Správa obrany státu – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Správa obrany státu

Předmět: Veřejná správa

Přidal(a): Andrea

 

Základní pojmy

 • Bezpečnost
  • Stav, kdy se jednotlivci, skupiny a státy necítí ohrožené vážnými hrozbami
 • Bezpečností politika
  • Souhrn opatření pro prevenci a eliminaci hrozeb
 • Bezpečnostní hrozby pro ČR
  • Terorismus, organizovaný zločin, přírodní pohromy, nelegální migrace, kybernetické hrozby

 

Prameny

 • Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
 • Zákon o ozbrojených silách ČR
 • Zákon o zajišťování obrany ČR
 • Branný zákon
 • Zákon o vojenské policii

 

Orgány státní úrovně

 • Prezident ČR (vrchní velitel ozbrojených sil, povyšuje na generály, jmenuje náčelníka)
 • Parlament (rozhoduje o vyhlášení válečného stavu)
 • Vláda ČR (rozhoduje o stavu nouze)
 • Bezpečností rada státu
 • Ministerstvo obrany ČR (zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru)
 • Česká národní banka (zajišťuje opatření obrany státu včetně prostředků na ně)

 

Orgány územní úrovně

 • Krajské úřady
 • Obecní úřady
 • Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 • Obecní úřady
 • Vojenské správní úřady
 • Újezdní úřady

 

Vojenské úřady

 • Zákon o zajišťování obrany ČR
 • VÚ – vymezené území státu určené k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil
 • Územní správní jednotka
 • Majetek na území újezdu smí být jen ve vlastnictví státu
 • V čele = přednosta
 • 4 vojenské újezdy (Boletice, Hradiště, Březina, Libavá)

 

Zajišťování obrany státu

 • Povinnost poskytnout věcné prostředky pro potřeby obrany státu
 • Pracovní povinnost (povolávací příkaz)
 • Vyvlastnit nezbytné movité a nemovité věci

 

Postavení ozbrojených sil ČR

 • Tvoří:
  • vojáci z povolání
  • civilní personál
 • Člení se (vnitřní struktura):
  • Armáda ČR
   • Střežení objektů důležitých pro obranu
   • K letecké přepravě ústavních činitelů
   • Plnění úkolů policie ČR
  • Vojenská kancelář prezidenta republiky
   • Úkoly, které souvisejí s výkonem pravomoci prezidenta
   • Řízení hradní stráže
  • Hradní stráž
   • Vnější ostraha areálu Pražského hradu
   • Vnější ochrana objektu, kde se dočasně nachází prezident
   • Zajištění vojenské pocty při oficiálních návštěvách
   • Nesmí být použita k plnění jiných úkolů, než má stanovené

 

Úkoly ozbrojených sil

 • Připravovat se k obraně ČR + bránit ji proti vnějšímu napadení
 • Podílí se na činnostech ve prospěch míru účasti na mírových operacích
 • Zúčastnit se vojenských cvičení spolu s cizími ozbrojenými silami na území ČR
 • Jsou oprávněny užívat vojenský materiál (vojenská výstroj, technika)
 • Negativní vymezení použití ozbrojených sil
  • Proti účastníkům stávky (ochrana práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů)
 • Politické strany/hnutí => nemohou v nich působit/zakládat

 

Vojenská policie

 • Zákon o vojenské policii
 • V čele náčelník > podřízen ministrovy obrany
 • Hlavní velitelství v Praze
 • Policejní ochrana ozbrojených sil, zabezpečovací kázeň a pořádku, bezpečný provoz vozidel
 • Člení se:
  • Služba odhalování a dokumentaci trestné činnosti
  • Ochranná služba
 • Pouze voják z povolání
 • Spolupracuje s policií a obecní policií

 

Vojenské zpravodajství

 • Jedna z 3 zpravodajských služeb
 • Jedná se o ozbrojenou zpravodajskou službu ČR
 • Rozvědná činnost > informace ze zahraničí
 • Kontrarozvědná činnost > získávat a analyzovat informace z území státu
 • Součást ministerstva obrany ČR
 • Získávání informací, které jsou klíčové pro zajištění obrany ČR

 

Vojenská ochrana (3 pilíře)

 • Obrana a ochrana vlastního teritoria
 • Obrana a ochrana vzdušného prostoru
 • Schopnost účastnit se aliančních a unijních operací

 

Armáda ČR

 • Prošla mnoha změnami
 • Hlavní subjekt realizace obrany státu
 • Od 1.1 2005 plně profesionalizovaná
 • Dobrovolníci > aktivní záloha
 • V čele > generální štáb > náčelník (součást MO)
 • 4 etapy:
  • Demokratizace – od listopadu 1989 do ČSFR
  • Integrace – období příprav ke vstupu do NATO (12.3 1999)
  • Reformy – vytvoření plně profesionalizované armády
  • Transformace – vytvoření moderní armády
 • Složky:
  • Pozemní síly
   • Brigády rychlého nasazení
   • Výsadkové prapory
   • Tankové prapory
   • Ochrana civilního obyvatelstva
  • Vzdušné síly
   • Nedotknutelnost vzdušného prostoru
   • Stíhací/bitevní/dopravní letouny
  • Speciální síly
   • Radiační/chemické/biologické/záchranné brigády

 

Aktivní záloha

 • Součást ozbrojených sil ČR
 • Příslušníci se věnují vojenskému výcviku
 • Mají civilní zaměstnání
 • Několikrát v roce absolvují povinná vojenská cvičení
 • Úkoly:
  • Pomoc při živelných pohromách
  • Ostraha objektů

 

Profesionální voják

 • Občan, který vojenskou činnou službu vykonává jako svoje zaměstnání
 • Služební poměr k ČR (jen na základě vlastní žádosti)
 • Zakázána diskriminace

 

Vznik služebního poměru

 • Občan ČR starší 18 let
 • Složil vojenskou přísahu
 • Není členem politické strany/hnutí
 • Bezúhonný
 • Zdravotně způsobilý
 • Splňuje kvalifikační předpoklady

 

Služební zařazení

 • Na území ČR a zahraničí
 • Ozbrojené síly ČR
 • Ministerstvo
 • Vojenské školy
 • Vojenská policie
 • Vojenské zpravodajství
 • Hodnosti generálů propůjčuje vojákům na návrh vlády prezident
 • Ostatní předseda

 

Omezení občanských práv vojáka

 • Shromažďovací právo
 • Sdružovací právo
 • Právo svobodně projevovat náboženství nebo víru
 • Hospodářská a sociální práva

 

Základní povinnosti vojáků

 • Důsledně a přesně plnit úkoly
 • Zachovávat mlčenlivost
 • Ohlásit nadřízenému nedostatky, závady
 • Zvyšovat odborné znalosti
 • Při výkonu služby nosit stejnokroj

 

Kázeňské odměny a tresty

 • Odměny:                                                                  
  • Písemná pochvala
  • Prominutí/zahlazení dřívějšího kázeňského trestu
  • Peněžitý nebo věcný služby
 • Tresty
  • napomenutí
  • písemná důtka
  • výstraha pro neodpovědný výkon
  • snížení platu (15% na 6 měsíců)

 

Péče o vojáky

 • MO je povinno
  • Zajišťovat zdravotní služby
  • Zřizovat, udržovat a zlepšovat sociální zařízení
  • Pečovat o vzhled a úpravu míst
  • Vytvářet příznivé podmínky pro stravování vojáků
  • Zajišťovat vojákům ubytování
  • Zabezpečit rekvalifikaci

 

Zabezpečení vojáků

 • Služební plat
 • Náborový a stabilizační příspěvek
 • Cestovní náhrady
 • Stravné
 • Proviantní a výstrojní náležitosti
 • Zdravotní péče, pojištění, nemocenské
 • Preventivní rehabilitace
 • Výsluhové náležitosti (odchodné, úmrtné)

 

Použití zbraně vojákem

 • Vojáci z povolání > oprávnění použít zbraň (střelnou, bodnou, sečnou)
 • Před použitím: domluva, napomenutí, použít hmatů a chvatů
 • Zásada účelnosti, minimalizace, přiměřenosti

 

Zánik služebního poměru

 • Uplynutí stanovené doby
 • Propuštění
 • Odnětím hodnosti
 • Úmrtí
 • Prohlášením za mrtvého
 • Omezení svéprávnosti
 • Zrušení ve zkušební době

 

Branná povinnost

 • Povinnost státního občana ČR plnit úkoly ozbrojených sil
 • Občan se podrobí odvodnímu řízení
 • Muži i ženy od 18 do 60 let
 • Odvody podle ročníku/kvalifikace
 • Občan mimo brannou povinnost – může se přihlásit
 • Zánik:
  • dosažení 60 let
  • zdravotní nezpůsobilost
  • omezení svéprávnosti
  • pozbytím občanství
  • náboženské vyznání

 

Druhy vojenské činné služby

 • Konkretizace branné povinnosti občanů

 

Branný zákon rozlišuje:

 • Vojenskou činnou službu vykonávanou mimo stav ohrožení státu/mimo válečný stav
 • Vojenskou činnou službu vykonávanou za stavu ohrožení státu/za válečného stavu

 

Odvodní řízení

 • Rozhoduje se o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu¨
 • Krajské vojenské velitelství > povolá občana k odvodnímu řízení
 • Těhotná žena > nepovolává se
 • Odvodní komise: čtyřčlenné, předseda = ředitel krajského velitelství
 • Podle zdravotního stavu se vydá rozhodnutí o (ne)schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu
 • Rozhoduje většinou hlasů (rovnost > rozhodne předseda)

 

Civilní ochrana

 • Souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů/organizací/složek s cílem minimalizace negativních dopadů na zdraví a životy lidí
 • Zabezpečuje výkon humanitárních úkolů
 • Cíl: chránit civilní obyvatelstvo (evakuace, poskytování úkrytů, záchranné práce, boj s požáry…)

 

Vojenské školství

 • Státní školy
 • Spravováno MO
 • Poslání: vzdělávat odborníky pro bezpečnost a obranu státu na základě potřeb Armády ČR
 • Vojenská vysoká škola
  • Součást organizační složky státu
  • Samosprávná pravomoc
  • Netvoří vlastní rozpočet

 

Organizační struktura

 • Vojenská rezortní zařízení
  • Školicí a vzdělávací středisko MO
   • V čele: velitel Velitelství výcviku (vojenská akademie)
 • Střední vojenské školy
  • Vojenská střední škola
  • Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové
   • Poslání: výchova všestranně připravených profesionálů
 • Vysoké vojenské školy
  • Univerzita obrany Brno
   • Poslání: šíření vzdělanosti, rozvoj myšlení, nezávislé vědecké bádání
   • Působnost: podle zaměření studia
   • Akreditované studium: Bc, Ing, Mgr, Ph.D.
  • Vojenský obor při fakultě tělesné výchovy a sportu (UK)

 

Vysoké vojenské školy

 • Univerzita obrany Brno
  • Státní VŠ
  • Poslání: šíření vzdělanosti, rozvoj myšlení a nezávislého vědeckého bádání
  • Akreditované studium
 • Vojenský obor při fakultě tělesné výchovy a sportu (UK)
  • Prezenční a kombinované formy studia
  • Studium 5 let

 

Integrovaný záchranný systém

 • Pro zajištění bezpečnosti státu
 • Koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události
 • Mimořádná událost
  • Přírodní vlivy, havárie, škodlivé působení sil a jevů
  • Ohrozila funkci systému
  • Má příčinu
  • Živelná, havárie, katastrofa

 

Rozdělení

 • Základní 
  • Hasičský záchranný sbor
  • Jednotky požární ochrany
  • Záchranná zdravotnická služba
  • Policie ČR
 • Ostatní
  • vězeňská služba
  • vojenské záchranné útvary
  • obecní policie
  • báňská záchranná služba

 

Krizové stavy

 • Stav nebezpečí (vyhlašuje hejtman)
 • Nouzový stav (vyhlašuje vláda)
 • Ohrožení státu (bez časového omezení)
 • Válečný stav (vyhlašuje Parlament ČR)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!