Sociální stát – Welfare State – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Sociální stát – Welfare State

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Jitunka

 

 

 

 

stát sociálních služeb, založeno na myšlence, že základní lidské potřeby a podmínky jsou záležitostí nejen jednotlivce, ale záležitostí společnosti

 

– Ve Velké Británii byl sestaven systém sociálního opatření jako ochrana před pěti částmi

 1. Chudoba
 2. Nemoci
 3. Nezaměstnanost
 4. Nevzdělanost
 5. Nedostatečné bydlení

 

Příčiny vzniku

 • Přetrvávající problémy moderní společnosti
 • Formování národních států po VFR
 • Růst kapitalismu, politická moc a s ním pojená industrializace a urbanizace

 

Funkce a cíle

Marshall – hlavní představitel pojmu WELFARE STATE zdůraznil tři části

 • Občanská práva – zajištění individuálních svobod a rovnosti před zákonem
 • Politická práva – zajištění participace na rozhodování moci
 • Sociální práva – zajištění minimálního sociálního zabezpečení

 

Typologie

1) Podle teoretika Titmusse – v 60. letech:

 

Reziduální model soc. politiky

 • vychází z liberální koncepce
 • podle ní existují 2 způsoby, jak uspokojit potřeby lidí => trh a rodina
 • když selže trh i rodina, nastupuje sociálně politická instituce, ale jen dočasně
 • jedinou funkcí soc. politiky je řešení chudoby, tzv. poor relief

 

Průmyslově výkonový model sociální politiky

 • sociálně politická instituce mají důležitou úlohu jako doplněk ekonomiky
 • podle tohoto modelu se mají uspokojovat potřeby jednotlivců na základě zásluh, pracovního výkonu a produktivity
 • cílem je udržení společenského statusu jednotlivců

 

Institucionální model soc. politiky

 • SP je součást institucionálního uspořádání společnosti
 • poskytuje univerzální služby mimo trh s cílem redistribuce společenského blahobytu a uspokojování potřeb lidí na vysoké úrovni

 

2) Podle teoretika Andersena, který na Titmusse navázal – v 90. letech:

Základními kriterii pro definování typů soc. států je kvalita soc. práv, soc. stratifikace a vztah mezi státem a rodinou. Základem jeho přístupu se stal koncept dekomodifikace.

 

Liberální režim

 • odpovídá reziduálnímu modelu Titmusse
 • dominuje soc. pomoc na bázi testování příjmů
 • skromné univerzální transfery a pojišťovací témata
 • dávky určeny pro nízko příjmové skupiny, lidi závislé na státu / dělníky aj.
 • nároky na dávky omezeny
 • stát povzbuzuje trh např. min. mzdou /pasivně/ nebo dotováním soc. schémat poskytovaných privátním sektorem /aktivně/
 • důsledkem tohoto typu je omezování soc. práv

 

Konzervativní režim

 • typický pro Rakousko, Německo
 • snaha o zachování statusových rozdílů
 • práva jsou přidělena na základě příslušnosti ke třídě či statusu
 • jakákoliv redistribuce má zanedbatelný dopad
 • stěžejní je uplatnění principu subsolidarity

 

Sociálně demokratický

 • odpovídá institucionálnímu modelu
 • typické je uplatňování principu univerzalismu a dekomodifikace i na střední třídu
 • sleduje rovnost nejvyšších standardů, a ne rovnost min. uspokojování potřeb
 • všechny vrstvy jsou součástí jednoho univerzalistického pojištění, i když jsou dávky přizpůsobeny příjmům
 • tento model snižuje úlohu trhu

 

Leninský model

 • spojen s režimem ve státech střední a východní Evropy
 • kladl důraz na univerzalitu
 • stát měl monopol na poskytování soc. služeb
 • pomoc dostali ti, kteří byli součástí „pracujícího lidu“
 • ostatní byli vyloučeni ze systému, často i kriminalizováni
 • docházelo k omezování soc. práv
 • systém představoval spíše nástroj kontroly

 

Latinský model neboli „jižní“

 • charakteristická je absence definovaného životního minima
 • často nesystematická opatření
 • spoléhání se zejména na sociálně ochranné funkce rodiny
 • např. Řecko, Španělsko, Portugalsko

 

Vývoj

– naplňování principů soc. státu je úzce spojeno s hospodářskou, politickou situací a ekonomickým vývojem státu. Po 2. světové válce došlo k rozvoji sociálních států, zejména v 60. letech 20. století, kdy v mnoha zemích rostly soc. výdaje a rozvíjely se jednotlivé složky soc. státu jako soc. služby a soc. pojištění. Poté byla expanze veřejných soc. služeb ukončena hospodářskou krizí spojenou ropným šokem v r. 1973. Další období se proto nazývá „krizí soc. státu“.

 

Příčiny krize:

 • propad příjmů státu
 • nárůst nezaměstnanosti
 • větší počet soc. slabých osob
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!