Psychologie jako věda – maturitní otázka (4)

 

Otázka: Psychologie jako věda

Předmět: Psychologie, společenské vědy

Přidal(a): twitere

 

Psyché (duše) logos (věda)

 • psychologie = věda o psychice (o duševním životě) -> věda o prožívání (v NITRU) a chování (navenek) živých bytostí
 • introspekce – pozorování vlastního nitra -> je obtížné, aby se jedna bytost rozdělila na pozorovatele a pozorovaného,
 • změna činnosti, které věnuji introspekci
 • poznat – pochopit, vysvětlit -> ovlivnit -> předvídat
 • praktická (nemusí být studovaný psycholog), vědecká (vystudovaný)

 

Rozlišovat

 • popis : „Zodpověděl správně 150 otázek z 200.“, hodnocení : „Student je líný, protože se při vyučování nehlásí.“

 

Vývoj

 • do poloviny 19.stol součást přírodních nebo filozofických věd – nebyla to samostatná disciplína
 • V 2.pol.19.stol. – rozvoj přírodních věd -> osamostatnění psychologie
 • průkopníci – přírodovědci (Fechner, Weber)
 • hlavním cílem – měření psychických jevů, zejména
 • měření vnímání (dopad fyzikálního světa na vnímání)
 • „psychofyzika“

 

Wilhelm Wundt – rozšířil „psychofyziku“

 • začal zkoumat i jiné jevy: paměť, asociace, účinky léků na vědomí, myšlení, snažil se soustavně vytvářet experimenty
 • založil v Lipsku 1879 první psychologickou laboratoř

 

Významné psychologické směry 20.století

Neobehaviorismus

 • F. Skinner, USA; 20.století
 • snaží se trochu poznat i „černou schránku“; – S-O-R (stimul, organismus, reakce)
 • chování je i trochu ovlivněno určitými vnitřními faktory, intervenující proměnná (vnitřní faktory)
 • zabýval se tím, jakou roli má odměna a trest při formování odpovědi na podnět
 • zakladatel „programovaného vyučování“ -> učebnice se nepřešla stránku po stránce, ale byla tam otázka při jejímž správným zodpovězení se posouvalo dál (odměna) a při špatné odpovědi se vrací zpět (trest)

 

Behaviorismus „behavior“ = chování

 • J.B. Watson, USA, 1913 – první náznaky
 • je zcela orientován na chování, říká, že psychologie je věda o chování
 • odmítá prožívání a introspekci, všechno staví na registrovatelných faktech, je nekompromisní
 • S-R …… Stymul(podnět) a Reakce
 • „Dejte mi tucet zdravých jedinců a já vám z nich vychovám, co budete chtít“ J.B.Watson, co je vevnitř, je úplně jedno

 

Hlubinná psychologie (Psychoanalýza)

 • lidské projevy jsou složitou souhrou procesů vědomých a nevědomých
 • nevědomí (podvědomí) obsahuje psychické jevy, který si obvykle neuvědomujeme, ale přesto je to součástí života, ovlivňuje nás to a dokonce ho ovlivňuje rozhodující silou

 

Sigmund Freud (* Příboru 1856-1939)

 • pracuje s nevědomím, rozhodující složka lidské psychiky, rozlišil vaginální a klitoriální organismus
 • hybná sila – dva pudy: sexuální (eros) – cíl je dosáhnutí slasti, destruktivní (thanatos = „pud smrti“) – cíl je ničení
 • veškerý duševní je pouze důsledkem prolínání těchto dvou pudů

 

Carl Gustav Jung (1875-1961)

 • zakládá ananlytickou (komplexovou) psychologii
 • původně s Freudem, později se odpojil – rozšířil jeho teorii nevědomí
 • hlavním motorem nejsou jen ty dva pudy, ale je jich více (touha po moci, …)
 • nevědomí dělí na dvě skupiny->individuální nevědomí-názor jako Freud, patří tam zapom.zážitky ze životě jedince
 • kolektivní nevědomí-obsahuje koncentrovanou zkušenost celé historie lidstva
 • Archetypy (praobrazy)
 • poděděny od předků, jedinec se s nimi nemohl setkat, objevují se ve snech, v tíživých situacích, při duševních chorobách

 

Alfred Adler

 • rozešel se s Freudem
 • vytváří individuální psychologie
 • veškeré psychické dění se řídí principem finality, neboli principem teleologickým principem
 • pro psychické dění není důležité příčina, ale účel (něco děláme za nějakým účelem – NÉ z určité příčiny)
 • základní životní cíl je určován potřebou začlenit se do společnosti a uplatnit se v ní v lepším případě mít moc, základ.
 • cílem (pudem) je touha po moci
 • při naplňování touhy po moci se objevují překážky – začneme se porovnávat s ostatními a získáváme pocit méněcennosti
 • jedinec s pocitem méněcennosti se ho snaží překonat :
 • přímou cestou – kompenzujeme ho jinou (společensky žádoucí) aktivitou, je k tomu potřeba vůle, vytrvalost a trpělivost
 • nepřímou cestou – ovládnu své okolí prostřednictvím své nemoci (fyzická či psychická), i podvědomě

 

Getstaltismus (tvarovací psychologie)

 • vznik v Německu, Wertheimer, Kaffka
 • reakce proti atomismu, celek není možno vysvětlit jen z jeho částí
 • nadsumativnost – celek je něco víc, než všechny jeho části, strukturuje se podle určitých tvarů daných nervovou soustavou

 

Neopsychoanalýza

 • vychází z Freuda ale odklání se od něj
 • připouští podvědomí, zahrnuje i zážitky z dětství, hl. zdroj konfliktů je vrstva společenská

 

Humanistická psychologie

 • hl. principem je, že odmítá jakékoli mechanistické pojetí člověka,
 • odmítá přístup nomotetický – hledá obecné zákonitosti, které by platili pro všechno
 • zdůrazňuje přístup idiografický – objevování jedince, nejdůležitější pro psychiku je, jak sám sebe člověk vnímá a přemýšlí o sobě = sebepojetí, každý člověk má dát životu smysl
 • člověk je dobrý – negativní chování vzniká vnějšími podmínkami

 

Psychologické disciplíny (vědy)

Základní disciplíny

 • obecná psychologie- obecně platné zákonitosti, to, co je společné všem (paměť, vnímání,…)
 • psychologie osobnosti – zkoumá podobnosti a rozdíly mezi jednotlivci
 • vývojová psychologie – jak se psychika mění v čase – stárnutí
 • sociální psychologie – zkoumá vliv společnosti na psychiku člověka
 • psychopatologie – zkoumá chorobné abnormality

 

Speciální disciplíny

 • zoopsychologie – rozdíly mezi živočišnými druhy, modely pro chování
 • diferenciální psycho – zkoumá rozdíly mezi pohlavími, národy, rasami, rozdíl neznamená ani plus ani mínus, je prostě jiný
 • psychometrika – zabývá se snahou a měřením psychických jevů
 • psycholingvistika – zkoumá vztahy mezi psychikou a řečí

 

Aplikované disciplíny

 • Pedagogická psychologie – sleduje činnost člověka v podmínkách výchovy, zkoumá činitele, kteří ovlivňují chování a vzdělávání
 • Psychologie práce – jak se mění pracovní výkon pod vlivem okolností (skupina, prostředí)
 • Psychologie klinická (zdravotnická) – diagnostika duševních nemocí, otázky psychoterapeutické péče o nemocné
 • Psychologie soudní (forenzní) – studuje zločinnost, zachycuje psychologii pachatelů
 • Psychologie sportu, dopravy, reklamy.

 

Psychologický výzkum

 • cílem vybádat a analyzovat zkušenosti a chování jednotlivců a skupin 
 • provádí se laboratorní výzkum (kontrolovaný, v umělém prostředí) a terénní výzkum (nekontrolovaný, v přirozeném prostředí)
 • užívá různé metody a kombinuje je 

Pozorování

 • sledování v přirozených (běžných) situacích
 • a) extrospekce – psycholog pozoruje druhé
 • b) introspekce pozoruji sám sebe, můžeme nahlédnout do prožívání

Experiment

 • pozorování subjektu, kterému byly změněny podmínky, účelem je ověřit nebo vyvrátit hypotézu (hledá se příčina a důsledek = kauzalita)
 • kvaziexperiment: experiment, kde nelze jednoznačně rozdělit osoby do skupin a porovnávat jejich reakce (rozdíly mezi muži a ženami)

Testy, psychotesty

 • jsou zaměřeny na zjištění individuálních charakteristik jedince, osobnosti např. při příchodu do zaměstnání, léčení 
 • kvalitní, detailní info – lidé mají tendenci vypovídat, jací by chtěli být, než jací ve skutečnosti jsou

řešení:

 • a) lžiotázky – velké množství otázek, 1 se opakuje několika způsoby
 • b) projektivní testy – osoba neví, na co je tázána, nemůže odpovídat, jak by chtěla (inkoustové skvrny)

Rozhovory

 • a) řízený předem připravené otázky
 • b) neřízený otázky vyplívající z rozhovoru

Explorační metody

 • zjištující metody
 • a) sociometrie zjištování vztahů v malých sociálních skupinách
 • b) obsahová analýza zkoumá výskyt určitých témat v médiích i jinde
 • c) sémantický diferenciál měření významu různých objektů a jeho srovnávání (škála)
 • d) dotazník sebrání méně informací od hodně lidí

Psychodiagnostické metody

 • soubor metod postihujících úroveň vývoje člověka, vlastnosti jeho osobnosti, aktuální stav, předpoklady dalšího vývoje
 • výkonové testy, testy osobnosti.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!