Starověká Mezopotámie – maturitní otázka


Otázka: Starověká Mezopotámie

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Dobi

 

 

Charakteristika: 

 • území vhodné pro pěstování obživy – teplo, vlhko – úroda až 3x ročně
 • Sumerové – tamní národ – budují městské státy
 • nejstarší město – Uruk – písemné prameny až z roku 3300 př. n. l.
 • Ur, Babylon, Abydus, Uruk, Kiš, Lagaš – 3100 let př. n. l.
 • městský stát – státní zřízení – hlavou byl král, který byl obklopen kněžstvem, úředníky a armádou
 • písmo – nejprve piktografické, poté klínové
 • hovoří se o historii
 • zákoníky – Urnamův zákoník
 • 1. epos – Epos o Gilgamešovi – nesmrtelnost spatří v činech, které se promítnou do podoby světa navěky
 • sjednotitel Sargon – Akkadská říše (2350-2200)
  • vyvrácena Gutejci (z Íránu)

 

Babylonská říše

a) Starobabylonské období (1900-1594 př.n.l.)

 • sjednotitel Chammurapi 
 • Semitský původ
 • znalost písma + výuka – písmo rozluštil Čech Bedřich Hrozný
 • Chetité – umí zpracovávat tepelně železo
 • Chammurapiho zákoník dochovaný dodnes

Dělení společnosti:

 • avílové – kněžstvo a aristokracie
 • muškéni – neplnoprávní
 • otroci – de jure věc
 • “Oko za oko, zub za zub.”
 • monogamie, neplatné pro manžely kněžek, ty nesmí mít děti
 • Chammurapi vládne Asýrii po Šamšim Adadu I.
 • 1594 př. n. l. dobývají Babylon Chetité – na severu si zakládají vlastní říší- město Chattušaš poté Kassité – poté Asyřané

b) Středobabylonské období (1500-1235 př.n.l.)

 • Kassité – nebojovali, uzavírali mírové smlouvy
 • přizpůsobiví, nechali si platit za neutralitu
  dobyli je Asyřané

c) Novobabylonská říše (626-539 př.n.l.)

 • největší rozmach babylonské kultury
 • Ištařina brána – glazované cihly od Kassitů
 • Visuté zahrady na střeše paláce Semiraminy
 • Babylonská věž – sedmipatrový Zikkurat
 • Nabukadnezar II. – ½ 6,stol. př.n.l.
  • 587 př.n.l. zajal Židy
 • Kýros II. Veliký – sjednotitel Persie – dobyl Babylon
 • končí dějiny Mezopotámie
 • Babylon přinesl vzdělanost a kulturu (literatura), pokrok v astronomii
 • roku 539 je dobyli Peršané

 

Asyrská říše

a) Staroasyrská říše (2000-1750 př.n.l.)

 • dobyta Babyloňany
 • Churrité – vlastní drobné státy (Mitanni)
 • Šamši Addad I.

b) Středoasyrská říše  (1500-1235 př.n.l.)

 • vyvrácena Aramejci a Chaldejci

c) Novoasyrská říše (911-612 př.n.l.)

 • nejdokonalejší ve všech směrech
 • sídlo králů se přesunulo z Aššuru do Ninive
 • Babyloňané a Médové 612 př.n.l. způsobili rozpad říše
 • Aššurbanipalova knihovna – babylonská a Sumerská knihovna, vyhořela s rozpadem říše a díky ní se zachovaly vypálené hliněné destičky

 

Egypt

 • okolo Nilu – ochrana před nájezdníky
 • nejsou známy prameny, které by vypovídaly o existenci městských států v Egyptě
 • teokracie
 • faraon Meni – sjednotí horní a dolní Egypt- kolem roku 3100 př.n.l.
 • písmo – lokalita, kde se písmo našlo – Abydos
 • faraon syn boha – absolutní moc
 • faraonem mohl být i úředník, voják nebo vezír
 • Egypt rozdělen na kraje – nómy, úředníci, co vybírali daně = nomarchové 

 

a) Stará říše egyptská (2800 – 2200 př. n. l.)

 • zakladatel Džóser – nechal si postavit pyramidu od bratra Imhotepa (vezír)
 • vezír – funkce obdobná dnešnímu premiérovi
 • hlavním městem Mennofer
 • Cheopsova pyramida v Gíze
 • pyramidy nebyly stavěny otroky, ale pravděpodobně dobře placenými dělníky
 • kněží důležití – oběti bohům
 • věří v posmrtný život
 • Jean Francois Champollion – rozluštil písmo pomocí Rossetské desky
 • písmo hieratické, démotické
 • 2200 let př. n. l. – říše se rozpadá kvůli suchu a hladomoru

b) Střední říše egyptská (2000 – 1700 př. n. l.)

 • každoroční záplavy + zavlažovací kanály – oáza Fajjún
 • hlavní město = Ictovej 
 • delta Nilu – úrodná oblast
 • útok Hyksósů s bronzovými zbraněmi, měli dvojkolové vozy a koně- zničili Egypťany

c) Nová říše egyptská

 • zakladatel Ahmóse, následovník Thutmose, faraonka Hatšepsut
  Thutmosse III: – syn Hatšepsut, dobyl území až za Eufrat, největší bojovník Egypta
 • lidé uctívají boha Amona
 • m. Théby (Véset)
 • Amenhotep IV. – zákaz boha Amóna – pouze bůh Aton
 • přejmenoval se na Achnatona = prospěšný Atonovi
 • založil Achetaton
 • Šupillulilumaš II. – započal invazi Chetitské říše do Sýrie
 • Tutanchamon – uvědomění nemožnosti náb. reformy – nevykradená hrobka, původně se jmenoval Tutanaton
  jeho hrobka objevena Howardem Carterem 1922
 • Ramesse II. 
  • stavitel – Luxor, Karmac
  • bitva s Chetity o Kadeš – nevyhrál nikdo, Chetitům ale zůstává – 1285 př. n. l. – smlouva mezi Chatušilišem III. a Ramessem II. o míru
 • Ramesse III.
  • odrazil nájezd mořských národů u Nilu
  • nová říše egyptská končí – vrací se kult Atona
  • Ramesse XI. – po jeho smrti říše končí – 715 př. n. l.

d) Pozdní říše egyptská 

 • 525 př. n. l – dobytí Egypta Peršany – Kambýses I. 
 • Egypťané nenávidí Peršany
 • Alexandr Veliký založil v Egyptě Alexandrii – knihovna , vítali ho jako osvoboditele
 • rozvoj astronomie, knihovnictví
 • dynastie Ptolemaiovců – Ptolemaiova mapa světa
 • Juliánský kalendář
 • přeložena Bible – starý zákon do řečtiny
 • nadvláda Ptolemaia
 • poslední vládkyně Kleopatra – pletky s římskými politiky – děti s Caesarem a Marcem Antoniem
 • Octavianus Augustus udělá z Egypta provincii – Říman – druhý triumvirát

 

Palestina (Kaanan)

 • Bible – hlavní pramen, Starý zákon = Tóra, Proroci a Spisy
 • 3000 př.n.l. – na území přichází Semité
 • 1800 př. n.l. praotec Abrahám přivedl z Uru chabiry do Palestiny (Bible – obětoval syna Izáka, Bůh ho zachránil a Abrahámovi slíbil, že jeho potomků bude tolik, co hvězd na nebi)
 • cca 1200 př.n.l. Exodus = druhý příchod Židů do Egypta po Egyptském zajetí
  • Mojžíš – nejspíš je historická postava, jeho jméno má význam potomek nebo syn
  • exil v Midjanu, zjevil se mu Bůh v podobě hořícího keře, řekl mu, že má vyvést Židy
  • Mojžíš žádá faraona (časově zřejmě Ramesse II.), aby Židy propustil, ten odmítá – deset ran egyptských = zkažení vod, žáby, komáři, mouchy, dobytčí mor, vředy, krupobití, kobylky, temnota, smrt prvorozených
  • Židé označili svoje dveře beránčí krví (prevence před poslední ranou), před rychlým útěkem jim nestihly vykvasit chleby
  • svátek pesach = oslava vysvobození, jí se nekvašené chleby = macesy
  • na hoře Sinaj dal Bůh Mojžíšovi desatero
 • Mojžíš umírá v Moábu, jeho nástupcem Jozue 
 • 1225 př.n.l. Meremptah vztyčil stélu – zmínka o Židech
  1285 př.n.l. – Ramesse II. a Chatušiliš III. – mírová smlouva, vrácení otroku včetně nomádů (mohlo jít o Židy)
 • Jozue dobíjí Palestinu- překročení Jordánu, dobytí Jericha (není potvrzené, asi bylo dobyto dříve)

 

Období soudců

 • podle tradice 12
 • šufet – soudce, původní význam i vládce (sufeté stáli v čele Kartága)
 • polokočovní Židé se naučili zemědělství od kaananských obyvatel-> zemědělský národ, rostla životní úroveň
 • převzali pohanské zemědělské rituály, někteří začali uctívat cizí božstva
 • za cca 200 (podle tradice 40×12 let) – cca kolem roku 1000 př.n.l. nastupuje první král
 • Samson cca(951 – 930 př.n.l.)
  • nikdy neměl ostříhané vlasy
  • boje s Pelištejci
  • pověstně silný, Pelištejská žena Dalíla ho svedla a prozradila jeho tajemství
 • Pelištejci uměli tavit železo – lepší bojovníci, dočasní soudci přestávají stačit
 • ukradli Archu úmluvy z města Sílo
 • poslední ze soudců = Samuel

 

Židovské království

 • vznik 1022 př.n.l. – Saul pomazán králem
 • jeho nástupcem = David – sestřelil Goliíše prakem, Pelištejci utekli
 • Saulovi vadí Davidův vliv

David (1000-960 př.n.l.)

 • zakladatel židovského státu
 • brán za historickou postavu
 • první hlavní město Palestiny = Hebron (Chebron)
 • po sedmi letech vlády dobyl centrum Kaananu – Jeruzalém – křižovatka cest
 • území Palestiny sahá až za Jordán
 • je mu přisuzována tradice žalmů

Šalamoun (960 – 922 př.n.l.)

 • vraždil své bratry a odpůrce
 • získal obrovskou autoritu, zdědil úkol vybudovat chrám
 • dřevo na stavbu chrámu z Tyrosu
 • chrám v Jeruzalémě – jediným povoleným chrámem
 • říká se, že je autorem Písně písní
 • po jeho smrti se rozděluje území Palestiny na:
 • a) Judsko (hl.m. Jeruzalém, pokračuje Šalamounova dynastie), chudší než Izrael – méně obchodních cest
 • b) Izrael (hl.m. Samaří, zvolili si jako krále dozorce, žádná dlouhodobá dynastie)
 • sever bohatší, kosmopolitní, synkretismus = směšování vlivu, přijímání cizích rituálů
 • Asyřanům a Egypťanům se zamlouvá území Palestiny – útočí na severní území
 • 722 př.n.l. padlo Samaří, Židé deportováni do Mezopotámie, 6 izraelských kmenů zmizelo = konec Izraele
 • 701 př.n.l. – napadení Judska, Judsko se ubránilo
 • 614 – 612 př.n.l. padl Aššur, poté Ninive
 • Nabukadnesar II. začíná r 597 př.n.l. obléhat Jeruzalém
 • druhé obléhání 587 př.n.l. – prorok Jeremiáš vidí pád Jeruzaléma
  • obyvatelé byli přesídleni do Babylonu, Židé tam začínají obchodovat a podnikat, někteří ztrácí své zvyky
  • synagogy začínají nabírat význam, nelze v nich provádět rituály, proto čtou Tóru
 • 539 Kýros II. Veliký (Peršan) dobývá Babylon, zřejmě propustil Židy on, nebo jeho nástupce Dareios
 • znovusetkání částí Židů je náročné, ti, co zůstali v Judsku jsou více ortodoxní
 • 333 př.n.l. bitva u Issu – Alexandr Makedonský s Peršany
 • cca 332 př.n.l. Alexandr Veliký obsazuje oblast Palestiny
 • ve století př.n.l. území ovládají Seleukovci (původem Řekové)
 • 167 př.n.l. Antigonos II. (Epifanés) zrušil klasické bohoslužby v Chrámu,zavedl uctívání Dia
 • to vyvolalo povstání – 164 př.n.l. Juda Makabejský (Makaba=kladivo) porazil Řeky a znovu získal chrám
  údajný zázrak, oheň v lampách vydržel 8 dní – svátek světel = Chanuka
 • k moci se dostal rod Hasmoneovců, zavedli úřad velekněze, čímž ovládali společnost
 • 1. století – vliv Říma
 • 63 př.n.l. Pompeius Lukullus obsadil Palestinu, zakázal vojákům, aby vtrhli do Chrámu
 • mezi tím nepokoje – území obsadili Parthové, poté se vlády ujímají znova Hasmoneovci
 • Herodes během nepokojů uprchl do Říma, získal přízeň senátu (jmenován Židovským králem), pak Palestinu r 37 př.n.l. dobyl
  • za jeho vlády období míru, byl přestavěn Chrám, vystavěny 3 pevnosti – jedna z nich = Masada
  • umírá 4 př.n.l. – měl několik dětí a 3 závěti, což vyvolalo sváry a rozvrat

 

Judea římskou provincií

 • 6 n.l. se stává Judea římskou provincií
 • sčítání obyvatelstva = census, v tento rok se objevila kometa (pravděpodobně se narodil Ježíš)
 • Herodes Agrippa – součastník piláta, Salome byla dcera jeho manželky, údajně získala hlavu Jana Křtitele
 • do čela Judeje jmenováni prokurátoři z jezdeckého stavu (27-30 n.l.) Pilát Pontský
 • Publius Quinctillius Varus po obsazení Judeje ukřižoval 2000 Židů, účastnil se bitvy u Teutoburského lesa
 • různé židovské proudy
  • Saduceové – konzervativci, organizovaní kolem velekněžského rodu, spolupracovali s římany, nevěřili vzkříšení
  • Farizejové – moderní směr, chtěli přizpůsobit zákon součastnosti, pokrytci, Ježíš je neměl rád
  • Essejci – radikální směr, přísné životní zásady, jejich spisy = Kumrán, věřili v askezi a rituální očistu, zřejmě k nim patřil Jan Křtitel
  • Zélóti – horlivci, odpůrci Říma
  • Sikkáriovésikka = dýka, proslulí atentátníci
 • 14-37 n.l. = vláda Tiberia, jediný záznam z té doby je “Za Tiberia klid”

 

Nero (37 n.l. – 68 n.l.)

 • v Římě město Césareia, kromě Židů tam žili i Syřané
 • Herodes to město založil, Syřané tam chtěli uctívat své bohy
 • Helénizace prostoupila Židovskou společnost, Syřané urazili Židy, ti odešli z města
 • 66 Eleazar (kněz) přestal s obětmi za Římského císaře, protože tehejší prokurátor Judeje Gesius Forus nepotrestal Syřany za urážku
 • Gesiův nadřízený poslal do Judeje legii, Židé ji zmasakrovali

 

66 – 74 Velká židovská vzpoura

 • Nero jmenoval vůdcem Flavia Vespasiana (neměl politické ambice)
 • Flavius Josephus – tehdejší židovský spisovatel – pramen Válka židovská, bojoval proti římanům ve městě Jotopata
  Židé poraženi
 • FJ kolaboroval, vzdal se Římanům, přijmul Vespasianovo jméno, zničení chrámu hodil na Zélóty
 • rok 68 Nero páchá sebevraždu, jeho následník je Vespasianus
  • Vespasianus svěřil armádu svému synu Titovi
 •  rok 70 Titus dobíjí Jeruzalém, prý se snažil zabránit pádu Chrámu
  • deportace Židů z Palestiny, zničení Chrámu
  • Jeruzalém označován jako Aelia capitolina (Římská kolonie)
  • vzniká Židovská diaspora
 • rok 74 padla poslední židovská pevnost Masada
 •  rok 90 konference v Javnii, uzavřený kánon Bible (co bude součást Starého Zákona)
  • v Alexandrii první překlad do Řečtiny (Septuaginta, překládalo 70 učenců)
 • rok 132-135 poslední Židovský pokus o dobytí území = povstání Bar Kochby
  • poslední naděje padla, když Konstantin vrátil Jeruzalému jméno a vydal Edikt Milánský r. 313 
 • 400 n.l. Jeroným přeložil Bibli do latiny – Vulgata.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!