kanálu La Manche až do švýcarských Alp,VB podporuje Fr. a USA pomáhá ekonomicky Fr.,1916-únor-září-boje u Verdenu-„Verdunský mlýnek na maso“-60 0000 mrtvých, ofenzíva Němců-chtěli táhnout na Paříž-poslední překážka-Verdun, Fr. odolala za pomoci VB,léto 1916-boje u řeky Sommy-první tanky VB-milion mrtvých,jaro 1917-Němci u Ipré-použit bojový plyn Iperit,duben 1917-USA vstupuje do války po potopení lodi Lusitanie, bitva u Marny-Němci vyčerpaní-vítězí dohoda,září a říjen-hroutí se armáda RU a N a vše spěje k uzavření míru,27.10.1918-Andrassyho nota-chápána jako kapitulace RU-zasílá Wilsonovi,11.11.1918 Německo donuceno uzavřít mír-nemá spojence.
 • VÝCHODNÍ FRONTA: mezi RU a Ruskem, v Haliči vítězí Rusové, ve východním Prusku Rusové prohrávají, RU armáda zatlačena,Němci jdou dále na východ,1915 ustálení fronty u Dněstru,v r. 1915 ztroskotal plán na bleskovou válku-začíná zákopová válka naplno a Němci musí bojovat na dvou frontách
 • ITALSKÁ FRONTA: Itálie zpočátku neutrálním státem, potom na straně dohody za slíbené území na Balkáně (Istrie, Dalmácie),brání RU ve vstupu na apeninský poloostrov,Italové se snaží pronikat do RU-potlačeno za pomoci Němců,léto 1918-velké bitvy-Piava
 • Brusilovova ofenzíva(červe-srpen 1916) = poslední úspěch Rusů ve válce, oblast

Sedmihradska -> na straně Dohody vstupuje do války Rumunsko, ale je poraženo -> Němci získali bohatá naleziště ropy

 • po změně na R-U trůnu vede Karel I. jednání s dohodovými mocnostmi a chce uzavřít separátní mír, jednání jsou uzavřena, Německo kontroluje R-U
 • 4.1917 – USA vyhlašují válku Německu = odpověď na zostřenou ponorkovou válku ze strany Německa
 • léto 1917 – ofenzíva it. vojsk, poraženi; říjen 1918 ale prolomili R-U obranu a ti žádají o mír
 • léto 1918 bitva na Marně, pomoc USA, Dohoda může útočit na více místech à porážka Německa
 • 10.1918 – Andrászyho nóta – ministr zahr. vysílá nótu Wilsonovy
 • 11.1918 – Compiégne – uzavřeno příměří s Německem, konec 1sv.v.

 

Versailleský systém: poválečné uspořádání světa

 

České země za války – první odboj, vznik čs. legií:

 • Češi byli násilně verbováni do armády, měli odmítavý postoj
 • Čs. politická reprezentace je loajální vůči R-U, protože věří, že R-U může být zachováno, pokud bude federalizováno
 • Kramář žádá existenci pod carským Ruskem
 • Čeští vojáci přebíhají, nebo přecházejí dobrovolně do zajetí
 • Nastolena diktatura, potlačována občan. práva, uzavřena říšská rada, zemské sněmy
 • Řada čs. politiků je zatčena(Kramář,Rašín) – většina z nich odsouzena k smrti(1915 začeni), F.J.I. nestačil podepsat rozsudek, Karel I. je omilostnil
 • odboj:
  • politici emigrují a vytvářejí odboj à T.G.M., E. Beneš, M.R. Štefányk
  • přesvědčují dohodové mocnosti, že existence R-U není možná, že jednotlivé národy mají právo na samostatný stát; TGM je osobností, má vliv na jednáních dohodových mocností – 6.7.1915 přišel s projektem samostatného státu( v Ženevě)
  • Maffie – tajný domácí odboj(březen 1915)
 • 14.11.1915 – „Český zahraniční komitét“ – vzniká v Paříži, jasný cíl=vytvoření samostatného československého státu
 • únor 1916 – komitét se mění v „Československou národní radu“ a stává se oficiální politickou reprezentací Československa
 • legie: M.R.Štefánik(prof. voják, astronom) – Rusko(70000),Itálie(20000), Francie(10000), 2.6.1917 – bitva u Zborova(čs.legie)
 • + vznik ČSR

 

Československý zahraniční odboj

 • politické ústředí se vytváří ve Francii
 • v říjnu 1916 byla uzavřena Clevelandská dohoda – jejím úkolem bylo sjednotit zahraniční odboj + návrh spojení Čechů a Slováků ve federativním státě
 • ČS Národní rada (= řídící orgán odboje)založena 1916 v Paříži
  • v čele: G. Masaryk, Beneš, Štefánik, Durich
  • usilují o uznání ze strany dohodových mocností (uznána Fr., VB, USA)
  • cílem je získání souhlasu k poválečnému zřízení samostatného státu (Z dohodové mocnosti však zatím nepočítaly s rozpadem R-U!!!)
  • činnost ČSNR je spojována s československou emigrací
  • budování vojenských jednotek = LEGIE (např. francouzská, italská, srbská, ruská)
   • nejdříve tvořeny z Čechů a Slováků v zahraničí, později ze zajatců na území carského Ruska = dobrovolnické vojenské útvary složené z Čechoslováků , kteří bojovali proti centrálním mocnostem + proti bolševismu
   • úloha: aktivní boj proti R-U, mají vystupovat jako budoucí voj. jednotky našeho státu, svojí aktivní účastí v boji měly předem vytvořit předpoklad pro poválečný vznik ČSR
   • Francouzská legie – rota „Nazdar“, boje hl. na Z frontě (Arras, Remeš, Amiens, Verdun), vedl je Štefánik, r. 1914 zastavili Němce v na Marně
   • Ruské legie – nejpočetnější, pod vedení TGM (zpočátku nedůvěra car. vlády, strach z Masaryka, který smýšlel proticarsky), 1917 bitva u Zborova, 1918 bitva u Bacmače + obsazení transsibiřské magistrály
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!