Raně středověké státy – maturitní otázka


Otázka: Raně středověké státy

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Dobi

 

 

Raný středověk

 • začíná r. 476 – rozpad západořímské říše, dobyta Germány, vůdce Odoakar
 • prudce klesá gramotnost, zbytky římanů, převládají Germáni a Slované
 • feudalismus – trojí lid = šlechta, duchovenstvo, rolníci panovník propůjčuje léna vazalům, ti poskytují vojenskou pomoc systém diecézí – arcidicecéze – diecéze
 • postupné dělení církve – Frankové = katolíci, podmaněné země musí taky
 • Mapy Evropy si po roce 1000 dotvořila novou podobu a v základních rysech si ji udržela až do dnes. Poté nastává vrcholný středověk.

 

Franská říše

 • kmen Franků, dynastie Meroveovců (5.-6. stol)
 • 507 vyhnal Chlodvík I. Vizigóty z Galie měl za manželku Chrotichildu – přiměla ho přijmout křesťanství
 • Franská říše na čas rozdělena na 4 části, 511 se znova sjednocuje
 • právo ve Franské říši = zjednodušené římské
 • Wergeld = pokuta
 • Ordál = Boží soud (jestli se ženská utopí, nebyla čarodejnice)
 • Očistná přísaha

 

Majordomát (6.-8. stol)

 • fce krále zůstává, faktická moc v rukou pána paláců (majordoma)
 • nejsou ani stabilní sídla
 • Karel Martel = nejmocnější majordom
  • 732 Franská říše napadena muslimy z Pyrenejí
  • bitva u Poitiers
 • do 768  vládne  syn Karla Martela = Pipin III. Krátký – sesazuje Meroveovce
  • potvrzeno papežem
 • 768 nástup Karla Velikého – korunován v Římě, sídlo měl v Cáchách

 

Karel Veliký

 • zavedl lenní systém (feudalismus), léna nebyla dědičná
 • právní jednotky = hrabství – hrabata
 • na hranicích = marky – markrabata/vévodové
 • Karolinská renesance – podpora vzdělání, zakládání klášterů a škol pro chlapce, skriptoria při klášterech
 • Karolinská miniskule = písmo, předchůdce latinky
 • Vita Caroli – Karlův životopis, sepsal ho mnich Einhard
 • pořádá válečné výpravy, aby dokázal, že se obnoví západořímskou říši, zajistil si tribut s Čechy
 • bojoval proti Avarům (ti se pomalu rozpadali) a Langobardům v Itálii (poraženi), Langobardská železná koruna se stává součástí římských korunovačních ceremoniálů
 • 800 – pozván Lvem III. do Říma, Karel ochránil papeže před pučem, ten ho za to korunoval
 • nástupník Karla = Ludvík Pobožný
 • 843 říše rozdělena na 3 části mezi Ludvíkovy syny
  • západofranská – Karel Holý – Francie
  • východofranská – Ludvík Němec
  • střed – Lothar území Itálie, později SŘŘ

 

Byzantská říše (395 – 1453)

 • translantio imperii
 • jazyk = řečtina
 • nájezdy spousty národů
 • kmeny Arabů a Slovanů

 

Justinián Veliký (527-565)

 • vypsal nové daně, chtěl obnovit Římskou říši, potřeboval peníze na armádu
 • 532 – povstání Niká
 • měl manželku Theodoru, přiměla ho postavit se povstalcům
 • Justiniánův kodex – Corpus Iurius civilis – římského práva
 • křesťanství, šírení řecké vzdělanosti a kultury – 9. stol – misie
 • 7 – 9. stol – úpadek říše, nápor Arabů, Slovanů, Turků
 • 716 pokus o dobytí Konstantinopole
 • 8 – 9. stol – ikonoklasmus – Konstantin V. má záminku útočit na kláštery a odebírat majetek církvi (sekularizace)
 • Basileus II. připojil Bulharsko
 • státní centralismus, césaropapismus
 • 1054 Velké Schizma (filioque, přijímání, dogma o neomylnosti papeže etc.)
 • 1261 poslední byzantská dynastie = Palailogovci, poslední panovník Konstantin XI.
 • století – expanze Turků (Osmanů), snaží se získat Dardanely
 • 1453 Mehmed II. dobíjí Konstantinopol

 

Arabská říše

 • 6 – 7. století – Mekka = obchodní křižovatka
 • beduíni = synové pouště
 • společnost založená na pokravních svazcích (kmenové svazy)
 • náčelníci = šajchové
 • funguje zvykové právo, rada starších
 • náboženství původně polyteismus, uctívali černý kámen ve svatyni Kaaba
 • Muhammad (Mohamed) – prorok, zjevení súry
 • 622 rok Hidžry – Mohamed odchází z Mekky do Mediny, protože nesouhlasí s polyteismem
 • 630 Mohamed dobyl Mekku
 • 632 Mohamed zemřel
 • jeho nástupci rozšiřovali území (732 bitva u Poitiers)
 • chalífa = zástupce proroka – nástupci Mohameda, první chalífa po Mohamedovi = Abú Bakr
 • muslimové se rozdělili na Sunnity a Šiíty
 • sunna = tradice, linie Mohamedovy manželky Aiši
 • šíité – Šia Alí = strana Alího- manžel Mohamedovy dcery Fátimy
 • dynastie v čele Arabské říše – Umajjovci a Abásovci
 • Umajjovci vládnou z Damašku, říše až na Pyreneje
  711 bitva s Vizigóty
  vznikají provincie – emiráty (Emír)
 • Abbásovci – 750 nastupují místo Umajjovců
 • centrum říše přesunuli z Damašku do Bagdádu
 • Hárún Ar Rašíd – součastník Karla Velikého, poslal mu slona, po jeho smrti úpadek
 • 1258 – zánik říše.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!