Regionální geografie Jižní Evropy

společenské vědy

 

Otázka: Regionální geografie Jižní Evropy

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Martina Bašta

 

Regionální geografie Jižní Evropy

 • země se rozkládají na poloostrovech Jižní Evropy a na ostrovech Atlantského oceánu a Středozemního moře
 • poloostrovy J Evropy: Pyrenejský, Apeninský a Balkánský 

 

státy:

 • Pyrenejský (=Iberský) poloostrov: Španělsko, Portugalsko, Andorra, (Gibraltar – britské území s rozšířenou autonomií)
 • Apeninský poloostrov: Itálie, Vatikán, San Marino
 • Balkánský poloostrov: Řecko
 • Středozemní moře: Malta
 • Jsou to republiky (Andorra – knížectví, Španělsko – konstituční morarchie, Vatikán – papežský stát – církev)

 

Společné rysy:

 • centrum antických říší – v antickém období zde byly vytvořeny v řecké a římské společnosti kulturní hodnoty, které se staly základem evropské vzdělanosti
 • podnebný pás: Subtropický (další jsou mírný a tropický)- léta teplá a suchá, zima mírná a deštivá (subtropické)
 • rostlinstvo (macchie, olivy, vinná réva, citrusy)
 • častá vulkanická a zemětřesná činnost: rozhraní Euroasijské a Africké litosférické desky (sopky Etna, Stromboli)
 • státy jsou hornaté – celky třetihorního stáří (alpsko-himálajské vrásnění): Alpy, Apeniny, Pyreneje a Sierra Nevada
 • v minulosti patřila J Evropa k nejchudším oblastem celého kontinentu = rozsáhlá emigrace z J Evropy do zahraničí 
 • v současné době jsou státy této části Evropy ekonomicky vyspělými zeměmi 
 • průmyslově nejvyspělejší: Itálie a Španělsko 
 • řeky: Pád, Tibera (obě Itálie), Ebro, Duero a Tajo (všechny tři Španělsko) – málo vodnaté, subtropické oblasti, maximální průtok: jaro, protože taje sníh (ale později než u nás, protože hory jsou tam vyšší) a další ovlivnění: středomořský odtokový režim (subtropický): průtok – léto bez vody, zima – intenzivní srážky
 • rozmístění obyvatelstva: nejvíce při pobřeží, nížiny
 • jazyky: románské (vyvinuly se z latiny) – španělština, portugalština a italština, (katalánština)
 • věk+ rasa: Regresivní věková pyramida, europoidní rasa+ míšenci
 • náboženství: Římsko-katolická církev, pravoslavní
 • málo nerostných surovin, nedostatek ropy, uhlí, zemního plynu – nemají energetické suroviny
 • cestovní ruch moře, lyže, památky + rybolov
 • nejnavštěvovanější státy: Itálie, Španělsko, Řecko, průmyslově nejvyspělejší: Španělsko, Itálie

 

Španělsko

 • poloha: stát na Pyrenejském poloostrově a na Kanárských a Baleárských ostrovech (Malorca, Menorca, Ibiza), Ceuta, Melilla
 • hlavní město: Madrid
 • rozloha: 504 782 km2
 • počet obyvatel: 48,96 mil.
 • státní zřízení: konstituční monarchie v čele s králem
 • Člen EU

 

Povrch

 • většinu území tvoří rozsáhlá náhorní plošina (Meseta – oblast s vyšší nadmořskou výškou, průměrná 660 m n. m.)
 • nad ní vystupuje pohoří Kantaberské
 • ve střední oblasti Kastilské a Iberské a na jihu Sierra Morena a Sierra Nevada s nejvyšší horou Španělska – Mulhacén, 3 479 m n. m.
 •  na SV je nejrozsáhlejší pohoří Pyreneje
 • rozsáhlejší nížiny jsou při dolních tocích Guadalquiviru a Ebra
 • Kanárské ostrovy jsou sopečného původu


Vodstvo

 • nejdelší řeka: Ebro
 • další řeky: Tajo, Douro a Guadalquivir 
 • Zálivy: Valencijský a Kariský

 

Podnebí

 • subtropické, středomořské podnebí – většina území (Macchie, korkový dub, listnaté lesy, křoviny, na severu jehličnaté a smíšené lesy)
 • suché, kontinentální podnebí – vnitrozemí (srážkový stín)
 • mírné oceánské podnebí – na atlantském pobřeží, srážky a vítr
 • Meseta- velké rozdíly mezi létem a zimou, nejvyšší teploty v Evropě
 • Oblast Biskajského zálivu- vliv Atlantiku- nejchladnější

 

Obyvatelstvo

 • složení: mnohonárodnostní stát – Španělé 70%, Katalánci, Galicijci a Baskové
 • úřední jazyk: španělština (73 % populace hovoří španělsky), katalánština, baskičtina a galicijština 
 • náboženství: římskokatolické
 • urbanizace 70 %
 • hustota zalidnění 81ob./km2
 • největší milionová města: Barcelona, Valencie, Madrid, (u pobřeží nebo v povodí řek)

 

Hospodářství:

 • vyspělý průmyslový stát s významným nerostným bohatstvím 
 • člen EU
 • má významné místo v mezinárodních dopravních službách a v cestovním ruchu
 • Ceuta a Melilla – autonomní města na pobřeží S Afriky 
 • nerostné zdroje: významné bohatství rud kovů: železa, olova, zinku, mědi a rtuti


Průmysl

 • Jeden z nejrychleji se rozvíjejících průmyslů
 • strojírenství – dopravní strojírenství: výroba automobilů Seat, loďařství, elektrotechnika, investiční celky
 • průmysl hutní, metalurgický, petrochemický 
 • tradiční je průmysl potravinářský (vinná réva, ryby, víno, olivy, mandarinky, textilní a kožedělný
 • mramor, ropa a zemní plyn se sem dováží

 

Zemědělství

 • převažuje rostlinná výroba – obilniny a středomořské plodiny: olivovník, citrusy, vinná réva, tabák, bavlník, banánovník (Kanárské ostrovy), mandloň 
 • živočišná výroba – chov ovcí, koz, skotu, oslů
 • významný je rybolov

 

dělení Španělska na 4 oblasti po stránce hospodářské

východ 

 • hospodářsky nejvyspělejší oblast
 • hlavní centra: Barcelona a Valencie
 • průmysl: dopravní strojírenství (automobily Seat), textilní průmysl a petrochemie
 • zemědělství: vinařství, 90 % sklizně citrusů a 25 % produkce vína

sever 

 • oblast těžebního a energetického průmyslu
 • energetický průmysl: zdroje uhlí, vodní energie a rud kovů
 • hlavní centra: Bilbao a Oviedo
 • převládá živočišná výroba – chov skotu a prasat
 • významný je rybolov

střed 

 • nejrozsáhlejší oblast Španělska
 • významná zemědělská oblast: produkce obilnin, luštěnin a vína
 • ve stepních územích je nutné zavlažování
 • v horských oblastech je chov ovcí
 • hlavní centrum: Madrid – sídlo krále a ústředních úřadů
 •  další významná centra Zaragoza a Valladolid 

jih 

 • J Pyrenejského poloostrova a Kanárské ostrovy
 • těžební průmysl: pyrity, rtuť
 • zemědělství: bavlník, rýže, vinná réva, olivy, banány (K. o.)
 • hlavní centrum: Sevilla

 

Andorra

 • poloha: stát v Pyrenejích, na hranicích Francie a Španělska 
 • hlavní město: Andorra la Vella

ostatní:

 • Andorské knížectví je pod společnou ochranou francouzského prezidenta a španělského biskupa ze Seo de Urgel
 • úřední jazyky: katalánština a francouzština
 • hlavní zdroj příjmu: cestovní ruch

 

Gibraltar

 • poloha: skalnatý výběžek na J Pyrenejského poloostrova
 • hlavní město: Gibraltar
 • státní zřízení: britské závislé území v čele s britským panovníkem
 • britská námořní a letecká základna u Gibraltarského průlivu – území strategického významu

 

Portugalsko

 • poloha: stát na JZ Pyrenejského poloostrova, jeho ostrovní část tvoří Azorské ostrovy a Madeira
 • hlavní město: Lisabon – hospodářské centrum (významné strojírenství – největší opravy lodí v Evropě)
 • rozloha: 92 391 km2
 • počet obyvatel: 10,8 mil.
 • státní zřízení: republika v čele s prezidentem 
 • Člen EU

 

Povrch

 • Nížinatý, na severu mírně hornatý (pokračování Mesety)
 • pobřežní nížina Portugalska přechází od pobřeží Atlantského oceánu do vnitrozemí členitými pahorkatinami do vyšších pohoří
 • nejvyšším pohořím je Sierra da Estrela (1 993 m n. m.)

 

Vodstvo

 • protékají zde dolní toky řek Pyrenejského poloostrova: Douro, Tajo (Tejo), Guadiana

 

Podnebí

 • na J je podnebí subtropické (chladnější díky Atlantskému oceánu, vyšší množství srážek)
 • na S je mírné oceánské podnebí

 

Obyvatelstvo

 • složení: národnostně jednotný stát – téměř jen Portugalci cca 99 %
 • úřední jazyk: portugalština
 • náboženství: římskokatolické
 • urbanizace 60 %
 • v aglomeraci hlavního města žije cca 2,4 mil. obyvatel
 • bývalé portugalské kolonie: Angola, Mosambik a Brazílie
 • hustota zalidnění 109 ob./ km2
 • vysoká negramotnost (kolem 12%)

 

Hospodářství

 • průmyslově-zemědělský stát, nižší úroveň
 • člen EU
 • nerostné zdroje: pyrity, rudy wolframu a manganu, černé uhlí


Průmysl

 • soustřeďuje se na pobřeží
 • hlavní průmyslová odvětví: hutnictví, petrochemie, strojírenství(oprava lodí), textilní a potravinářský průmysl 
 • 2 průmyslové oblasti: východ – Lisabon + Setubál, sever- Porto + Braga

 

Zemědělství

 • převládá rostlinná výroba – kukuřice, pšenice, rýže, vinná réva, citrusy, zelenina, olivovník, korkový dub
 • živočišná výroba – chov ovcí, skotu a prasat
 • významný je rybolov (sardinky)

 

Azorské ostrovy

 • 9 sopečných ostrovů
 • významné tranzitní místo mezi Evropou a Amerikou (letecká doprava)
 • rozvoj cestovního ruchu
 • Azovská tlaková níže přináší do Evropy déšť

 

Madeira

 • souostroví 8 sopečných ostrovů
 • významná oblast cestovního ruchu
 • zemědělství: pěstování vinné révy, cukrové třtiny a zeleniny
 • Dovoz banánů

                                        

Itálie

 • poloha: stát v J Evropě na Apeninském poloostrově a na ostrovech ve Středozemním moři: Sicílie, Sardinie, Elba, Capri, Ischia… (mořská hranice tvoří cca 80 % státních hranic)
 • hlavní město: Řím
 • rozloha: 301 338 km2
 • počet obyvatel: 60,5 mil. – nejlidnatější stát
 • státní zřízení: republika v čele s prezidentem 
 • Člen EU a G7

   

Povrch

 • převážně hornatá země (80% hory) – na severu mohutný oblouk Alp: nejvyšší hora Monte Bianco (Mont Blanc, 4 810 m n. m.)
 • jižně od Alp (součástí Alp jsou Dolomity) je rozlehlá Pádská nížina
 • celým poloostrovem prostupují horská pásma Apenin (třetihory)
 • na poloostrově i na ostrovech je častá seismická a sopečná činnost – známé sopky: Vesuv, na Sicílii Etna, na Liparských ostrovech Stromboli a Vulcano

 

Vodstvo

 • hlavní řeka: Pád
 • Pád i jeho levé přítoky jsou alpské řeky, které mají vodní maxima v létě, kdy v Alpách tají sněhová pole i ledovce
 • další řeka: Tibera (leží na ní Řím)- sněhovodešťový odtokový režim
 • alpská ledovcová jezera (na severu): Lago Maggiore, Lago di Como a Lago di Garda, Volsemské a Tresemnické jezero

 

Podnebí

 • subtropické – středomořské s teplým suchým létem a mírnou deštivou zimou
 • v Pádské nížině přibývají kontinentální rysy, vnitrozemské klima
 • v Alpách je chladné vysokohorské podnebí
 • okolí alpských ledovcových jezer je subtropické podnebí

 

Vegetace

 • rostlinstvo Apeninského poloostrova a ostrovů Středozemního moře je vždyzelené – subtropické 
 • ve vyšších polohách na severu Itálie jsou listnaté a smíšené lesy
 • v horách se vyvinuly výškové vegetační stupně

 

Obyvatelstvo

 • složení: Italové 97 %, národnostní menšiny: Rakušané a Francouzi
 • úřední jazyk: italština 
 • náboženství: římskokatolické
 • urbanizace 70 %
 • hustota zalidnění 191 ob. /km2
 • Miláno – milionové město
 • Jednonárodnostní stát: 97% italové, menšiny = Rakušané, Francouzi, národní menšina: Sardiané
 • největší hustota zalidnění na severu, pak u měst – Řím, Milano, Neapol, Benátky, Florencie, migrace – z Afriky
 • hustěji osídlený je sever

 

Hospodářství

 • vyspělý průmyslový stát
 • sever je vyspělejší než jih
 • člen EU, G7 (ekonomicky nejvyspělejší státy světa) 
 • intenzivní cestovní ruch – jedna z nejnavštěvovanějších zemí světa 

nerostné zdroje

 • nepostačují potřebám hospodářství
 • významná jsou ložiska rumělky (HgS)
 • větší význam také mají ložiska síry a draselných solí
 • těží se zde vysoce kvalitní mramor (Carrara v Toskánsku
 • paliva: těžba zemního plynu v Pádské nížině


Průmysl

 • moderní italský průmysl závisí na dovozu základních surovin a paliv
 • zpracovatelský průmysl se orientuje na materiálově méně náročné obory
 • nejvýznamnější průmyslová odvětví: strojírenství – osobní automobily (Ferrari a Fiat – Alfa Romeo), výroba lodí a čtyřkolek, vlaky Pendolino, elektrotechnika, kancelářské, potravinářské (víno, olivy, sýry, pizza, těstoviny, zmrzlina, šunky, tabák) a obráběcí stroje, chemický průmysl – plasty, léčiva, fotomateriál, spotřební průmysl – průmysl textilní a výroba obuvi (Milán centrum světové módy)
 • bohatou tradici má potravinářský průmysl – konzervárny, cukrovary, mlýny, výroba těstovin a vína

 

Zemědělství

 • převažuje rostlinná výroba – hlavní plodiny: pšenice, kukuřice, rýže, cukrová řepa, sója, vinná réva, olivy, citrusy, zelenina
 • živočišná výroba – S Itálie – chov ovcí, skotu a prasat


dělení Itálie na 3 oblasti po stránce ekonomické

sever 

 • Pádská nížina a podhůří Alp
 • hlavní průmyslová i zemědělská oblast Itálie (soustřeďuje se zde ¾ průmyslového potenciálu a ½ zemědělské produkce)
 • hlavní centra oblasti: Milán, Turín a Janov
 • Milán – průmysl strojírenský, chemický a spotřební
 • Turín – dopravní strojírenství – závod Fiat
 • Janov – největší italský přístav 
 • v této oblasti je soustředěno velké bohatství kulturně-historických památek – Benátky, Verona, Ravenna…

střed 

 • hospodářsky nejvyspělejší částí středu je Toskánsko: strojírenství, textilní a potravinářský průmysl 
 • vyspělé ovocnářství a vinařství – kvalitní vína: toskánské víno Chianti 
 • hlavním centrem: Řím – kulturní a historické středisko světového významu

jih 

 • jižní část Apeninského poloostrova a ostrovy Sicílie a Sardinie 
 • průmyslová výroba je soustřeďována do přístavů
 • zemědělství se orientuje hlavně na pěstování citrusů a vinné révy
 • na ostrovech Sicílie a Sardinie je málo výnosný chov ovcí a koz
 • hlavní hospodářská centra: Neapol a Palermo 


San Marino

 • poloha: vnitrozemský stát na Apeninském poloostrově – enkláva (území uvnitř jiného území) v Itálii
 • hlavní město: San Marino
 • hustota zalidnění: 533 ob. /km2
 • státní zřízení: republika v čele se dvěma kapitány – regenty 

ostatní:

 • stát v celní a měnové unii s Itálií 
 • většina obyvatel pracuje ve službách a obchodě
 • významný je cestovní ruch, výroba šperků, kožené produkty
 • nejstarší a nejmenší republika na světě

 

Vatikán

 • poloha: církevní stát na Apeninském poloostrově – enkláva v Itálii (v Z části Říma)
 • hlavní město: Città del Vaticano  
 • státní zřízení: teokratická monarchie v čele s papežem (František)
 • počet obyvatel: 1000 obyvatel
 • hustota zalidnění: 1877 ob. / km2

ostatní:

 • nezávislá absolutní monarchie – není členskou zemí OSN
 • nejmenší stát na světě
 • je sídlem papeže a centrem římskokatolické církve 
 • ve vatikánských kulturně-historických památkách jsou soustředěny obrovské kulturní a umělecké hodnoty

 

Malta

 • poloha: ostrovní stát ve střední části Středozemního moře
 • hlavní město: Valletta
 • státní zřízení: republika v rámci Commonwealthu
 • obyvatelstvo:  
 • složení: Malťané 96 % a menšiny Britů
 • úřední jazyky: maltština a angličtina (hodně lidí zde taky mluví italsky)
 • 3 ostrovy: Comino, Malta a Gozo – vápencový původ
 • cestovní ruch
 • člen EU
 • závislý na dovozu potravin

 

Ekonomika

 • průmyslově-zemědělský stát s významnými příjmy z cestovního ruchu a tranzitních dopravních služeb
 • průmysl – strojírenský: velké opravny lodí, textilní a potravinářský
 • zemědělství – pěstování ovoce a vinné révy
 • většina obyvatel žije v přístavech

 

Řecko

 • poloha: stát na J Balkánského poloostrova a na přilehlých ostrovech
 • na ostrovy připadá 20 % rozlohy státu
 •  moře tvoří téměř 90 % státních hranic
 • hlavní město: Athény – politické a kulturní středisko antického světa
 • rozloha: 131 948 km2
 • počet obyvatel: 11,2 mil.
 • státní zřízení: republika v čele s prezidentem 
 • poloostrovy: Balkán, Peloponéský poloostrov, Chalkidiki
 • největší ostrovy: Kréta, Evia
 • souostroví: Jónské, Kyklandy, Sporady (Severní a Jižní), Thrácké moře, Jónské moře
 • člen EU

 

Povrch

 • pevninská část státu má velmi členité pobřeží
 • vnitrozemí je většinou hornaté, z části krasové
 • 1/5 rozlohy se rozkládá na ostrovech (Kréta, Rhodos, Sporady, Kyklady, Korfu)
 • nejvýznamnější pohoří: Pindos a Olymp (2 918 m n. m.), hory jsou místy prostoupeny kotlinami 
 • nížiny jsou pouze na dolních tocích řek Vardaru, Strumy, Mesty a Marice
 • na J Řecka je největší poloostrov Peloponés

 

Podnebí

 • středomořské se suchým horkým létem a mírnou deštivou zimou
 • v horách je podnebí chladné, v zimě se sněhem
 • Atény umístěny na přechodovém území mezi přímořským a horským klimatem, což má za následek, že když se nacházíte v jižních čtvrtích, klima je přímořské, zatímco v severních čtvrtích je horské

 

Vegetace

 • rostlinstvo je subtropické – macchiové porosty do výšek 600 m n. m.
 • lesy zaujímají 12 % území

 

Obyvatelstvo

 • složení: Řekové 95 %, národnostní menšiny: Makedonci, Turci a Albánci 
 • úřední jazyk: řečtina
 • náboženství: pravoslavní
 • urbanizace 64 % 
 • téměř 1/3 populace žije v metropolitní oblasti Athén
 • Athény – aglomerace cca 3,3 mil. obyvatel
 • jednonárodnostní stát: řekové 95%, Albánci, Makedonci, Turci; Athény (1/5 ob.), Soluň, Pordus
 • náboženství: převážně pravoslavní křesťané
 • hustota zalidnění 83 ob./km2

 

Hospodářství

 • průmyslově-zemědělský stát
 • člen EU
 • do mezinárodní dělby práce je Řecko zapojeno hlavně službami v námořní dopravě a v cestovním ruchu (do cestovního ruchu vynakládají velké investice)
 • hlavní příjmy plynou z lodní dopravy – námořní obchodní loďstvo 
 • nerostné zdroje: naleziště hnědého uhlí, bauxitu, chromových a niklových rud, bohaté jsou zdroje stavebních surovin – především mramoru
 • vnitrozemí je zaostalé

 

Průmysl

 • soustředěn do velkých měst: Athény a Soluň
 • převládá průmysl potravinářský, chemický, strojírenský a elektrotechnický


Zemědělství

 • Přes 20% obyvatel pracuje v zemědělství
 • dominuje rostlinná výroba: pšenice, kukuřice, cukrová řepa, zelenina (hlavně rajčata), vinná réva, olivy, tabák a bavlník 
 • živočišná výroba: chov ovcí, koz a skotu
 • významný je rybolov

 

Kypr (Nikósie)     

 • počet obyvatel: 862 tis. obyvatel
 • Hlavní město: Lefkosia = Nikosia
 • Státní zřízení: republika
 • 3.největší ostrov ve Středozemním moři, geograficky přiřazováno k Asii
 • strategické místo, konflikty mezi Řeky a Turky, 1960 získal nezávislost, Turkové tam mají důležité postavení, 1974 obsadilo Turecko severní část Kypru
 • řecká část Kypru vstoupila do EU 2004
 • má obrovskou námořní flotilu

 

Přírodní poměry

 • kamenité pláže, hornatý stát,nížiny → při pobřeží,říční síť velmi nízká, subtropický podnebný pás

 

Obyvatelstvo

 • Kypřané řeckého původu (většina), zbytek turci
 • náboženství – islám + pravoslavná církev
 • řečtina, turečtina, angličtina

 

Hospodářství

 • cestovní ruch – vnitrozemí: zaostalé, špatné hospodářství, obchod se zemědělskými surovinami.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!