Sociální komunikace – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Sociální komunikace

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Tomáš Novák

 

 

 

 

 • proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi
 • základ sociální interakce

 

interpersonální komunikace  – mezi dvěma lidmi

skupinová komunikace – více aktérů komunikace

masová komunikace – přes masová média (= v jeden okamžik osloví spoustu lidí)

intrapersonální komunikace – vnitřní monolog

 

Symbolická komunikace

 • začala cca před 50 tisíci lety
 • systém symbolů a znaků
 • formou, umění a jazyka
 • základ kultury

 

Komunikace

communicatio – latinsky spojovat

 • spojnice dvou bodů
 • přeneseně výměna informací – spojnice dvou a více lidí

 

Neverbální

 • mimoslovní
 • gesta
 • mimika
 • postoje
 • intonace v hlase
 • jednoduché symboly
 • až 70% všech sdělovaných informací

 

Verbální

 • slovní
 • pomocí slov či hlásek
 • psaná
 • mluvená

 

Druhy komunikace

pasivní

 • nečinností přesvědčit druhé
 • nechal o sebe pečovat
 • nezačíná komunikací

agresivní

 • silou přesvědčovat o své jediné pravdě
 • z pozice nadřazeného postavení

asertivní

 • přesvědčuje argumenty
 • snaha naslouchat a chápat druhého

 

Manipulační chyby v komunikaci

ad baculum = argumentace holí (Buď to uděláš, nebo…)

ad miserecordiam = působení na city (Přivedeš mě do hrobu…)

ad hominem = odvolání na jedince, člověka (Jak můžeš? Copak to dělám já?)

ad populum = odvolání na lidstvo, populaci, skupinu (To jsi gymnazista? To přece člověk nedělá.)

ad verecundiam = odvolání na autoritu (Táta to řekl.)

 

Komunikační fauly

čtení myšlenek

 • vkládáme své myšlenky do sdělení druhého
 • Mlčí, protože ho nudím.

nereagování na sdělení

nejasné, nekonkrétní řešení

 • Mělo by se uklidit…

přehánění

 • Stokrát jsem ti říkal…

značkování oponenta

 • Je to debil.

připisování úmyslu

 • To mi snad děláš schválně.

Sociální interakce

 • forma setkání mezi dvěma a více lidmi – reagují na sebe

formální

 • setkání s lékařem, učitelem, na úřadě

neformální

 • setkání s rodiči, kamarády
 • jeviště našich sociálních rolí

 

formy sociální interakce:

 1. tváří v tvář
 2. zprostředkovaná – mobil, facebook
 3. zprostředkovaná kvaziinterakce – jednosměrná, často přes masová média

Chyby sociální percepce

percepce = vnímání člověka člověkem – jak si vytváříme dojmy a jak jim rozumíme

 1. haló efekt – celkový dojem zúžen na hodnocení skrze jeden výrazný znak
 2. efekt primarity – silný vliv informací zjištěný na začátku
 3. projekce – přirovnání k sobě samému
 • hledání svých vlastností u druhých
 1. očekávání
 2. chyby mírnosti a přísnosti

Sociální instituce a organizace

sociální instituce – idea – ustálený způsob jednání

 • definují správné jednání a regulují chování

sociální organizace – skupina lidí, něco určitým způsobem dělají

 

INSTITUCE

politické – stát demokracie, volby

ekonomické – trh, peníze

rodinné – manželství, rodičovství

vzdělávací – školství

náboženské – obřad, modlitba, kázání

 

ORGANIZACE

ministerstvo, policie, úřad

banka, obchodní dům

 

škola

církev

 

Sociální instituce a kontrola

důsledky (funkce) sociálních institucí:

 

 1. manifestní (zjevné)
 2. latentní (skryté)

 

sociální kontrola

 • prostředky a mechanismy vedoucí k chování žádanému a prospěšnému

norma = pravidlo, zásada, předpis

druhy sociální kontroly:

 1. vnitřní – posouzení vhodnosti v kontextu kultury a norem
 2. vnější – udržují chování druhých v mezích
 • sankce – trest za porušení, přestoupení
 • neformální sociální kontrola – v malé skupině
 • formální sociální kontrola – pro velkou skupinu, přesně formulované

peer pressure – vliv skupiny vrstevníků (převážně negativní)

 • Nebuď srab! Vždyť to dělají všichni!

Morálka vs. právo

morálka – společností sdílený systém norem a hodnot

právo – formalizovaný systém kodifikovaných hodnot – zapsaná pravidla

 • KODEX – soupis norem, zákoník
 • KODIFIKACE – proces zápisu a vydání právních předpisů
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!