Smysl a význam filozofie, religionistika – maturitní otázka

 

Otázka: Smysl a význam filozofie, religionistika

Předmět: Společenské vědy, Filosofie

Přidal(a): xxx

 

 

Filozofie

 • znamená láska k moudrosti
 • v antickém pojetí je moudrost= vědění, rozumění, spočinutí v pravdě, nalezení správného způsobu života
 • zkoumá veškerou skutečnost, všechno, co je
 • filozof poprvé použit Pythagorem 6. st. př. n. l
 • původně v lidské filozofii existují náboženství, víra a mýtus
 • filozofie evropského typu vznikla na území antických řeckých městských států

 

Filozofické disciplíny
Teoretická filozofie

 • ontologie (metafyzika, filozofie bytí) = věda o celku bytí, počátku, povaze a smyslu
 • logika= věda zabývající se správným myšlením, odvozování úsudků z předpokladů a argumentováním
 • teorie poznání= zabývá se možnosti a podmínkami poznávání
 • teorie jazyka= věda o vztahu jazyka k myšlení a skutečnosti

Praktická filozofie

 • etika= věda o správném jednání a morálce
 • metaetika= zabývá se jazykovou analýzou a reflexí jazyka s cílem objasnit význam základních mravních pojmů
 • estetika= věda o vnímání, umění, kráse a jejího vnímání
 • axiologie= věda o hodnotách a hodnocení, zkoumá vznik, fungování i vývoj morálních, estetických a dalších hodnot

Hraniční disciplíny

 • dějiny filozofie= věda o filozofech, fil. škol a směrech minulosti
 • filozofická antropologie= věda o člověku, jeho možnostech a společnosti
 • filozofie dějin= věda o dějinných procesech a tendencích, o jejich smyslu
 • filozofie náboženství= věda o Bohu, náboženství a mravnosti
 • filozofie práva= věda o spravedlnosti, smyslu a cílech práva
 • filozofie výchovy= věda o výchově a vzdělání, o úloze učitele a školství
 • filozofie politiky= věda o občanovi a svobodě, vládě a státu

 

Religionistika

věda zkoumající zákonitosti vzniku, rozvoje a působení jednotlivých náboženství, zabývá se jejich strukturou, jednotlivými současnými i různorodými náboženskými jevy, aniž by rozhodovala o pravdivosti podstaty náboženství náboženství= vztah člověk k transcendentní společnosti (tedy ke skutečnosti, která není přístupná smyslovému vnímání a jejíž existenci nejde dokázat ani vyvrátit) víra= jeden ze způsobů vztahování člověka k světu, za vším vidí hlubší význam, víra je osobní
každého člověka

 • a) opravdová, hluboká = člověk se snaží stát lepším, aby se přiblížil Bohu, snaží se naplňovat etická přikázání
 • b) fanatická, extremistická = zaměřuje se na boj za víru, místo lásky šíří nesnášenlivost (IS)
 • c) konzumní, pohodlná, pasivní = věřící ze zvyku, nehledá cestu k Bohu a nedodržuje pravidla

 

Judaismus (židovství)

 • monoteistické náboženství – víra v jediného boha (Boha, Jahveho), který vše stvořil
 • bůh povolal Abraháma a přislíbil mu, že z něj vzejde veliký národ
 • dějiny hebrejského národa se odvíjejí od zakladatelů – praotec Abrahám – jeho potomků Izáka a Jákoba
 • židé očekávají příchod Mesiáše, spravedlivého panovníka, který je vyvede z utrpení do zaslíbené zemědělského, věří ve vzkříšení mrtvých a poslední soud
 • hl. posvátnou knihou je Bible – především Starý zákon
 • posvátné texty – Tóra – 5 knih Mojžíšových (popisuje historii židovského národa, vznik světa, náboženské obřady a rituály, od roku 1500 př.n.l. do 500 př.n.l. sepisováno
 • prorok – Mojžíš
 • Jahve = Hospodin, bůh vyžaduje absolutní poslušnost a je uváděn jako trestající
 • jedno z posvátných míst – Jeruzalém, Zeď nářků -> střet 3 hlavních náboženství – Judaismus, křesťanství, Islám
 • Mojžíš na hoře Sináj přijal 10 božích doporučení, do dvou kamenných desek je kázání vytesáno
 • Davidova hvězda – to co je nahoře, je i dole
 • Sabath – svátek (sobota) – den, kdy se nepracuje
 • Košer – soubor pravidel a rituálů podle židovských tradic (příprava jídla)
 • Rabín – kněz, duchovní
 • Synagoga – modlitební prostor
 • chanuka – svátek „světel“ – týden během Vánoc
 • Talmud – posvátné texty, soupis rabínských diskuzí, právních norem, rodinných tradic
 • diaspora – židovská komunita ve světě
 • jarmulka – mužský čepec, povinný ke vstupu do synagogy

 

Hinduismus

 • posvátné texty – Védy
 • prostřednictvím modliteb a respektováním ostatních živých bytostí (i zvířat)
 • cílem je splynout s Bohem (Brahma – stvořitel, Višna – udržovatel, Šiva – ničitel)
 • vysvobození z koloběhu života a smrti
 • Bráhman – kněží
 • šúdrové – nejchudší vrstvami – Átman – název pro lidskou duši
 • reinkarnační koloběh ve hmotném světě, který je plný iluzí (Maja = clona, zakrývání) je možno se osvobodit pravým poznáním a stát se člověkem osvíceným, dosáhnout Nirvány
 • Sansara – všechen život podléhá kruhu Sansáry, cyklus zrození, smrti a znovuzrození
 • Karma – zahrnuje všechny myšlenky, činy, formující lidský osud, běh přítomného života se považuje za důsledek minulé karmy – jedinec se postupně stává dokonalým
 • Dhamma – klíčový pojem s významy „věčný život“, „pravda“, „chování nebo „povinnosti! Patří k cílům života, věrnost k Dharmě vede k příznivé karmě a dále pak k Mókše (ukončení Samsáry)
 • Ahinsa – znamená tolik co „neubližování“, patří k největším morálním hodnotám, hindisti jsou často vegetariáni (vepřové a hovězí zakázáno)
 • Ašrámy – chrámy v horách, kde žijí mniši

 

Konfucianismus

 • zakladatel Konfucius
 • ucelený systém morálky, sociálních, politických a náboženských myšlenek
 • cílem je vštípit lidem morální hodnoty
 • „k dobrému se chovej dobře, ke zlému spravedlivě“
 • za největší účel života vyhlásil ctnost – lidskost, moudrost, věrnost, spravedlnost, láskou dětí k otci, oddanost poddaných k vládnoucímu panovníkovi
 • uctívání nebe, země a předků
 • „nedělej ostatním to, co nechceš, aby oni dělali tobě“
 • pět knih – kniha písní, kniha listin nebo kritika dokumentů, kniha obřadů, hovory

 

Buddhismus

 • nábožensko – filozofický směr
 • upřednostňuje nenásilí, mírovou cestu s respektováním všech bytostí
 • Buddha – 6. až 5. st. př. n. l., Siddhárta žil uchráněn od všech starostí
 • 4 základní myšlenky – nekonat špatné skutky, vyhledávat dobro, meditovat, vzdát se touhy
 • Buddhovo učení ukazuje cestu ke spáse
 • cesta Buddhismu vede k osvobození z koloběhu utrpení, cestou sebepoznání a uvědomělým životem
 • nirvána = zastávání koloběhu neustálého znovuzrození pomocí meditací, myšlení člověka je osvobozeno od všech dosahů, nakonec se zastavuje vnímání
 • posvátné texty buddhismu – 4 koše Buddhových rozprav
 • 4 vznešené pravdy – utrpení existuje, existuje příčina utrpení, utrpení je možné ukončit, existuje cesta vedoucí k zániku utrpení
 • dvě cesty – malý vůz – mnišský život, velký vůz – cesta ke spáse pro každého člověka
 • Bódhisattva – postava spasitele, odkládání vstupu do nirvány, aby pomohl spasit jiné lidi – soucit
 • Lámaismus – tibetský buddhismus, představitel Dalajláma, současný Dalajláma – žije v Indii

 

Křesťanství

 • monoteistické
 • je postavené na narození, životě, skutcích, ukřižování a z mrtvých vstání Ježíše Krista
 • Ježíš narozen v Betlémě a ukřižován v Jeruzalému (7 km od Betlému) na kopci Golgota v zemi Galilei
 • původní jeho náboženství – židovského – křesťanství – respektuje svobodnou volbu člověka nalézat cestu k Bohu a církev má být pouze pomocným nástrojem
 • christiánství = křest vodou svěcenou je rituálem pro vstup do křesťanské společnosti
 • katolická (římsko – katolická) – Papež
 • 11. až 12. st. n. l. Pravoslavná, Patriarcha
 • protestanté, evangelíci 16. až 17. st. n. l.
 • Ježíš je syn Boží a převezme hříchy ostatních na sebe
 • prvotní hřích – Adam a Eva zhřešili – lidé odsouzeni k životu mezi dobrem a zlem
 • Boží trojice – Otec, Syn, Duch Svatý

Islám

 • Hlavní prorok – Mohamed, jeho matka Amina
 • posvátné texty – Korán, 1 Bůh
 • 2 posvátná města – Mekka a Medina
 • Šííte – ortodoxní, linie po Mohamedovi
 • Sunnité – vytvořili vlastní větev
 • nesmí vepřové – nečisté, neměli by pít alkohol, návykové látky – jen přírodní (hašiš)
 • 5x denně se modlit směrem k Mecce, 1x za život pouť do Mekky
 • dodržovat Ramadám (půst – nesmí jíst, pít a přibližovat se ke svým manželům a manželkám.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!