Religionistika – maturitní otázka (6)

 

Otázka: Religionistika

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): malá

 

 

Základní informace

 • z latinského religio = uctívání vztahu s Bohem
 • = věda zkoumající náplň náboženství- obecně, nezávisle- popis z vnějšku + komparativní/srovnávací postup
 • založena kolem roku 1900- Fridrich Max Müller
 • popisuje, srovnává, klasifikuje formy náboženství
 • disciplíny: historie náboženství, sociologie náboženství
 • X teologie– zabývá se náboženstvím konkrétním (píše z úhlu pohledu daného nábož.)- popis zevnitř, více zaujatá

 

Náboženství

 • víra v transcendenci (přesah jednotlivce)
 • nezkoumá objekty jako věda
 • individualismus (subjekce)
 • využití v ideologii

 

Náboženství X ideologie

 • náboženství není ideologií, ale může být jako ideologie (politicky) zneužito

 

Náboženství X filosofie

 • N- iracionální, část pravdy je zjevená a nepochybuje se o ní
 • F- rozumová věda, nemá kulty a společenství, zpochybňuje

 

Víra X náboženství

 • víra = přesvědčení, že je něco pravdivé
 • náboženství = víra v existenci boha/ bohů (= něčeho, co přesahuje existenci člověka)

 

Teorie vývoje náboženství

 • 1) Evoluční teorie
  • vývoj od nejjednodušších po složitější
  • a) primitivní náboženství = přírodní
   • manismus- uctívání mrtvých předků
   • animismus- víra v nesmrtelné duše a duchovní bytosti
   • animatismus- víra v oduševňující moc přírody
   • fetišismus- uctívání hmotných předmětů
   • totemismus- víra ve společného prapředka (vlastnosti zvířat)
  • b) archaická náboženství
   • polyteismus-  mnohobožství
   • antropomorfní-  božstva s lidskou podobou a vlastnostmi
  • c) historická náboženství
   • = zjevná- bůh zjevil pravdy vybranému člověku (judaismus, křesťanství, islám)
   • monoteismus- jeden bůh -> znaky již dříve- 1 z bohů v čele
   • pozůstatky polyteismu v křesťanství- přítomnost svatých, bůh je trojjediný (otec + syn + duch svatý)
  • d) pre-moderní
   • reformace- omezuje se význam zprostředkovatelů
   • překlady knih- různé výklady
   • J. Hus, M. Luther
  • e) moderní
   • decentralizace – sekty, náboženské skupiny
   • každý může mít přístup k bohu individuálně
 • 2) Deprivační teorie
  • = náboženství je prostředek, pomocí kterého si utlačené skupiny kompenzují bezmoc v sociální, politické a ekonomické oblasti (K. Marx)
 • 3) Responzivní teorie
  • náboženství = lidský produkt
  • důsledek tázání se na příčiny (strach, úzkost, bolest, beznaděj, utrpení) + hledání smyslu světa
 • 4) Ateisté a materialisté
  • L. Feuerbach + K. Marx- „Náboženství je opium lidstva“
  • náboženství slouží, aby se utlačovaným lidem ukázalo, že to tak má být/ bůh to tak chtěl
  • náboženství je výraz bídy
  • termíny – nesmrtelná duše, bůh lásky, milosrdenství, spravedlnost, nebeské království plné blaženosti -> to vše jsou pouze negace ideálního světa

 

Klasifikace náboženství

 • Dle rozšíření:
  • světová
  • lokální
  • národní
 • Dle názoru co/ kdo je bůh:
  • teistická- bůh je osoba
  • neteistická- neosobní forma
 • Dle počtu bohů:
  • monoteismus
  • polyteismus
  • henoteismus = úcta k jednomu hl. bohu mezi více

 

Pojmy

 • panteismus = všebožství- bůh je obsažen ve všem (vše, co bylo stvořeno „obsahuje část boha“)
 • deismus– bůh existuje, svět stvořil, ale už se o něj nestará
 • ateismus– bůh/bohové neexistují
 • agnocentrismus– určitá skepse- je málo důkazů k určení existence boha

 

Víra X spiritualita

 • spiritualita = duchovnost
  • není spjata s náboženstvím (člověk může být spirituální, aniž by „patřil“ k nějaké víře)
  • opak spirituality = náboženská závislost

 

Náboženství X církev

 • náboženství = druh víry
 • církev- ve smyslu instituce
 • církev může zneužívat náboženství, manipulovat s jeho pomocí

 

Kult

 • = způsob uctívání
 • obřady
  • spjaty s lidským životem
  • významné události (svatba, pohřeb, křtiny), roční období (Vánoce, Velikonoce…)
 • modlitby– pokusy o odpuštění, ochranu, poděkování…
 • vše se řídí určitými rituály  = předepsaný postup, jak něco vykonat
  • svaté přijímání, rituální oběti, svěcená voda v kostele

 

Funkce náboženství

 • integrační- začlenění jedince do společnosti
 • unifikační- sjednocení skupiny prostřednictvím víry
 • regulační- reguluje naše chování (pravidla, normy, hodnoty)
 • eternizační- dává nám smysl života (proč tu jsme, co bude po smrti…)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!