Psychické jevy – maturitní otázka

 

   Otázka: Psychické jevy

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Daniela

 

 


Psychické jevy:  motivační a volní procesy, emoce a učení

 • Motivační procesy
 • Hodnotí různé skutečnosti, vyjadřují prožívání subjektivního stavu a vztahu k působícím podnětům.
 • Tyto procesy se nazývají emoce a city.

 

 • Motivy
 • motiv= pohnutka zaměřená na uspokojování určitých potřeb
 • vnitřní motiv– Závisí na tom, co chceme (př.: osobní růst…)
 • vnější motiv– Ovlivňuje nás vnější prostředí např.: čas, názory jiných…
 • Konflikt motivů
 • = rozhodování mezi dvěma způsoby uspokojování potřeb
 • může jít o konflikt ryze pozitivní ( př: rozhodování mezi zmrzlinou a dortem) či mohou přinášet pozitiva i negativa (př: učit se a nevyspat se x vyspat se a neučit se)

 

 • Potřeby
 • = pociťovaný nedostatek nebo nadbytek něčeho
 • Dle amerického psychologa Abrahama Maslowa jich je 5
 • Maslowova hierarchie potřeb
 • Tyto potřeby pak tvoří pomyslnou pyramidu, jejíž spodní část představují potřeby základní, s nejvyšší prioritou. Teprve po jejich naplnění usiluje člověk o uspokojení potřeb výše v hierarchii pyramidy.

 

 • Pudy= vrozené pohnutky,nutkání (př: mateřský pud, hlad…)
 • zájmy= získaný kladný motiv k nějaké činnosti či předmětu, který pak označujeme jako zálibu
 • povinnosti= motivy determinované vnějším prostředím
 • ideály– Jsou pro daného člověka dokonalé stavy, objekty či cíle.
 • cíle– účel našich motivů
 • a) jednoduché- př: umět 10 slovíček z Aj
 • b) komplexní- př: jednou být na VŠ
 • krátkodobé- př: na zítra
 • střednědobé- př: v létě
 • dlouhodobé- př: jednou bych
 • cíle by také měly být konkrétní, měřitelné, námi přijaté, realistické (sebekritičnost), regulovatelné (od kdy do kdy je chci splnit), přitažlivě a průběžně obměňované

 

 • vůle= vědomé úsilí vedoucí k dosáhnutí vytyčeného cíle, záměru , skrze překonávání překážek (vnitřní– úzkost, sebevědomí…vnější– nemoc, zákaz…)
 • impulzivní jednání= impulzivní jednání bez racionální úvahy, ovládané pudy či potřebami, city
 • volní jednání= racionálně uvážené, vědomé
 • volní vlastnosti= vlastnosti podmíněné vůlí člověk
 • – Kladné mají své protipóly
 • Př:
 • zodpovědnost x nezodpovědnost
 • rozhodnost x nerozhodnost
 • rozvážnost x nerozvážnost

 

 • Emoce

= stav vzrušení projevující se až fyziologickými změnami organizmu

– Nadřazené citům (př: radost, hněv…)

– Emoce se skládá ze subjektivního prožitku, tělesného projevu (výraz…) a expresivního chování (pláč)

 • Emoce- dělení
 • afekt- velmi intenzivní, krátkodobá emoce
 • nálada– méně intenzivní, dlouhodobější emoce
 • vášeň– intenzivní, dlouhodobá emoce

 

Emocezákladní (nižší) a vyšší

vyšší

 • intelektuální- př: cit pro pravdu…
 • morální- stud, empatie…

 

 • Učení

= aktivní proces získávání zkušeností

 1. záměrné– př: ve škole, sebevzdělávání…
 2. bezděčné- př: při hře, běžné činnosti…

 

podmiňování

– klasické– dle I. P. Pavlova nevědomé (př: bojíme se zubaře, zubař způsobuje bolest, proto se ho automaticky bojíme)

 • operativní– vědomé, jednáme tak úmyslně (př: uklouznu na ledu → příště si dám pozor…)
 • vědomosti– osvojené poznatky v podobě vzorců, pravidel, pojmů… (znalost Pythagorovy věty…)
 • dovednosti– učením získané dispozice k nějaké činnosti (př: dovednost tance…)

 

Druhy učení

 • sociálníformuje charakter a motivy (žitím mezi lidmi)
 • pokus-omyl- řada náhodných pokusů, ze kterých si zapamatujeme ten, jenž vedl k výsledku (hlavolamy…)
 • vhled– spontánní, náhlé pochopení situace = tzv. „aha efekt“
 • př: Köhlerův šimpanz Sultán- s pomocí tyče dosáhl na banány umístěné mimo jeho klec
 • záměrné
 • bezděčné
 • Plató efekt= fáze učení, kdy dochází k uváznutí učení např: následkem negativních činitelů

 

Podmínky efektivního učení

 • vnější– atmosféra prostředí, vliv školy, rodiny či skupiny…
 • vnitřní– metoda učení, osobní vlastnosti (píle), vědomosti, zkušenosti, dovednosti, motivace, momentální stav (únava…)

 

 • Specifické poruchy učení
 • dyslexie– porucha čtení
 • dysgrafie– porucha psaní
 • dysortografie– porucha při osvojení pravopisu
 • dyskalkulie– potíže s počítáním
 • dysmúzie– porucha hudebních schopností
 • dyspraxie– špatná obratnost
 • dyspinxie– potíže s kreslením
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!