Religionistika – východní světová náboženství

dějiny

 

Téma: Buddhismus, hinduismus, taoismus, konfucianismus

Předmět: Společenské vědy (religionistika)

Přidal(a): Sabi

 

TAOISMUS

 • Čína, 5. st. př. n. l.
 • Knihy o Tao a ctnosti – Lao-c‘
 • tao = cesta (všeobecný zákon přírody, vesmíru; prostupuje vším)
 • splynutí s přírodou
 • te = ctnost (uskutečnění všeho)
 • nezasahujeme do přirozeného chodu věcí
 • na vrcholu tři čistí
  • pán posvátného nebeského pokladu
  • pán tao a te
  • nejvyšší pán Lao

 

KONFUCIANISMUS

 • eticko-filozofický systém
 • Čína, 5. st. př. n. l.
 • Konfucius (vystupuje jako strážce moudrosti)
 • jádrem učení je etický význam mezilidských vztahů (úcta ke starším apod.)
 • základem je ideál dokonalého člověka – mudrce
 • soulad se zákony vesmíru
 • důraz na li – řád, disciplína, to, co je dobré a vhodné
 • postupem času se taoismus a konfucianismus začaly prolínat
 • myšlení jin-jang

 

HINDUISMUS

 • polyteistické náboženství celé indické civilizace
 • 2. tisíciletí př. n. l.
 • charakteristický svou rozmanitostí
 • stovky bohů
  • Bráhma (Stvořitel)
  • bohové Višnu (Udržovatel; často uctívaný ve svých vtěleních, avatarech: Ráma – ideální vládce nebo Kršna – bůh erotické mystické lásky)
  • Šiva (Ničitel, odhaluje polaritu života a smrti, tvoření a ničení)
 • sansára – koloběh zrození, smrti a opětovného zrození
 • karma – v důsledku chování v minulém životě závisí, kam se každá bytost znovu zrodí
 • mókša – dosažení duchovního osvobození, toho lze dosáhnout při následování tří cest:
  • cesta uctívání božstev
  • cesta jednání
  • cesta poznání (pod vedením duchovního učitele – guru)
 • posvátné spisy – védy
  • Rgvéda (modlitební, určené pro kněze)
  • Sámavéda (hudební aspekt modliteb a hymnů)
  • Jadžurvéda (návody k obětnímu uctívání)
  • Atharvavéda (obětní formule)
 • posvátné spisy – bráhmany (význam a návody k obětním rituálům)
 • ps – áranjaky (lesní knihy, filozofické pojetí rituálů)
 • ps – upanišady (komentáře, rozvíjející ideje védských sbírek a bráhmanů)
 • hinduistou se člověk nestane, nýbrž narodí
 • varny – společenské vrstvy
  • bráhmani – intelektuální vrstva, kněží a znalci nauk a obřadů; jejich povinností je vyučovat a přinášet oběti za sebe i druhé
  • kšatrijové – vládci, bojovníci; ochraňují druhé
  • vaišjové – zemědělci, řemeslníci a obchodníci; učí se nauku a přinášejí oběti, pěstují zemědělské plodiny, chovají dobytek, obchodují atp.
  • šúdrové – služebníci; jejich povinnost je sloužit ostatní vrstvám
  • dalitové – stojí mimo varny, tzv. nedotknutelní (diskriminovaní, na okraji společnosti, podřadné práce; asi 16% ob.)
 • dharma – řád, vnitřní zákon, který dodržují v rámci povinností své varny
 • posvátno je všudypřítomné
 • významné jsou řeky, zvířata, krávy, opice, svatí lidé
 • náboženské obřady mohou probíhat buď doma, nebo v hinduistických chrámech
 • každá rodina má doma domácí obřadní místnost
  • oltářík s podobiznou božstva
 • pudža = rituál podle kterého probíhají veškeré obřady
 • chrámová bohoslužba je srovnatelná s tou domácí, vede ji však kněz (většinou bráhmanského původu) v chrámu
 • dívalí = svátek světel; nejrozšířenější hinduistický svátek
  • vítězství dobra nad zlem
  • lampička z pálené hlíny
  • prosí bohyni štěstí a dobra Lakšmí
 • povinností hinduistů je také přečtení dvou eposů – Rámájana a Mahábhárata
 • nejposvátnějším město – Váránasí, protéká tudy posvátná řeka Ganga

 

BUDHISMUS

 • pochází z Indie, později se rozšířil po celé jihovýchodní Asii
 • asi půl miliardy buddhistů ve světě (např. Kambodža, Laos, Srí Lanka, Barma)
 • vznikl jako kritika hinduismu (nesouhlasí s varnami)
 • Siddhártha Gautama (6.-5. st. př. n. l. asi???)
  • Buddha (probuzený)
  • syn bohatého šlechtice, který se zřekl světa; asketický život
  • při meditaci dosáhl osvícení, probuzení
 • víra v koloběh životů a snaha vymanit se z něj a dosáhnout nirvány
 • dvě větve
  • theraváda – raná podoba; spása je podmíněna mnišstvím (Thajsko, Srí Lanka, Barma)
  • mahájána – ukazuje cestu ke spáse laikům (světským lidem); velká část buddhistů (Tibet, Nepál, Čína)
 • Buddha nic nenapsal, jeho učení se šířilo ústní formou
 • po jeho smrti vznikly základní buddhistické spisy
  • Tipitaka (Tři koše)
   • sútry (Buddhovy obecné promluvy, nauky jeho následovníků)
  • vinaja
   • texty o klášterním řádu a disciplíně
  • abhidharma
   • texty popisující svět z pohledu osvíceného člověka
 • tři klenoty
  • Buddha – učitel
  • dharma – řád
  • sangha – buddhistická obec
 • nirvána nás vysvobodí ze sansáry
 • Čtyři vznešené pravdy
  • celý život je strast
  • strast má příčinu v žízni po věcech
  • odstraněním této žízně strast zanikne
  • vede k tomu Osmidílná vznešená stezka
 • mravnost – pět zásad
  • neubližovat živým bytostem
  • nekrást
  • nelhat
  • necizoložit
  • neužívat drog ani alkoholu
 • posvátnou stavbou je stúpa (mohyla)
 • meditace
 • náboženské svátky jsou rozmanité a liší se např. dle zemí, v nichž se buddhismus vyznává
 • Vesak – nejvýznamnější buddhistický svátek
  • tři významné události Buddhova života
   • zrození
   • probuzení
   • smrt
  • svátek světel a vlajek
  • lidé se navzájem obdarovávají
 • několik posvátných míst
  • Lumbiní v Nepálu (místo narození Buddhy)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!