Charakteristika psychologie jako vědy

 

Otázka: Charakteristika psychologie jako vědy

Předmět: Společenské vědy, Psychologie

Přidal(a): xxx

 

 

Charakteristika psychologie jako vědy:

 • z řečtiny psyché = duše, logos = rozum
 • přírodně – společenská věda o člověku; jejím předmětem je prožívání a chování jedince   
 • úkolem je zkoumat duševní jevy, jak působí v životě člověka, jak se v jeho průběhu utvářejí a vyvíjejí
 • v roce 1987 se oddělila od filozofie

 

Definice psychologie:

 • věda o psychice (o prožívání; chování a psychické regulaci chování)
 • zkoumá chování člověka, jeho duševní činnost, psychiku a její projevy v průběhu života

 

Psychika:

 • duševní jevy označované jako prožívání, chování a podvědomí, duševní život člověka

Funkce psychiky:

 • Informačně orientační – pochopit co se děje uvnitř nás, v okolí
 • Regulační – pomáhá řešit situace
 • Adaptační – pomáhá přizpůsobit se podmínkám

 

Historie: 

 • Vznik moderní psychologie- r.1879– německý psycholog Wundt založil v Lipsku psychologickou laboratoř, kde experimentoval- tzv. experimentální psychologie.

 

Předmět a cíle psychologie:

Předmět psychologie

 • zkoumat zákonitosti a mechanismy vzniku, utváření a průběhu lidského prožívání a chování
 • popisuje je, třídí, vysvětluje a prožívá

 

Cíl psychologie

 • je pomoc lidem vyřešit problémy, které jim neumožňují žít plnohodnotný zdraví život
 • je pomoc překonat ty nejtěžší životní situace, které mohou potkat každého z nás a to většinou bez varování

 

Odvětví psychologie:

Teoretická odvětví (disciplíny)

 • obecná (zkoumá vznik a vývoj psychiky, psychické procesy a stavy)
 • osobnosti (zkoumá strukturu, dynamiku a vývoj osobnosti)
 • ontogenetická (vývoj psychiky od početí do smrti)
 • fyziologická (zkoumá biologicko- fyziologickou podmíněnost psychických jevů na činnost žláz, NS)
 • dějiny psychologie (zkoumá vývoj psychologického myšlení od nejstarších dob)
 • experimentální


Speciální disciplíny

 • (mají teoretický ráz, řeší specifické psychické problémy)
 • srovnávací (komparativní- rozdíly u lidí vzhledem ke věku, pohlaví, národnosti…)
 • zoopsychologie (zkoumá psychiku zvířat v různých stupních vývoje a různých podmínkách života)

 

Aplikované disciplíny

 • (zkoumá určitou oblast lidské činnosti)
 • pedagogická (zkoumá podmínky, průběh a výsledky vyučování a výchovy)
 • zdravotnická= klinická psychologie (zkoumá psychiku v nemocnici, pomáhá při léčení)
 • psychopatologie (zkoumá chorobné psychologické změny), spolupracuje s psychiatrií
 • sociální (vliv skupin na jednotlivce, komunikace, spolupráce ve skupinách…)
 • psychologická práce (zkoumá činitele a podmínky ovlivňující pracovní výkonu)
 • poradenská psychologie (poradenství PPP, předmanželské a manželské problémy, mezilidské vztahy, sexuologická)
 • forenzní (soudní) psychologie (uplatňuje se v soudní praxi)
 • Sportu, trhu, dopravy, reklamy

 

Vztah k jiným vědním oborům:

Psychologie spolupracuje s:

 • biologií
 • antropologií – věda o člověku
 • lingvistikou – komunikace 
 • v medicíně s neurologií
 • psychiatrií

 

Metody psychologie:

Pozorování (extrospekce) 

 • součást všech výzkumných vyšetřovacích i ostatních aktivit v psychologii
 • cílevědomé, plánovité, systematické, výsledek přesně zaznamenán
 • pozorujeme celkové chování i gestikulaci a mimiku, způsob vyjadřování, pohyb, reakce na podnět

Druhy pozorování:

 • krátkodobé = teď
 • dlouhodobé = celý měsíc
 • náhodné
 • cílené
 • extrospekce = dívat se do okolí
 • introspekce = pozorování svého nitra

 

Rozhovor

 • příkladem zjišťování anamnézy nemocného
 • přesné vymezení obsahu, příprava a stylizace otázek
 • průběh se zaznamenává

Typy rozhovorů: 

 • standardizovaný = připravený rozhovor
 • nestandardizovaný = cíl je jasný, ale rozhovor není připravený
 • volný = sledujeme konkrétní cíl, ale nepromýšlíme otázky

 

Dotazník

 • zkoumání určitého jevu v širším měřítku u více osob, písemně
 • připravené a stylizované otázky týkající se psychického jevu
 • odpovědi zpracovávány statisticky 
 • výhoda = za krátký čas velké množství materiálu od více osob

Analýza výtvorů: 

 • rozbor výsledků činností (práce, deníku, kreseb, ručních prací)
 • zkoumání získaných dovedností a návyků, speciální schopnosti, úroveň duševního vývoje, ideály, postoje, konflikty

 

Experiment (pokus)

 • umožňuje zkoumat duševní jevy v záměrně vytvořených podmínkách
 • pokusem můžeme psychický jev vyvolat, a to i opakovaně
 • můžeme měnit podmínky jeho průběhu a přesně výsledky zaznamenat různými postoji
 • a) Laboratorní experiment = ve specializovaných psych. laboratořích
 • b) Přirozený experiment = zkoumání v přirozených podmínkách (I.P.Pavlovovi psi – začali slintat, když se rozsvítilo světlo, pro ně to byl signál krmení)

 

Význam psychologie pro práci praktické sestry:

 • zdravotnický pracovník tráví s pacientem v přímém kontaktu nejvíce času, pacient u něj hledá oporu, porozumění a pomoc
 • neléčíme pouze chorobu, ale celého člověka
 • velice důležitá je Empatie

 

Znaky role praktické setry:

 • kolektivní orientace = sestra při své práci nevychází ze svých zájmů a potřeb, ale zásadně z potřeb pacienta
 • univerzalismus = schopnost zaujmout svoji roli vůči pacientům bez ohledu na osobní postoj k nim
 • emociální neutralita = očekávání, že je sestra schopna svoji emocionalitu vždy podřídit rozumové kontrole

 

Předpoklady nezbytné pro práci praktické sestry:

 • senzomotorické = šikovnost, zručnost, pohybová obratnost
 • estetické = smysl pro líbivou úpravu svého zevnějšku i zdrav. prostředí
 • intelektové = schopnost osvojit si širokou soustavu pojmů, řešit proměnlivé situace
 • sociální = pozitivní vztah k lidem, umění navázat kontakt
 • autoregulační = přizpůsobivost, sebezapření, zvýšená odolnost proti psychickému i fyzickému stresu.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!