Správní právo – maturitní otázka (2)

 

   Otázka: Správní právo

   Předmět: Právo, Společenské vědy

   Přidal(a): Angela

 

 

Prameny práva: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod (např.právo na majetek), Správní řád, Zákon o obcích, Zákon o krajích, Živnostenský zákon, Stavební zákon, Celní zákon

Základní zásada- zásada zákonnosti = orgán může činit pouze to, co mu zákon dovoluje nebo ukládádá

 

Správním právem nazýváme souhrn norem, které upravují vztahy vznikající ve veřejné správě a při jejím výkonu.

Správní právo je oborem práva VEŘEJNÉHO (stát vystupuje jako nadřízený orgán), které má nejblíže k právu finančnímu a právu ústavnímu.

 

Listina základních práv a svobod stanoví ústavní rámec možností zásahu veřejné správy do práv a povinností občanů.

 

Správní právo můžeme rozdělit na HMOTNÉ a PROCESNÍ.

HMOTNÉ– upravuje konkrétní právní vztahy

PROCESNÍ– upravuje práva a povinnosti účastníků správního řízení

 

Správní právo též dělíme na část OBECNOU a ZVLÁŠTNÍ.

OBECNÁ ČÁST– vymezuje postavení správního práva v systému práva veřejného

– do obecné části zařazujeme témata týkající se:

 • organizace veřejné správy, správních činností, smluvních vztahů ve veřejné správě
 • procesní postup správních orgánů- správní řízení
 • dozor nad činností adresátů veřejné správy- správní dozor a postih za porušení norem správního práva- správní trestání

Výkon veřejné správy zajišťují konkrétní FO, které jso často ve zvláštním právním postavení.

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST– mezioborová oblast, prolínají se zde normy a postupy z různých právních odvětví, a to jak z práva veřejného, tak z práva soukromého.

– zabývá se např těmito oblastmi:

 • policejní právo
 • stavební právo
 • živnostenské právo právo sociálního zabezpečení
 • právo životního prostředí
 • lesní, vodní, horní právo
 • medicínské právo
 • právní úprava školství, vědy a kultury
 • cizinecké a azylové právo

 

Správní právo je odvětvím, které výrazně zasáhl vstup ČR do EU.

 

Veřejná správa

Pojem správa je odvozen od činnosti, kterou můžeme považovat za organizační, řídící či kontrolní. Správa také znamená určito soustavu orgánů a organizací, které uvedené činnosti vykonávají.

 

POZITIVNÍ vymezení- popis činností a struktura institucí vykonávajících veřejnou správu

NEGATIVNÍ  vymezení- opírá se o dělbu moci a definuje veřejnou správu jako činnost, která NENÍ ani činnost soudní, ani zákodárnou.

 

Ústředními správní  úřady jsou ministerstva, ČNB a další správní úřady.

 

Dle věcného hlediska třídíme veřejnou správu na POLITICKOU- VŠEOBECNOU správu a ODBORNOU- SPECIALIZOVANOU SPRÁVU.

Všeobecnou– vykonávají kraje a obce

Odbornou– vykonávají např. finanční nebo celní úřady

 

Správa fiskální pečuje o majetek státu i územních samosprávných celků soukromoprávními metodami.

Fiskální správu vykonává stát prostřednictvím specializovaných orgánů- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo Pozemkový fond.

 

Normy a vztahy správního práva

Hmotné právo upravuje strukturu, působnost a pravomoci správních úřadů.

Hmotné právo zakotvuje povinnosti a oprávnění adresátů veřejné správy.

 

Normy správního práva jsou hierarchicky uspořádány.

 

Mezi nositeli a adresáty veřejné správy a orgány veřejné správy navzájem vznikají různorodé vztahy, které nazýváme vtahy administrativně- správními.

 

Příklad:

V případě stavby zahájené bez stavebního povolení může stavební úřad nařídit její odstranění nebo udělit dodatečné stavební povolení. Vždy je však povinen zahájit řízení o odstranění této tzv. černé stavby.

 

Správní uvážení

– úředník rozhoduje o více možnostech

– správní orgán může použít správní uvážení pouze tam, kde mu norma dává tuto možnost, příkladem je přidělení rodného čísla- zde nemá správní úvaha místo

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!