Sofisté, Sokrates a sokratovské školy

 

   Otázka: Sofisté, Sokrates a sokratovské školy

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Michael

 

 

 

 

obecná charakteristika sofistů,Protágorás,Gorgiás, Sokrates – život, myšlení a působení, školy

 

 • II. Attická filosofie
  • Attika je oblast kolem Athén
  • 5. – 4. Stol. př.n.l.
  • charakteristický antropologický obrat (doposud příroda, nyní se zabývají člověkem a společností)
  • Kosmo přemístěno do domů, měst
  • důraz na etiku
  • Patří do Antropologické filosofie a Klasické řecké filosofie
  • centrem vzdělanosti jsou Athény
  • definovány základní filosofické pojmy a disciplíny

 

 • Sofisté
  • Sofistika – filozofický směr a byla důležitým činitelem v kulturním a sociálním životě klasického Řecka
  • Sofisté – cestující, potulní učitelé filozofie řečnického učení a moudrosti –v 2.pol.5.stol př.n.l
  • Učili řečnictví, logiku, gramatiku, rétoriku a umění vést hovory a rozepře
  • Za své učení brali úplaty (peníze)
  • Odvrátili se od tématu přírody (čemuž se věnovali všichni předtím)
  • Hlavním zájmem byl člověk a společnost
  • Řeč – nástroj moci
  • 3 dovednosti – myslit, mluvit, jednat
  • Sofismata-vlastní argumentační pravidla, logické úskoky v komunikaci, která dokázala prokázat nepravdu (např. sofisma Rohatý – „Co jsi neztratil, to máš. Neztratil jsi rohy. Tedy máš rohy.“)
  • V etice zdůraznili relativnost pojmů dobra a zla
  • Zabývali se podstatou poznání pravdy: – neexistuje objektivní pravda (každý má svou pravdu, absolutní objektivní pravda je nepoznatelná)

 

Protagorás z Abdéry

 • Nejslavnější sofista, představitel relativismu a subjektivismu
 • Kolik lidí, tolik pravd. → O jedné věci jsou možné dva různé výklady, každý vidí skutečnost z jiného pohledu  →  neexistuje absolutní pravda.
 • „Mírou všech věcí je člověk, jsoucích, že jsou a nejsoucích, že nejsou,“
 • Ve spise O bozích tvrdil, že o nich nemůže vědět, zda jsou nebo nejsou, a uznával pouze užitečnost náboženství pro společnost. →pro bezbožnost byl vypovězen z Athén

 

Gorgiás z Leontín

 • Autorem pojednání o nejsoucím → o přírodě
 • Zformuloval 3 zásady: 1) nic není – jsoucí je věčné – neomezené – není nikde → nic není

2) jeli něco, nemůže to člověk poznat – poznání=myšlení – není  jsoucí

3) jeli to poznat, nelze to jinému sdělit – sdělujeme pomocí řeči  – ta ale není skutečná – sdělujeme řeč, ne tu podstatu

 • Představitel  -agnosticismu (není možné poznat pravdu)

-nihilismu (popírá jsoucno)

-skepticismu (pochybnosti o poznatelnosti)

 • Co je pro člověka výhodné, to je schopen přijmout za pravdu

 

Kritiás

 • Ø Nauku o náboženství obohatil o princip strachu
 • Ø Zkoumal vznik společnosti, zákonů a náboženství

 

Antifón

 • Ø Zabýval se pedagogickými otázkami a otázkami výchovy mladé generace
 • Ø „Jaké kdo zaseje símě, takovou může očekávat sklizeň.“ (Jak se do lesa volá…)

 

Sokrates

 • Život
 • 469 – 399 př.n.l v Athénách
 • Syn sochaře a porodní báby (jejich zaměstnání vložil jakýmsi způsobem i do své filosofie)
 • Pomáhá myšlenkám na svět
 • Jeho učitelská činnost je něco jako porodnické umění, kterým pomáhá u žáků myšlenkám na svět
 • Sám se stal sochařem
 • Bojoval v peloponéské válce – vyznamenán za statečnost
 • Byl současníkem sofistů avšak na rozdíl od nich si za to nenechával platit, učil zadarmo
 • Bylo mu dáváno za vinu, že jeho učení podrývá stát a demokracii
 • Sám zastával názor, že stát by měl být veden lidmi vzdělanými, schopnými, nejlepšími (aristokracií)
 • 399 př.n.l byl obviněn z bezbožnosti a z kažení mládeže – odsouzen k smrti (musel vypít jed)
 • Okamžiky jeho smrti jsou k přečtení v Platónově díle „Obrana Sokratova“
 • Nedochovaly se od něj žádné spisy
 • „Vím, že nic nevím.“

 

 • Nauka
 • Používá formu dialogů
 • Nepředkládal hotové vědomosti – svým učencům kladl otázky – od nejjednodušších po nejsložitější
 • Naše vědomosti sídlí v našem vědomí, jen o nich nevíme
 • Na rozdíl od sofistů mu nešlo o porážku, ale o nalezení pravdy
 • Jeho myšlenky zachoval především Platón
 • Soustřeďuje se především na oblast lidského mravního jednání a jeho principů – mravních pojmů, který je platný pro všechny
 • Pojem Diamonión – je to jakýsi božský hlas, který nás provází životem. Poučuje a varuje nás, co není dobré. Něco jako naše svědomí. Neříká, co dělat máme, ale to co dělat nemáme. Nevěří v Bohy, ale v Diamonión (démoni)
 • Právě Diamonión mohl být důvodem, kvůli kterému byl Sokrates nařčen ze „zavádění nových božstev“
 • Zakladatel dialektiky – vyučování metody rozhovoru (jak vést dialog)
 • Hlavní cíl života: – dosažení blaženosti (eudiamonia) – znát dobro a zlo
 • Etický racionalismus : – věří, že kdo ho zná, dobře se chová
 • Neformální zakladatel etiky
 • Sokrates zformuloval 2 zásady – Sokratovské evangelium:

1.zásada- člověk je bytost svobodná a má se rozhodovat na své svobodné vůli a svědomí a nedat na veřejné mínění

2.zásada- člověk se má rozhodovat pro dobro a ne pro zlo, a má vykonávat pro dobro samo a ne pro svůj vlastní prospěch

 

 • Malé Sokratovské školy:

 

 • Škola Kynická
 • Rozvíjela a radikalizovala myšlenku, že ctnost má být víc než všechno bohatství
 • Cílem bylo se vzdát hmotných statků a žít přirozeně bez majetku
 • Důležitost klade na to, co člověk je a ne na to, co člověk má.
 • Antisthenés – zakladatelem této školy – Autarkie –soběstačnost a autonomie
 • Diogenes ze Sinópy – dovedl myšlenku Antisthenése až do extrému

 

 • 2. Škola Kyrénská ( Hédonická)
 • Opak kynické školy
 • Smyslem života – dosažení slasti (Hédoné)

 

 • 3. Škola Megarská
  • Vytváření paradoxů (paradox lháře :- „Jestliže někdo říká, že lže, tak současně lže i mluví pravdu.“)

 

 • Vědoucí nevědění
 • Slavný citát : „Vím, že nic nevím.“
 • Vědoucí nevědomí je vlastně uvědomění si vlastní nevědomosti.
 • Sokratova moudrost tkvěla v tom, že si uvědomoval vlastní nevědomost.

 

 • Žáci
 • Sokratovými nejslavnějšími žáky byli: Platón a Xenofón
  • Platón
  • Jeden z nejvýznamnějších filozofů vůbec
  • Zapsal Sokratovy myšlenky a dialogy
  • Založil Akademii
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!