Psychologie (3)

 

   Otázka: Psychologie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Peťan

 

 

 

 

= věda o duši

–   z řečtiny psyché – duše, logos – věda

–   společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

–   první pokusy analyzovat prožívání a chování člověka spadají do starověkého Řecka

 

–   Aristoteles

 • první autor odborných spisů na toto téma
 • napsal spis O duši
 • 4. stol. př. n. l.

–   od nejstarších dob je psychologie součástí filosofie

–   druhá polovina 19. stol. – psychologie vzniká jako samostatná věda (1879 – v Německém Lipsku, první psychologická laboratoř – zakladatelem byl WilhelmWundt)

 

–   přístupy k psychologii:

 • laický
 • vědecký
 • narativní (umělecký)

–   cíle psychologie:

 • teoretické
 • praktické

–   úkoly psychologie:

 • pozorování (jejich vlastnosti)
 • působit na jedince (výchova)
 • vzdělávání během života
 • uspořádání podmínek a věcí, ve kterých lidé žijí

 

Základní pojmy:

–   chování

 • soubor vnějších jevů, které jsou zpracováním a vyjádřením stavu jedince
 • 2 druhy – expresivní – impulsivní chování, člověk nic nepředstírá, dává najevo to, co cítí, a jak myslí

adaptivní – přizpůsobivé chování, častější pro dospělé, chování promyšlené, cítí se úplně jinak, než se projevuje, předstírání

–   prožívání

 • souhrnný název pro všechny vnitřní, subjektivní psychické procesy a stavy, které dohromady tvoří celek
 • psychické procesy – emoce

– stavy – nálady, vášně

 • 2 skupiny
  • vědomí = psychika

– člověk si uvědomuje svoje stavy a procesy, které prožívá

 • nevědomí = prožívání, které si člověk neuvědomuje

– zautomatizované činnosti, příklad: neuvědomit si, jestli se zamčelo, dýchání, mrkání

 • stavy mezi vědomím a nevědomím – při usínání, probuzení, při horečce

 

Soustava psychologických disciplín:

–          Teoretické (základní)

–          Speciální

–          Aplikované (praktické)


Základní:

 • obecná psychologie– podává celkový obecný obraz o člověku, studuje nejobecnější poznatky
 • sociální psychologie – zabývá se jedincem ve společnosti, chováním a prožíváním v sociálních skupinách (rodina, třída, vesnice, parta,…)
 • vývojová psychologie – zabývá se jednotlivými stádii psychického vývoje jedince

–          vývoj psychiky v čase, od 0narození, až po smrt.

 • psychologie osobnosti – zabývá se strukturou osobnosti, zkoumá podobnosti a odlišnosti mezi lidmi psychického rázu

–          studuje charakter, temperament

 • psychopatologie – zabývá se chorobnými změnami v psychice jedince nebo psychickými poruchami

–          studování léčby

 • dějiny psychologie – studují vývoj této vědní disciplíny

 

Aplikované (praktické):

 • pedagogická psychologie – zabývá se problematikou efektivního vyučování

–          zabývá se problematikou výchovy a vzdělání

 • psychologie práce – studuje mezilidské vztahy na pracovišti

–          studuje vztahy člověka a techniky

 • poradenská psychologie – poskytuje rady svým klientům

–          př.: linky bezpečí, manželské poradny, sezení s psychologem

–          zaměřuje se na diagnostiku psych. poruch a jejich léčení

 • forenzní psychologie – soudní psychologie

–          zabývá se analýzou jednání pachatele trestních činů

 • psychologie sportu
 • psychologie reklamy

 

Speciální:

 • zoo psychologie – psychologie zvířat
 • psycholingvistika – zabývá se vztahem mezi myšlením, řečí a jazykem
 • diferenciální psychologie – zjišťuje a objasňuje tzv. interindividuální psychické rozdíly mezi lidmi (pohlaví, věk, profese)
 • psychometrie – zabývá se vytvářením diagnosticko-psychologických testů (testy IQ, temperament)
 • farmakopsychologie – zabývá se působením léku, chem. látek na lidskou psychiku

 

Psychologické směry:

1)Hlubinná psychologie= psychoanalýza = „rozbor duše“

– 3 podsměry        – klasická psychologie (Sigmund Freud)

– analytická psychologie (C. G. Jung)

– individuální psychologie (A. Adler)

Klasická psychologie

 

Sigmund Freud– vídeňský psychiatr, lékař a psycholog

–          *1856 Příbor na Moravě, +1939

–          vystudoval medicínu, zabýval se neurózami (hysterie, koktání, tiky)

–          zabýval se nevědomím – tvrdil, že nevědomí je ovládáno pudy, nejsilnější pud je libido (sexuální pud)

–          pudy zkoumal pomocí hypnózy

–          koncepce lidské psychiky

–          rozdělení lidské osobnosti

 • ID – jádro lidské osobnosti, nejhlubší vrstva lidské osobnosti

– skládá se z pudů a instinktů

– hravé, vitální, tvořivé

– nevědomá stránka prožívání

 • EGO – individuální prožitky a zkušenosti člověka

– mezistupeň mezi ID a SUPEREGEM

 • SUPEREGO = svědomí, etická složka člověka, dané výchovou

–          Freud svými výzkumy zjistil vztah mezi minulou zkušeností člověka a jeho současnými problémy – upozornil, že nevědomí má velký vliv na chování člověka

 • zavádí pojmy Oidipovský komplex – dítě asi kolem 4 let je výrazně psych. vázáno na rodiče opačného pohlaví, syn vázán na matku
 • elektřin komplex – dcera vázaná na otce

–          princip slasti – člověk vyhledává, co mu je příjemné

–          zabýval se i sněním – dílo Výklad snů7

Analytická psychologie

zakladatelem C. G. Jung

–          navázal na S. Freuda, byl jeho žákem

–          prožívání a chování člověka je ovlivňováno archetypy (= kolektivní nevědomí lidstva)

 • má je každý člověk uvnitř sebe
 • člověku se zjevují ve snech a ve fantaziích
 • apelují uvědomění smyslu života
 • rozděluje lidi na dvě skupiny – naslouchají archetypům (lidé tvořiví)

– ignorují archetypy (lidé povrchní)

Individuální psychologie

A. Adler – za podstatné považuje začlenění člověka do společnosti a ztotožnění se s ním

– člověku znemožněno -> vzniká komplex méněcennosti -> kompenzuje si ho touhou pomoci

 

2) Neopsychoanalýza

představitelem E. Fromm

–          zabývá se lidskou svobodou, vlastnictvím, existencí člověka a politickým tlakem na jedince

–          díla:

 • Strach ze svobody – každý politický nátlak způsobuje odcizování člověka sama sobě -> vzdáváme se své svobody
 • Být nebo mít – zabývá se moderní společností, důležitější pro člověka něco mít nebo vlastnit nebo plnohodnotně žít -> názor: moderní společnost jako spotřební dává přednost něco vlastnit

 

3) Asocianismus

–          zabývá se propojováním myšlenek na základě podobností

 

4) Behaviorismus

–          věda o chování člověka

–          vznikla ve 20. letech 20. století v USA

–          zakladatelem J. B. Watson

–          zabývá se chováním člověka a jeho reakcí na podněty z okolí

–          chování = naučená odpověď na určitý podnět

–          S-R systém

–          přeceňování role výchovy

–          opomíjely vrozené psychické předpoklady

 

5) Neobehaviorismus

–          zabývá se chováním člověka

–          na chování nemá vliv pouze výchova, ovlivnění i vrozenými psychickými dispozicemi -> velkou roli hraje dědičnost

–          mezi podnět a reakci vkládají nějaký článek

–          S-R

–          představitelé:Skinner, Tolman

 

6) Tvarová psychologie(= celostní, gestaltismus)

–          všechny psychické projevy je nutno zkoumat jako celek, nelze je chápat izolovaně

–          „celek je více než suma částí“

–          představitelem Köhler

 

7) Kognitivní psychologie(poznávací)

–          za rozhodující považuje poznávací (kognitivní) procesy jedince, pomocí kterých si každý z nás vytváří obrazy (vnitřní modely)

–          v určité situaci se chováme vždy stejně podle modelů a obrazů

–          představitel Kelly

 

8) Humanistická psychologie

–           50. léta 20. století

–          zabývá se především prožíváním

–          za důležité považuje, jak člověk vnímá sám sebe

–          předpoklad, že každý člověk je v životě hnán dopředu touhou seberealizace (může vést k spokojenému životu)

–          představitelé:Maslow,Rogers

 

9) Transpersonální psychologie

–          60. léta 20. století

–          zabývá se rozšířením vědomí (= mimořádný vztah vědomí, navozený léky – drogy, klinickou smrtí, pod vlivem hypnózy)

–          představitelem Američan českého původu Stanislav Grof

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!