Sociální útvary – maturitní otázka

společenské-vědy

 

Otázka: Sociální útvary

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): Mael

 

 

Sociální role

 • soustava předem daného nebo vyžadovaného chování

 

Georg Herbert Mendel

 • osvojujeme si soc. Role v procesu sociálního učení
 • role mohou být vzájemně v konfliktu, musíme se je učit vhodně spojovat
 • lze se s ní ztotožnit nebo odmítnout
 • role nemají stejnou váhu
 • skupinové (člen týmu) x individuální (syn)
 • nucené (žena, dítě) x volitelné (divák v kině)
 • krátkodobé (cestující ve vlaku) x dlouhodobé (rodič)
 • pronikající se (student + kamarád) x vylučující si (stařec + chlapec)

 

Konflikt sociálních rolí – Robert King Merton

 • v rámci jedné role ( zaměstnanec – loajální i ambiciózní)
 • mezi rolemi (student x zaměstnanec)
 • já vs. role (nevěrný manžel)
 • nositel role a role samotná (nositel na ni nemá – např. Inteligencí)

 

Sociální pozice

 • místo jedince ve společnosti na základě určitých vlastností: věk, pohlaví, peníze

Sociální status – trvalejší pozice → hodnota postavení v daném sociálním útvaru

 • a) vrozený
 • b) získaný
 • c) připsaný – získaný bez vlastního přičinění v důsledku sociálních okolností

 

Sociální mobilita – možnost jedinců měnit svůj sociální status uvnitř soc. systému

P. A. Sorokin (1927)

 • horizontální mobilita: prostorová či profesní změna, nemění se výše soc. status
 • vertikální mobilita: vzestup či sestup v rámci stratifikačního prostoru společnosti
 • vysoká míra mobility = otevřená společnost
 • intergenerační (změna pozice dětí proti rodičům) x intragenerační (život jedince)

 

Sociální stratifikace – stratum = vrstva

Max Weber

 • rozdělení (rozvrstvení) společnosti, základem je nerovnost
 • společnost – lidská pospolitost s fyzickou, biologickou a psych. Stránkou
 • společnost se rozděluje z důvodů: dělby práce, věku, zkušeností, zájmů
 • horizontální dělení: nelze stanovit kritérium horší x lepší, podle věku
 • vertikální dělení – diferenciace autority, vyjádřena hierarchie

 

Základní 3 osy rozdělení – Gerhard Lenski

 • a) majetek
 • b) vzdělání
 • c) moc

 

Lokální seskupení a útvary

 • Sociální kategorie
 • Agregáty
 • Sociální skupiny

 

1. Sociální kategorie

 • soubor osob, vykazující alespoň jeden shodný znak – např. zaměstanec

 

2. Agregáty

 • sdružení lidí na prostorovém principu, spojení jen fyzickou blízkostí (spolužáci)
 • Dav – skupina osob, která se shromáždila na tomtéž místě na základě podnětu
  • klasifikace davu: (Gustav Le Bon)
  • 1) davy sociálně strukturované: spojené místem a společným zájmem, plánované uskupení, není v rozporu se zákonem
   • a) posluchačstvo (diváci)
   • b) plánovaný expresivní dav (manifestace)
  • 2) náhodné davy – neplánované, chovají se podle zákona, ale neeticky
   • a) divácké davy (čumilové – např. Okolo dopravní nehody)
   • b) panické davy (lidi utíkající z hořící budovy)
   • c) znepříjemňující davy (lidi stojící ve frontě)
  • 3) nezákonné davy
   • aktivní expresivní davy
   • a) rebelující davy (dělníci vs. roboti)
   • b) lynčující davy (rozhodují o trestech)
   • c) drancující davy (zombie apokalypsy)
   • d) amorální davy (opilci, fotbaloví fanoušci, orgie)

Teorie davového chování – Gustav Le Bon (Psychologie davu)

 • potlačení a ztráta identity, výrazná převaha původních, primitivních instinktů a emocí nad rozumem
 • ztráta morální odpovědnosti a kontroly
 • člověk je v davu anonymní a má pocit bezpečí před sankcemi

 

3. Sociální skupiny

 • dvě nebo více osob, které jednají společně, mají určité cíle a zájmy, jejich jednání je organizováno a regulováno, vzájemně komunikují, mají vlastní identitu (my – oni)

Klasifikace:

 • 1. podle velikosti
  • a) malé – 2-30 (není důležité), musí se velmi dobře znát
  • b) velké – znají se povrchně, profesionální – třída, kancelář
 • 2. podle typu vazby
  • a) formální – život skupiny je řízen normami
  • b) neformální – závislá na aktivitě členů – kamarádi
 • 3. podle stability
  • a) přechodné – krátkodobé, do 1. roku – návštěvníci kina
  • b) dlouhodobé – směřují k naplnění dlouhodobých cílů
 • 4. podle vlivu na formální individua
  • a) primární – intimita, sympatie (G.Cooley)
  • b) sekundární – bez kontaktů (E.W.Burgess)

 

Referenční skupina

 • taková skupina lidí, s jejíž hodnotami, vzorci chování se člověk identifikuje

 

Sociální instituce a organizace – Georg Simmel

 • Instituce – sociální útvar se zvláštním postavením
  • soubor právně upravených vztahů mezi lidmi (systém – jak a co dělat)
  • organizující a řídící složka určitých společenských systémů, tvoří jádro kultury
  • školství, zdravotnictví, náboženství, rodina, soudnictví…
 • Organizace – sociální útvar mající blízko k soc. Skupině
  • konkrétní, strukturovaný, ohraničený, vymezený, společenský útvar
  • znaky:
   • 1) jednoznačná orientace na cíle (výroba, zisk, výkon)
   • 2) diferenciace pozic (pyramida)
   • 3) budování vlastní identity (propagace, image na veřejnosti)
   • škola, nemocnice, kostel

 

Sociální rituály

 • ustálený model individuálního či kolektivního chování, založený na pravidlech přijatých v soc. skupině, umožňují zvládat společenské situace, regulují lidské chování oslavné (přípitky), krizové (válečnické tance, pokřiky), trestání (pomsta, prokletí), úcty a zdvořilosti (pozdravy, podání ruky)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy