Rozbor rozvojových charakteristik města Židlochovice

Téma: Silniční doprava

Předmět: Regionální rozvoj

Zaslal(a): Josef Moravcsík

 

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Seminární práce z předmětu Regionální rozvoj

Rozbor základních rozvojových charakteristik města Židlochovice

 

Úvod

Cílem této práce je provést rozbor města Židlochovic po stránce rozvojového potenciálu a ekonomické situace ve městě.

Dále analyzovat město z hlediska demografické struktury, občanské, dopravní a technické infrastruktury, a také jaké možnosti se městu naskýtají z hlediska krajinné oblasti a přilehlého okolí do kterého je město zasazeno.

 

Rozloha, poloha, reliéf

Město Židlochovice o rozloze 593 ha, leží jižně od moravské metropole Brna v oblasti představující vstupní bránu do naší republiky od jihu a jihovýchodu, je napojeno na významné dopravní tahy a snadno dostupné zejména ze sousedních států – Slovenska, Rakouska, Maďarska. Z hlediska správního uspořádání leží v Jihomoravském kraji a je součástí administrativně správní jednotky NUTS II Jihovýchod. Město charakterizuje zámek se svým parkem, který je znám především jako moravská rezidence presidenta T.G.Masaryka a rodiště významných Habsburků.

Svojí polohou, systémem veřejné dopravní obslužnosti, zdravotnických služeb, existencí kvalitního osmiletého gymnázia a dalších škol, pracovišť některých státních institucí a především

 

současným statutem ORP administrativním a vzdělávacím centrem regionu. Zároveň je významnou součástí dobrovolných svazků a sdružení obcí, především dobrovolných svazků obcí Region Židlochovicko, Region Cezava a Cyklistická stezka Brno – Vídeň.

 

Městská správa a spádovost  

Město Židlochovice je samostatným územně správním sídlem a splňuje veškeré podmínky dané zákonem o obcích č. 128/2000Sb., které stanovují základní funkce obcí. Z historického hlediska je již od roku 1873 městem se sídlem městského úřadu. Město je zřizovatelem základní
a mateřské školy a organizačních složek: Sbor dobrovolných hasičů, Městská policie, Pečovatelská služba, Městské kulturní středisko (včetně Městské knihovny) a Regionální turistické informační centrum. Samospráva města řídí záležitosti města prostřednictvím patnáctičlenného zastupitelstva města a pětičlenné rady města.

Město Židlochovice je současně podle § 64 odstavce 1 zákona o obcích, zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností od 1. 1. 2003 administrativním centrem správního území Židlochovice, městem s rozšířenou působností s přenesenou pravomocí státu. Toto území zahrnuje celkem 24 obcí s počtem přibližně 33 000 obyvatel. I tato skutečnost má své historické tradice, neboť od roku 1949 do roku 1960 bylo město sídlem okresního národního výboru. Výkonnou institucí státní správy a samosprávy je Městský úřad Židlochovice se svými 9 odbory vedený tajemníkem úřadu.

 

Ekonomická struktura

Ve městě je nízká podnikatelská aktivita obyvatel, která může být způsobena obavou z vysoké konkurence blízkého Brna. Výrazně převažují zaměstnavatelé s menším počtem zaměstnanců (do 5 zaměstnanců).

 

Významní zaměstnavatelé v oblasti průmyslu:

Papírna Moudrý, s.r.o. (výroba mucholapek) – 70zaměstnanců

Dřevomonta, s.r.o. (výroba nábytku) – 50 zaměstnanců

Karlova pekárna, s.r.o. (výroba pečiva)

Hortiscentrum, s.r.o. (zahradnictví) – Zelenka s.r.o. (odchov a výkrm krůt)

 

Další významní zaměstnavatelé:

Městský úřad Židlochovice

Základní škola Židlochovice

Základní umělecká škola Židlochovice

Gymnázium Židlochovice

Lesy ČR (LZ Židlochovice)

 

Demografická struktura a trh práce

V Židlochovicích ke dni 31. 12. 2013 žilo 3 659 občanů. Z hlediska počtu obyvatel nastala změna v roce 2004, kdy se změnil trend vývoje a počet občanů se začal postupně zvyšovat.

Vývoj počtu obyvatel způsobil zejména vztah mezi přirozeným přírůstkem (rozdíl počtu narozených a zemřelých) a migrací (rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých).

Národnostní složení obyvatel Židlochovic je téměř homogenní, drtivá většina se hlásí k české nebo moravské národnosti. Dále je významněji zastoupena národnost vietnamská a slovenská.

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvoří přibližně polovinu všech obyvatel města (50,18 %). Z ekonomicky aktivních obyvatel převažují zaměstnanci. Zaměstnavatelů je pouze 57, což představuje přibližně 3,5 %. Valná většina zaměstnavatelů jsou muži. Kolem 13 % je osob pracujících na vlastní účet. Pracujících důchodců je 4,3 %, osob na mateřské dovolené je 2,9 %, přičemž jsou to samé ženy.

Město Židlochovice je charakteristické výraznou vyjížďkou za prací. Z ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí do zaměstnání denně mimo obec plných 40,6 % z nich (zdroj SLDB 2011), což vyplývá ze skutečnosti, že město je v zázemí velkého centra s dobrou dopravní obslužností a dostupností. Do škol vyjíždí 47,1 % z celkového počtu žáků a studentů.

 

Občanská infrastruktura, komerční veřejné služby v obci

Co se týče odvětví ekonomické činnosti, největší část obyvatelstva pracuje ve službách (přes 50 %), přibližně pětina obyvatelstva pracuje ve zpracovatelském průmyslu. Relativně vysoký je i podíl pracujících v zemědělství, což je pravděpodobně způsobeno tím, že Židlochovice leží v oblasti, která je pro zemědělství příhodná.

Odvětví ekonomické činnosti Počet %
zemědělství, lesnictví, rybářství 69 4,10
těžba a dobývání 4 0,24
zpracovatelský průmysl 353 21,00
výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 6 0,36
zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 10 0,59
stavebnictví 123 32
velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 199 11,84
doprava a skladování 92 5,47
ubytování, stravování a pohostinství 37 2,20
informační a komunikační činnosti 46 2,74
peněžnictví a pojišťovnictví 29 1,73
činnosti v oblasti nemovitostí 6 0,36
profesní, vědecké a technické činnosti 79 4,7
veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 92 5,47
vzdělávání 95 5,65
zdravotní a sociální péče 86 5,12
kulturní, zábavní a rekreační činnosti 10 0,59
jiné činnosti 78 4,64
Služby celkem 849 60,51
Zdroj: Český statistický úřad – SLDB 2011

 

Tabulka 1 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví ekonomické činnosti

 

Podíl ekonomicky aktivních mužů je ve srovnání se ženami vyšší, avšak v některých oblastech ženy dominují, např. zdravotní a sociální péče, vzdělávání, veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení nebo činnosti v oblasti nemovitostí.

Ve městě je nízká podnikatelská aktivita obyvatel, která může být způsobena obavou z vysoké konkurence blízkého Brna. Výrazně převažují zaměstnavatelé s menším počtem zaměstnanců (do 5 zaměstnanců).

V Židlochovicích je míra nezaměstnanosti poměrně nízká, přestože je zde velice malý počet volných pracovních míst na počet uchazečů. Tato skutečnost odpovídá vysoké vyjížďce za prací a potvrzuje zásadní vliv dobré dopravní dostupnosti a obslužnosti města na zaměstnanost. Vysokou dojížďkou za prací jsou na trhu práce znevýhodněny ženy s malými dětmi, pro které může být z důvodů časové náročnosti vzdálené pracoviště často nepřijatelné. Vývoj nezaměstnanosti v letech 2008 – 2011 (pro pozdější roky nejsou data vzhledem ke změně metodiky k dispozici) odpovídá vývoji v ČR – náhlý nárůst v r. 2009 byl způsoben pravděpodobně ekonomickou krizí, poté dochází k mírnému poklesu.

 

Na území katastru Židlochovic je zemědělská výroba představována především pěstováním obilovin důležitou roli hrají i malopěstitelé vinné révy a meruněk (svahy kopce Výhonu). Hospodaří zde převážně drobní pěstitelé.

 

Z větších subjektů v katastru působí:

  • AGROVojkovice
  • CEZAVA Blučina

 

Živočišná výroba – chov kuřic, krůt, krocanů a bažantů je soustředěn ve dvou areálech na jihu města.

 

Průmyslové výrobní činnosti jsou v současné době převážně soustředěny
v průmyslové zóně na jihu města na pravém břehu Svratky a dále se soustřeďují drobné výrobní činnosti na levém břehu Svratky při státní silnici. Významná je především výroba nábytku, kovozpracující výroba, elektro výroba, papírenství a chemická výroba. Významně se podílejí na vytváření pracovních míst, avšak v souvislosti s možnostmi rozvoje místního cestovního ruchu a jeho služeb zde lze spatřovat nevyužitý potenciál. Vybavenost území službami lze charakterizovat jako dostačující, případný nedostatek služeb je sycen v blízkém Brně.

 

Ve městě se nachází tyto služby:

  • Česká pošta
  • Komerční banka: pobočka, bankomat
  • Česká spořitelna: pobočka, bankomat
  • Obchodní domy, supermarket, potraviny: Penny market, Brněnka, Řeznictví Janíček -Čupa
  • Drogerie, obchod s látkami, domácí potřeby, papírnictví

 

Dopravní a technická infrastruktura

Město Židlochovice svými dopravními vazbami výrazně spáduje k městu Brnu. Současně vytváří především pro veřejnou hromadnou dopravu osob z přilehlých obcí přestupní bod při cestách do Brna a částečně i stanici koncovou pro některé aktivity (úřady, cesta za prací, lékaři, školy apod.). Z hlediska druhů dopravy je v Židlochovicích téměř výhradně doprava silniční.

 

Železniční doprava

Do Židlochovic je vedena regionální železniční trať zakončená koncovým nádražím, na níž v současnosti vzhledem k nízké rentabilitě není provozována veřejná osobní doprava. Technický stav této trati neumožňuje obnovení osobní dopravy bez rekonstrukce
a elektrifikace tratě. V rámci zavádění integrované dopravy v Jihomoravském kraji je připravována možnost umístění koncového nádraží pro osobní dopravu v Židlochovicích, včetně návaznosti na autobusovou dopravu.

 

Automobilová doprava

Automobilová doprava je v přepravních vztazích dominantní.

 

Silční síť

Velice problematická je hlavní křižovatka A 22 – propojení dvou silnic druhé třídy
a jediným propojením dvou částí města, kde dochází ke kolizi pěšího tahu (zámek, autobusové nádraží, školy, kulturní zařízení, MěÚ x centrum, náměstí, radnice, obytná a obchodní část) s dopravou. Snížení nebezpečí pro chodce bylo částečně dosaženo vybudováním ochranných ostrůvků uprostřed silnice u přechodu a dále instalací osvětlení přechodů. V době dopravní špičky zde dochází k zácpě a kolizím jak na komunikacích druhé třídy, tak i ve vztahu k výjezdu z náměstí. Původně zvažované řešení okružní křižovatkou je vzhledem k umístění mostu a prostorovým i výškovým možnostem nereálné (doprava by byla zavlečena až na náměstí i 2 m od budov). Je tedy navrženo řízení křižovatky semafory.

 

Z hlediska bezpečnosti provozu je provoz na silnici II/416 městem problematický i z toho důvodu, že přechody nemají ochranné ostrůvky a nejsou předpisově osvětleny. Rychlost projíždějících vozidel se výrazně zlepšila po instalaci světelných rychlostních tabulí při vjezdu do města a zejména skříní pro umístění radaru pro měření rychlosti.

 

Místní komunikace – vozovky

Místní komunikace jsou tvořeny především obslužnými komunikacemi funkční tř. III a IV (obytné zóny).

 

Hromadná doprava osob

Hromadná osobní doprava je v současnosti zajišťována v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

V současnosti to jsou :ADOSA a.s. Rosice, Tourbus a.s. Brno, BORS Břeclav a.s.
a VYDOS BUS a.s. Vyškov. Četnost této dopravy je vyhovující ve všední dny přes den. Autobusová doprava navazuje na železniční s přestupem v Hrušovanech u Brna a v Rajhradě, avšak spoje na noční vlaky chybí. Stávající autobusové nádraží je nedostatečně vybavené, chybí te čekárna a bezbariérové nástupiště. Přínosem je světelný informační terminál s aktuální nabídkou odjezdů autobusů.

 

Cyklistická doprava

V celé oblasti a okolí Židlochovicka má cyklistická doprava poměrně značný význam, a to jak z hlediska každodenní, tak rekreační dopravy. Městem vede nadregionální cyklistická trasa Brno – Vídeň ulicí Masarykovou, náměstím a dále již po samostatné stezce podél řeky přes lávku. Ulicí Masarykovou je nevyhovující průjezd. Atraktivní je cyklistická trasa podél Litavy ve směru Blučina. Další cyklistická stezka vede ulicí Komenského do Nosislavi, další ulicí Brněnskou do Vojkovic, Ivančic a do Hrušovan u Brna.

 

Pěší doprava

Pěší doprava probíhá po chodnících podél stávajících komunikací. Významnější samostatná pěší trasa vede podél Svratky od mostu jižním směrem (souběh s cyklistickou stezkou) přes lávku přes řeku Svratku ve vazbě na sportovní areál.

 

Veřejný pořádek a dopravní bezpečnost

Ve městě je situována služebna Policie ČR. Dále bezpečnost zajišťuje Městská policie Židlochovice.

 

Požární a jiná nebezpečí na území města Židlochovice

V současné době jsou vážným ohrožením četné živelní pohromy. Tento stav je potvrzován výjezdy jednotek požární ochrany v katastru města, jejichž počet a náročnost narůstá. Rizikovost města Židlochovice je vyjádřena stupněm nebezpečí II B.

Požární nebezpečí v katastru města Židlochovice není zvýšené oproti okolním obcím, ve městě se nenachází žádný významně ohrožující faktor (podnik, firma, produktovod apod.), který by zvyšoval požární nebezpečí.

Velkým nebezpečím pro město je ohrožení přírodními živly, a to zejména v důsledku působení řeky Svratky, která hrozí svým vylitím z břehů v důsledku povodní. Tyto situace v minulých letech reálně nastaly. Potenciálním nebezpečím je skutečnost, že na úpatí Výhonu se nachází několik sesuvných území.

Zařazení faktoru nebezpečí ve městě do třídy II B klade poměrně velké nároky na zajištění požární ochrany. Místní jednotka zajišťuje bezpečnost téměř 45 obcí v širokém okolí a je určena pro řízení zásahu, tzn. ostatní JSDH obcí jsou jí v případě operačního řízení podřízeny. Jednotka HZS je ze zákona určena pro likvidaci mimořádných událostí a jejich následků.

Vliv dopravy na životní prostředí

Dopravní zátěž na státních silnicích dosahuje hodnot, jež mohou negativně ovlivnit hladiny hluku v obytné zástavbě podél komunikací. Většina obytných budov je však umístěna v dostatečné vzdálenosti od těchto zdrojů hluku. V širším okolí se nejvíce projevuje hluková zátěž, jejímž zdrojem je dálnice D2 a železniční trať.

 

Zásobování vodou

Obec je pitnou vodou zásobena z Vírského oblastního vodovodu. Voda čerpána do vodojemů nad Židlochovicemi samostatným výtlačným řadem. Kvalita vody je dobrá. Výtlačný řád je převážně ve špatném stavu (časté poruchy). Zásobovací vodovodní řad je postupně rekonstruován. Na veřejný vodovod je napojeno téměř všechno obyvatelstvo a všechny výrobní podniky ve městě. Kapacita zdroje je dostatečná.

Užitková voda v Židlochovicích rozvedena není, avšak obnovují se soukromé studny
s ohledem na zdražení pitné vody.

 

Vodní toky – Současný stav

Vodními toky v katastru Židlochovic jsou řeka Svratka říčka Litava, které jsou ve správě Povodí Morava, a.s. Brno. Občasná vodoteč (svodnice Farský potok) na levém břehu je ve správě státního podniku Lesy České republiky.

V současné době je připraven projekt pro územní řízení III. etapa protipovodňových opatření, která má ochránit zbývající část města – ochrana před nástupem vod z Litavy (ochrana části rodinných domů v ulici Masarykova).

Podrobně je stav a nebezpečná místa rozpracován v Povodňovém plánu města Židlochovice.

Odvodnění území

Svahy Výhonu přivádějí při velkých deštích vodu do města a proto je částečně vybudovaná záchytná síť svodnic a vpustí tak, aby vody byly sváděny buď do vodoteče Farský potok nebo příkopů a kanalizace. Tyto vody jsou velice problematické a v některých lokalitách je jejich svedení nedořešené, voda se potom valí po silnicích a vymílá krajnice (zejména na ulici Komenského). Současně se svedení těchto vod musí řešit i na polních cestách, neboť tyto jsou po dešti často místy neprůjezdné.

Odkanalizování území

Zástavbu obce tvoří převážně nízkopodlažní objekty (běžná vybavenost, drobná průmyslová výroba, zámek s parkem) a tomu odpovídá kvalita odpadních vod (komunální).

 

V Židlochovicích je vybudovaná kanalizace jednotná, v nových částech a na sídlišti oddílná, napojená v roce 1998 na ČOV na jihu města. ČOV je mechanicko-biologická s aerobní stabilizací kalu a kapacitou 6990 EO. Likvidace přebytečného kalu z ČOV Židlochovice je řešena strojním odvodněním kalu.

Přibližně 1/3 celkové délky kanalizace byla vybudována v posledních 20 letech. Zbývající kanalizace je starší (některá až z 20. let minulého století), část je ve špatném stavu (Komenského ul., Havlíčkova ul., Strejcův sbor). Kanalizace chybí jen na Žerotínově nábřeží, na konci ul. Komenského – za hřbitovem.

 

Zásobování plynem

Město Židlochovice je od roku 1982 napojeno na VTL plynovod Břeclav – Brno od jihozápadu a Křepice – Brno od severovýchodu. Plynofikace je dokončena.

 

Zásobování elektrickou energií

Město Židlochovice je zásobováno elektrickou energií z rozvodny, která je situovaná v obci Hrušovany. V současné době je ve městě v provozu 25 trafostanic.

 

Spoje a zařízení spojů

v Židlochovicích jsou stávající objekty bytové, občanské vybavenosti i průmyslové
a zemědělské výroby jsou připojovány výhradně kabelovým vedením v zemi, ve výkopu, částečně ve stávajícím podpovrchovém kabelovodu (nám. Míru). Nová digitální telefonní ústředna je v prostoru před zámkem, do které jsou převedeny stávající kabely. Přes Židlochovice vedou i dálkové kabely TELECOMU. Převážně v souběhu s telefonními rozvody jsou položeny rozvody fy SelfNET pro kabelovou televizi i internet.

 

Krajina a životní prostředí

Celé k.ú. Židlochovice má poměrně složitou geologickou stavbu. Území náleží do povodí řeky Svratky, územím protékají řeky Svratka a Cézava (Litava). Pro odtok z území Výhonu jsou směrodatné přívalové srážky, které způsobují silné erozní procesy narušující přírodní reliéf, a občasné záplavy místního charakteru toků.

Řešené území je charakterizováno jako mírně teplé (Výhon) do nadm. výšky 400 m n. m. a tvoří v dané lokalitě přechod mezi teplým, suchým až mírně suchým klimatem s mírnou zimou (nivní polohy) a mírně teplou, mírně suchou, mírně vlhkou oblastí (Výhon) s mírnou až studenou zimou a krátkým trváním sněhové pokrývky. Převládající směr větrů je severní (19%) a jižní (16%). Průměrný úhrn atmosférických srážek za rok je 551 mm.

 

Vegetace a fauna

V dané lokalitě se vyskytují druhy dnes chráněných a zvláště chráněných druhů rostlin (např. Orchis militaris, Gymnadenia conopsea, Aster amelus či Quercus pubescens). Výhon je pozoruhodný fenoménem starých sadů a vinic, v nichž přežívá množství těchto teplomilných druhů významných fytogeograficky i z hlediska ochrany přírody.

Nejvýznamnějším stanovištěm pro velké množství druhů živočichů je území Výhonu. Výhon je významnou entomologickou lokalitou (otakárek ovocný, otakárek fenyklový), ornitologické průzkumy registrují 66 druhů ptáků včetně chráněných a zvláště chráněných druhů obratlovců se zde vyskytují např. ještěrka obecná, slepýš křehký či sysel obecný. Celé území Výhonu je významným stanovištěm zvěře, a tudíž významné z hlediska myslivosti. Území kolem řeky Svratky jižně od Židlochovic patří k nejvýznamnějším nocovištím havranů u nás.

 

Stav veřejných prostranství ve městě

V bezprostřední blízkosti města Židlochovice je naprostý nedostatek přírodních dřevinných vegetačních prvků lesního typu. O to větší jsou požadavky obyvatel města na plochy veřejné zeleně v intravilánu. Prostorové uspořádání města umožňuje kvantitativně i kvalitativně naplnit požadavky na veřejnou zeleň. Aktuální stav však zatím tyto požadavky splňuje jen částečně.

Za největší problém lze považovat nedostatek kvalitních odpočinkových prostorů.
Dalším výrazným problémem je nedostatečná údržba travních porostů, která neumožňuje zachování a rozvoj kvalitních trávníků. Třetím největším problémem je nekázeň obyvatel
a návštěvníků města při udržování čistoty veřejných prostranství a následná nedostatečná údržba ze strany města.

 

Stav jednotlivých částí města

a) Centrum – Náměstí Míru se vyznačuje především neustále rostoucím pěším
i automobilovým provozem. Nejvýraznější prvek – výsadba 26 ks stromů platanů tvoří důležitou kostru dřevinné vegetace v centru města. Stávající mobiliář je již ve stavu, kdy potřebuje nutně rekonstrukci. Prostranství kolem pošty a část ulice Brněnské je v dobrém stavu a dobře slouží svému účelu. Mladé výsadby stromů platanů a lip je třeba důsledně udržovat, aby se mohly stát součástí kostry dřevinné vegetace. Jedná se o pohledově velmi exponovaný prostor města. Autobusové nádraží je s jistotou nejhorší místo bezprostředního centra města. Nádraží čelí obrovskému každodennímu provozu cestujících – především studentů, na které není dostatečně vybaveno. Jsou zde nedostatečně zpevněné plochy, špatný či chybějící mobiliář a nedostatek zeleně. Často se zde vyskytuje vandalismus. Navazující prostor kolem nové budovy MÚ je nově upraven s dostatečným množstvím zeleně. Kvalita prostranství je ze zadní strany budovy narušena provizorním řešením parkoviště
a přístupových komunikací, které budou dořešeny až po dostavbě plánované druhé části budovy MÚ.

 

b) Sídliště Družba: Původní výsadby dřevin procházejí postupnými pěstebními zásahy
a postupně se stávají perspektivním základem okrasné zeleně sídliště. Některé výsadby dřevin z doby zakládání sídliště byly situovány dost nevhodně – často jsou vysázeny velké stromy v těsné blízkosti domů a na četné žádosti obyvatel dochází k jejich postupnému kácení. Sídliště však již bylo částečně zrekonstruováno.

 

c) Obytné ulice: až na několik málo výjimek bylo možné stav židlochovických ulic označit jako neutěšený až havarijní. Současnost je mnohem příznivější. Přesto některé problémy – např. chybějící obrubníky a vymezené parkovací plochy pro automobily –
v některých místech přetrvávají. Velmi významným způsobem se na současném stavu odrazily úspěšně dokončené regenerace sídlišť. Přesto některé ulice stále představy
o dokonalosti nesplňují.

 

Závěr

Závěrem lze město Židlochovice zhodnotit jako město rozvojové, kde je velmi patrná snaha ze strany členů zastupitelstva nejen o zřizování kvalitního města zasazeného do udržovaného prostředí ale zejména snaha o moderní rozvoj města korespondující s chodem dnešní moderní doby.

Autorka se dále domnívá, že obnovením vlakového spojení na trase Brno-Židlochovice, dojde k výraznému zlepšení dostupnosti z hlediska dopravy, a tím příliv nových obyvatel, které povede k rozvoji ekonomického stavu.

Město využívá ke své revitalizaci dotačních zdrojů z EU, které umí efektivně využívat ve prospěch nejen města ale zejména občanů. Neustále je také kladen velký důraz na preventivní protipovodňová opatření – výstavba protipovodňových zdí a bariér.

Autorka za klad, ale zároveň i negativní stránku rozvoje města považuje blízkost, tak velkého města jakým je Brno, jelikož je toto město z hlediska zaměstnanosti a pracovních nabídek výrazně dominujícím oproti Židlochovicím, což všechny potenciální drobné podnikatele odrazuje od zavedení své výdělečné činnosti v samotných Židlochovicích.

 

Použitá literatura – zdroje

Strategický plán rozvoje města Židlochovic Dostupné z http://www.zidlochovice.cz  [online], [cit 2017-3-12].

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!