Řecká přírodní filosofie – maturitní otázka ZSV (2)

 

Otázka: Řecká přírodní filosofie

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): fritolek

 

 

 

 

 • Většina rozvoje a dění se stěhuje do Athén.

 • Polovina 5. Století BC- období Periklovy vlády- zlaté období- dochází k největšímu rozmachu

 • S rozvojem demokracie souvisí i touha obyvatel o vzdělávání- v oblasti politologie, práva, řečnictví (rétorika)

 • V Athénách se filozofie obrací k člověku

Sofisté- učitelé, kteří předávali určité umění, schopnosti, znalosti, které po nich lidé vyžadovali za peníze

 • Odmítali mýty, jakékoliv filozofické teorie- sofistická skepse

 • Nikdy nevznikla žádná jejich škola, ale vystupovali jako jednotlivci

 • Svůj skepticismus zavedli i do morálky- morální relativismus- každý má svou morální mez, vyhrává dominantnější

 

Protágoras z Abdéry (480-410 BC)

 • Subjektivní pravda- „Člověk je měrou všech věcí, že jsou, nejsoucích, že nejsou.“

 • Existuje pouze subjektivní pravda, neexistuje pravda objektivní- nemůžeme mluvit o absolutní pravdě, ale pouze o pravdě relativní; záleží na tom, kdo něco řekl a za jakých podmínek to řekl, jedna a tatáž věta může být jednou pravdivá a podruhé nikoli

 • Náboženství: „O bozích nemohu vědět…neboť mnoho věcí to brání vědět: i nezjevnost bohů i krátký život člověka.“ > Byl obžalován z bezbožnosti a vypovězen z Athén.

 

Gorgiás z Leontýn

 • Napsal knihu O nejsoucnu neboli o přírodě

 • Jeho filozofie se zakládá na 3 tvrzeních:

   • 1) Nic neexistuje

   • 2) I kdyby něco existovalo, bylo by to nepoznatelné

   • 3) I kdyby něco bylo poznatelné, bylo by to nevysvětlitelné

Sofisté byli důležití, neboť obrátili pozornost k člověku a jeho poznání, možnosti poznání a poukázali na chyby předešlé filozofie.

 

Sókratés (470- 399 BC)

 • Nezanechal po sobě žádnou knihu

 • Narodil se v Athénách, kde žil i zemřel, chodil po ulicích a rozjímal, zkoumal lidi

 • Jeho manželka Xantipa- měl doma peklo, a proto utíkal z domu- „Kdo se vypořádá se Xantipou, lehce se srovná s ostatními lidmi.“

 • byl vyučený kameníkem, ale nepracoval- musel totiž filozofovat po ulicích

 • věnoval se gymnastice, vynikal v tanci

 • nechtěl poučovat, ale kladl otázky druhým lidem- budil dojem, že vůbec nic neví tím, že neustále podává otázky (Sokratovská ironie), lidé jsou postupně nuceni změnit svoje původní tvrzení

 • považuje se za „porodní bábu“ filozofie- umožňuje myšlence vyjít na světlo světa

 • sokratovská ironie- k filozofickým otázkám člověk dojde jenom tehdy, když použije svůj rozum

 • byl obžalován z bezbožnosti a nemravného ovlivňování mládeže

 • sám se obhajoval- svoji obhajobou spíše provokoval> byl odsouzen k smrti (odmítl možnost odejít do vyhnanství)> vypil číši bolehlavu

 • Cicero o něm řekl, že snesl filozofii z nebe na zem mezi lidi.

 • Filozof si je na rozdíl od sofisty vědom, jak málo toho ví a snaží se proto neustále nalézat pravdu.

 • výroky: „Moudrý je jedině Bůh.“ ; „Vím, že nic nevím.“

 • ROZUM- snaha nalézt spolehlivý základ našeho poznání- jediná možnost je použití rozumu- racionalista

 • DOBRO A SVĚDOMÍ- „Kdo ví co je správné, také správně činí.“- člověk nemůže být šťastný pokud nejedná v souladu se svým přesvědčením (svědomím), v případě, že člověk ví, jak se stát šťastným, se o to i pokusí; když jednáme špatně je to proto, že o správnějším chování nevíme> je strašně důležité rozšiřovat své znalosti, abychom věděli, co je správné a mohli být šťastní.

 

Platon (narodil se 428 nebo 7 BC v Athénské aristokratické rodině)

 • V mládí byl velmi nadějným básníkem, ale potom poznal Sokrata, který ho dotáhl k filozofii

 • Jeho původ se odrážel i vtom, že svou filozofii směřoval spíše k vyšším vrstvám obyvatelstva

 • Několikrát se pokoušel uchytit v Syrakusách- poprvé na dvoře krále Dionýsa I. Syrakuského- ten si nevážil Platónovi přítomnosti a prodal ho do otroctví, kamarád ho pak vykoupil. Druhý ani třetí pokus mu nevyšel > vrátil se do Athén.

 • Založil filozofickou školu v Athénách (Akademii), mezi jeho učenci byl i Aristoteles, v této Akademii působil Platón 40 let, vyučovala se zde matematika, filozofie, gymnastika, přírodověda- výuka probíhala formou dialogu.

 • Platón píše všechna svá díla formou dialogu

 • Ženy- tvrdí, že v oblasti cnosti stojí hodně daleko za muži, jsou daleko lstivější a vychytralejší

– povrchní bytosti, které se velmi snadno rozzlobí a mají sklon k hádkám, jsou velice váhavé a pověrčivé

– řekl, že být ženou je prokletím, ženou se stane v příštím životě muž, který žije zbaběle a špatně

-ženy jsou majetkem mužů, jsou zde jenom pro to, aby zplodili potomka

 • Dílo

   • Ústava, Zákony, Obrana Sókratova, Faidón, Faidros, Protágoras, Gorgiás, Menón, Symposion

 • Hlavní postavou dialogů bývá Sokrates, někdy do jeho úst vkládá své vlastní myšlenky

 • Napsal 20 dialogů + nějaké dopisy

 • Filozofie

  • Snažil se hledat co je věčné a neměnné, vrací se ke starým filozofům (k pralátkám)

  • Filozofové by neměli zkoumat to, co se mění, ale to co je stálé(věčné, neměnné)- věčnou pravdu, krásu a dobro

  • Svět idejí- tvrdí, že žádná věčná věc v našem vnímatelném světě neexistuje- všechny věci plynou a podléhají rozkladu vše, co tady je, je vytvořeno podle nějaké formy (nazývá je ideemi)

 

Aristoteles (384-322 BC)

 • Narodil se ve Stageíře na poloostrově Chalkidiki

 • Jeho otec Nikomachos byl osobním lékařem Makedonského krále

 • V 17 letech přichází do Athén a začíná navštěvovat Platonovu akademii

 • I když nesouhlasil s Platonem, vydržel v Athénách 20 let, poté odchází z Athén a stává se vychovatelem Alexandra Velikého

 • Po nějaké době se do Athén vrátil a založil vlastní filozofickou školu Lykeion- mluví se o ní jako o peripatetické škole, žáci jsou potom peripatetikové (sloupořadí)

 • Po smrti Alexandra byl Aristoteles obviněn z bezbožnosti (protimakedonské nálady) > Aristoteles řekl, že nenechá Athény dvakrát zhřešit proti filozofii a proto odchází

 • Dílo:

  • Napsal více než 400 děl, dochovalo se pouze 80

  • Spisy: Organon, Fyzika, O vzniku a zániku, O duši, Etika Nikomachova

  • Je považován i za velkého biologa- studoval veškeré změny, které se v přírodě dějí, snažil se je popsat

 • Pro Aristotela je důležitý rozum, ale i smysly (rozdíl od Platona)

 • Rozdíl je i ve stylu psaní- Platon psal dialogy a básnický styl X Aristoteles měl suchá vědecká díla podobná nějakému slovníku

 • Vytvořil odborný jazyk, který používají vědci dodnes v nejrůznějších disciplínách

 • Zasloužil se i o založení a uspořádání nejrůznějších vědních oborů (systematicky je roztřídil)

 • Filozofie

  • Žádné vrozené ideje- Platon podle něj neměl pravdu, shodovali se ve formě koně, která je věčná a neměnná, rozcházeli se v tom, že pro Aristotela je forma koně pouhý pojem, který vymysleli lidé, tím pádem je forma koně to, co dělá koně koněm. Formy jsou tedy pro Aristotela typické vlastnosti pro dané věci

  • Látka a tvar- látka (hylé)- materiál z čeho jsou všechny věci vytvořeny- možnost něčím být; tvar (morfé)- souhrn zvláštních vlastností věcí, uskutečnění možnosti

Jakmile věc umře, vytratí se forma a zbyde už jenom látka

  • Účelová příčina- připisoval je i neživým věcem v přírodě

 1. Látková- např. proč prší

 2. Hybná- např. gravitace

 3. Účelová- za jakým účelem prší

Telos- účel- vnitřní příčina věci, všechny věci na světě mají svůj účel

Entelechie- uskutečnění cíle

Teleologie- cíl předchází uskutečnění

  • Logika

   • Zakladatel logiky

   • Neřeší nějaké konkrétní reálné věci, ale vyvozuje je z nějakých pojmů

   • Formuloval několik přesných pravidel logiky

   • 2 premisy- předpoklady

 1. Všechny živé bytosti jsou smrtelné

 2. Sokrates je člověk > Sokrates je smrtelný

  • Příroda- v rámci systematizování rozlišuje přírodu na živé a neživé věci

 1. Neživé věci- z neživé věci se nemůže stát věc živá

 2. Živé věci- mají schopnost přijímat potravu, růst a rozmnožovat se

 • Rostliny, zvířata, lidi

 • Živé bytosti- pouze zvířata a lidi, mají navíc schopnost vnímat okolní svět

 • Lidé- mají schopnost myslet

  • Bůh

   • Čistá forma bez látky

   • Základní změny v přírodě se dějí na základě nebeských těles, ale kdo je rozpohyboval?- Bůh- nehybný hybatel, příčina počátečního pohybu

  • Duše- podle Aristotela mají duši lidé, zvířata i rostliny

   • Rostliny- pouze duše vyživovací

   • Zvířata- duše vyživovací+ vnímací

   • Lidé- vyživovací (zákl. potřeby)+ vnímací (získáváme materiál)+ rozumová

  • Člověk

   • Zoon Politikon, neboli tvor společenský

   • Člověk potřebuje druhé k životu

   • Nižší životní potřeby poskytuje člověku rodina, vyšší potřeby poskytuje stát

 • Uvádí tři základní typy států

 1. Monarchie- nebezpečí monarchie je v tom, že by se mohla zvrtnout v tyranii

 2. Aristokracie- také by se mohla změnit v tyranii

 3. Politea- demokracie- může se zvrtnout ve vládu lúzy. Aristoteles ji bere jako nejlepší model řízení státu.

   • Otrok je otrokem proto, že navíc nestačí. Je dobré je udržovat nadějí na vykoupení, aby lépe pracovali.

  • Ženy

   • Žena je neúplný muž

   • V procesu rozmnožování je žena pasivní a pouze přijímací, muž je naopak aktivní a dávající

   • Dítě dědí vlastnosti po svém otci

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!