Psychické procesy – maturitní otázka

 

Otázka: Psychické procesy

Předmět: Společenské vědy, Psychologie

Přidal(a): xxx

 

 

Poznávací procesy

 • Smyslovépočitek, vjem, představa
 • Počitek: = výsledek čití = činnost smyslových orgánů
 • musí být podnět – to co je v rozmezí dolního a horního prahu vnímání
 • smyslová citlivost – schopnost rozlišovat rozdíly (rozlišení barev, ochutnávač vín)
 • smyslová adaptace – schopnost přizpůsobit se
 • když podněty dlouho působí, člověk si zvykne
  • (dlouho nevětraná místnost, tmavší prostředí, ..)
 • smyslové orgány  – zrakové čití – podnětem jsou elektromag. vlny, počitek = barvy
 • sluchové čití – podnětem – zvukové vlny, receptorem je ucho (hlemýžď) 
 • čichové čití – podnět–částečky látky ve vzduchu, receptor-nosní sliznice
 • bolesti – vnímáme jako bolest, nervová zakončení
 • chuťové čití – chuť (slaná, sladká, kyselá, hořká, chuťové pohárky )
 • tlakové čití – receptor – Meissnerova tělíska, mechanické působení
 • polohy a rovnováhy – labyrint ve středním uchu
 • hmatové čití – tlakové, tepelné, bolesti – kožní počitky kožní + pohybu 
 • čití bolesti – podnět – nadprahové podněty

 

Vjem:

 • celkový odraz předmětů a jevů
 • psychický proces, který zachycuje to, co zrovna v daném okamžiku působí na naše smyslové orgány
 • součinnost analyzátorů
 • pregnantnost vnímání – dotváření vjemů (např.: vidět psa ve skvrnách – special. obrázky)
 • výběrovost vnímání – člověk vnímá pouze to co potřebuje
 • pozorování – cílevědomé
 • vnímání hloubky – zrak, pohyb, sluch
 • vnímání pohybu – věci mění své místo, nemůžeme vnímat rychlý ani pomalý pohyb
 • zrak, sluch
 • nejrannější ontogenicky – u dětí nejdříve
 • vnímání času – ontogenicky nejpozději
 • vnímání času ovlivňuje činnost, citový vztah, stupeň aktivity, rychlost změn
 • meziosobní vnímání – faktory – vztah mezí vnímajícím a vnímaným
 • obecná zaměřenost zkoumajícího –pesimista, optimista
 • soukromá teorie osobnost – vysoké čelo – inteligence
 • stereotypnost meziosobního vnímání – posuzování podle skupin (Rom..)
 • projekce – promítání – svých vlastností do vnímaného člověka
 • první dojem – nejvíce nás ovlivní
 • haló efekt – posuzování člověka podle obecného vnímání – drby
 • posuzování podle jedné výrazné vlastnosti – falešní obchodníci

 

Představa:

 • není hmotná
 • proces, který umožňuje vybavit si předměty (jevy), které v dané době
 • nevnímáme, nebo jsme ani nevnímali
 • mechanismus – Jak to, že si můžeme vybavit to, co už nevidíme? Vjemy zanechávají v mozkové kůže stopy, které oživením vedou k psych. zážitkům

typy představ – zrakové

 • to co jsme viděli
 • sluchové – to co jsme slyšeli
 • pohybové – pohyb při tanci, pohyb ruky

druhy představ

 • vzpomínkový – názorný obraz předmětu, který jsme někdy vnímali
 • fantazijní – obraz, který jsme nikdy nevnímali
 • rekonstrukční – představa dle popisu, melodie podle not
 • konstrukční – vytváření. zcela nových obrazů, vynález, spisovatel
 • bdělé snění – snění o budoucnu, optimistické, relaxace
 • sny ve spánku – neřízené, neovlivníme je – neovlivněné vůlí

spánek – 3 – 6 cyklů

 • NREM spánek – velký odpočinek
  • delta – největší odpočinek
 • REM spánek – rychlý spánek, tvorba snů
  • halucinace – mimořádné stavy vědomí, vysoká teplota, vliv drog
  • představy, které člověk subjektivně považuje za vjemy

 

Rozumovémyšlení a řeč

 • Myšlení: způsob poznávání, vede k poznání podstaty věci, souvislosti a vztahu
 • zprostředkované poznání – na základě projevů hodnotíme a dojdeme k závěru
 • zobecňující poznání – z jednotlivých zkušeností dojdeme k závěru
 • abstrahující poznání – abstrakce – odlehčení od méně podstatných vlastností, předmětů a jevů
 • souvislé myšlení – poznání souvislosti mezi předměty a jevy
 • podstata myšlení- poznání podstatných, základních jevů a vlastností
 • myšlenkové operace:
 • analýza – rozbor, rozebírání na části, které se lépe poznávají
 • syntéza – spojení, myšlenkové spojování, části se dávají dohromady
 • srovnávání – zjišťování společných vlastností
 • abstrakce – odhlížení od méně podstatných vlastností předmětů a jevů
 • zobecňování – uspořádání do tříd podle společných vlastností
 • pojem – vznikají abstrakcí, odhlédnutí od méně důležitých věcí
 • úsudky – indukce –  z jednotlivých poznatků vytvořím obecný závěr
  • dedukce – z obecných pravidel vyjdu na konkrétní případ
  • analogie – na základě spol. vlastností usuzujeme na další společné vlastnosti
 • soud – spojení pojmů – věta
 • Subjekt (podmět) + predikát (přísudek)
 • premisa – soud ze kterého vytvoříme závěr
  • (Kočky loví myši, Micka je kočka Micka může lovit myši)
  • druhy – konkrétní – myslím a hned to dělám
  • abstraktní – vyvozujeme pouze závěry, nic neděláme
  • konvergentní = sbíhavé – naše myšlení se ubírá jedním směrem
  • divergentní – rozbíhavé – různé způsoby řešení (matematika)

 

Řeč: – myšlení se uskutečňuje řečí, řeč je nástroj myšlení

 • vnitřní – myšlení (učíme se, přemýšlíme), neuspořádaná, neúplná
 • vnější – mluvená – lepší emoce, zdůraznění
  • psaná – větší příprava

 

Kultury myšlení a řeči

 •  kultura myšlení – schopnost ovládání myšlenkových operací, určitá inteligence
 • kritičnost (schopnost posuzovat názory, rozumem určíme závěr)

vs.                                                                                

 • dogmatičnost – když někdo něco řekne, je to pravda a nemusí se nad tím přemýšlet,  setrvávání na určitých pravdách

 

Inteligence

 • obecná schopnost (rozumová), nejsou to jen vědomosti, ale i lidské vlastnosti
 • testy inteligence – ve 20. století 

Alfred Binet – 1.test (1905)

 • francouzský psycholog
 • rozdělil – chronologický – skutečný věk
  • mentální – podle dětí

William Stern – vzorec pro výpočet inteligence (mentální věk / chronologický věk * 100)

 • dnešní IQ testy
 • průměr. Inteligence – 90 -110
 • Vysoká inteligence: 130 – nadprůměrná (sdružení Mensa)
 • 140 – genialita

Nízká inteligence:

 • idiot- méně než 20
 • imbecil – 20-49
 • debil – 50-69

EQ – emoční kvocient, schopnost vcítit se, sebeovládání, citová obratnost

 

Paměťové procesy

Paměť

 • psychický proces odrazu minulého prožívání a chování ve vědomí člověka
 • do vědomí se nám dostane něco, co už jsme zažili

fáze: 

 • zapamatování – vštípení do paměti
 • pamatování – vše v oblasti nevědomí, myšlenky uchovány v paměti
 • proces zapomínání – 1/5 toho co jsme si zapamatovali
 • protože nervové spoje se zmenšují
 • útlum – retroaktivní: následující činnost
 • proaktivní – předchozí činnost utlumí jinou činnost
 • vybavování – znovupoznání – vybavení činnosti pouze při zopakování
  • vzpomínání – snaha vybavit si něco co víme
  • reprodukce – přesné vybavení toho co jsme vnímali
 • signální soustava – smyslové vnímání
 • signální soustava – myšlení, např.: naučení se básně 

typy paměti

 • názorná – dobré vybavení zrakových, sluchových a pohybových představivostí (uplatnění 1. signální soustavy)
 • slovně logická – pojmy, slova, poučky ( uplatnění 2. signální soustavy)
 • emocionální – spojeno s citovým prožitkem

druhy paměti

 • úmyslná – chci se něco naučit
 • neúmyslná (bezděčná) – nic proto neudělám a pamatuji si to
 • krátkodobá – hned to zapomenu
 • dlouhodobá – výsledek opakování
 • mechanická – slovo od slova
 • logická – učení se v souvislostech

 

Motivační procesy

 • City, vůle
 • City – vyjádření subjektivního stavu (jak se cítíme) nebo vztahu (jak vidíme vnější svět, co je nám blízké) k působícím podnětům

zvláštnosti citů

 • polarita – protikladnost, ke každému citu najdeme cit opačný (láska x nenávist)
 • ambivalence – smíšenost citů, neexistuje sám od sebe (láska+radost+žárlivost)
 • aktuálnost – neopakovatelnost (radost pokaždé trochu jiná)
 • stereotypnost cit. reakcí – např.:předmět nemám ráda kvůli učiteli
 • nakažlivost – v suché společnosti mě přejde radost
 • pestrost časového trvání – každý cit trvá jinak dlouho
 • citová adaptace – opakováním podnětu si zvykneme, nebo bude cit zesilovat
 • city jednotlivců:   – citovost – bohatství citů
 • citlivost – jak rychle vznikají city
 • bezcitnost – závisí na výchově, ale i porucha
 • citová labilita – náladovost, rychlost střídání citů, jak jsme ovlivněni city
 • citová zralost – ovládání citu rozumem (schopnost)
 • citová ovlivnitelnost – jak se necháme ovlivnit, když nám někdo vymlouvá lásku, ovlivnění city druhého člověka
 • citová zranitelnost – míra odolnosti vůči podnětu, které vyvolá záporné c.
 • intenzita citů – malá intenzita = flegmatik
 • výrazovost citů – schopnost vyjádřit city, jak city dáváme najevo

 

citové reakce

 • při náhlém porušení rovnováhy organismu s prostředím (strach, leknutí, afekt, zlost, ..)
 • vznikají a zanikají rychle

 

citové vztahy

 • vztah k něčemu, co je pro nás blízké a má pro nás velkou hodnotu
 • dlouhodobější ráz (nevznikají a nezanikají tak rychle)
 • prožívání subjektivní (láska, nenávist, přátelství, sympatie, ..)
 • velmi silný vztah – vášeň
 • velmi slabý vztah – odcizení

 

vyšší cityetické

 • uvědomování si odpovědnosti, výčitky svědomí
 • estetické – hodnocení krásna, ošklivosti
 • sociální (společenské) – cit sounáležitosti, cítím se dobře s druhými
 • velmi silný – altruismus – obětování se pro druhé
 • vs. egoismus
 • intelektuální – radost poznání, zvědavosti – vlastní pouze člověku

 

Vůle

 • psychický proces, který člověk řídí svou činnost zaměřenou na dosahování vytyčených cílů překonávání překážek
 • pomůže nám něčeho dosáhnout (silná x slabá vůle)
 • psychický proces sebe regulační
 • typické pouze pro člověka

 

fáze volního jednání

 • motivace – uvědomění si podnětu k činnosti, proč něco děláme
 • rozhodování – „boj motivů“ – zvažování různých cílů
 • když jsou cíle protikladné – konflikt rozhodování
 • impulzivní jednání – na základě momentální nálady, bez rozmýšlení díle

            

zkratové jednání

 • cíl je jasný, ale rozhodování je na moment. náladě 
 • realizace – uskutečnění svého cíle
 • příčiny nedosažení cíle – finance, osobní problémy, vlastnosti, nedostatek sil, vytrvalosti.                
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!