Společnost a stát v dějinách myšlení

 

   Otázka: Společnost a stát v dějinách myšlení

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Marťoula

 

 

 

 

1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii

2. Vývoj sociologie a politologie jako vědy

 

1) Antickáteorie společnosti

 

Politická filosofie – disciplína, která zkoumá povahu a cíle politické činnosti z filosofických hledisek.

Zaměřuje se na: společenská uspořádání, formy vlády, obecné pojmy (spravedlnost, svoboda, moc..)

 

Antičtí sofisté (Sokrates)

®     5. století př. n. l.

®     Pozornost obracejí od problému světa ke společenským a politickým otázkám

®     Témata, kterými se zabývají: povaha zákonů, vedení obce..

®     Zakladatelé politické filosofie

 

Antičtí klasikové (Platon, Aristoteles)

®     4. století př. n. l

®     Otázky: jak spravedlivě uspořádat společnost?

 

Platon

®     Dílo: Ústava – společnost jako jeden velký jedinec

®     Duše je složena ze tří částí = společnost je celek složen ze tří částí

= rozumová část –vládci – filosofové, ctností je moudrost –nejdokonaleji poznají co je dobré pro obec

= Vůle – strážci – statečnost – jsou určeni k ochraně a k boji

= Žádostivost – třída výrobců – úměrnost – zajišťuje materiální potřeby obce

®     Pokud jsou všechny tři složky naplněny à společné dobro + náplň nejvyšší ctnosti – SPRAVEDLNOST

®     Cíl: spravedlnost

 

Aristoteles

®     Cíl: dosažení co největšího dobra pro co největší počet členů obce (= demokracie)

®     Poznání: Nelze stanovit jediný správný model správy obce, je třeba zohlednit tradice a přírodní podmínky

 

Helénismus

®     4 – 1. století př. n . l

 

Polybios z Megapole

®     Cyklická teorie vývoje

= dějiny jsou koloběhem ústav

®     1. prvotní chaos – vládne nejistota a právo silnějšího à 2. monarchie lidé si zvolí nejmoudřejšího – rodové nástupnictví přechází v tyranii à několik mocných svrhává z trůnu vládnoucí generaci – * 3. Aristokracie à4. Oligarchie – vláda nejbohatších àdemokracie

= neustále dochází k rozkvětu a následně k úpadku (cyklické opakování)

 

2) Středověká teorie společnosti

Scholastika – vrcholná fáze středověké filosofie a teologie.Snaha racionalizovat pravdy křesťanské věrouky. Metoda středověkého bádání + vyučování na středověkých školách.

 

®     Státní zřízení: křesťanská feudální monarchie

= koncepce trojího lidu – společnost rozdělena na 3 stavy

®     1. Duchovenstvo (kněží, mnichové)

= zajišťuje náboženskou spásu všech stavů

®     2. Panský stav (vyšší a nižší šlechta)

= zajišťuje výkon světské moci a spravedlnosti, dbá na ochranu před vnějším i vnitřním nepřítelem

®     3. Poddaní (zbylé části společnost – řemeslníci, obchodníci..)

®     = jejich povinností je zajišťovat materiální potřeby všech

 

Augustinus Aurelius

®     Dílo: O boží obci

= dějiny = zápas dvou neviditelných obcí (obec božská/obec pozemská – zlá)

= Lidé se do obcí rozřazují dle lásky k bohu (dobro)/ lásky k sobě samému (zlo)

= Souboj mezi dvěma obcemi à osvobození lidský duší u Posledního soudu

®     Predestinace – někteří jedinci jsou od Boha z milosti předurčení k spasení .

®     Lineární vývoj lidstva = směřuje k Poslednímu soudu

®     = směřuje k nezvratným naplněním a konečným cílům

 

Tomáš Akvinský

®     Lidé jsou tvorové společenští (Aristoteles – zoónpoliticon – tvor společenský) + potřebují vedení

= Král má být obrazem boží vlády nad světem

®     = nejvyšší církevní představitelé mohou zvolit krále

 

3) Renesanční a novověká politická filosofie

 

Renesance

®     14-16. Století

®     Snaha o nové spojení antiky a křesťanství + nový důraz na člověka a jednotlivce

 

Utopistické teorie

®  Utopistický socialismus – vznik na základě úpadku a transformace feudálního systému, nárůst chudoby, zločinnosti a jiných negativních důsledků

®  Utopisté chtěli svých sociálních experimentů dosáhnout poklidnou cestou. S revolucí ještě nepočítali.

 

Thomas More

®  Dílo: Utopie

®  = dílo se odehrává ve vysněné, ideální (neexistující) společnosti.

®  = dílo dalo název samotnému termínu – utopie.

 

TommasoCampanella

®  Významný představitel utopického socialismu

®  Dílo: Sluneční stát

= ideální církevně politický stát

 

      Jan Ámos Komenský

®  Komenského premisa – celková náprava musí vycházet z nápravy jednotlivce, tedy jeho lepším a komplexním vzděláním a výchovou.

 

Niccoló Machiavelli

®     Dílo: Vladař

®     = rady, kterými by se měl ideální vládce řídit

®     = činnost vládce podřízena obecnému blahu státu

®     = vládce = silný, obratný a energický politik

®     = pro dosažení cíle má využít chytrosti, lstivosti, činnosti na úkor vl. Štěstí

®     = ctnost vladaře: schopnost a síla k jednání

 

Erasmus Rotterdamský

®     Humanismus (představitel)

®     nový pohled na lidskou přirozenost + křesťanství

®     = ideál člověka = neustále mravní sezdokonalování + křesťanská zbožnost doplněná antickou vzdělaností

®     Díla:

®     O výchově křesťanského vladaře – vládce = ctnostný služebník vlastního lidu

®     Chvála bláznovství – kritika mravů doby a chování mnichů

 

Novověk

®     17 a 18. Století

 

Hugo Grotius

®     Teoretik přirozeného práva

®     Člověk = spolupracují bytost

= člověk je od přírody společenský tvor – spolupráce s ostatními mu přináší užitek

 

Thomas Hobbes

®     Lidé následují své pudy a žádosti

= sobectví, zášť a závist àválka všech proti všem ànouze a osamělost

®     à * Teorie společenské smlouvy – vznikla kvůli vlastnímu přežití

®     = vysvětluje fungování společnosti na základě dobrovolné dohody svobodných jedinců

®     Ideální státní zřízení: Absolutní monarchie – vynucení poslušnosti, ochrana člověka před jeho vl. přirozeností àmír a pořádek v zemi

 

John Locke

®     Stát má chránit práva (život, svoboda, majetek) člověka

®     Tolerance (především náboženská)

®     1. Zájmy veřejné – ochrana života, svobody i obecného blaha občanů

= tyto zájmy je třeba chránit a prosazovat veřejným způsobem – kompetence vlády

®     2. Zájmy soukromé – spása vlastní duše

= v kompetenci každého jednice = nezasahování státu

 

Jean Jacques Rosseau

®     Původní lidská přirozenost je dobrá a nezkažená

®     Mravnost upadá ve chvíli, kdy si lidé začnou činit nároky na zemi, která původně patřila všem

®     Vlastnictví – panství – stát àútlak a zkáza lidské přirozenosti

®     Společenská smlouva = obecná vůle – zdroj zákonné vlády

 

Charles Louis de Montesquieu

®     = zastánce svobod a politických práv jedince

®     = 3 základní formy vlády

®     1. Republikánská forma vlády se zakládá na národní suverenitě.

®     2. Monarchie nesmí být ustanovena absolutisticky, nýbrž kromě vládce musí připouštět ještě jiné instituce.

®     3. Despotická forma vlády, která spočívá výhradně na násilí a na pohrdání veškerými zákony a institucemi = musí být odmítnuta

4)Moderní politická filosofie

®     19. století

®     Modernizace a průmyslová revoluce àřada změn

®     = zánik tradičních společenských vazeb (komunita vesnice – velká rodina)

 

Auguste Comte

®     Společnost, kterou lze popsat a nalyžovat:  Společnost řízená vědeckou elitou odpovědnou za pokrok

 

John StuartMill

®     Teorie politického liberalismu

= důraz kladen na nedotknutelnost svobody a majetku jednotlivce

= ochrana – hlavní funkce státu

®     Forma státu: zastupitelská demokracie

®     Politický a ekonomický liberalismus

= lid – rovnější hlasovací právo + kontrolní moc

 

Adam Smith

= otec ekonomického a politického liberalismu

= svobodné podnikání, volná konkurence, státem co nejméně regulovaný trh

 

Claude Henri de Rouvroy de Saint – Simon

Charles Francois Marie Fourier

Robert Owen

 

Karl Marx (přidal se později)

®     Nové podmínky – nové problémy (chudoba dělnictva)

®     Revoluce – volnost, rovnost a bratrství

®     Socialističtí autoři (výše uvedeni) – právo na práci + životní minimum + majetková rovnost

 

Demokracie a totalitní režimy

®     20. století

®     Světové války – střet demokracie/totalitní režimy

 

Totalitní režimy (Nacismus a komunismus)

= cíl: absolutní kontrola, všech oblastí individuálního i společenského života

= Ideologie, která totalitní společnost ovládá, zdůrazňuje povinnost občana podřídit se zájmu celku a státnímu zájmu

= občané jsou vůči státu v podřadném postavení a pravidelně bývají rozdělováni do různých skupin s odlišným přídělem práv (podle etnického, třídního původu..)

 

Demokracie

= moc většině

= Svobodné volby

= pluralismus – více stran udávajících se o naši přízeň

= Dělba politické moci (zákonodárná, výkonná soudní)

= Respektování lidských práv

 

Politologie jako věda

®      19. a 20. století

®      Politologie = společenská věda zabývající se studiem politiky a politických problémů (využívá poznatků sociologie, psychologie)

 

Sociologie jako věda

®      Začátek 19. století

®      je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností.

®      Auguste Comte

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!