Psychické vlastnosti osobnosti – maturitní otázka

 

Otázka: Psychické vlastnosti osobnosti

Předmět: Společenské vědy, Psychologie

Přidal(a): Michela

 

 

Psychické vlastnosti osobnosti  – výkonnostní

 • Inteligence – vrozená vlastnost, kterou můžeme rozvíjet 
 • Schopnosti – naučené dispozice 
 • Vlohy – vrozené dispozice
 • Dovednosti – dispozice k vykonávání určité praktické činnosti 
 • Vědomosti – pamětní mentální předpoklady výkonu

 

Inteligence 

 • obecná rozumová vlastnost 
 • Inteligence je schopnost učit se zkušenosti, přizpůsobit se řešit, nové problémy, používat symboly, myslet, usuzovat, hodnotit a orientovat se v nových situacích na základě určování podstatných souvislostí. 
 • IQ = kvocient inteligence představuje číselné vyjádření úrovně inteligence jednotlivce poměřením mentálního věku (zjišťuje se pomocí testu) k věku fyzickému 

Druhy inteligence:

 • Obecná inteligence = schopnost řešit nově vzniklé obtížné situace 
 • Sociální inteligence = schopnost jednat s lidmi a řešit mezilidské vztahy 
 • Emoční inteligence = schopnost radostného prožívání života a zvládání každodenních problémů 

Znaky inteligence:

 • Pružné myšlení 
 • Dobrý úsudek
 • Pohotové a přesné vyjadřování 
 • Ostré vnímání 

Metody zjišťování inteligence 

 • Pozorování
 • Psychotesty – soubor úkolů, které má člověk splnit za přesně daných podmínek, výsledky se vyhodnocují podle přesně daných norem
 • Testy máme individuální, skupinové, verbální, názorové

Poruchy obecné (abstraktní) inteligence, příčiny vzniku

Mentální retardace: 

 • Vrozená či ranně získaná (do 2 let věku)
 • Závažné postižení rozumových schopností, které vede k významnému omezení adaptivního fungování dítěte či dospělého v jeho sociálním prostředí.
 • Základním diagnostickým kriteriem je nízké skóre v komplexním testu inteligence (tedy výkon nižší než 2 standardní odchylky od průměru). 
 • K diagnoze však nestačí pouze výsledek testu, dotyčný jedinec musí také selhávat v plnění nároků očekávaných od jedince jeho věku v jeho sociálním prostředí (tedy rodině). 
 • Postižení kognitivních schopností bývá u mentálně retardovaných lidí rozloženo nerovnoměrně. Často se zachycuje opožděný vývoj řeči a verbální inteligence spolu s poruchami chování.

Demence:

 • snížení již nabytých intelektových schopností
 • Může k ní dojít po dosažení dvou let věku jedince.
 • Bývá způsobena úrazem, infekcí, degenerativními chorobami, …
 • Pro vyšetření suspektně dementního jedince je tedy nutné znát úroveň jeho intelektu v předchorobí. Často napoví dosažená úroveň vzdělání.

Pseudodemence:

 • Patří do skupiny účelových reakcí. 
 • Vyskytuje se v tíživých životních situacích, jako je policejní vazba, výkon trestu, válka nebo živelné katastrofy. 
 • Postižení nevědomky předstírají psychickou poruchu, jde tedy o poruchu psychogenního rázu. 
 • Postižený odpovídá na otázky obdobně jako dementní pacienti avšak odpovědi jsou blízké správným. 
 • Začátek poruchy bývá náhlý, přičemž je nápadná rychlá ztráta sociálních návyků jako je hygiena či alimentární způsoby. 
 • Časté jsou výpady paměti na určitá specifická období. 
 • Vyskytuje se u osob citlivých, osob s poruchou osobnosti a u jedinců se sníženým intelektem.

 

Schopnosti a vlohy 

Schopnosti

 • Schopnosti jsou individuální vlastnosti, které jsou podmínkou pro úspěšné vykonávání jedné či více činností.

Stupně schopnosti 

 • Nadání – souhrn schopností určitého druhu umožňující nadprůměrné výkony v dané oblasti činnosti (např. hudební nadání zpěváka je souhrn schopností skládající se z dobré paměti, hlasu, pohybu, mimiky).
 • Talent – umožňuje dosažení v oboru vynikajících výkonů, jde o vysoce rozvinutý souhrn schopností (např. král popu Michael Jackson). 
 • Genialita – mimořádně rozvinutý talent, vznikají tak epochální díla trvale obohacující lidstvo (např. Jan Ámos Komenský). 

Druhy schopností 

 • Obecné schopnosti – schopnosti, které potřebujeme při vykonávání téměř všech činností. (např. inteligence, moudrost, soudnost)
 • Specifické schopnosti – speciální předpoklady pro realizaci různých činností v různé úrovni od neschopnosti přes nadání, talent až po genialitu. (např. jazykové, matematické)
 • Primární schopnosti – umožňují rozvoj ostatních schopností (např. vnímání, představivosti, psychomotoriky, intelektu, emocionality)
 • Sekundární schopnosti – rozvinuty na základě primárních schopností, jde o schopnosti, které vznikly při různých druzích lidské činnosti (např. schopnost čtení, psaní, počítání) 

 

Vlohy (dispozice)

 • Vloha (dispozice) = Základní báze na které se rozvíjí schopnosti, vrozené a v procesu ontogeneze biologicky podmíněné vlastnosti nervové soustavy – některé části nervové soustavy pracují dokonaleji než druhé. Vloha je vrozený základ individuálního rozvoje schopnosti.

Činitelé ovlivňující vlohy 

 • Společenské prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá
 • Množství a druhy podnětů s kterými se od dětství setkáváme
 • Záleží na vlastnostech jedince
 • Záleží na příznivých podmínkách schopnosti rozvoje (hrozí zpoždění ve vývoji)
 • Důraz na rozvoji řeči 
 • Neschopnost k některým úkonům z důvodu zdravotního postižení, omezení 

 

Vědomosti

 • Vědomosti = jsou osvojená, tj. pochopená a zapamatovaná fakta mezi nimi (v podobě pojmů, pravidel, pouček, zákonů, vzorců, značek apod.) v nichž se odráží poznání objektivní skutečnosti ve vědomí člověka 

 

Dovednosti 

 • Dovednosti = jsou získané pohotovosti správně, co nejrychleji a s nejmenší námahou vykonávat určitou činnost na základě osvojených vědomostí a předcházejících praktických zkušeností 
 • Týkají se rozumových činností (apl. matematických vzorců) nebo (apl. injekcí, stlaní lůžka)
 • Dovednosti jsou specifičtější než schopnosti
  • konkrétní využití vědomostí v určitých činnostech
  • přenos vědomostí do reálného života

Dělení dovedností

 • Senzomotorické dovednosti – jsou založeny na spojení smyslového vnímání a pohybů (např. sport – gymnastika, hra na klavír atd.)
 • Sociální dovednosti – týkají se empatie, altruizmu, komunikace, schopnosti žít v rodině, ve společnosti, umět navazovat kontakty s lidmi, umění organizovat.
 • Dovednost měkká – týká se umění řídit lidi (manažer), umění komunikovat s lidmi, umění organizovat 
 • Dovednost tvrdá – jde o schopnost přesně měřit úroveň dosaženého výkonu (např. rozhodčí při krasobruslení měří přesnost, počet chyb, frekvence opakování aj.)
 • Dovednost percepční – jde o schopnost přesně vnímat, rozlišovat a porovnávat vnímané podněty (např. Rozlišování barev, vůní, druhy vína)

Návyky

 • Návykem označujeme zautomatizované vykonávání některých složek činnosti (nebo také celé činnosti), kterého bylo dosaženo mnohonásobným opakováním příslušných úkonů (např. psaní na stroji).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!