Psychické vlastnosti osobnosti a specificky získané dispozice

společenské vědy

 

   Otázka: Psychické vlas. osobnosti a spec. získané dispozice – maturitní otázka

   Předmět: Společenské vědy, Psychologie

   Přidal(a): Magdalena

 

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI ČI VLASTNOSTI OSOBNOSTI A SPECIFICKY ZÍSKANÉ DISPOZICE

OSOBNOST

 • soustava vlastností, které charakterizují celistvou individualitu člověka,
 • souvisí s realizací životních cílů a rozvinutím svých možností ve společnosti,
 • individuální spojení psychologických, biologických a sociálních aspektů,
 • strašlivě moc definicí pojmu osobnost,
  • většina obsahuje že: osobnost představuje souhrn nebo spojení charakteru, temperamentu, inteligence a schopností,
  • propojenost nebo jednota všech duševních funkcí,
  • myšlení, prožitky a jednání, které se u jedince vyznačují unikátností anebo osobitostí,
  • relativní nezávislost a stabilita psychosociálního bytí člověka,

Pojetí osobnosti:

 

Psychoanalytické pojetí – Freud

→ Topografický model osobnosti ,

 • Podvědomí – emoční zážitky, traumatický, zakázané přání, tendencí apod. (manifestace – prožitky, zejména sny, chybné úkony, přeřeknutí apod.),
 • Předvědomí – věděl a co aktuálně nepostrádá, latentní přítomnost ve vědomých aktivitách,
 • Vědomí – adaptační a cílevědomá aktivita, Funkce- poznávací, výkonová,

→ Strukturální model osobnosti,

 • ID – princip slasti (reflexy, pudy, iracionální),
 • EGO – princip reality (řídí, integruje),
 • SUPEREGO – princip dokonalosti (normy spol. a kult., mravní příkazy),

 

16 faktorový model

 • Raymond Cattell,
 • snaha stanovit základní vlastnosti osobnosti (redukce všech možných popisů člověka),
 • metoda – faktorová analýza, dotazníky,
  • L-data – údaje o životě, záznam o chování člověku ve společenství (škola, matriky, lékařské záznamy…),
  • Q- data – sebeposouzení v dotazníku,
  • T- data – objektivní testy – výsledky zkoušek, situací, kde se hodnotí chování jedince,
 • povrchový rys je kombinací dvou či více pramenných rysů,
 • Big five,
  • lexikální přístup k rysům osobnosti,
  • vychází z Eysencka a Catella,
  • Velká pětka:
   • Otevřenost ke zkušenostem,
   • Neuroticismus (emoční stabilita),
   • Extroverze,
   • Přívětivost,
   • Svědomitost,

 

TEMPERAMENT

 • celkové ladění osobnosti – převládající nálada = způsob distribuce základní životní energie,
 • je převážně vrozený – projevy už v dětství, relativně stálý,

 

Hippokratova/ Galénova typologie

 • lidská povaha je ovlivněna poměrem čtyř tekutin v těle – slizu, krve, žluči a černé žluči,
 • Sangvinik – převládá u něj krev, je veselý, společenský,
 • Cholerik – převládá žluč, je výbušný, dráždivý,
 • Flegmatik – převládá hlen, je klidný, bývá pomalejší, spolehlivý,
 • Melancholik – převládá černá žluč, jsou po většinu času nešťastní, přecitlivělí,

Neurofyzická teorie I. P. Pavlova

 • objeveno při pokusech se psy,
 • pracuje se stavy podráždění a útlumu centrální nervové soustavy,

Eysenckova teorie typů

 • Typ slabý: melancholik,
 • Typ silný:
  • Vyrovnaný: živý (sanqvinik) a klidný (flegmatik),
  • Nevyrovnaný: cholerik,

Eysenckova teorie typů osobnosti

 • dvě základní dimenze rysů + jedna přidaná,
 • extraverze X introverze,
 • neuroticismus X stabilita,
 • + psychoticismus X síla superega – přidáno později, genetická dispozice stát se psychotickým nebo psychopatickým,

Kretschmerova typologie temperamentu

 • typ temperamentu založen na stavbě těla,
 1. Astenik (leptosom) – štíhlý, vysoký, dlouhé končetiny,  na svou výšku malá váha, schizotymní temperament, je citlivý až přecitlivělý, někdy naopak chladný, někdy ho rozhodí i maličkost, je raději sám; sklony k schizofrenii,
 2. Atlet – silná kostra s mohutnými svaly, hodně pohyblivý, viskózní temperament, jsou klidní, vyrovnaní, nemají moc široké zájmy,  při extrémním projevu temperamentu se často objevuje epilepsie,
 3. Pyknik – podsaditý, středně vysoký člověk s kratšími končetinami, cyklotymní temperament, má smysl pro humor, je aktivní; sklony k bipolárně afektivní poruše,
 • Dysplastik – nacházejí se u něj odchylky od znaků základních tělesných typů,

 

CHARAKTER

 • souhrn získaných (naučených) relativně stabilních osobnostních vlastností, které určují psychosociální fungování člověka,
 • zahrnuje charakteristiky určující to, jaké má člověk vztahy vůči sobě ( sebepojetí), ostatním lidem, společenským skupinám a přírodě,
 • jádro → centrum různých druhů hodnot (morálních, etických, estetických),

 

Psychoanalytická teorie charakteru

 • Sigmund Freud,
  • charakter je zástupcem libida (psychologické síly sexuální povahy),
  • charakter podle centra slasti,
  • viz. vývojová teorie → orální, anální, falický a genitální charakter,

Pojetí charakteru podle Ericha Fromma

 • Produktivní charakter,
  • člověk je vnímavý ke své přirozené potřebě lásky a tvořivost,
  • vyvíjí se v souvislosti s rozvojem etického cítění člověka,
 • Neproduktivní charakter,
  • pocity osamělosti, nejistoty,
  • 5 typů:
   • Vykořisťovatelský typ – vyhledává dobro mimo vlastní osobu, takovýto člověk je nedůvěřivý, cynický, závistivý a žárlivý,
   • Receptivní typ – loajální, poslušný, laskavý,
   • Shromažďovací typ – žije z přesvědčení, že okolní svět představuje hrozbu, je spořivý,
   • Tržní typ – vnímá sebe, ostatní osoby a předměty, jejichž hodnotu určuje trh, jsou soutěživý, ctižádostivý, agresivní,
   • Nekrofilní typ – proměnit vše živé na neživé  (biofilie a nekrofilie – biofilie je normální produktivní zdravý typ, nekrofilie je neproduktivní charakter),

 

Morálka

 • součást charakteru,
 • Lawrence Kohlberg,
 • vývoj morálky osobnosti,

Úroveň

 • Předkonvenční,
 • Konvenční,
 • Postkonvenční,
 • Konečné stadium – náboženské: lze ho dosáhnout až na sklonku života; člověk je jen nepatrnou součástí vesmíru, jednota s vesmírem či s bohem,

Stádium

 • zaměření na tresty a poslušnost,
 • instrumentální – relativistické zaměření,
 • zaměření na to být “hodný”,
 • zaměření na právo a pořádek,
 • zaměření na sociální smlouvu,
 • orientace na všeobecné zásady,

Projevené mravní myšlení

 • pravidla jsou dodržována ve snaze vyhnout se trestu,
 • “správné” chování je takové, které dotyčnému přinese odměnu,
 • “dobré” chování ostatním dělá radost – konformita s “být hodný”,
 • je důležité plnit povinnosti, dodržovat zákony,
 • správné je to, co se demokraticky dohodlo,
 • mravní skutky vycházejí ze zásad, které si člověk sám zvolí, řídí se řadou individuálních zásad, které říkají, že jedinec má právo na život, svobodu a spravedlnost,

Jean Piaget

 • teorie vývoje morálního vědomí,

Heteronomní morálka (5-9)

 • morálku chápou jako dodržování pravidel a zákonů jiných lidí, zejména dospělých autorit,
 • typické je předoperační myšlení, které se projevuje mravním realismem – zákony a pravidla chápou jako hmotné a neměnné, které je třeba striktně dodržovat,

Autonomní morálka (od 10)

 • děti morálce rozumějí jako dodržování svých vlastních souborů pravidel,
 • konkrétní později formálně operační myšlení, které se projevuje mravním relativismem,
 • zákony a pravidla jsou chápány jako sociální výtvor přijatý vzájemným souhlasem.

 

DRUHY SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

 • verbální schopnost – ↑ psychologové, právníci, spisovatelé; ↓ inženýři,
 • prostorová představivost – prostorová orientace (↑ letec), vizualizace (deskriptivní geometrie), kinestetická představivost (↑ technik),
 • numerická schopnost,
 • percepční pohotovost – postřeh detailů (př. při hledání čtyřlístku),
 • paměťové schopnosti,
 • psychomotorické schopnosti – jemné pohyby prstů / obratnost při větších pohybech,
 • umělecké schopnosti,

 

INTELIGENCE

 • obecné nadání, celková rozumová vyspělost, mentální úroveň, intelekt, chytrost,
 • podmínka efektivní adaptace,
 • v kombinaci s tvořivostí podmínka úspěšného zvládání situace,
 • různé pojetí inteligence:
  • inteligence jako přizpůsobení,
  • inteligence jako schopnost abstraktně myslet,
  • inteligence jako vhled a pochopení,
  • inteligence jako schopnost učit se a tempo učení,

Druhy inteligence

 • Klasická teorie tří druhů inteligence E. L. Thorndike,
  • teoretická (abstraktní) – schopnost rozumět a zacházet se symboly (např. slova),
  • praktická (konkrétní) – schopnost rozumět a zacházet s věcmi (např. práce s přístrojem),
  • sociální – schopnost rozumět a umět jednat s lidmi,
 • R. B. Cattell,
  • fluidní (daná geneticky) – důležitá pro zvládání úkolů v nových podmínkách a situacích,
  • krystalická (rozvíjena učením) – důležitá pro zvládání úkolů pomocí dovedností z minulé zkušenosti,
 • Gardnerova teorie rozmanitých inteligencí,
  • jazyková,
  • hudební,
  • logicko-matematická,
  • prostorová,
  • tělesně-pohybová,
  • intrapersonální,
  • interpersonální,

Rozmezí intelektu

 •  0-25 –  těžká mentální retardace,
 •  25-50 – středně těžká mentální retardace,
 •  50-75 – lehká mentální retardace,
 •  75-85 – hraniční pásmo mentální retardace,
 •  85-100 – podprůměrná,
 • 100-110 – průměrná,
 •  110-120 – lehce nadprůměrná,
 •  120-140 – vysoká,
 • nad 140 – velmi vysoká, genialita,

 

VROZENÉ DISPOZICE

 • vlohy – vrozené dispozice (předpoklady),
 • nadání – rozvinuté vlohy se zapojením intelektu, vůle i citové složky,
 • talent – vysoce rozvinutý soubor vloh – příznivé spojení schopností, umožňující vykonávat určitou činnost,
 • genialita – mimořádně vyvinutý talent,

 

NAUČENÉ (ZÍSKANÉ) DISPOZICE

 • vědomosti,
 • dovednosti,
 • získávají se postupem života učením,
 • “osobní strop” – úroveň které může v dané činnosti dosáhnout za optimálních podmínek vývoj.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!