Speciální teorie relativity – maturitní otázka z fyziky

fyzika

 

Otázka: Speciální teorie relativity

Předmět: Fyzika

Přidal(a): blackbird.995

 

 

Prostor a čas v klasické mechanice

 • klasická mechanika se řídí Newtonovými zákony
 • Cern – Španělsko
  • částice, které se pohybují rychlostí ½c a neplatí pro ně Newtonovy zákony

 

 • poloha tělesa pomocí kartézského souřadnicového systému [x,y,z]
 • pohyb -> vzhledem k vztažné soustavě
  • v každé volíme pravoúhlou soustavu souřadnic
  • bodová událost ->děj proběhne v urč. prostoru a čase (stisk tlačítka, záblesk světla)
  • popsáno x,y,z,t (čas)
   • události :  soumístné (x,y,z mají stejné)
   • současné (stejné t)
   • soumístné a zároveň současné
 • vztažné soustavy
  • inerciální (platí zákon setrvačnosti)
   • Země, třída, všechny soustavy, které jsou k Zemi v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu (vzhledem k jejímu povrchu)
  • neinerciální
   • vzhledem k inerciální je v nerovnoměrném pohybu
   • pohyb zrychlený, zpomalený a soustavy pohybující se po křivce
    (ne po přímce)

 

Předpoklady klasické mechaniky

 • čas je absolutní
  • tvrdí, že ve všech vztažných soustavách plyne čas stejně
 • současnost událostí je absolutní
  • události, které se staly současně, budou současnými i pro pozorovatele
 • rozměry jsou absolutní
  • délka auta je 4m a naměříme je kdekoli
 • hmotnost je absolutní
  • je stálá, nezávislá na rychlosti => rychlost těles v klasické mechanice nezná mezí
 • skládání rychlostí závisí pouze na jejich směru
  • buď se sčítají ve stejném směru, nebo odečítají v různém směru
 • platí Gallileův princip relativity
  • ve všech inerciálních VS (vztaž. soust.) platí Newtonovy zákony, všechny jsou rovnocenné
 • všechny děje týkající se klasické fyziky se pohybují v rychlostech, které jsou mnohem menší než rychlost světla (v<<c)

 

Historie

Römer  

◦  „světlo se šíří konečnou rychlostí“

◦   17. stol.

Huygens        

◦   změřil rychlost světla na 250 – 300 tis.km/s

Fizeau      

◦   určil rychlost světla v laboratorních podmínkách na 300 000 km/s

 

=>     vznikla otázka: ve které vztažné soustavě má světlo tuhle rychlost?

 

Teorie éteru:

 • 19. stol., popisovala chování světla
 • tvrdila, že světlo se šíří podobně jako zvuk ve vzduchu a to proto, že svět je obklopen světelným éterem
 • světlo se díky tomu šíří všemi směry stejnou rychlostí (v inerciální soustavě)
 • podle této teorie by se v různých soustavách světlo šířilo jinak (jinou rychlostí)
 • předpoklad: pro změřenou c by muselo platit:
  • jedině inerciální VS spojená se světelným éterem by měla tu vlastnost, že by se vzhledem k ní světlo šířilo rychlostí světla
  • Země by musela být absolutní soustavou
   • z astronomického hlediska je ale Země nepodstatná (Slunce obíhá kolem galaktického středu, …)
   • světlo by se muselo šířit v různých zem. šířkách na Zemi jinak (pohyb by byl ovlivněn pohybem Země v éteru)
    • =>  hloupost => krize fyziky

 

Michelson

 • změřil rychlost světla pomocí interference
 • ačkoli byl přístroj dostatečně citlivý, aby zachytil změnu rychlosti světla, přesto žádný nezaznamenal

 

Albert Einstein

 • zpracoval princip relativity na obecně platný vzorec
 • Speciální teorie relativity (1905)
  • ve všech inerciálních VS platí stejné fyzikální zákony
   • všechny IVS jsou rovnocenné a žádná absolutní neexistuje
  • princip stálé rychlosti světla
   • „ve všech IVS má rychlost světla ve vakuu stejnou hodnotu,
   • nezávisle na pohybu světelného zdroje a pozorovatele“
 • Obecná teorie relativity
  • teorie chování černých děr, gravitace,…
 • Nobelovu cenu dostal za vysvětlení fotoelektrického jevu

 

Důsledky

 1. relativnost současnosti
 2. dilatace času
 3. kontrakce délek
 4. zvláštní skládání rychlostí (změna hmotnosti při rychlostech blízkých c)

 

Relativnost současnosti

 • současnost událostí platí pouze pro v << c, pro rychlosti blízké c současné za určitých podmínek nejsou
  • př. vagón pohybující se po rovné trati rychlostí blízké c, v něm je zdroj světla
  • => 2 nesoumístné události, které jsou v jedné IS současné,
  • současné nejsou vzhledem k jiné IVS
 • pokud mluvíme o současnosti událostí, musíme uvést vztažnou soustavu

 

Dilatace času

 • týká se měření času mezi dvěma událostmi v téže soustavě
 • zkoumá se na světelných hodinách
  • dvě zrcadla o vzdálenosti l0 a mezi nimi kmitá světelný paprsek
  • doba, za kterou světlo urazí vzdálenost mezi dvěma zrcadly a zpátky
   • t0= 2l0/c
  • světelné hodiny necháme pohybovat rychlostí blízkou rychlosti světla
  • směr pohybu je kolmý ke směru pohybu paprsku (ve vagónu, kde parsek kmitá od stropu k podlaze)
  • pro pozorovatele, který je vně soustavy, budou zrcadla ujíždět a jakoby paprsek urazil delší dráhu, tzn. musí to trvat déle
  • pozorovatel vůči kterému se hodiny pohybují, naměří delší dobu trvání děje, než pozorovatel, vůči němuž jsou hodiny v klidu
 • dilatace času je děj, kdy pro pozorovatele vně trvá děj déle než pro pozorovatele uvnitř
  • experimentální ověření dilatace času proběhlo s částicemi pí + mezonů (= částice vznikající, když hliníkový terčík odstřelujeme rychle letícími protony)
  • tato částice je velmi nestabilní, rychle se rozpadá a její střední doba života je 2,5*10-8 s (pro pozorovatele uvnitř)
  • experimenty ale došly k výsledku, že částice kdyby se pohybovala rychlostí c, urazila by 7m, ale byla detekována i na delší vzdálenost -> chybělo vysvětlení
  • pozorovatel mimo částici naměří skoro 7 krát delší životnost a vzdálenost až 52m???

 

Experiment pomocí atomových hodin v letadle

 • další experimentální důkaz byl proveden pomocí cesiových atomových hodin (jedny v letadle, které letělo kolem Země a druhé na Zemi), rozdíl byl 200 nanosekund, ale při vzletu a příletu je letadlo neinerciální soustavou

 

Paradox dvojčat

 • pokud máme dvě dvojčata a jedno z nich se vydá raketou na cestu do vesmíru a zpět rychlostí blížící se rychlosti světla, pak bude dvojčeti na raketě ubíhat čas pomaleji (bude pomaleji stárnout), ačkoli dvojčeti na Zemi bude čas ubíhat normálně

 

Kontrakce délek

 • poněvadž měření délky pohybujícího se předmětu vyžaduje současné určení poloh koncových bodů měřeného předmětu a současnost událostí je relativní pojem, je rovněž délka předmětu relativním pojmem (vzhledem k volbě vztažné soustavy)
 • v soustavě v níž se těleso pohybuje, naměříme menší délku než v soustavě klidové (v kosmické lodi tyč o délce 1m, ale ze Země ho naměříme jako kratší, kvůli rychlosti té kosm. lodi)
 • předpokládáme, že se pohybuje předmět uložený v soustavě ve směru osy x a ta soustava se pohybuje taky po ose x (pokud bych předmět umístila k ose y, tak by se jeho délka nezměnila)

 

Skládání rychlostí blízkých c

 • pokud se soustava pohybuje vzhledem k jiné vztažné soustavě rychlostí v a částice ve vagónu se pohybuje rychlostí u ve směru trajektorie ->+, proti směru pohybu
 • u = (u´+v)/(1+(u´*v/c*c)
 • uvažujeme IVS K´ pohybující se vzhledem k jiné IVS K rychlostí v
 • u´ = rychlost částice
 • pro malé rychlosti je jmenovatel velmi blízký jedničce a vzorec odpovídá klasickým vzorcům fyziky
 • pro rychlost soustavy opačnou než je rychlost částice, dosazujeme v záporné

 

Základní pojmy relativistické dynamiky

 • dynamika = příčina pohybu
 • srovnání v klasické a relativistické fyzice:
  • v klasické fyzice hmotnost je na rychlosti nezávislá
  • relativistická – v klidové soustavě nejmenší hmotnost, se stoupající rychlostí vyšší hmotnost
  • m= (m0)/(odmocnina z 1-(v2 / c2 )
  • s rostoucí rychlostí by musela růst síla, která by tělesu dodávala potřebné zrychlení (ale čím víc se blíží rychlosti světla, tím je těleso hmotnější)
  • žádné těleso s nenulovou klid. hmotnosti tedy nemůže dosáhnout rychlosti světla nebo ji překročit
  • ověřeno na urychlovačích částic, tam se podařilo dosáhnout a změřit hmotnost částice 40 000 krát vyšší než klidová
   • rychlost té částice by se lišila od c zhruba o 0,1 m/s

 

Zákon zach. hybnosti:

 • i pro relativistické objekty (s rel. hmotností) platí zákon zachování hybnosti
 • platí i zákon zachování hmotnosti
 • p0=m0*v (hybnost je součin hmotnosti a rychlosti) – hybnost v klas. fyzice
 • celková relativistická hybnost v izolované soustavě zůstává u všech dějů probíhajících uvnitř konstantní
 • je to vekt. veličina, o směru hybnosti rozhoduje směr rychlosti
 • v urychlovači v Stratfordu – ověření proběhlo při srážkách částic urychlených až na 90% c

 

Vztah mezi hmotností a energií:

 • těleso může mít E kinetickou, potenciální, vnitřní – vzhledem k soustavě se nemění (v klasické fyzice)
 • změna E závisí na změně hmotnosti
 • změna celkové E soustavy je úměrná přírůstku její hmotnosti
 • delta E = delta m * c2
 • přírůstek hmotnosti vzhledem k zahřívání je velmi malý až neměřitelný
 • celková energie závisí na hmotnosti: E=m*c2
 • při experimentálním dokazování bylo nutné dokázat, že při změně energie se změní hmotnost, pro makroskopické těleso je to neměřitelné
  • urychlovače jaderné fyziky
  • toto je ale využíváno při řízené jaderné reakci
   • Chicagské fotbalové hřiště během II.světové války
   • Einstein, Openheimer
 • toto bylo použito na vysvětlení termonukleárních reakcí uvnitř hvězd
 • klidová E: E0=m0 * c2
 • E = E0 + Ek
 • zákon zachování E platí i pro relativistickou fyziku
  • celková E v izolované soustavě zůstává při všech dějích probíhajících uvnitř soustavy konstantní
 • v relat. fyzice s tímto zákonem úzce souvisí zákon zach. hmotnosti, změna hmotnosti úzce souvisí se změnou E
 • při zkoumání částic (deuteron = částice složená z protonů a neutronů, jeho celková hmotnost je menší než součet hmotností protonů a neutronů ze kterých se skládá), na to, abychom rozdělili deuteron na proton a neutron musíme dodat E, která odpovídá vazebné E těchto částic
  • rozdíl mezi hmotnostmi protonu a neutronu se nazývá hmotnostní úbytek
  • vazebná E deuteronu
  • v jednotkách eV (elektron volt) = 1,6 * 10-19J
  • při vzniku deuteronu se vazebná E uvolní
  • k rozložení deut. musíme E dodat
   • při slévání jednoduchých částic se uvolňuje E (ale je to za vys. teplot
  • příliš vysoká klidová E způsobuje, že u makroskopických těles nepoznáme rozdíl v E
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy