Reliabilita při běhu a agility test (VŠ)

sport

 

Otázka: Démokritos – úvaha o antickém filosofovi

Předmět: Tělesná výchova, Sportovní příprava

Přidal(a): Lukáš Skácel

 

ÚVOD

Naším úkolem bylo změřit reliabilitu testování při běhu na 20 m sprint a agility testu. Kdy jsme měřily časy při sprintování na 20 metrů 3 způsoby. První měření proběhlo na stopkách v mobilu, druhé na klasických stopkách a třetí měření probíhalo na fotobuňce, poté proběhl re test. Stejné to bylo u měření agility testu, kdy proběhlo první měření na 4 dotykových plochách, které byly rozmístěny 2 metry od sebe a to do čtverce. Po prvním měření proběhl re test.

 

1 RELIABILITA

Měření reliability lze provádět pomocí celé řady matematicko-statistických metod založených na faktu, že každé měření se skládá z pravé a chybové komponenty. Teoreticky lze reliabilitu vyjádřit jako podíl pravého a celkového (skládajícího se z pravého a chybového) rozptylu výsledků testu. V praxi bývá výše uvedený teoretický model různě modifikován a pro výpočet reliability existuje řada matematických metod. My jsme si vybrali metodu opakovaného měření.

Metoda opakovaného měření může být použita tam, kde lze měření u stejného souboru opakovat za stejných podmínek. Koeficient reliability se pak určuje jako korelační koeficient mezi prvním a druhým měřením. V pedagogicko-psychologické praxi není tato metoda běžná, protože tu je velmi obtížné vytvořit dvakrát po sobě stejné podmínky měření, protože výsledky druhého měření bývají ovlivněny zkušeností získanou při prvním měření. (www.kps.pedf.cuni.cz)

 

2 CÍL

Cílem měření bylo zjištění reliability v běhu na 20 metrů, a agility testu. K tomu jsme provedli analýzu běhu na 20 metrů. A použili přístroj FITT AGILITY, na kterém jsme provedli test našich reakcí a jejich následnou analýzu a vypočet reliability.

 

3 VÝSLEDKY

3.1 Reliabilita měření sprintu na 20 m

Postup při získávání dat, byl takový, že jsme běhali 3x 20 metrů sprint a čas byl zaznamenáván třemi přístroji (stopky, stopky v mobilu a fotobuňka). Povrch, na kterém se běhalo, byl gumový s dobrou přilnavostí.

Tabulka naměřených hodnot při sprintu na 20 metrů, ze které jsme si vybrali na měření reliability vždy první 2 hodnoty z měření 10 lidí a u těch jsme srovnávali reliabilitu.

Pro pedagogickou praxi se většinou požaduje koeficient reliability 0,6 – 0,8. Reliabilita testu je závislá na kvalitě testových úloh, z nichž je test vytvořen, a také závisí podstatně na jejich počtu. Obecně platí, že čím více úloh test obsahuje, tím má větší reliabilitu. U testů s malým počtem úloh (např. 10 a méně) dosahuje koeficient reliability maximálně 0,6.

Při porovnání S1 a S2 jsme zjistili, že hodnota reliability je 0,80, což je pro pedagogickou praxi dostačující hodnota.

Při porovnání M2 a M3 jsme zjistili, že hodnota reliability je 0,90, což je největší hodnota reliability při našem měření, to znamená, že tato metoda má největší reliabilitu.

Při porovnání MK1 a MK2 jsme zjistili, že hodnota reliability je 0,75.

 

3.2 Reliabilita FITT AGILITY testu

Postup při získávání dat byl takový, že jsme se každý z nás postavily mezi 4 rozmístěné tlakové podložky, které od sebe byly vzdáleny každá 2 metry a naším úkolem bylo co nejrychleji reagovat podle zobrazeného obrázku na projektoru na příslušnou podložku.

Tabulka průměrných hodnot reakcí na agility testu, ve které jsou průměrné hodnoty 10 lidí z fitt agility testu, jsme se snažili získat reliabilitu, zjistili jsme, že tento způsob není moc reliabilní a vyšla nám hodnota reliability pouhých 0,36.

 

4 ZÁVĚR

Touto prací jsme měli ukázat na reliabilitu metody opakovaného měření.

Podle námi zvolené metody opakovaného měření jsme zjistily, že měření M2 a M3 při sprintu na 20 m je nejvíce reliabilní, tedy má největší spolehlivost v měření.

Při měření reliability agility testu, jsme si vybrali průměrné hodnoty 10 studentů, kteří byly testováni, a spočítali jejich reliabilitu, která nám vyšla pouhých 0,36.

 

BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

ŠKALOUDOVÁ, A. Test a jeho vlastnosti [online]. Poslední revize 11. 5. 2015 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://kps.pedf.cuni.cz/skalouda/Psychometrie/psychometrie.htm

 

Tabulky

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!