Stalinismus, rozpad komunistických režimů


Otázka: Stalinismus, rozpad komunistických režimů

Předmět: Dějepis

Přidal(a): JGN

 

 

Obsah:

 • Nástup a důsledky stalinismu (1945–1985)
 • Rozpad komunistických režimů

 

Josif Vissarionovič Stalin/Džuganšvili 

 • 1878 – Gruzie
 • 1953 – Moskva
 • Člen proticarského odboje a stoupenec Lenina 
 • Nastupuje po smrti Lenina (1924) do čela SSSR
 • Jeden z největších diktátorů 20. století
 • Likviduje inteligenci, církevní hodnostáře, komunisty, … 
 • Rozvoj gulagů 
 • Za druhé světové války se připojuje se ke spojencům – rozhodne o poválečném uspořádání světa  – o hranici, která rozdělí východní a západní Evropu = železná opona
 • Po nástupu Stalina jsou zastaveny reformy Lenina (NEP)
 • Sovětská komunistický totalitní režim, formovaný za Lenina, se prohloubil za J. V. Stalina (1924-1953)
 • Stalin je v čele strany a státu – boj s Trockým – utíká ze země 
 • Hospodářství: centrální plánování (pětiletky), kolektivizace, orientace na těžký průmysl
 • Vznik sovchozů (státní statky) a kolchozů (družstevní hospodářství) – kolektivizace 
 • Ve jménu komunismu páchány zločiny, zřizovány pracovní tábory (gulagy), vězení (Solženicyn – Souostroví Gulag, Jeden den Ivana Denisoviče)
 • SSSR průmyslová velmoc (za lidskou daň)  
 • Aktivizace zahraniční politiky – vstup do Společnosti národů (1934)
 • Snaha prolomit mezinárodní izolaci, obava z Německa a Itálie – 1935 spojenecká smlouva s Francií a Československem, pomoc španělským republikánům
 • Důvěra světové veřejnosti – navenek protifašistická a protiválečná propaganda, obhajoba demokracie
 • Stalinova diktatura = 1924 – 53 
 • Propagandistická kampaň – Stalin je symbolem vzestupu Ruska, neomylný vůdce 
 • Kult osobnosti 
 • 1936 prohlášení o vítězství socialismu v SSSR
 • Stalin považován za klasika marxismu – fiktivní představa o stalinismu jako dovršení marxismu-leninismu

 

Druhá světová válka (1939 -45)

 • 1939 – Pakt o neútočení na 10 let s Německem – tajný dodatek o rozdělení Polska 
 • 22. 6. 1941 – plán Barbarossa – útok Němců na SSSR 
 • Blokáda Leningradu, bitva o Stalingrad, bitva v Kurském oblouku 
 • Říjen 1944 – Darebný dokument – o sféře vlivu ve střední a východní Evropě 
 • Únor 1945 – Jaltská konference – společný postup v závěrečné fázi války, zničení fašismu, poválečné uspořádání Německa (okupační pásma), návrh německo-polských a polsko-sovětských hranic, nutnost potrestání válečných zločinců – prohlášení o svobodné Evropě 
 • 17. 7. – 2. 8. 1945 – Postupimská konference
 • Dohoda o poraženém Německu – rozhodnuto o obnově jako politického celku
 • Dočasná správa 4 okupačních zón – sovětské, americké, britské, francouzské (Berlín spravován všemi)
 • Program 4 „D“ – demilitarizace, denacifikace, demokratizace, decentralizace
 • Schváleno rozhodnutí o odsunu Němců z Polska, Maďarska, ČSR, Rakouska – rozdílné zájmy jednotlivých mocností
 • Schváleny západní hranice Polska na Odře a Nise

 

SSSR po druhé světové válce

 • Ve státech osvobozených SSSR se ujímá komunismus – Polsko, ČSR, Bulharsko, …. 
 • 1945 – Jugoslávie, Albánie
 • 1947 – Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Polsko
 • 1948 – Československo
 • 1949 – vzniká NDR
 • SSSR tak sféru svého vlivu přeměnil v monolitní sovětský blok
 • V rámci východního bloku byla vytvořena Rada vzájemné hospodářské pomoci, která se však nikdy nestala efektivní mezinárodní ekonomickou organizací
 • 1955 – podepsání Varšavské smlouvy – vojensko-politický svazek blok 

 

Studená válka (1946 – 89)

 • Neválečný konflikt mezi Východem a Západem (SSSR a USA)
 •  Počátek: 1946 – projev Churchilla ve Fultonu 

Čelení komunismu: 

 • Doktrína zadržování komunismu – Trumanova doktrína, Marshallův plán
 • Integrace Evropy
 • Zatlačování komunismu – Berlínské krize, Suezská krize, Karibská krize, … 
 • 5. 3. 1953 – umírá Stalin -> nastává boj o moc 
 • Na místo Stalina nastupuje Nikita Chruščov – 1953 – 64, 1. Tajemník ÚV KSSS
 • Období tání = období politického i kulturního uvolnění 
 • XX. Sjezd KS – Chruščov odsoudil Stalinovy zločiny – nevina a rehabilitace
 • Odsouzení kultu osobnosti Stalina 
 • Nový program komunistické strany – obnova zemědělství, orientace i na lehký průmysl, zlepšení životní úrovně, reforma centrálního plánování 
 • Byly zrušeny gulagy 
 • Duben 1955 – jednání s Rakouskem – stažení vojsk SSSR z Rakouska za podmínky neutrality 
 • Ministr zahraničních věcí Molotov jedná s Konrádem Adenauerem – uznání SRN
 • 1955 – jednání ve Varšavě Varšavský pakt 
 • 1956 – KRIZE VE VÝCHODNÍM BLOKU – Polsko, Maďarsko – chtějí jít vlastní cestou jako Jugoslávie
 • 1956 – povstání v Budapešti – boje v ulicích – SSSR ustupuje
 • V čele povstání: Imre Nagy 
 • Rusové se vracejí – potlačují povstání 
 • K moci jde v Maďarsku János Kádár 
 • 28. 6. 1956 – povstání v polské Poznani 
 • Masový protest 
 • Krvavě potlačeno 
 • Vyhlášeny volby – Gomulka
 •  SSSR je technicky před USA – lety do vesmíru (12. 4. 1961 Jurij Gagarin – Vostok) 

 

Koexistence Východ – Západ

 • Spolupráce SSSR a USA – obava z použití atomových zbraní 
 • J. F. Kennedy a Nikita Chruščov
 • 1961 – stavba Berlínské zdi 
 • 1962 – Karibská krize 
 • J. F. K. se vzdává zatlačování komunismu – hrozí atomové nebezpečí
 • 1963 – 68 – prezidentem USA je Johnson (válka ve Vietnamu)
 • Kladné vztahy se SSSR 
 • 1964 – u moci Brežněv – zhoršení vztah – agrese v Číně
 • Vrchol koexistence: Konference v Helsinkách (1975)

Období neostalinismu (1964 – 72) 

 • U moci Brežněv 
 • Neostalinismus = zpátečnická vláda 
 • V USA je prezidentem Richard Nixon
 • Květen 1968 – jednání v Moskvě s ČSR – schváleno cvičení vojsk Varšavské smlouvy na našem území (krycí jméno Šumava) – plánováno na červen 
 • 70. Léta – systém smluv – SSSR + Polsko, ČSR + NDR – * východní smlouvy
 • 1972 – podepsán SALT I. – o snížení jaderných zbraní – 1976 – SALT II.
 • 1972 – 75 – přípravy na Helsinskou konferenci 
 • USA + Kanada + Evropa
 • Podepsání Charty – dodržování práv a svobod (podepsalo i SSSR)
 • Vzájemná hospodářská pomoc 
 • Uznání vlivu SSSR ve východním blouku 
 • Vrchol koexistence
 • Za Brežněva došlo k rozmisťování raket, zbrojení a porušování charty – zhoršení vztahů 
 • 1979 – invaze SSSR do Afghanistanu 
 • Brežněv odmítá jednat se Západem 
 • Vláda: J. Andropov 
 • 1972 – Brežněv umírá 
 • Po smrti Brežněva – vláda gerontokracie = starců – Andropov – Černěnko – Gorbačov 
 • 1985 – do čela SSSR Michail Gorbačov 
 • Ten jedná s USA (Ronald Regan) – USA také rozmisťuje rakety a proti Rusku – atomový deštník 
 • Mnoho jednání SSSR a USA – Ženeva, Reykjavík, Washington, Moskva 
 • Za Gorbačova dochází ke zlepšení vztahů a snížení zbrojení 
 • 1988 – stažení vojsk SSSR z Afghanistanu 
 • Období perestrojsky = částečná reforma totalitního systému, tzv. „ reálný socialismus“, demokratizace 
 • Glásnosť = demokratizace SSSR – větší svoboda slova 
 • Gorbačov chce zavést tržní ekonomiku 
 • Dělníci protestují – chtějí lepší podmínky 
 • Odzbrojování – stažení raket z Evropy (ministr Ševarhadze)
 • Svobodné volby – přítomna je i opozice
 • V Rusku už nechtějí diktátora – smí se kritizovat 
 • 1989 – kolísání režimu – postupný rozpad SSSR a pád východního bloku
 • Uskorenie = zvýšení výroby a ekonomiky – příliš rychlé (havárie v Černobylu)
 • Gorbačovy reformy vedly Rusko do krize – vzniká opozice (Ligačov)
 • Země SSSR měly větší volnost – jakási autonomie – vlastní vláda a prezident
 • 1991 – volby do prezidentského úřadu Ruska – vítězí Boris Jelcin
 • Referendum o rozpadu SSSR – 76 % je pro celistvost
 • 18. 8. 1991 – pokus o politický puč – zatčen Gorbačov – Jelcin se za něj postaví
 • Gorbačov se vzdává postu prezidenta SSSR – stává se jím Jelcin 
 • 31. 12. 1991 – rozpad SSSR (12 samostatných států, Pobaltí to bralo jako okupaci)
 • V čele Ruska je Boris Jelcin – reformy – tržní ekonomika 
 • Hyperinflace, privatizace, přechod k „demokracii“ 
 • Činnost mafie a mladých reformátorů (Gajdar)
 • Orientace na západ 
 • 1993 – rozpuštění nejvyššího sovětu 
 • 1999/2000 – v čele Ruska se střídá Putin a Medvěděv

 

Evropské země sovětského bloku

 • Většina zemí střední a jihovýchodní Evropy byla koncem války obsazena sovětskými vojsky.
 • Sovětský blok = sféra sovětského vlivu – politický, hospodářský a ideologický nátlak – k získání veškeré politické moci komunistických stran.
 • 1947/8 – 1953
 • Vznik lidově demokratických republik
 • Napodobování vnuceného sovětského modelu vývoje jako jediné možné cesty k socialismu – oddělení od západu
 • Rychlá socializace, vyvlastňování majetku, znárodňování podniků, kolektivizace zemědělství, plánování, důraz na těžký průmysl
 • Diktatura jedné politické strany – komunistické
 • 1953/1989
 • Nová etapa vývoje – období tání
 • Odpor ke stalinismu – destalinizace – krize ve východním bloku
 • Nucený formální souhlas se stranickou politikou x informace ze Západu, samizdatová a exilová literatura, vznik kulturní a politické opozice
 • 1989/90 
 • Rozpad sovětského bloku – konec vlády komunistů
 • 1. 7. 1991 v Praze podepsán Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy
 • Ekonomika budována na tržních základech, obnova demokracie a pluralitního názorového prostředí

 

Německo

 • Rozděleno na 4 části
 • 1944 – Morgenthaův program = Bramborový – udělat z Německa zemědělskou zemi 
 • Pluralitní politický systém: CDU, CSU, FDP, SPD
 • Poválečná krize – hlad a bída 
 • Rychle se obnovuje západní část 
 • 1. 1. 1947 – zóna USA + zóna VB Bizónie 
 • Vytváří se centrální instituce – parlament, vláda, banka, soudy, … 
 • Měnová reforma 
 • Duben 1948 – Trizónie (+ FR)
 • 24. 6. 1948 – 4. 5. 1949 – první berlínská krize – blokáda západního Berlína 
 • 13. 8. 1961 – postavena berlínská zeď – druhá berlínská krize – útěky 
 • V létě 1989 – hromadné útěky na západ
 • 9. 11. 1989 –  otevřeny hranice – pád berlínské zdi 
 • 1. 10. 1990 – sjednocení – vznik Spolkové republiky Německo

 

Polsko

 • Od r. 1981-1983 – vojenská rada vyhlásila výjimečný stav – vojenský převrat, pokus o záchranu komunismu = období tzv. Normalizace
 • Odpor k režimu přetrvával – kompromis: politický pluralismus
 • 1989 – částečně demokratické svobodné volby – 1 nekomunistický premiér Tazeus Mazowiecki
 • 1989 – 95 prezidentem Lech Walesa

 

Maďarsko

 • Poč. 60. let přechod k umírněným hospodářským reformám a „liberalizující politice“
 • Uvolnění i v oblasti vědy a umění
 • Maďarsko nejliberálnějším státem sovětského bloku – omezená tržní ekonomika, pak rychlý přechod k pluralitnímu systému 1989 vyhlášena Maďarská republika
 • Ve volbách 1990 vítězí Maďarská demokratická fóra – prezident Arpád Göncz. 
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!