Sociální politika – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Sociální politika

   Předmět: Společenské vědy, Politologie

   Přidal(a): Sagitt

 

FUNKCE SOCIÁLNÍ POLITIKY

= schopnost SP vyvolat určité efekty – účinky,

 1. Ochranná fce
  • Řešení již vzniklých sociálních problémů. Události, kdy je jedinec či sociální skupina, znevýhodněna ve vztahu k ostatním,
  • Zmírňují či odstraňují důsledky sociálních problémů (dávky, služby),
  • Vychází z humanitních snah společnosti,
 2. Rozdělovací/Přerozdělovací/Redistribuční fce
  • Co, jak, kdy, komu a dle čeho přerozdělit,
  • Pozornost směřuje ke mzdám a důchodům – k jejich redistribuci,
  • Nejde o prvotní rozdělování – rozděluje se to, co již bylo rozděleno trhem,
  • Cíle přerozdělování,
   • Zajištění důstojných životních podmínek všem občanům,
   • Zajištění rovných šancí,
   • Zabezpečení do nejlepšího fungování společenského systému,
   • Odstranění nedokonalosti trhu,
  • Nástroje přerozdělování,
   • Státní rozpočet a veřejné rozpočty (krajské), pojištění a další instituce (neziskovky, nadace, církve),
    • Lorenzova křivka (důchodová křivka) – používá se k znázornění rozdělování důchodů ve společnosti.
   • Typy přerozdělování,
    • Vysoká míra přerozdělování – oslabuje podněty k práci a podnikání/vede k pasivitě. (př. podnikatelům může vysoké zdanění tlumit jejich aktivitu a motivaci)
    • Nízká míra přerozdělování – oslabuje stabilitu společnosti. Následkem je nedostatečný rozvoj vzdělávacího systému, vyšší výskyt chudoby a sociální neklid (chudoba=nízký odbyt > kolaps hospodářského systému),
    • Střední míra přerozdělování – měla lidi motivovat, neměla vyvolávat nepokoje ve společnosti,
 1. Homogenizační fce
  • Zajišťují stejně šance pro všechny (př. na vzdělání, zdravotní péči, pracovní uplatnění),
  • Souvisí s přerozdělovací fcí > příjmové vyrovnání > zmírnění sociálních rozdílů,
  • Cílem je dosáhnout co nejvyššího stupně stejnorodosti v uspokojování základních životních potřeb,
 2. Stimulační fce
  • Podporovat, podněcovat žádoucí sociální jednání (fce produktivity),
  • Jde o opatření SP, která ovlivňují přímo výkonnost pracovní, a to i ve vzdělání,
 3. Preventivní fce
  • Předcházení nepřiznivým sociálním situacím – chudoba, nezaměstnanost, zdravotní poškození,
  • Zabraňuje vznik nežádoucích sociálních situací – SP směřuje opatření k odstraňování příčin nepříznivých sociálních situací,
  • Plní všechny obory SP – nejzřetelněji vzdělávací a zdravotní politika,
  • Předpokladem je rozsáhlá osvětová činnost a poradenství všeho druhu.

 

Sociální politika

 • Dnes samostatná vědecká disciplína, která je součástí každé vyspělé společnosti,
 • Cílevědomá činnost státu, obcí, organizací, institucí, nadací i zaměstnavatelů, které mají vytvářet podmínky, kterými by se omezily příčiny sociálních nerovností a zajistí předpoklady pro rozvoj jedince nebo sociálních skupin ve společnosti,
 • Pojetí sociální politiky
  • Široké pojetí SP,
   • Snaží se ovlivnit jednání států, kterým se ovlivňují lidé a sociální sféra,
  • Užší pojetí SP,
   • Vnímá jako součást nějaké jiné politiky (nějaké oblasti politiky – př. hospodářské), př. proložena oblast zaměstnanců, zaměstnavatelů, mezd, dovolených, volna,
   • (př. v době krize zkrátit pracovní dobu, aby mohli přijmout nové zaměstnance – riziko snížení mzdy, vykořisťování zaměstnanců (za < hodin > práce),
  • Nejužší pojetí SP,
   • Redukuje se na opatření ve prospěch lidí v nouzové situaci (opatření, která SP může poskytovat),

SP může být

 • Aktivní (perspektivní) – (předcházení vzniku soc. problémů),
  • Ex ante (politika aktivní zaměstnanosti – vytváření nových pracovních míst),
 • Pasivní (retrospektivní) – (zmírňuje soc. problémy),
  • Ex post (pasivní politika zaměstnanosti – podpora v nezaměstnanosti, přísp.
   na zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

Sociální ochrana

 • za úkol zabezpečit SP,
 • Zahrnuje právo na soc. péči, právo na zdravotní prevenci, léčbu (zajištěno zákony – zdravotní pojištění – pokud člověk nevydělává, hradí ho stát),
 • 3 typy SO:
  • Preventivní SO – dány mechanismy, zabraňující vznik soc. problémů a narušení integrity společnosti (Policie, hygienické sl., poradenské sl., školení BOZP, dopravní výchova u děti na ZŠ),
   • Obecná – všem (zákazy – př. zákaz koupání/příkazy – povinná školní docházka),
   • Adresná – pouze jedincům/skupinám (karanténa),
  • Terapeutická (léčebná) SO – poskytnutí soc. sl. nebo dávky,
   • Obligatorní (povinná) – máme nárok, pokud splníme určité podmínky,
   • Fakultativní (dobrovolná) – dobrovolné očkování,
  • Rehabilitační SO – nejnovější (vznikl z důsledku rozvoje společnosti) > př. rehabilitace zdravotní – člověk, který po nehodě zůstal na vozíku,
   • U nás SO poskytuje soc. správa,

Sociální správa – řada orgánů, institucí, které se tím zabývají (př. zdrav. Zařízení, školy).

Sociální problém – situace přesahující osobní rámec klienta a zasahuje i do života ostatních lidí, a proto vyžaduje řešení (chudoba, vys. nezaměstannost, nízká porodnost apod.).

Sociální událost – věc, která zasáhla konkrétně klienta (ztráta zaměstnání). Můžeme odlišit; obsahem, délkou, či dle závažnosti).

 

Typy životních situací

 • Přirozené Biologické – dospívání,
  • Sociální – založení rodiny,
 • Nepřirozené Bio – nemoc,
  • Soc. – chudoba,

Sociální zabezpečení – poskytuje ochranu lidem v těžkých životních situacích (nezaměstnanosti, ohrožení zdraví aj.).

 • Sociální pojištění
  • pilíř; Povinný finanční systém, zajišťující občana pro budoucí sociální událost,
  • Povinné – nemocenské a důchodové (nemocenské – nemoc/úraz nejsem schopný pracovat / důchodové – zabezpečuje případy ztráty příjmu),
  • Dobrovolné,
 • Dávky mohou být krátkodobé (ošetřovné) a dlouhodobé (penzijní dávky)),
 • Státní sociální podpora
  • pilíř; Podílí se krytí, výživu a základní os. potřeby děti a rodin,
  • Od r 1995 – poskytování dávek určité skupině obyvatelstva,
  • Rozdělujeme na dávky závislé na výši příjmu (přídavek na dítě) a nezávislé na výši příjmu (pohřebné),
 • Sociální pomoc
  • pilíř; poskytována občanům v hmotné nouzi k uspokojení základních potřeb v nezbytném rozsahu.
  • léta – poskytována formou dávek nebo soc. sl.
  • Zahrnuje 3 oblasti pomoc v hmotné nouzi,
  • Pomoc soc. sl. (zák. o soc. sl.),
  • Dávky poskytované os. se zdrav. pos..

 

Cíle SP

 • Zlepšení základních podmínek života obyvatel, zabezpečení sociální suverenity a sociálního bezpečí,
 • Cílová SP – soc. cíle a zájmy jsou důvodem vzniku rozvoje subjektu nebo smyslem jeho existence,
 • Instrumentální SP – soc. polit. zájmy subjektu jsou jen prostředkem k dosažení cíle,

→ soc. polit. sledujeme své zájmy a cíle,

→ cíle se vyvíjejí a mění v čase,

 • V demokratickém státě soc. subjekty soupeří o prosazení svých zájmů (volby=většinový názor).

Cíle SP = žádoucí, chtěné stavy sociálních systémů v budoucnosti (jde o soustavu cílů → ty naplňují obecný cíl = rozvoj člověka).

 1. Prosazování rovných příležitostí (ke vzdělání, prac. příležitostem),
 2. Předcházení soc. a eko. ohrožením a rizikům (cílem blahobyt občanů),
  • Blahobyt= os. bezpečí, přiměřené bydlení, získání vzdělání, zabezp., záruka odpočinku.

Tvorba a formulace cílů

 • SP se zaměřuje na prospěch lidí – důležité názory a postoje občanů na SP státu (názory jsou různé a nestabilní),
 • SP je prostředkem pro politické soupeření – volby (lidé přiklánějí, kdo jim poskytne vyšší výhody),

= druh rozhodování – má vliv:

 • Znalost a hodnocení reality řízeného systému,
 • Harmonizace představ subjektů,

→ při formulaci cílů dochází k řadě konfliktů (rozdíl mezi cílí a prostředky, které jsou k dispozici),

→ opatření přímý vliv na život každého člověka – pokud cíle nevyhovují – konflikt,

= výsledný soubor cílů – výsledkem jednání všech subjektů a objektů,

 • rozhodující a formulující cíle = rozhodovatel:
  • Rozhodovatelé, kteří neplánují, ale řeší krátkodobé cíle (konzervativní),
  • Rozhodovatelé, kteří se zaměřuj na dlouhodobé, detailnější cíle,

→ v praxi oba typy kombinují,

→ konzervativní typ byl prvotní – v reakci na společenský vývoj se postupně vyvinul dlouhý typ – ten v současných vyspělých státech převažuje,

V ČR snah rozšiřovat druhý typ rozhodování = zaměřit se na dlouhodobé cíle.

 

MODELY SP

= vzory pro tvorbu aktuální soc. politiky, liší chováním státu (liší se rozsahem a způsoby angažovanosti).

Snižuje se redistribuce (důvodem omez. eko zdroje), nutné obnovit individuální odpovědnost za vlastní osud a živ. standard.

 • Model demokratického socialismu
  • Důraz na hosp. aktivity státu,
  • Rozsáhlá redistribuce,
  • Zaručuje a prosazuje široké jištění obyvatel, rovnost a spravedlnost,

→ redistribuční model SP.

 • Model sociálně demokratický
  • Uznává a prosazuje rozmanitost hosp. a soc. subjektů,
  • Redistribuce nižší,
  • Centrem zájmů svoboda, soc. spravedlnost, solidarita a participace,

→ výkonný model SP,

 • Model sociálně liberální
  • zásahy státu v eko. obl. i soc. na nezbytné min.,
  • Zdůrazňuje význam soukromého sektoru,
  • Míra redistribuce výrazně omez.,
  • nerovnost přirozená – výsledkem individuálních snah a zásluh,
  • Důraz na os. odpovědnost každého subjektu → reziduální model SP,
 1. Redistributivní model SP = občanský, strukturální, univerzalistický,
  • Dominantní roli má stát,
  • rozsah redistribuce. Dávky vypláceny plošně,
  • soc. pojištění obyvatelstva,
  • Tento model v současnosti ve zdrav. poj. ČK,
 2. Výkonový model SP = korporativní,
  • Redistribuce nižší,
  • V SP rozdělují prostředky v závislosti na výkonu občanů – na základě pracovního výkonu a zásluh. Zohledňuje se výše příjmů, délka odpracované doby,
  • Stát garantuje základní společensky uznané min. potřeb – tím vytváří prostor pro působení nestátních subjektů,
  • V ČR v nemocenském a důchodovém zabezpečení,
 3. Reziduální model SP = konzervativní, neoliberální,
  • Spoléhá na trh (Na, Po, inflace) a na rodinu – pokud selžou nastupuje stát,
  • míra redistribuce,
  • Malá síť soc. sl. – platby občanů,

→ uváděné země spíše inklinují k danému modelu SP,

→ SP v zemi je výsledkem kombinací všech 3 typů.

 

VZTAH HOSPODÁŘSKÉ A SP

 • Mezi hosp. a SP existuje vzájemná spojitost a podmíněnost,
 • Nejsou shodné, ale mají mnoho společného,
  • HP se zaměřuje na ovlivňování hospodářských veličin,
  • SP se zaměřuje na ovlivňování zdokonalování životních podmínek dětí a rodin.

 

Hospodářská politika

 • Stanovuje stav ekonomiky a přístup státu k ekonomice (rozpočtu),
 • Souvisí daně – soustava daní,
 • 2 pohledy HP,
  • Záměrná praktická činnost státu,
   • Vláda navrhuje rozpočet (předkládá parlamentu),
   • Vláda navrhuje daně (vyš/niž),
   • ČNB může ↓či↑ úrokové sazby,
  • Teoretické disciplíny – jde o teoretickou HP,
   • Zaměřena na analýzu jevů – poté navrhuje opatření na řešení těchto jevů,
   • Jde o teorii jak anulovat schodek → vláda ji využije při řešení problému deficitu veřejných financí – ví co může udělat,
  • HP je hraniční disciplínou – hlavně mezi ekonomií a politologií,
  • V každé zemi je soustavou institucionálních podmínek.

 

Institucionální podmínky HP

 1. Hospodářský systém – typ uspořádán ekonomiky,
  • Koordinační systém,
   • Tržně – cenový systém – vztah mezi Po x cenou x Na,
    • tržní systém je eko soustava velkého množství tržních subjektů,
    • důležité, aby subjekty měli veškeré informace, které mohou ovlivnit rozhodování spotřebitelů i podnikatelů,

→ tento systém vede k optimálnímu využití zdrojů, k maximální hospodárnosti a k max uspokojení potřeb.

 • Výhody: hosp., úsporný.

 Organizačně – příkazový systém

 • Založen na existenci organizací (organizace je chápána jako soustava vědomě koordinovaných činností a sil dvou nebo více lidí,
 • Vazby mají povahu nadřízenosti a podřízenosti,
 • Jde o soustavnou, vědomou koordinaci jednotlivých činností nějakou autoritou (obec stanovuje pořadníky, lidé podávají žádosti a jsou jim přidělovány byty.
 1. Politický systém
  • Politický názor → jeho nositelem jsou politické strany → každá strana má hospodářsko-politický program a cíle, kterými ho chce dosáhnout,
  • Sjednotit zájmy a cíle znamená najít mechanismy kolektivního rozhodování – volby (preference hlasování – lidé důvěřují polit. stranám),
  • Nedostatky: Arrowův paradox – dokázal, že neexistuje žádná hlasovací metoda na principu většiny, která by zaručovala respektování individuálních preferencí,
 2. Byrokracie
  • Hospodářsko-politická rozhodnutí přijatá parlamentem a vládou uvádí do života výkonný aparát – úkolem je realizovat rozhodnutí volených orgánů,
  • Byrokracie má velkou moc a hrozí nebezpečí zneužití → proto je ta výkonná moc kontrolována,
  • Obrannou je legislativní úprava + veřejná kontrola + vytvoření společenského klimatu, který praktiky odsuzuje → ↑ při tom hrají sdělovací prostředky a tisk,
 3. Velké sociální a zájmové skupiny – zájmové skupiny,
  • Působí organizovaně – zaměstnavatelské svazy, odbory,
  • Půs. neorganizovaně – př. senioři pobírající starobní důchod, rodiče, studenti,
 4. Nadnárodní a mezinárodní organizace
  • WHO, Mezinárodní měnový fond, UNESCO, OSN, EU,
  • Musí respektovat povinnosti a závazky, které vznikají zapojením země do mezinárodní dělby práce → jde o zapojení prostřednictvím mezinárodního obchodu,

 

Cíle HP – maximalizace společenského blahobytu,

 1. Svoboda – nepřítomnost překáže, která dovoluje realizovat naše přání,
  • Člověk může svobodně sledovat své cíle, ale přitom je omez. tím, že musí sledovat cíle druhých lidí,
  • Všichni musí mít stejná práva a stejně chránění,
 2. Spravedlnost – chápána z hlediska stejných práv pro všechny = stejná pravidla pro všechny,
 3. Jistota – absence strachu a svobodu,
  • Ohrožení jistoty vede k požadavkům k zvýšení jistoty,
  • Totální jistota – nedosažitelná,
 4. Pokrok – postup na vyšší kvalitativní úroveň,
 5. Nezávislost – suverenita a zodpovědnost za sebe sama a za svoje činy,
 6. Demokracie
  • Nesmí chybět svoboda, spravedlnost, nezávislost,
  • Lidé schopni se domluvit na tom, že budou platit určitá pravidla (zákony),
 7. Racionalita – při uskutečňování cílů se racionálně zvažují jeho náklady, důsledky, srovnává se s jinými cíli.

 

Tradiční cíl HP

 • Tím je zajištění podmínek pro stabilní a progresivní vývoj ekonomiky,
 • Hospodářský růst (stabilní eko) – je spojen s ↑ živ. úrovní – to vede k důvěře občanů ve stávající politický systém,
 • Naopak hospodářské problémy a krize mohou přivést k moci totalitní strany.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!