Regulace, regulační obvod, regulátor

 

Téma: Regulace, regulační obvod, regulátor

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

Regulace

Regulace je proces automatického udržování určité veličiny (regulovaná veličina) na stanovené hodnotě nebo hodnotách (referenční nebo požadovaná hodnota). Regulace se objevuje v nejrůznějších systémech, u nichž dochází k interakci s okolím (v přírodě, řídicí technice, ve společnosti). Automatickou regulací a řízením se zabývá kybernetika, což je interdisciplinární obor vzniklý ve 40. letech 20. století.

Základním principem regulace je, že se hodnota regulované veličiny měří a porovnává s požadovanou referenční hodnotou. Regulace otáček.

 

Regulační obvod

Regulátor

Zařízení pro ovlivňování regulovaného systému, automatizovanou regulaci, k dosažení a udržení jeho požadovaného stavu. Typicky se používá v záporné zpětné vazbě systému. Vstupem regulátoru pak nebývá přímo sledovaná veličina jako výstup celého systému, ale jen odchylka od požadované hodnoty. Regulátor pak reguluje systém s cílem buď úplné eliminace odchylky, nebo jeho regulační zásahy odchylku alespoň udržují v předepsaných mezích. Regulátor čte stavy systému, a to buď přímo, anebo, jsou-li nedosažitelné, si je rekonstruuje vlastním modelem. Modelováním systémů a jejich regulátorů se zabývá teorie řízení. Regulátor bývá na systém připojen přes vstupní a výstupní převodníky. Regulace je při čtení systému v čase buď spojitá, nebo diskrétně vzorkovaná. I zásahy do systému mohou být buď analogové, nebo digitální, stupňovité.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy