Scholastika

 

   Otázka: Scholastika

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Michael

 

 

 

 

Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše)

Periodizace

 1. Raná scholastika
 • Tvoří se scholastická metoda ve středověké filozofii
 • Veškeré poznatky člověk musí poměřovat podle klíče
 • Nejvyšší autoritou je bible

 

 1. Vrcholná scholastika
 • 13.století – dosahuje vrcholu

 

v  Albert Veliký

v  Tomáš Akvinský

 • Řeší se otázka boží existence
 • Vztah vědy (rozum – filozofie) a víry (zjevená pravda – teologie)
 • Dochází k tomu, že máme ucelený přehled dosavadního vědění – poznání ve všech vědních oborech
 • Z Akvinského se později stává nejuznávanější autorita katolické církve (tomismus – 19.stol – oficiální učení katolické církve)
 • Vzniká dominikánský řád – podle učení sv. Augustýna
 1. Pozdní scholastika
 • 14. – 15. Století – doznívání
 • Scholastika čelí novým vlivům, myšlenkám, směrům
 • Vznik prvních renesančních spisů
 • Kritika z vědecké části filosofie  ( vědě se má postupovat podle rozumu, ne víry)
 • Převládá nominalismus ve sporech o univerzálie
 • Nástup jiných věd

 

Charakteristika

 • Od 9. do 15.století
 • Schola = škola
 • Hlavní směr ve vývoji filozofie ve feudální společnosti
 • Nejdříve vyučována jen ve školách později i na univerzitách
 • Navazuje na patristiku v době, kdy jsou dogmata stanovena a církev má pevnou strukturu
 • Čerpalo se především z bible, z Platóna a Aristotela
 • SCHOLASTICKÁ METODA :
  • Způsob myšlení
  • Používána při hledáí pravdy
  • Vycházelo se z textu – nejčastěji Písmo svaté, texty církevních otců, texty autorit)
  • Prostřednictvím přednášek, disputací (učené rozpravy) se zkoumalo, zda texty vyhovují nebo ne
  • Vyvracení nebo potvrzování názorů pro a proti
  • V podstatě se jedná o schematismus = pevně se držíme šablony a není dovoleno odchýlení od základní linie
  • Využití v právu, částečně v matematice
  • Výhoda = učení o systematismu
  • Ne vždy se ale shodli na všem

 

Spor o univerzálie

 • Období rané a vrcholné scholastiky
 • Na úrovni teologie a filozofie
 • Univerzálie jsou obecné pojmy
 • Podmět dal nepřímo Aristoteles svým dílem
 • Obecné pojmy se staly předmětem sporů po několik staletí
 • Měl dopad i na společnost
 • Někteří učenci pronásledováni a vězněni
 • Spor spočíval v tom: zda obecné pojmy reálně existují, nebo jsou to pouhá jména (nomina)
 • Na základě tohoto sporu se vyčlenil

 

v  Realismus

v  Nominalismus

Nominalisté

 • Podle nich existují pouze reálně a objektivně jednotlivé předměty a jevy se svými individuálními vlastnostmi
 • Obecné pojmy jsou výsledkem abstrahující činnosti lidského myšlení
 • Tvrdí, že obecné pojmy nemohou existovat a jsou to jen jména (pouhý prázdný zvuk, existující jen v myšlení)
 • Představitelé:

v  Rosselinus

v  William Occam

 

Realisté

 • Tvrdili, že obecné pojmy jsou na konkrétních věcech nezávislé, mají samostatnou objektivní existenci
 • Jsou věcné, reálně existují
 • V boží mysli – ještě dříve než jsou obsaženy v různých věcech
 • Realismus se stává filozofickým základem katolicismu – převládající směr ve scholastice
 • Tvrdí, že obecné pojmy existují i reálně a nezávisle na jednotlivých věcech
 • Dva proudy:

v  Radikální – obecniny existují ještě před věcmi (navazují na Platóna – teorie o idejích)- např. Jan Scotus

v  Umírněný – obecné pojmy existují přímo ve věcech – jako jejich druhová určení – např. Tomáš Akvinský

Konceptualisté

 • Spojili realismus s nominalismem – střední proud
 • Např. Petr Abélard

 

Tomáš Akvinský

 • Snažil se najít soulad mezi teologií a filozofií
 • Existuje jedna jediná pravda → ke které vedou dvě cesty → vzájemně se překrývají a doplňují
 • TOMISMUS → učení Akvinského → stal se v toce 1879 oficiální filozofickou doktorínou římskokatolické církve
 • Zemřel cestou na koncil, kde se měl vyjádřit o křížových výpravách
 • Přišlo se na to, že nezvládají splácet náklady na výpravy
  • Komentáře k Aristotelovi

ü  Napsal asi 12 knih komentářů

ü  Snaha najít společné body mezi křesťanstvím a Aristotelem

ü  Chtěl shromáždit dosavadní vědění a vytvořit z něj ucelený systém

 • Suma teologická
 • Suma proti pohanům
 • 5 důkazů Boží existence

 

Roger Bacon

 • Anglický filozof, teolog, přírodovědec
 • Kritizoval scholastiku jako takovou
 • Kritizoval překlad Aristotela
 • Vytýká scholastikům opomíjení přírodních věd – vylučují poznatky
 • Nemají se odvolávat na autority
 • Mají vycházet z vlastní zkušenosti (což chtěl uvést i do praxe)
 • Předběhl svou dobu (něco jako Jules Verne básnil o lodích bez plachet..)
 • To mu vyneslo obvinění z čarodějnictví

Johanes DunsScotus

 • Skot, filozof a teolog
 • Teologie se má zaměřit na praxi
 • Zastává realistické stanovisko ve sporu o univerzália
 • Prosazuje svobodu v oblasti poznání – myšlení

William z Ockhamu

 • Ockhamova břitva – otesání zbytečností z postupu (čím jednodušší postup, tím lépe)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!