Religionistika – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Religionistika

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): NN

 

Základní popis

 • Oddělila se od filozofie ve 20. Stol.
 • Nyní je samostatnou disciplínou
 • = NAUKA O NÁBOŽENSTVÍCH (více, všechny)
 • Říká, kde se tu vzalo náboženství, teorie vzniku, funkce náboženství, postavení náboženství ve společnosti, vztah člověk x víra
 • Zabývá se jednotlivými náboženskými směry (vývoj a srovnávání)
 • Objektivní věda
 • „věda“
 • Zabývá se jedním náboženstvím,
 • Zabývá se otázkami víry: Co je to víra? Proč vzniklo náboženství?

 

Pojmy

 • VÍRA
  • V podstatě cit/vztah, který vyjadřuje vztah mezi člověkem a předmětem víry (cokoliv)
 • DYNAMISMUS – víra v přírodní síly
 • ANIMISMUS – víra v duchy (anima = duše zemřelých předků)
 • DÉMONISMUS
 • TOTEMISMUS = předmět, ve kterém je moc/síla
 • TALISMAN = věc co nosíme při sobě a ochraňuje nás
 • TEISMUS = víra v osobního Boha, různé formy
  • ATEISMUS – bez víry, „věřím v to, že nevěřím“, 2 výklady
  • MONOTEISMUS – víra v 1 Boha (křesťanství, islám, judaismus)
  • POLYTEISMUS – víra ve více Bohů (přírodní náboženství, kmenová náboženství, starověký Egypt, antika, …)
  • PANTEISMUS – Bůh je obsažen ve všem a všude, ztotožňuje se s celou přírodou/univerzem
  • HENOTEISMUS – 1 nejvyšší Bůh, kterému pomáhají další „pomocníci“
  • DEISMUS – forma, kdy Bůh je ten, co stojí na začátku („nakopne vývoj) a dál už vývoj pokračuje sám podle přírodních zákonitostí (racionalismus)

 

TEOLOGIE

TEORIE VZNIKU NÁBOŽENSTVÍ

 • Lidé si nedokázali vysvětlit přírodní jevy => nadpřirozené síly
 • Dnes víra vzniká jako psychická podpora (smrt bližního, ztráta majetku, atd.)

VÍRU V NĚCO NÁM NEMŮŽE NIKDO SEBRAT!

 

Vývoj a vznik západní filozofie

 • Kořeny 5 – 6. stol. př. n. l.
 • Mýtus -> filozofie
 • Chaos -> řád
 • Mýtus – na začátku všeho chaos, Bohové vytvořili to co je kolem nás
 • Celá příroda se označuje jako univerzum (=kosmos)
 • Člověk hledá řád v přírodě
 • Řekové princip řádu nazývali LOGOS (= řád, rozumné slovo, vrchol vědění/poznání) -> základní obrat
 • Lidé se odklání od chaosu (Boha) k řádu (logos) v přírodě
 • = název tohoto období, období přírodní filozofie
 • Dochází k odvratu od Bohů k přírodě
 • Jak se začalo rozvíjet rozumové poznávání?
 • Co stojí za vším? Co nastolilo řád/odvrácení od chaosu?
 • První města (pobřeží Malé Asie – MILÉTOS) – nejvyspělejší –> obchod, otroci => bohatství, výborné přírodní podmínky -> PROSTOR PRO PŘEMÝŠLENÍ NAD PŘÍRODOU
 • Rozvíjení rozumového poznání (3 cesty):

 

Kosmologie (5-6. stol. př. n. l.)

 • 1)     Skepse
  • Pochybování (hlavně o Bozích) o cestě k poznání
  • Bohové mají lidské vlastnosti => pochybovali o tom, že znají správnou cestu
  • Klademe si otázky
  • Začátek kladení otázek, hledání odpovědí, pochybování o to zda je najdeme
 • 2)     Dogmatismus
  • Snaží se na něco přijít, a když dojde k poznání -> nezpochybnitelný fakt
  • Dál se s tím nezabývá
 • 3)     Kriticismus
  • Kritický tvořivý přístup
  • Nejvyšší forma myšlení, tvořivý a nejnáročnější přístup
  • Člověk není spokojen s výsledkem, postupuje dál a hledá další souvislosti
  • Nekonečné – zvažování a posuzování stále nových faktů
  • Snaha najít 1 jediný princip (ze kterého vše vzniklo)
  • Hledali PRALÁTKU (ARCHÉ) – 2 složky:
   • HÝLÉ – materiál, hmota
   • ZOÉ – oživující prvek, duchovní, to co látce dodává život
  • Směr, kterým můžeme označit začátek lidského myšlení od chaosu
  • Hledá začátek úplně všeho ->směr uvažování
  • Zabývali se jím v Kosmologii
  • ŠKOLY (Řecko):

 

Logos = princip řádu

Hylozoismus

a)      Milétská škola

 • První škola, která se odklonila od Bohů k přírodě
 • THALLES Z MILÉTU
  • Jeden ze 7 mudrců
  • Matematika – Thaletova kružnice
  • První dokázal změřit výšku pyramid
  • Domníval se, že na začátku všeho stojí VODA (první princip)
 • ANAXIMANDROS
  • Základem všeho je APEIRON = filozofický princip, něco co nemůžeme definovat, neurčité, neomezené, obsaženo ve všem, stojí na začátku všeho
 • ANAXIMÉNES
  • Za vším stojí APEIROS AER (složka zoé) = vzduch

b)     Pythagorejská škola

 • Významné tím, že vzdělávala i ženy (literatura, hudba,…), askeze
 • PYTHAGORAS ZE SAMU
  • Zakladatel této školy
  • Domnívali se, že celý vesmír, svět je řízen ČÍSLY, čísla znamenají vztahy
   • 1= celek, pevný bod, neobyčejné číslo, pochází od Boha
   • 2 = protiklady (den x noc), pár, úsečka
   • 3 = uzavřený celek, trojúhelník, třílístek
   • 4 = 4 živly, čtverec, světové strany, spravedlnost
   • 5 = prsty na ruce, síla, moc, manželství
   • 6 = štěstí
   • 7 = kosmické číslo (Slunce, Měsíc, planety)
   • 8 = solidarita, stabilita
   • 9 =
   • 10 = jsoucno, dokonalost, harmonie
   • 0 = dokonalé číslo
   • Sudá = ženská
   • Lichá = mužská
  • Symbolikou čísel se dali vysvětlit přírodní děje, vztahy
  • Nehledali pralátku, ale vztahy

c)      Eleatská škola

 • Elea = město v Itálii
 • Významná tím, že zakladatel XENOFANÉS začal veřejně vystupovat (bohové), „nej“ je obsaženo ve všem
 • nej“ má mít jednu podobu = co je božské má být jen jedno
 • XENOFANÉS
 • PANTEISMUS
  • Bůh je obsažen ve všem
  • Božské je základ jsoucna a je všudypřítomné, neexistuje prázdné místo
  • Nic se nehýbe, protože není kam
  • Nauka o věcném a neproměnlivém jsoucnu
 • ZENON Z ELEJE
  • Chtěl toto tvrzení poprvé dokázat
  • Jeho důkaz APORIE (důkaz logickým paradoxem) – využití dialektiky jako metody
  • Důležitá tím, že chtěli něco dokázat!!!!

d)     HERAKLEITOS Z EFESU („TEMNÝ FILOZOF“)

 • Domníval se, že pralátkou je PRA OHEŇ (kvůli protikladným funkcím – světlo x tma, teplo x zima)
 • Svět funguje na principu PANTA REI (……)
  • Vše plyne a nic netrvá věčně
  • „Nikdy nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, protože plyne“.
  • Neztotožňoval se s Parmenidem
  • Domníval se, že pohyb nastává, když se potkají 2 protiklady
  • Jako první formuluje 1. Zákon všeho v univerzu (konkrétní, ucelený)
 • 1. DIALEKTICKÝ ZÁKON – zákon jednoty a boje (sounáležitost a spolupůsobení)
  • Herakleitovo učení označujeme jako VARIABILISMU
  • POLEMOS = boj protikladů, jejich střet
  • Jako první přichází s uceleným názorem (determinismus, materialismus, racionalismus, idealismus)
  • 1. ucelený idealistický systém

 

Zdroje (jak zjišťujeme, jak mysleli):

 • 1)      FRAGMENTY (zlomky)
 • 2)      DOXOGRAFIE–zprostředkovaně, spisy novějších osobností
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!