Sociální pozice, status, role, vůdcovství

 

Téma: Sociální pozice, status, role, vůdcovství

Předmět: Psychologie a komunikace

Přidal(a): Katarina

 

SOCIÁLNÍ POZICE

POZICE = místo, které člověk zaujímá v rámci sociální skupiny a současně označuje i jeho společenskou funkci:

 • pozice je např.: v rodině, v zaměstnání, v neformální skupině
 • pozice jedince ve skupině ovlivňuje spokojenost jedince, míru sebevědomí a jistoty

 

Pozice členů skupiny z hlediska přitažlivosti:

 • populární osoby = přitažlivé pro většinu členů skupiny
 • oblíbené osoby = jsou přitažlivé pro mnohé členy skupiny
 • akceptované osoby = dává jim přednost část skupiny
 • trpěné osoby = dává jim přednost pouze malá část skupiny
 • osoby stojící mimo = nikdo ze skupiny je neupřednostňuje

 

Pozice členů skupiny z hlediska moci a prestiže:

 • vůdcové = dominují (určují směr skupiny)
 • pomocníci = aktivní členové skupiny (aktivní členové ve skupině – spolupracují s vůdcem)
 • podřízení členové = závislé osoby (ochotně spolupracují, úkol splní dobře)
 • pasivní členové (nejsou ochotni něco udělat pro skupinu)
 • periferní, okrajoví členové (aktivity skupiny napadají)

 

Pozice členů z hlediska způsobu prosazování se jednotlivce:

 • přehlížené osoby (chtějí, neumějí, nezaujmou skupinu)
 • odmítané osoby (chtějí, nejsou žádoucí)
 • osamělé osoby (chtějí, neumějí a nejsou žádoucí)
 • izolované osoby (nechtějí, z nějakého důvodu nemohou)

 

Subjektivní pozice = člen sociální skupiny se porovnává sám s ostatními členy a na základě toho si stanoví svou pozici

Objektivní pozice = shoda subjektivní pozice s názory členů sociální skupiny

 

STATUS V SOCIÁLNÍ SKUPINĚ

STATUS = označení místa, které jednotlivec zaujímá v sociální skupině na základě svých vlastností

 • trvalejší pozice
 • získává se podle vlastností člověka

Status se obvykle spojuje se symbolem = symboly některých statusů jsou přísně formulované – hodnosti vojáků, uniformy, vybavení kanceláří, užívání vozidel,…

 

SOCIÁLNÍ STATUS:

 • vrozený (nemění se, pohlaví muž x žena)
 • získaný (dobrý sportovec, premiant třídy = získaná prestiž)
 • připsaný (je dán věkem a společensko-ekonomickou situací, mění se)

 

SPOLEČENSKÉ ROLE

SPOLEČENSKÁ ROLE = souhrn očekávání společnosti, jak se má člověk chovat v určité společenské pozici.

 • role a pozice jsou spojené
 • v každé společnosti a v každém společenském systému existují různá očekávání, jak se lidé budou chovat v pozicích

 

Každý člověk hraje v podstatě tři druhy rolí:

 • základní = jsou dány pohlavím a věkem
 • profesní = jsou spojeny s kvalifikací
 • role ve volném čase

 

Kdykoliv „hrajeme“ nějakou roli, nasazujeme si symbolickou jakousi „masku“, která je podle našeho názoru vhodná a očekávaná pro příslušnou roli.

 

Setkáváme se s problémy:

 • spojování rolí – syn, vnuk, bratr, švagr, otec, student,…
 • neslučitelnost rolí – 2 požadavky jsou neslučitelné (např. učení x výlet s kamarády)

Od zdravotní sestry se v její roli očekává = zájem o nemocného, empatie,..

 

VŮDCOVSTVÍ VE SKUPINĚ

 

 • při vzniku skupiny – někteří přebírají významnější roli než jiní, je jim dávána přednost,
 • jiní jim naslouchají s větší pozorností, mají nad ostatními převahu
 • takto se členové skupiny začínají diferencovat na vůdce a následovníky
 • když má skupina dlouhodobější trvání, ustaluje se hierarchie těch, kteří vedou a těch, kteří jsou převážně vedeni

Vůdcovství je nejvyšší hodnost v sociální hierarchii skupiny.

 

VŮDCOVÉ JSOU:

 • osoby s formálně vysokým postavením
 • osoby, které mají na ostatní členy skupiny vliv
 • osoby s vysokou sociometrickou volbou

 

ZNAKY VŮDCOVSTVÍ:

 • zahajuje plánování a akce
 • má se skupinou neformální styky
 • zastupuje skupinu
 • integruje skupinu
 • organizuje skupinu
 • dominuje ve skupině
 • přijímá a poskytuje informace
 • projevuje souhlas a nesouhlas se členy skupiny, chválí a kárá
 • ovlivňuje práci a její výsledky ve skupině

 

ZPŮSOB (STYL) VEDENÍ:

 • autoritativní – dominantní, rozhoduje o všem na základě vlastních úvah a přání
 • demokratický – vůdce se radí a připouští mínění a názory druhých, rozhoduje po dohodě s nimi
 • liberální – smířlivost a shovívavost bez určitých, jasných zásad, VOLNOSTYL

 

STYL VEDENÍ ŘÍZENÍ SKUPINY
Formální stránka Obsahová stránka
Autoritativní styl

Autoritativně vedená skupina vykazuje vysoké napětí a projevy nepřátelství především k vůdci skupiny, Typické je poslušné, podřídivé chování členů skupiny. Intenzita práce bývá vysoká, ale při neupřímnosti vůdce je práce přerušovaná.

•      Věcný, rázný příkaz

•      Zákazy bez shovívavosti s hrozbou

•      Přesný jazyk, nepřívětivý tón

•      Pochvala a pokárání jsou subjektivní

•      Emoce se neberou v úvahu

•      Vůdce stojí mimo skupinu

•      Věci ve skupině se plánují předem

•      Určují se jen bezprostřední cíle, další cíle nejsou známy

•      Hlas vůdce je rozhodující

Demokratický styl

Demokratický vedená skupina se vyznačuje uvolněnou přátelskou atmosférou. O zadaný úkol bývá mezi členy značný zájem, dosahují originálních pracovních výsledků a při nepřítomnosti vůdce skupina v práci pokračuje.

•      Instrukce ve formě návrhů

•      Přátelský tón řeči

•      Pochvala a pokárání spolu s radou

•      Nařízení a zákazy s diskusí

•      Pozice vůdce je uvnitř skupiny

•      Rozhodnutí se neplánují předem, ale ve skupině

•      Za realizaci závazků odpovídají všichni

•      Všechny části práce se nejen navrhují, ale i kontrolují a posuzují

Liberální styl

Liberální vedení způsobuje ve skupině chaos a vzájemné konflikty. Členové skupiny vykazují aktivitu pouze na základě osobního významu, který jim činnost přináší.

•      Tón je konvenční = společenský, obvyklý, běžný

•      Pochvala a pokárání chybí

•      Spolupráce neexistuje

•      Pozice vůdce je pro členy neurčitá

 

•      Věci ve skupině jdou samy od sebe

•      Vůdce nedává pokyny

•      Práce je konána podle jednotlivých zájmů členů skupiny

 

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!