Religionistika – maturitní otázka

 

Otázka: Religionistika

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): malá

 

 

RELIGIONISTIKA

= (z lat. Religion – náboženství) věda, která zkoumá zákonitosti vzniku, rozvoje a působení jednotlivých náboženství, zabývá se jejich strukturou, jednotlivými součástmi i různorodými náboženskými jevy aniž by rozhodovala o pravdivosti podstaty náboženství

 • jako vědní obor vznikla až v 19. století
 • za zakladatele je považován Friedrich Max MÜLLER
 • předmětem zkoumání je náboženství

 

NÁBOŽENSTVÍ

= vztah člověka k transcendentní skutečnosti, tedy ke skutečnosti, která není přístupná smyslovému vnímání a jejíž existence nelze vědecky potvrdit ani vyvrátit

 • pro člověka je cestou jak pochopit vesmír, svět a svou existenci, i způsobem jak dát životu směr a význam, jak se vyrovnat s vlastní smrtelností
 • v demokratické společnosti je svobodnou volbou každého
 • je součástí kulturního bohatství (zakořeněno v tradicích, svátcích, vztahu k životu a smrti)
 • jednotlivá náboženství jsou rozmanitá, jde u nich identifikovat společné znaky, náboženství se vztahují k duchovní bytosti či bytostem
 • dle toho o jaké bytosti se jedná, rozlišujeme:
  • manismus – uctívání kultu předků
  • animismus – víra v nadpřirozené duchovní bytosti
  • teismus – víra v boha, či bohy
   • monoteismus – víra v jednoho boha
   • polyteismus – více bohů (náboženství starého Říma a Řecka)
   • deismus – bůh stvořil svět, ale do jeho průběhu nezasahuje
   • panteismus – bůh je ztotožněn s přírodou

 

 • mezi další znaky náboženství patří přítomnost:
  • mýtů – náboženské příběhy o posvátných věcech
  • rituálů – formální, vzorová a symbolická jednání, která se vztahují k duchovnímu, příp. předkům, mají svá pravidla
 • rozlišení religionistiky podle přístupu ke studiu náboženství:
  • historické – dějiny jednotlivých náboženství
  • srovnávací – porovnává různé náboženské jevy
  • kontextuální – zkoumá náboženství v různých souvislostech
 • religionistika souvisí s dalšími společenskými vědami (psychologie, sociologie, historie)
 • religionistika se zabývá i ateismem = odmítnutí náboženství

 

HLAVNÍ SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ

 • lze je rozdělit dle tradic, ze kterých vycházejí
 • západní tradice – čerpají ze semitské rodiny a jsou založeny na tradici proroků a vyznávání jediného boha (judaismus, křesťanství a islám)
 • východní tradice – vycházejí z indické rodiny, snaží se vysvobodit z koloběhu životů, do kterých se bytosti opakovaně rodí (hinduismus, buddhismus)

 

JUDAISMUS

 • monoteistické náboženství
 • víra v jednoho boha (Boha, Jahveho), který vše stvořil
 • zakladatelé: praotec Abrahám – bůh ho povolal a přislíbil mu, že z něj vzejde velký národ, jeho potomci Izák a Jákob
 • orientovaný do budoucnosti => očekávaný příchod Mesiáše, spravedlivého panovníka, který je vyvede z utrpení do zaslíbené země
 • věří ve vzkříšení mrtvých a poslední soud
 • stavba: synagogy

 

Dějiny

 • vznik přibližně v druhé pol. 2 tisíciletí př. n. l.
 • st. př. n. l. – Židé odcházejí z egyptského zajetí, Bůh dává prostřednictvím proroka Mojžíše židovskému národu Zákon (10 přikázání vyrytých do kamenných desek) => datují se starověké dějiny Izraele
 • Židé osídlili Palestinu
 • centrem Chrám v Jeruzalémě – založil král Šalamoun
 • st. n l. – události kolem Ježíše Krista => část je přiznala za očekávaného Mesiáše a stala se křesťany
 • následovala diaspora – rozšíření Židů do světa
 • 4 větve
  • ortodoxní (strážci tradic)
  • reformovaná (spojují ho s modernou)
  • konzervativní (snaží se udržet tradiční praxi)
  • židé bez vyznání (slaví svátky ze zvyku)

 

 • Posvátné spisy
  • Starý zákon
  • základní je Tóra (Pět knih Mojžíšových)

 

 • rabíni – židovští učitelé, autoritami v oblasti židovského náboženského práva a duchovními vůdci židovských obcí
 • modlí se 3x denně, nasazují si jarmulku (pokrývku hlavy), ráno si oblékají modlitební plášť

 

 • Židovské svátky
 • Šabat (den odpočinku, sobota)
 • Chanuka (svátek světel) – zapalováni osmiramenných svícnů
  • Jom kipur (den smíření) – nejposvátnější den, židé se postí, modlí se za odpuštění a šťastný nový rok
 • Obřízka – u chlapců zařazení do náboženského života
 • Bar micva – z chlapce se stává nábožensky dospělý muž

 

KŘESŤANSTVÍ

 • nejrozšířenější sv. náboženství, navazující na judaismu
 • kořeny v Izraeli
 • učení odvozuje od Ježíše z Nazareta, který kolem roku 30 n. k. působil jako kazatel slova božího, uzdravoval nemocné, konal zázraky
 • Ježíš umírá na kříži v místě Golgota
 • Boží syn = Ježíš věří, že po 3 dnech vstal z mrtvých, smrtí vykoupil své hříchy (Spasitel, Mesiáš)
 • po nanebevstoupení poslal Bůh Ducha svatého
 • věří v posmrtný život, poslední soud
 • očekávají druhý příchod Ježíše

 

Hlavní větve

 • katolická církev – pokračovatelka původní církve, v čele papež
 • pravoslavná církev – nepřijala papežství, spisy Otců vedle Bible, oděv zdobnější než u katolické církve, tradice ikon (obrazy zobrazující svaté)
 • protestantské církve – vzešlé z protestantského hnutí v 16. st., odmítají autoritu papeže a úctu k Panně Marii
 • Posvátné spisy
 • Bible – skládá se z 66 knih, obsahuje různé jazyky (řečtina, aramejština, hebrejština)
  • Starý zákon – 39 knih, sdílen s judaismem, líčí dějiny božího lidu, než se objevil Ježíš
  • Nový zákon – 27 knih, výhradně křesťanské knihy, pojednávají o životě a učení Krista (4 evangelia), o počátcích křesťanského hnutí (Skutky apoštolů), listy apoštola Pavla a další listy od křesťanských vůdců, apokalyptický list věnující se posledním věcem světa (Zjevení Janovo)
 • církev – společenství dílčích církví (římskokatolická, československá husitská)
 • katolická církev – papež (1. mezi biskupy), biskupové, kněží a jáhni
 • pravoslavná církev – oblast zastoupena patriarchou, dále jsou zde kněží, diákoni
 • protestantské církve – v čele synoda (sbor) => zastoupeni teologové a laici
 • shromažďují se v kostelech, či modlitebnách, zde jsou faráři, pastoři, farářky a biskupky
 • svátosti – skrze ně se zprostředkovává boží milost
  • svátost křtu – základ křesťanského života
  • svátost eucharistie – křesťan přijímá na památku poslední večeře Páně chleba, víno, jakožto tělo a krev Kristovu
 • Církev pravoslavná, anglikánská, římskokatolická pokládá za svátost: svátost manželství, kněžství, smíření

 

Křesťanské svátky

 • neděle – sváteční den Kristova vzkříšení, den Páně, slaví ho bohoslužbou
 • Velikonoce – oslavují Kristovo zmrtvýchvstání, týden před svátky se slaví svatý týden:
 • Květná neděle – vjezd Ježíše do Jeruzaléma
 • Zelený čtvrtek – připomínka poslední večeře
 • Velký pátek – ukřižování
 • Bílá sobota – rozjímání u Kristova hrobu
 • Nedělí zmrtvýchvstání
 • Vánoce – zrození Krista v Betlémě

 

ISLÁM

 • nejmladší monoteistické náboženství
 • stoupenci = muslimové
 • bůh Alláh – věčný, všemohoucí stvořitel, má v rukou život i smrt
 • prorok Mohamed
 • věří v anděly, nejznámější Gabriel – předal Mohamedovi Korán
 • důležitou roli mají proroci – předávají proroctví, upozorňují na den zmrtvýchvstání, poslední soud a posmrtný život

 

Dějiny islámu

 • vznik v 7. st. na Arabském poloostrově
 • zakladatelem Mohamed z Mekky
 • Mohamed byl obchodník, ve 40 letech se mu zjevil anděl Gabriel, který mu zprostředkoval odvěkou pravdu pomocí vizí, Mohamed ji začal v Mekce učit
 • 622 Mohamed přesídlil po útoku nepřátel do Mediny – tato událost se nazývá hidžra = počátek islámského náboženství
 • 630 Mohamed se vrátil do Mekky, kterou dobyl

 

Hlavní větve

 • Sunnité – 90% věřících, uznávají nástupnictví Abú Bakra (po Mohamedovi)
 • Šíité – 10% věřících, za nástupce Mohameda považují jeho bratrance Alího, ten byl nakonec zavražděn, v důsledku oceňují mučednictví
 • Větve vzniky následkem sporu o následnictví

 

Posvátné spisy

 • Korán – představuje zjevení božího slova, arabština, obsahuje 4 základní oblasti (víra, kultovní předpisy, morálka, vztahy mezi lidmi
 • Hadith – zaznamenává život a činy Mohameda, soubor Mohamedovy praxe = sunna (jak se mají lidé chovat)

 

 • muslimská náboženská obec = seskupení muslimů
 • neexistuje kněžský stav
 • duchovní jakou označováni jako ulamové
 • mešita = místo sloužící k uctívání Boha a vyučování
 • modlitba – muslimové se modlí k Mekce, klaní se rituálními pohyby

 

5 pilířů islámu

 1. vyznání víry – v Alláha, Mohameda, Koránu
 2. modlitba – modlit se 5x denně
 3. almužna – vyčlenění části svých příjmů mezi druhé
 4. půst – Ramadán – postní měsíc, 9. měsícem islámského kalendáře, připomíná měsíc, kdy Mohamed obdržel první boží zjevení, od východu do západu slunce nejíst, nepít, nekouřit, nemít sex
 5. pouť do Mekky – každý by měl alespoň 1 navštívit Kábu v Mekce

 

HINDUISMUS

 • polyteistické náboženství indické civilizace
 • formovalo se od 2. tis. př. n. l.
 • nemá zakladatele, ani autoritu
 • rozmanitý, má spoustu tradic
 • uctívá stovky bohů, v popředí Brahma (stvořitel) Višna (udržovatel) a Šiva (ničitel)
 • karma – na důsledcích činů předchozího života závisí, kam se bytost zrodí
 • hlavním cílem je mókša – osvobození, kdy se člověk vymaní z utrpení a znovuzrození
 • 3 cesty ke konečnému osvobození:
  • uctívání božstev
  • jednání dle morálních zásad
  • poznání (intuitivní poznání většinou pod vedením duchovního učitele = guru)

 

 • Posvátné spisy
  • védy – zakládající texty, dělí se do 4 sbírek
   • Rgvéda
   • Sámavéda
   • Jadžurvéda
   • Atharvéda

 

 • bráhmany – význam a návody k obětním rituálům
 • hinduistou se člověk rodí, je zrozen jako příslušník jedné ze 4 varen (společenských vrstev)
 • plněním povinností ve své vrstvě naplňují dharmu, což vede ke štěstí celé společnosti

 

 • 4 VARNY
  • bráhmani – intelektuální vrstva, kněží a znalci
  • kšatrijové – vládci a bojovníci
  • vaišjové – zemědělci, řemeslníci
  • šúdrové – služebníci

 

 • dalitové – nedotknutelní – stojí mimo varny
 • velký význam mají řeky (přechod mezi živým/mrtvým)
 • uctívání zvířat – krávy a opice
 • každá rodina má domácí obřadní místnost

 

 • svátky
 • dívalí – svátek světel, symbolizuje vítězství dobra nad zlem, prosí boha o štěstí

 

BUDDHISMUS

 • vznikl jako opozice vůči hinduismu
 • zakladatel Siddhártha Gautama (Buddha – probuzený)
 • Buddha se zřekl bohaté rodiny a začal žít asketickým životem a nakonec při meditaci dosáhl osvícení
 • věří v koloběh života, snaží se z něj vymanit a dosáhnout nirvány (stavu neulpívání a vyvanutí)
 • posvátné místo Váránasí, kterým protéká Ganga

 

 • Větve buddhismu
 • theraváda – spása je podmíněna mnišstvím (Thajsko, Srí Lanka)
 • mahájána – ukazuje cestu ke spáse laikům (Tibet, Nepál, Čína)

 

 • Posvátné spisy
 • Tipitaka (Tři koše) – soubor vzniklý po Buddhově smrti

 

 • Tři klenoty – Buddha (učitel), dharma (zákon, řád), sangha (buddhistická obec)
 • Jádro učení – 4 vznešené pravdy – celý život je strast, strast má příčinu v žízni po věcech, odstraněním této žízně strast zanikne, k tomu vede Osmidílná vznešená stezka
 • 5 zásad: neubližovat živým bytostem, nekrást, nelhat, necizoložit, neužívat dor ani alkoholu
 • Stúpa = posvátná stavba (mohyla)
 • Meditace = slouží k očištění mysli a nalezení cesty do lidského nitra

 

KONFUCIANISMUS

 • eticko-filozofický systém
 • založen KONFUCIEM v Číně (5. st. př. n. l.)
 • jádrem učení je důraz na etický význam mezilidských vztahů, chce dosáhnout ideálu dokonalého člověka- mudrce

 

TAOISMUS

 • vznik v Číně (5. st. př. n. l.)
 • obrácen od společnosti k rozjímání přirozenosti věcí
 • založen na učení Knihy o Tao a ctnosti, autor LAO-C´
 • člověk musí splynout s přírodou
 • nezasahuje do přirozeného chodu věcí

 

Náboženský fundamentalismus

 • jde o přesvědčení o absolutní a neomylné náboženské pravdě
 • netolerantní a má nekritický přístup k pramenům náboženství
 • náboženské požadavky prosazovány i násilím
 • často spojen s fanatismem

 

Nová náboženská hnutí a sekty

 • vycházejí z křesťanství – hnutí Božích dětí – spojení socialismu a prvotního křesťanství
 • vycházejí z hinduismu – Hare Kršna – láska a služba bohu, žijí ve střediscích
 • vycházejí z fanatismu – satanismus, Hnutí Grálu
 • nábožensko-psychoterapeutická hnutí – scientologická církev – důraz na inteligenci

 

Náboženské sekty

 • označení pro malé seskupení lidí, ve kterém převládá uzavřenost, autoritářství a fanatismus
 • může omezovat stoupencovu svobodu, vyvolávat strach
 • z velké části přijímají nauku původní náboženské skupiny, ale přidávají si nové idee
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!