Satanismus – seminární práce

 

   Otázka: Satanismus

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Adam Nosál

 

 

 

Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný

Adam Nosál

 

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně za použití uvedené literatury a internetových zdrojů.

 

Ve své práci se věnuji problematice fenoménu satanismu, a to z pohledu historického vývoje, vztahu k církvi, symbolizmu, až k současnému vnímání a vlivu satanismu na lidskou společnost.

 

O B S A H:

Teoretická část:

Co je satanismus

Symboly satanismu

Historie satanismu

Lidové čarodějnictví

Klub pekelného ohně

Rodina Charlese Mansona

Satanismus v současnosti

Séthův chrám

Ordo Templi Orientis

Satanismus Antona Szandora LaVey

Satanismus v České republice

Praktická část:

Dotazník

Vyhodnocení odpovědí

Závěr

Seznam použité literatury

Seznam použitých internetových zdrojů

 

Co je satanismus

Moje dosavadní znalosti o satanismu byly značně zkresleny vlivem filmů, televize a především bulvárních médií, takže moje představa o satanistech a satanismu byla taková, že se jedná o skupinku šílenců, provozujících zvířecí a někdy i lidské oběti a vyžívající se v černé barvě a tmavém líčení. Při bližším a důkladnějším studiu satanismu jsem se přesvědčil, že můj názor byl opravdu zkreslený a satanismus – ve smyslu náboženství či filozofie, nemá s bulvárně líčeným obrazem téměř nic společného.

Ačkoliv jsem nikde nenašel informaci, kdy vlastně satanismus vznikl, domnívám se, že vznik satanismu je úzce svázán se vznikem křesťanství, neboť satanismus je chápán jako protiklad vzývání Boha, protože Satan je chápán jako protiklad Boha. Pro křesťany je Bůh chápán jako zdroj všeho dobra a naopak Satan je chápán jako ztělesnění zla. Z tohoto důvodu je satanismus chápán jako protiklad tradičního křesťanství. Pro tento svůj charakter není obvykle satanismus zařazován mezi křesťanské směry, ačkoliv z křesťanské tradice vychází a je na křesťanství závislý.

Satanismus svůj název odvozuje od Satana, což byl zlý démon, který se vzbouřil samotnému Bohu. Satan bývá někdy zaměňován za Antikrista nebo Lucifera, ale toto zaměňování je chybné. Antikrist je vnímán jako člověk či bytost, který je nepřítel Ježíše Krista, nemusí se jednat pouze o jednu osobu, ale může jich být více. Lucifer byl v křesťanské mytologii nejvyšším andělem, hodností a mocí první po Bohu. Pro svojí pýchu ho Bůh srazil z nebe do podsvětí i s anděli, kteří ho následovali. V satanské bibli je Lucifer jedním ze čtyř hlavních démonů.

 

Symboly satanismu

Satanisté a obdivovatelé satanizmu používají k vyjádření své příslušnosti a odporu ke křesťanství různé symboly, které vycházejí z křesťanské a pohanské symboliky. Nejčastěji používané symboly jsou bafomet, obrácený pentagram, číslo 666 a obrácený kříž.

Bafomet – je obraz lidské postavy s hlavou kozla a symbolem pentagramu na čele.

Obrácený pentagram – je symbolem černé magie a též Satana. Pokud je do pentagramu vkreslena hlava bafometa, nazývá se bafometova pečeť.

Číslo 666 – nazývá se rovněž „číslo šelmy“ . Číslo 666 se poprvé objevuje ve Zjevení Janově, kde označuje Antikrista: „A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“

Obrácený kříž – kříž má symbolizovat čtyři živly, čtyři světové strany a odmítnutí všech křesťanských hodnot.

 

Historie satanismu

V historii existovalo několik proudů či skupin, které by se daly alespoň částečně označit jako satanistické.

 

Lidové čarodějnictví

Lidové čarodějnictví ve středověku je považováno za jeden z prvních projevů satanizmu, tj. náboženského odporu proti křesťanství. Lidové čarodějnictví nebylo jednolitým hnutím, mělo různé projevy a cíle. Provozováno muselo být tajně, neboť bylo nemilosrdně stíháno jak církevní, tak i světskou mocí. Jeho souvislost se satanismem není jednoznačná a ani historici se nejsou schopni na této souvislosti sjednotit.

 

Klub pekelného ohně (Hellfire Club)

Jednalo se o tajný spolek založený v Anglii v 18. století, jeho členové sloužili černé mše na tělech nahých dívek a scházeli se k satanistickým orgiím. Hlavním cílem bylo sexuální dobrodružství, náboženská či filozofická funkce byla minimální.

 

Rodina Charlese Mensona

Jedná se patrně o nejznámější a nechvalně proslulou sektu, která je někdy označována jako satanistická. Sekta fungovala v letech 1967-1969 ve Spojených státech amerických, nechvalně známou se stala sérií několika rituálních vražd známých osobností, především manželky Romana Polanského Sharon Tate, která byla sektou zavražděna v osmém měsíci těhotenství společně se třemi přáteli. Všichni účastníci vražd byli zadrženi a odsouzeni k trestu smrti, který byl následně změněn na doživotí bez možnosti propuštění.

 

Satanismus v současnosti

V současné době existuje po světě několik různých skupin, které se hlásí k satanismu. Jejich pojetí satanismu je velmi odlišné navzájem, takže se nedá hovořit o jednotné filozofii nebo náboženství.

 

Séthův chrám

Séthův chrám je satanistický kult založený v roce 1975 několika bývalými členy Církve satanovy (viz. dále). Členové odmítají krvavé oběti, název kultu je odvozen od boha smrti Sétha, kterého členové chápou jako převtěleného Satana. Členové kultu věří, že bůh smrti Séth daroval člověku inteligenci a člověk se za pomoci sebepoznání a provádění rituálů může stát bytostí podobnou Bohovi.

 

Ordo Templi Orientis

Tato náboženská skupina (řád) se řadí do větve tzv. teistického (tradičního) satanismu. Členové řádu se praktikování méně běžných sexuálních praktik, užíváním drog a magií dostávají blíže k Satanovi. Řád byl původně založen na principech svobodného zednářství v polovině 19. století. V současnosti má řád okolo 3 000 členů, většinou žijících ve Spojených státech amerických. Sami členové řádu se za satanisty nepovažují, ale zařazení řádu mezi satanistická hnutí je především kvůli nepřátelskému postoji vůči křesťanství.

 

Satanismus Antona Szandora LaVey    

Anton Szandor LaVey (1930 – 1997) byl zakladatelem a nejvyšším knězem Církve satanovy. Řadí se mezi historicky nejvýznamnější představitele satanismu, neboť je fakticky tvůrcem „moderního“ satanizmu. Pro LaVeye nebyl satan nadpřirozenou postavou, ale historickým a literárním symbolem pozemských hodnot. LaVayetova filozofie satanismu je založena na přesvědčení, že lidé jsou v podstatě sobecká a mnohdy i násilnická stvoření, které dbají především na vlastní prospěch. Moderní satanistická církev vznikla o poslední dubnové noci roku 1966. Jeho učení vychází ze Satanské bible, kterou LaVey napsal v roce 1969. Ve svých myšlenkách odmítá křesťanství a podporuje sobecký a požitkářský způsob života. V Satanské bibli LaVey popisuje hlavní myšlenky tohoto nového náboženství. Kniha je dělena do čtyř knih: Oheň (kniha Satanova), Vzduch (kniha Luciferova), Země (kniha Belialova) a Voda (kniha Leviathanova). Dále Satanská bible obsahuje tzv. Enochiální klíče, tj. vyvolávací rituální formule. Přílohou Satanské bible je tzv., Rukověť, nazvaná Satanské rituály, autorem které je rovněž Anton Szandor LaVey. LaVey sepsal tzv. Satanské devatero, které je jasným protikladem křesťanského desatera.

 

        Satanské devatero:

 1. Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!
 2. Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!
 3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!
 4. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku vyplýtvanou na nevděčníky!
 5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!
 6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry!
 7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky „božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji“ stal nejzkaženějším zvířetem!
 8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k mentálnímu, emočnímu nebo tělesnému uspokojení!
 9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!

 

LaVeyův satanismus je v současnosti nejrozšířenější větví satanismu na světě, má podobu skutečného náboženství, v používané symbolice se neliší od ostatních větví a proudů satanizmu.

 

Satanismus v České republice

První pokus vytvořit u nás satanskou církev sahá do 90-tých let minulého století a je spojeno s působením blackmetalové kapely Root. Oficiálně se však snaha nesetkala s ohlasem a žádná „česká pobočka“ satanské církve založena nebyla. Koncem devadesátých let minulého století vznikla v Praze renovovaná satanská církev pod názvem První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy. Tato církev je založena na filozofii LeVayetovi Satanské církve.

 

Dotazník

 1. Popiš vlastními slovy, co si představuješ pod pojmem „satanismus“.
 2. Jak si představuješ Satana?
 3. Znáš nějaké satanistické symboly?
 4. Jsou podle Tebe příznivci satanismu nebezpeční svému okolí?
 5. Myslíš, že může být satanismus považován za náboženství?
 6. Slyšel si někdy o působení satanistů v České republice?

 

Výše uvedený dotazník jsem rozdal několika kamarádům a příbuzným. Zajímalo mě, jaký je pohled na problematiku satanismu u osob, které se problematice satanizmu nevěnují a jsou, stejně, jako jsem byl já dosud, ovlivněni pouze informacemi z médií.

 

Vyhodnocení odpovědí z dotazníku

            Odpovědi na dotazník nebyly překvapivé a daly by se sloučit do dvou skupin.

První skupina osob vlastně o satanismu nic neví, představa Satana se odráží především v pohádkových vyobrazeních čerta, např. Z pekla štěstí, Hrátky s čertem apod., satanské symboly neznají a o působení satanistů v České republice neslyšely.

Druhá skupina osob má o satanismu určité znalosti, ty jsou ale silně ovlivněny filmovým průmyslem a bulvárními médii. Satanismus vidí jako nějaký zvrácený kult se spoustou krve, zvířecích a lidských obětí a násilí. Představa Satana je podobná jako u předchozí skupiny, ale poněkud temnější, myslí si, že satanisté přestavují hrozbu pro své okolí, znají i některé satanistické symboly – především obrácený kříž, ale o příznivcích satanismu v České republice opět nic nevědí.

 

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že ač satanismus je starý téměř jako křesťanství a je s ním svým protikladem svázán, tak povědomí a znalosti o něm jsou velmi malé, ovlivněné především bulvárními médii a filmem, které ovšem o satanismu neinformují objektivně ale soustřeďují se na skandální informace, které s pravou podstatou satanismu nemají moc společného.

 

Seznam použité literatury:

 • Anton Szandor LaVey: Satanská bible, BARONET, a.s., 2012
 • Anton Szandor LaVey: Satanské rituály, BARONET, a.s., 2010
 • Jules Boid: Satanova církev, OLMD, a.s., 2009

 

Seznam použitých internetových zdrojů:

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Satanismus
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!