Správa obrany státu – maturitní otázka

 

Otázka: Správa obrany státu

Předmět: Veřejná správa

Přidal(a): Eliška Smejtková

 

Legislativa:

 • z. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 • z. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR
 • z. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR
 • z. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
 • z. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR
 • z. č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
 • z. č. 300/2013 Sb., o vojenské policii
 • z. č. 54/1994 Sb., o zpravodajské službě ČR (vojenské zpravodajství)

 

Zajišťování obrany státu

 • legislativa stanovuje povinnosti
  • státních orgánů
  • ÚSC
  • PO a FO
 • k zajišťování obrany ČR před vnějším napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností

 

Obrana státu

 • souhrn opatření k zajištění:
  • svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu
  • ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením
  • výstavbu účinného systému obrany státu
  • přípravu a použití odpovídajících sil, státu a prostředků a účast v kolektivním obranném systému řízení a organizace obrany státu zahrnují výstavbu
  • přípravu a řízení ozbrojených sil
  • operační přípravu státního území
  • plánování obrany státu a opatření v národním hospodářství a na všech úsecích veřejného život v zájmu zajišťovaní obrany státu
 • za přípravu a zajišťovaní obrany státu odpovídá vláda

 

Krizové stavy

 • stav nebezpečí – (hejtman/primátor Prahy) v případě ohrožení života, zdraví, majetku, ŽP, intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu
 • nouzový stav – (vláda) v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí -> značné ohrožení života, zdraví, majetku či veřejného pořádku
 • stav ohrožení státu – (parlament), je ohrožena svrchovanost státu, územní celistvost sátu nebo jeho demokratického základy
 • válečný stav – (parlament), ČR je napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení

 

Krizové situace

 • Vojenské
  • stav ohrožení státu
  • válečný stav
  • /civilní obrana/
 • nevojenské
  • stav nebezpečí
  • nouzový stav
  • stav ohrožení státu
  • /civilní ochrana/

 

Struktura AČR

Ozbrojené síly

 • soubor všech státních organizací, jejichž součástí jsou ozbrojené jednotky, které mají za úkol podílet se na obraně státu a zajišťovat dodržování zákonů na jeho výsostném území
 • v čele stojí vrchní velitel – prezident republiky
 • v roce 2004 byla zrušena základní vojenská služba a armáda se stala plně profesionální organizací
 • roku 1999 ČR vstoupila do Severoatlantické aliance (NATO), v rámci níž plní své vojenské závazky
 • hlavním úkolem ozbrojených sil ČR je zabezpečování obrany území ČR s využitím možnosti kolektivní obrany daných Washingtonskou úmluvou
 • velení armádě zajišťuje Generální štáb (GŠ) AČR, která je součástí MO
  • v čele náčelník GŠ AČR
  • GŠ AČR sídlí v Praha

 

Armádu ČR tvoří:

 • pozemní síly
 • vzdušné síly
 • velitelství kybernetických sil a informačních operací
 • velitelství teritoriálních sil
 • velitelství výcviku – Vojenská akademie

 

Pozemní síly

 • určeny k použití v ČR i mimo ni
 • hlavní úkoly:
  • vedení obranné a útočné bojové činnosti
  • ochrana komunikací, objektů a prostorů mimo oblast přímé bojové činnosti
  • monitorování situace v přiděleném prostoru
  • udržování klidu a pořádku a ochrana a civilního obyvatelstva při mírových a zahraničních operací mimo území státu
  • posílení ochrany státní hranice
  • střežení důležitých objektů na území státu
  • plnění úkolů ve prospěch IZS a PČR
 • k základní výzbroji patří
  • bojová vozidla
  • tanky
  • děla
  • minomety
  • lehké zbraně
  • granátomety
  • přenosné protitankové prostředky
 • na území ČR jsou vojáci pozemních sil často nasazování na podporu IZS při živelných pohromách (povodně,…) podílejí se na záchranných a likvidačních prací

 

Vzdušné síly

 • zabezpečují suverenitu a územní celistvost ČR
 • hlavním úkolem je obrana vzdušného prostoru státu
 • v případě ozbrojeného konfliktu určeny k vybojování vzdušné nadvlády, bojové podpoře PS, průzkumu a zajištění vzdušné přepravy a zásobování vojsk
 • V míru zabezpečují také
  • službu pátrání a záchrany určeno k pomoci posádkám letounů v nouzi
  • leteckou záchrannou službu (např. IKEM)
  • přepravu ústavních a vládních činitelů
 • v rámci IZS pomáhají při katastrofách a živelných pohromách

 

Velitelství kybernetických sil a informačních operací

 • vzniklo v roce 2019
 • provádí proaktivní identifikaci bezpečnostních hrozeb a incidentů pomocí nepřetržitého monitoringu důležitých segmentů datových sítí MO

 

Velitelství teritoriálních sil

 • tvořeny vojenskými územními prvky pro zabezpečení a řešení otázek obrany a ochrany teritoria
 • úkolem je plánování řízení a příprava, obrana a ochrana objektů důležitých pro obranu státu či podpora spojeneckých vojsk na území ČR
 • zodpovídá za mobilizační doplnění ozbrojených sil AČR
 • koordinuje činnost při realizaci opatření krizového řízení

 

Velitelství výcviku – vojenská akademie

 • vzdělávací výcvikové zřízení MO provádí
  • základní a odbornou přípravu
  • kariérové vzdělání vojenských profesionálů
  • přípravu vojáků a jednotek AČR do humanitárních misí/ zahraničních misí
  • výcvik a přípravu příslušníků zálohy ozbrojených sil ČR
  • výcvik na simulačních trenažérech
  • kurzy speciální přípravy pro krizové situace pro novináře a humanitní pracovníky

 

Vojenské újezdy

= vymezená část území státu, určená k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil v polních jednotkách

 • újezd tvoří územní správní jednotku
 • státní správu na území újezdu vykonává újezdní úřad v čele s přednostou
 • výdaje na činnost újezdového úřadu se hradí z rozpočtu MO
 • pro výcvik vojsk je na území újezdu zřízen vojenský výcvikový prostor a jsou vybudovaný výcvikový zařízení
 • vojenský výcvikový prostor spolu s výcvikovými zařízeními tvoří soubory:
  • střelnic
  • cvičišť
  • cest pro pásová a kolová vozidla
  • ubytovacích objektů pro cvičení vojska
  • vodních ploch
 • na území vojenského újezdu se nelze přihlásit k trvalému pobytu
 • od roku 2016 byl zrušen VÚ Brdy
 • nyní máme 4 VÚ
 • od roku 1994 se výcvikové prostory ve VÚ staly místem pro společný výcvik a cvičení AČR a jejími spojenci

 

Zahraniční mise AČR

 • povinnost zúčastnit se zahraničních misí vyplívá ze závazků vůči NATO a EU, čeští vojáci rovněž pracují jako pozorovatelé OSN a OBE v různých částech světa
  • Bosna a Hercegovina
  • Afganistán
  • Kosovo
  • Somálsko
  • Sinaj
  • Mali

 

Vojenská činná služba

 • v míru zahrnuje: (mimo stav ohrožení státu/válečný stav)
  • službu vojáka z povolání
  • vojenská cvičení
  • služba v operačním nasazení
 • při válečném stavu ohrožení státu/válečného stavu se všechny druhy vojenské činné služby mění na tzv. službu mimořádnou

 

a) V míru

 • služba vojáka z povolání
 • vojenská cvičení
 • služba v operačním nasazení

 

b) Stav ohrožení/ válečný stav

 • mimořádná služba

 

Služba vojáka z povolání

 • voják z povolání vykonává vojenskou činnou službu ve služebním poměru k ČR jako své zaměstnání
 • občan může být povolán do služebního poměru pouze na základě jeho vlastní žádosti
 • Vojákem z povolání se může stát
  • občan ČR
  • starší 18 let
  • složil vojenskou přísahu
  • splňuje stanovené zdravotní a fyzické předpoklady
  • splňuje potřebnou kvalifikaci
  • trestně bezúhonný
  • nepodporuje, nepropaguje, nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování lidských práv a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť nebo zášť k jiné skupině osob
 • voják z povolání je povinen sloužit dle potřeb ČR na území státu i v zahraničí
 • po dobu svého služebního poměru je omezen v některých základních právech LZPaS (nesmí být členem politické strany, hnutí či odborové organizace)

 

Vojenská cvičení = VC

 • druh vojenské činné služby, kterým je voják v záloze připravován k plnění úkolů ozbrojených sil
 • vojáci v aktivní záloze absolvují pravidelné vojenské cvičení
 • vojáci v záloze absolvují dobrovolná vojenská cvičení

 

Služba v operačním nasazení

 • druh vojenské činné služby, kterou vykonává voják v záloze/ v aktivní záloze
 • možnost povolat ke službě v operačním nasazení na území ČR z důvodu záchranných prací při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožující životy, zdraví, ŽP nebo znační majetkové hodnoty

 

Záloha ozbrojených sil

 • vytvořena pro doplňování ozbrojených si ČR
 • její součástí je aktivní záloha
 • = bývalí vojáci, kteří prošli vojenským výcvikem (naši tatínkové)
 • aktivní záloha
 • = dobrovolní vojáci, kteří vykonávají civilní povolání
  • mohou být povoláni ke službě v operačním nasazení
  • služba je finančně kompenzována

 

Branná povinnost

 • = povinnost všech občanů ČR (mužů i žen) plnit úkoly ozbrojených sil ČR
 • zahrnuje povinnosti občana:
  • podrobit se odvodnímu řízení
  • vykonávat vojenskou činnou službu
  • plnit další povinnosti stanovené branným zákonem
  • od 18 – 60 let
 • v míru může být vykonávaná pouze na principu dobrovolnosti
 • tento princip se za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu mění ze zákona v povinnost
 • vztahuje se na všechny občany ČR ve stanoveném věkovém rozpětí
 • činnost v oblasti realizace branné povinnosti občanů vykonává 14 krajských vojenských velitelství

 

Branná povinnost ve stavu ohrožení státu

 • po vyhlášení stavu ohrožení státu osoby podléhající branné povinnosti dle vybraných ročníků narození a civilních odborností absolvují odvodní řízení a podle potřeb ozbrojených sil ČR budou povolány k absolvování základního nebo zdokonalovacího výcviku v rámci výkonu mimořádné služby

 

Branná povinnost ve válečném stavu

 • po vyhlášení válečného stavu bude vyhlášena částečná nebo všeobecná mobilizace
 • mobilizace = hromadné doplnění vojenských útvarů a vojenských zařízení osobami a věcnými prostředky k plnění úkolů spojených se zabezpečením obrany státu
 • věcné prostředky = movité a nemovité věci ve vlastnictví státu/ ÚSC/PO/ FO, které lze využít v zájmu zajišťování obrany státu (např. auto, sklad)

 

Pracovní povinnost a pracovní výpomoc při stavu ohrožení státu či válečného stavu

 • za stavu ohrožení státu/válečného stavu může být uložena FO od 18 – 62 let pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc k činnostem potřebným k zajišťování životně důležitých funkcí státu nebo k zabezpečení ozbrojených sil
 • pracovní povinnost
  • =povinnost FO vykonávat po nezbytně nutnou dobu určené práce, které jsou nutné k zajištění obrany státu při ohrožení státu/ za válečného stavu dle potřeb zajišťování obrany státu i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech
 • Pracovní výpomoc
  • =povinnost FO za stavu OS/VS omezena pouze na vykonávání jednorázových a mimořádných úkolů

 

Vojenská policie = VP

= zvláštní policejní sbor, který působí v resortu MOČR

 • postavení, působnost a činnost upravuje z. č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii
 • v trestním řízení a při odhalování přestupků s příslušníci VP řídí trestním zákoníkem, trestním řádem a zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany:
  • ozbrojených sil
  • vojenských objektů
  • vojenského materiálu
 • dále se podílí na plnění úkolů ve prospěch IZS

 

Vojenské zpravodajství

= 1 ze 3 zpravodajských služeb ČR

 • součástí MOČR
 • základním úkolem je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace, které jsou klíčové pro zajištění obrany ČR
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!