Psychické procesy – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Psychické procesy

Předmět: Společenské vědy, Psychologie

Přidal(a): Rosova12

 

= Děj, část průběhu činnosti, které má krátké trvání

 

Dělí se:  

 • Poznávací – vnímání, představy, řeč
 • Paměti – zapomínání, uchování
 • Motivační – citové a volné

 

Poznávací=>Kognitivní

 • Zahrnují: procesy názorného poznávání, myšlení, řeč
 • Umožňují: seznamovat se s novými skutečnostmi, poznávat, co nezbytně potřebujeme, co nás zajímá, co nám přináší radost
 • Procesy názorného poznávání je vnímání

 

Vnímání

 • psychický proces, který zachycuje to, co v přímém okamžiku působí na naše smyslové orgány=informuje nás o vnějším světě (barvy, vůně, zvuky) a o vnitřním stavu (bolest, dýchání..)
 • Rozdělení vnímání:
  • Zrakové, sluchové, čichové, chuťové, hmatové, vnímání pohybu a prostoru, stavu vnitřních orgánů

 

Počitky a vjemy

 • Vjem=> obraz předmětu nebo jevu jako celku
 • Počitek=>obraz některého jednotlivého znaku vnímaného jevu nebo předmětu(silný, modrý, lesklý)
 • Vnímání závisí na tom, jakým způsobem obraz podnětů zpracujeme
 • Působí zkušenost, vlastnost, další psychické stavy a procesy

 

Představa

 • Názorný obraz něčeho, co v daném okamžiku nepůsobí na naše smysly
 • Představu dělíme:
  • Vzpomínková => co už jsme vnímali
  • Fantazivní – obrazy relativně nové, vytváření nových nebo neobvyklých spojení našich dosavadních zkušeností (kreativita), vznikají záměrně i bezděčně, jsou součástí snění

 

Myšlení

 • Poznávací proces, kterým získáváme zprostředkované a zobecňující poznávání skutečnosti, jejich podstatných znaků a vztahů
 • Základním výsledkem učení je POJEM
 • Pojem=zobrazení obecných a podstatných znaků určité skupiny jevů
  • = má nenázorný charakter
  • = vymezujeme pouze slovně

 

Poznávací procesy myšlení

Základní myšlenkové procesy

 • 1. Analýza a syntéza
 • 2. Srovnávání a třídění
 • 3. Abstrakce a konkretizace
 • Neoddělitelnou součástí myšlení je řeč
  • Řeč je nástroj myšlení, rozvíjí současně s myšlením – forma dorozumívání, je to základní podmínka k vzniku a zachování společnosti
  • Základním produktem řeči je slovo
  • Řeč je mluvená nebo psaná

 

Řeč

 • Mluvená:
  • Interpersonální=mezi lidmi
  • Intrapersonální=obracíme se k sobě
 • Psaná: osvojujeme si ji později
 • Mimoslovní sdělování: doprovází řeč, můžeme usnadnit, upřesnit, nahradit řeč

 

Paměti

 • Paměť= soubor psychických procesů a vlastností, které umožňují osvojení zkušeností, jejich zapamatování, uchování a vybavení
 • = jedna z nejdůležitějších vlastností živých organismů
 • = zajišťuje elementární přežití a přizpůsobení se živ. Podmínkám

 

Procesy paměti:

 • 1. Zapamatování – vštípení, uložení do paměti
 • 2. Uchování – přebývání v paměti
 • 3. Vybavení – aktualizace paměti do živ. Reality
 • 4. Zapomínání – vyhasínání spojů

 

Co paměť usnadňuje?

 • Znalost významu a obsahu zapamatovatelného
 • Zapojení více dílčích psychických jevů=vnímání, myšlení, řeč, emoce

 

Druhy paměti:

 • 1. Názorná paměť (Pamatování vjemů, spojeno s vnímáním) X Slovně logická paměť (vyjádřeno slovy=myšlením)
 • 2. Mechanická(šprtání)    X         Logická
 • 3. Bezděčná(silný emoční zážitek)    X         Záměrná(cíl,vůle,úsilí)
 • 4. Krátkodobá      X         Dlouhodobá

 

Zapomínání

 • Přirozený proces, má ochranou funkci
 • Chrání psychiku před přemírou informací
 • Pokud si chci pamatovat, musím paměť zdokonalovat cvičením, opakováním, přidám svou aktivitu, motivaci, myšlení, vůli

 

Motivační

 • Emoce=psychické jevy, které hodnotí objekty našeho poznávání a našich činností, jejich průběh a produkty
  • = emoce je širší pojem než cit

 

Emoční procesy:

 • 1. Základem je Afekt=bouřlivá reakce jedince, výraz silné emoce(hněv,radost,zoufalství)
 • 2. Nálady= silný déletrvající cit
 • 3. Vášeň= silný dlouhodobý cit
  • = výrazně ovlivňuje osobnost

 

City:

 • 1. Psychické vlastnosti=citový vztah
 • 2. Psychický proces=prožitek
 • 3. Psychický stav=nálada

 

 

Volné procesy:

 • Základem je rozhodování
 • Volíme, rozhodujeme se mezi cíli
 • Rozhodujeme na základě motivu=motivace
 • Základ motivu je potřeba
 • Temperament=jediná vrozená vlastnost
 • Poznávací procesy
 • Souvisí s vůlí a vůle je výsledkem učení
 • Cílevědomý proces učení je výchova

 

Psychické stavy

 • Stav jedince po určitou dobu
 • Vyjadřuje aktuální úroveň funkční zdatnosti (psychické) jedince
 • Výsledkem je nálada(nedobrý stav)
 • Může překrýt vlastnosti osobnosti
 • Během dne se rytmicky mění
 • Aktuální pohotovost při aktivitě
 • Nedílnou součástí organismu
 • Ovlivněn: okolím, vnitřním fyz. stavem (zdravotním), motivací, emocemi

 

Druhy:

 • 1. Nálada ( souvisí s emocemi)
 • 2. Inspirace (poznávací procesy)
 • 3. Nerozhodnost (volné procesy)
 • 4. Pozornost – zajišťuje soustředění ( na určitou dobu, na určitou věc)
  • Bezděčná (vyvolává silné podněty)
  • Záměrná(regulována cílem a volným úsilím)
 • Rozvíjí se věkem, posiluje se návykem, všechny stavy lze regulovat=ovlivnit
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!