Sociální útvary – maturitní otázka (2)

společenské-vědy

 

Otázka: Sociální útvary

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): Adelheidis

 

 

SOCIÁLNÍ ÚTVARY

 • = skupiny, společenství, které vznikají v rámci každé vrstvy, jsme jejich součástí

 

RODINA

 • zákl. stavební jednotka společnosti, zákl. socializační skupina
 • její roli zpochybňoval Platón (člověk nejdříve myslí na blaho rodiny – politici by neměli mít rodinu, ale společné manželky a děti), podle Marxe tu je člověk na práci = jesle, aby děti nebránily v práci matkám, v socialismu v 50., 60. létech organizace, aby rodina děti nekazila
 • Funkce:
  • EMOCIÁLNÍ
   • nenahraditelná, citová, dítě se musí citům naučit (nejsou vrozené), potřebuje lásku, porozumění, bezpečnost, chybí-li = citová deprivace
   • 1 měsíc v ústavu = 1 rok než se v adopt. rodině přizpůsobí
  • VÝCHOVNÁ
   • socializační, rodina = 1. model soc. vztahů, vybaví nás 1. soc. statusem = zařazení do urč. skup., předávání zákl. soc. poznatků a dovedností
   • zajišťuje proces akulturace = předávání zákl. kultur. hodnot (řeč, vztah = nahraditelná, ale důležitá  k nábož., zvyky,…..)
  • EKONOMICKÁ
   •  r. = zákl. ekonom. jednotka, představa o penězích, během let se mění, nahrazuje ji stát příspěvky, ale nenaučí nás o peníze pečovat
  • BIOLOGICKÁ
   • reprodukční = též není nenahraditelná ( jako výchovná, ekonom.)
 • nejstarší typ MATRIARCHÁT = hl. slovo matka (dárkyně života) v neolitu změna (zeměd.)
 • PATRIARCHÁT = přelom neolitu a eneolitu, již nešlo o přežití, potřeba fyz. síly = muž, malé domy (dříve velké), páter = otec
 • POLYGAMIE = víceženství, bigamie = 2 ženy, všechny rovnoprávné, spokojené,
 • MONOGAMIE = 1 žena = zákl. společ. norma křesťanství, u nás zákon, Břetislavova dekreta

 

KOMUNITA

 • menší společ. útvar, uzavřená až izolovaná skupina
 • v raném středověku = v Německu marky, u Slovanů vesn. občiny = izolované, soběstačné
 • ve vrcholném stř. rozvoj měst = překonání izolace
 • nyní = odvykací programy, nábož. organizace = sekty (snaha Hippies, ale nepovedlos se)

 

SEKTY

 • nepřátelství vůči okolnímu světu, v rozporu s běžně uznávanými tradicemi, spíše ateisté se stanou obětí, autoritárství = 1 nezpochybnitelný vůdce, tresty, pocit pronásledování – satan
 • útočí prostřednictvím nejbližších = odluka od rodiny, jde jim o spasení, velmi přísná pravidla každodenního života, peníze dostane vůdce, vymývání mozků = stávají se závislými
 • SCIENTOLOGOVÉ = není spojena s Bohem, ale s IQ
  • pozvou nás na testy, máme hledat stresory a zapisovat je do deníku – ztrácíme blízké, zakl. spisovatel
  • Habart, členy např. Tom Cruise, John Travolta
 • JEHOVISTÉ = Svědkové Jehovovi, Bůh Jehove, vlastní Bible
  • odmítání transfúze, neuznávají svátky, narozeniny, Vánoce
 • HAREKRIŠNA
  • 1700x za den opakují mantru „Harekrišna, háre,…“, vegeteriáni, oranž., hind.
 • MOONISTÉ = Církev sjednocení
  • korejec Moon dostal od Boha za úkol vybudovat velkou rodinu, odevzdání majetku, přivést 3 nováčky, vyberou mu pravéhio muže, ženu a davové svatby, po svatbě 3 roky pracovat bez platu v továrnách moonistů
  • velmi bohatá sekta
 • MORMONI = vlastní stát Utah
  • v 19. stol. se J. Smithovi zjevil anděl, vydali se na cestu a založili Salt Lake City
  •  přísný život, nekouří, nepijí alkohol ani čaj, bez rozvodu
  • magic. prádlo, které nesundávají, odvádí 10 % platu
 • SATANISTÉ = není povolena, uctívají satana, zlo
  • 2 mírné proudy a tzv. tvrdé jádro = rituály

 

SOUSEDSTVÍ

 • sociál. síť, vazby vzájemné pomoci, trvalejší vztahy, není to uzavřenost a pevnost jako u kom.

 

AGREGÁT

 • neorganizovaný soc. útvar založený na prostorovém principu = velké množství lidí bez uspořádání, kteří se náhodně nahromadí na 1 místě (město, studenti 1 školy, hlouček u nehody)
 • zvláštním typem je DAV = pocit anonymity, ztrácí se individualita a racion. myšlení, podléhání emocím, skvělá manipulace davem = demonstrace
 • PASIVNÍ = publikum vážné hudby, přednášky, sport. utkání když se ještě nic neděje
 • AKTIVNÍ = ztrácí se morálka = davová psychóza
 • ÚTOČNÝ = nejhorší, mají cíl, oběť, při rasových problémech
 • DRANCUJÍCÍ = získávací = např. při demonstracích
 • ÚNIKOVÝ = propuká panika, všichni chtějí ven (ušlapání,…), pud sebezáchovy
 • EXPRESIVNÍ = demonstrace, původně racion. myšlenka, ale stačí malý impuls a vyprovokují se, např. Sládkovci
  • = francouz Le Bon = teorie davového chování a klasifikace davu
 • NÁHODNÝ = nebylo to v plánu, vznikl náhodně, lidé ve frontě, při katastrofě
 • STRUKTUROVANÝ = funguje urč. organizace, někdo to svolá a připraví za urč. cílem
  • = bohoslužba, demonstrace
 • NEZÁKONNÝ = svolaný, ale nepovolen (policie je může rozehnat), Skeanheadi, věz. vzpoura
  •  nebezpečí sociál. patologie = masové výtržnosti

 

SOCIÁLNÍ SKUPINY

 • menší společenství lidí, do kterých člověk během života vstupuje, relativně stabilní
 • společné zájmy, cíl, organizace
 • podle vnit. organizace a vztahů = FORMÁLNÍ = daná pravidla, řád, hierarchie, škola, voj. rota
 • NEFORMÁLNÍ = autorita vzniká přirozeně, bez organizace,
  • osob. vztahy, přátelé, vznik spontální
 • PRIMÁRNÍ = v 1. fázích života, málo početné, blízké vztahy které dlouho přetrvávají, počátek socializace, rodina, spolužáci, děti na písku
 • SEKUNDÁRNÍ = větš. formální, vazby volnější, vznikají účelově – vyšší stupeň organizace
 • dobrovolné = polit. strana, hasiči, SŠ, VŠ, odbory, kroužky
 • nedobrovolné = ZŠ, vojna, vězení
 • MALÉ = 3 – 30 členů, podle rusa Makarenka ideální 7 – 15 pak už se vydělují menší skupiny
  • urč. spol. zájem, vliv os. vlastností a vazeb, přirozená autorita, členové se znají
 • VELKÉ = nad 30 členů, navzájem se os. neznají, příslušnost si uvědomí až při nějaké události
  • škola, zaměstnanci továrny, etnikum, polit. strana
 • ČLENSKÉ = nemusíme v podstatě nic dělat, abychom tam patřili – jsme tam teď – třída, rodina
 • REFERENČNÍ = cizí, chceme se tam dostat a musíme splnit urč. podmínky – VŠ, parta (různé rituály), reprezentační tým

 

SOCIOGRAM

 • zjišťuje a vyjadřuje vztahy v jednotlivých skupinách
 • odhalí skutečnou podstatu vztahů – různé testy
 • při neúspěchu sport. týmu, šikaně ve třídě, ve vězení při vzpouře

 

INSTITUCE

 • volnější soc. útvar, kt. přispívá ke stabilitě společn., ale nedává přísný systém, racion. zdůvodněna jejich existence a podepřeny zákony, během let se vyvíjeli
 • neuvědomujeme si, že nás ovlivňují , ale umožňují nám lidsky přežívat – osa kultury, základ lid. způsobu řešení problémů
 • náboženství, školství

 

ORGANIZACE

 • konkr. strukturovaný útvar s přísným systémem s jasným cílem a řízením, na veřejnosti
 • vystupuje jako 1 celek, konkr. projev instituce = podmnožina

 

BYROKRACIE

 • z fran byro = úřad, kancelář, stůl
 • úřednický aparát = skupina lidí, která uskutečňuje státní správu
 • nutná, ale udržet ji v únosné míře – tendence neustále růst (nové úřady a staré se neruší)
 • moderní, racion. forma správy založená na rozdělení kompetencí, pravomocí a na rozhodování podle jasných, daných pravidel = pouze teorie
 • vznik přelom 17., 18. stol. – budování moder. států
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!