Speciální́ pedagogika – vymezení pojmu

 

Otázka: Speciální pedagogika

Předmět: Pedagogika

Přidal(a): Rhoky

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (psychopedie, somatopedie, surdopedie, logopedie, tyflopedie, etopedie).

 

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

 • soustava oborů speciální pedagogiky – vychází z principů obecné pedagogiky a základních znalostí fungování lidského těla včetně jeho psychických funkcí
 • zahrnuje jak výchovu a vzdělávání dětí, žáků a studujících se zdravotním postižením a zdravotním oslabením, tak výchovu a vzdělávání nadaných dětí, žáků a studujících a jejich kombinace
 • cíle speciální pedagogiky jako vědního oboru se zaměřují zejména na:
  • teorii a praxi výchovy a vzdělávání lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním
  • teorii a praxi výchovy a vzdělávání lidí nadaných a talentovaných
  • pracovní a společenské možnosti a uplatnění lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním a lidí nadaných a talentovaných
  • řešení výzkumných témat oboru
 • Pojem “speciální pedagogika” je zpravidla užíván ve dvojím smyslu:
  • V širším smyslu k označení každé pedagogiky vzhledem k pedagogice obecné, která je specificky zaměřena například na věk (pedagogika dětí, pedagogika mládeže, pedagogika seniorů ad.) nebo předmět.
  • V užším smyslu jako věda o zákonitostech výchovy a vzdělávání člověka od narození do stáří, který z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění či z důvodu mimořádného nadání a talentu vyžaduje těmto situacím odpovídající výchovně-vzdělávací přístupy a prostředky.

 

Strukturace speciální pedagogiky

 • nejznámější typ strukturace speciální pedagogiky se zaměřuje na jednotlivé cílové skupiny speciální pedagogiky podle druhu konkrétního zdravotního či sociálního znevýhodnění, méně je rozvinuta speciální pedagogika v oblasti výchovy a vzdělávání lidí talentovaných a nadaných

 

Klasické členění speciální pedagogiky obsahuje následující oborové disciplíny speciální pedagogiky:

 • somatopedie
  • výchova a vzdělávání lidí se somatickým postižením
  • zahrnuje postupy a prostředky odpovídající vzdělávacím potřebám lidí s postižením mobility (na ortopedické či neurologické bázi) a lidí s chronickým či dlouhodobým onemocněním (těžší astma, těžší kardiovaskulární obtíže, poruchy metabolismu, těžké popáleniny apod.)
 • psychopedie
  • výchova a vzdělávání lidí s postižením v oblasti mentálních funkcí
  • zahrnuje postupy a prostředky odpovídající vzdělávacím potřebám lidí s mentální retardací a/nebo s duševním onemocněním.
 • surdopedie
  • výchova a vzdělávání lidí s postižením v oblasti sluchových funkcí
  • zahrnuje postupy a prostředky odpovídající vzdělávacím potřebám lidí nedoslýchavých, neslyšících, ohluchlých, lidí s tinnitem (ušní šelesty) atd.
 • logopedie
  • výchova a vzdělávání lidí s postižením v oblasti narušení komunikačních schopností
  • postupy a prostředky odpovídající vzdělávacím potřebám lidí se širokou škálou komunikačních obtíží od běžných poruch výslovnosti po nemluvnost různé etiologie.
 • oftalmopedie
  • výchovu a vzdělávání lidí s postižením v oblasti zrakových funkcí
  • postupy a prostředky odpovídající vzdělávacím potřebám lidí slabozrakých, nevidomých, a lidí s dalšími poruchami zrakového vnímání (poruchy binokulárního vidění, nystagmus, šilhavost, tupozrakost, diplopie ad.)
 • etopedie
  • výchovu a vzdělávání lidí s poruchami chování
  • postupy a prostředky odpovídající vzdělávacím potřebám lidí s disociálním, asociálním a antisociálním chováním
  • Speciální pedagogika se zaměřením na výchovu a vzdělávání lidí s kombinaci více typů zdravotního postižení.
 • speciální pedagogika se zaměřením na výchovu a vzdělávání lidí se specifickými poruchami učení (SPU). Zahrnuje postupy a prostředky odpovídající vzdělávacím potřebám lidí s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, dyspraxií ad.
 • speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání nadaných a talentovaných lidí.
 • využití speciální pedagogiky se uplatňuje nejen v samotném pedagogickém procesu výchovy a vzdělávání lidí se zdravotním či sociálním znevýhodněním a lidí mimořádně talentovaných a nadaných, významným způsobem se podílí i na jejich celkové socializaci, případně resocializaci
 • socializace je u každého člověka bez výjimky podmíněna jeho sociabilitou (individuální schopnost socializace)
 • socializací se v nejširším slova smyslu rozumí celoživotní proces, v němž se člověk jako jedinec utváří v sociální bytost

 

Tradiční členění čtyř stupňů socializace v rámci české speciální pedagogiky definoval v sedmdesátých letech minulého století již dříve zmíněný prof. MUDr. Miloš Sovák (Renotiérová 2004: 22, upraveno, doplněno):

 • Integrace (z lat. integer – začlenění)
  • vyjadřuje způsob začlenění v globálním společenském a pracovním prostředí, kdy člověk ke své (vždy relativní) samostatnosti a nezávislosti nepotřebuje žádná zvláštní individuální opatření ani institucionální podporu a pomoc
 • Adaptace (z lat. adaptacio – přizpůsobení)
  • vyjadřuje způsob začlenění v širším společenském a pracovním prostředí, kdy člověk pro svou (vždy relativní) samostatnost a nezávislost potřebuje v určité míře využívat podpůrná opatření či individuální a/nebo institucionální podporu a pomoc
 • Utilita (z lat. utilis – potřebný, užitečný)
  • vyjadřuje způsob začlenění do společenského prostředí, které může člověk realizovat za předpokladu celoživotní společenské ochrany a vysoce individuálně zaměřené podpory a pomoci.
 • Inferiorita (z lat. inferior – nižší)
  • vyjadřuje absenci možnosti pracovního a společenského uplatnění pro velmi těžké, zpravidla vícenásobné zdravotní postižení, kdy člověk nemá vytvořeny ani elementární sociální vztahy nebo v důsledku hlubokých změn zdravotního stavu došlo k jejich ztrátě
  • člověk celoživotně a trvale potřebuje ochranu a péči
  • pojem bývá vnímán někdy také jako synonymum pojmu segregace
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!