Starověké Řecko – maturitní otázka z dějepisu (6)

dějiny

 

   Otázka: Starověké Řecko

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Xisa

 

Vymezení pojmu antika, obecná charakteristika antických států

 • Antika je především historický vývoj Řecka a Říma
 • Samotný pojem antika pochází z latinského antiquitas – starý věk
 • Označuje historické období v oblasti Středomoří, časově ohraničené jednak vznikem archaické řecké civilizace a počátkem středověku,  rozpadem římské říše vyvolaným stěhováním národů.

 

 • Obecná charakteristika
  • vznikají u moře
  • půda je soukromým vlastnictvím jednotlivce
  • zdrojem obživy je kromě zemědělství i řemeslo a obchod
  • výroba je velikou měrou závislá na otrocké práci
  • Řecko, Řím

 

 • Přírodní podmínky egejské oblasti
  • Z moře se zvedají vrcholky rozlehlého pohoří
  • Ostrov Peloponés a Balkán
  • Pohoří dosahují výšky přes 2000 m
  • Zemědělská půda zabírala 20 % povrchu celkové rozlohy Řecka
  • V horských oblastech panovaly kruté zimi s mrazy a sněhem
  • Po zbytku povrchu suchá, horká léta a dostatek srážek pouze na podzim a v zimě
  • Nacházeli se zde rozsáhlé lesy, které byly později vytěženy

 

Počátky Řeckých dějin

 • Mínojská Kréta
  • Kréta je největší řecký ostrov
  • Leží ve Středozemním moři
  • Civilizace zde vznikla ve 2. tisíciletí př. n. L
  • Nazývá se podle mýtického krále Minoa
  • Užívali tři druhy písma: hieroglyfické, lineární písmo A a B

 

 • Dějiny starověké Kréty
  • Období prvních paláců
   • kolem roku 2000 př. n. L vznikala první města s paláci
   • Tři nejdůležitější paláce: Knosos, Faiostos a Millia
   • neexistoval centralizovaný stát
   • roku 1700 př. n. L byli paláce zničeny přírodní katastrofou
  • období druhých paláců
   • minojská města zaznamenala svůj největší rozkvět
   • města neměla hradby
   • dobré loďstvo → ovládaly středozemní moře
   • V 15. století př. n. L začaly Krétu sužovat blíže neurčené katastrofy
   • oslabení využili Řečtí Achájové, kteří ovládli Knossos a přivlastnili si i další významné paláce
   • Kolem 14. st. byl Knossos vyvrácen a minojská civilizace zanikla
  • Minojská společnost
   • mínojské paláce byly sídlem panovníka, správními i hospodářskými středisky
   • Palácové hospodářství
   • ženy měly v Krétské společnosti dobré postavení → hl. Božství → bohyně= matka
   • Později se Kréta seznámila s řeckými bohy
   • Posvátným zvířetem byl býk
  • Mykénské období
   • Roku 2000 př. n. L přišly na toto území první řecké kmeny- Achájové → zničili původní heladskou kulturu, která byla vyspělejší než ta jejich. → pevninské Řecko proto v kultuře předstihlo Kréta
   • Vznikla tak Mykénská kultura → její vrchol je ve 14. -13. st. př. N .l. → monumentální hradby a paláce → Mykény
   • Lovci a válečníci
   • Jednotliví panovníci mezi sebou bojovali o území, dobytek, poklady… → oslabilo je to a toho využily mořské národy, které zničily mykénská sídliště ve dvou etapách na přelomu 13. a 12. st. př. n. L
   • Následně zaútočily Dórové a severozápadní Řekové
   • Mykénská společnost
    • malým početným územím vládla řada panovníků
    • propastný rozdíl mezi panovníkem a prostým lidem
    • Achájové znali písmo-lineární písmo B
    • palácové hospodářství
    • námořní obchod s Krétou, Egyptem…
    • Vyváželi se umělecké předměty, olej, textil, kovy, slonovina a koření
    • mykénské osady- Jižní Itálie, Malá Asie…

 

 • Temné ( Homérské) období
  • Následuje po trojských válkách v mykénském období
  • příchod Dórů, jejíchž kultura byla značně zaostalá oproti místní → kulturní úpadek celé oblasti → název temné
  • část dříve usazených řeckých kmenů ustoupila před Dóry přes Egejské moře až do Malé Asie, kam byla následována i některými Dóry
  • Maloasijská řecká města měla rovnocené postavení vůči městům peloponským a pevninským
  • Nově příchozí Dórové z původními obyvateli buď splynuly, nebo si nebo nad nimi získaly nadvládu → příkladem je Sparta, kde museli být výteční válečníci, aby udrželi poslušnost podrobeného obyvatelstva

 

Archaické období

 • 800 – 500 př. n. L
 • Vznik klasické polis
 • velká kolonizace Středomoří a Černomoří
 • raná Řecká tyranida
 • Polis
  • samotné město: hmotná podstata
  • obec: společenství, stát
  • občané: obyvatelé města
  • Vzájemná nedůvěra mezi jednotlivými Polis
  • Vedly mezi sebou války
  • malé státy → Sparta, Aigina…
  • Středisko menší či větší úrodné planiny
  • Horniny oddělující roviny tvořily přirozené hranice mezi jednotlyvími polis
  • Občan
   • stane se, pokud se narodí občanům příslušného státu (někdy stačil pouze otec)
   • Optimálně má dvě děti- syna a dceru → dalších se zbavovali
   • Práva: může se účastnit sněmu, hlasovat, volit, kandidovat,vlastnit půdu a nemovitosti
   • Povinnosti: obstarání zbroje a zbraní, bránit vlast, ekonomicky podporovat polis
   • Plnoprávným je pouze muž od určitého věku, který splňoval podmínky a byl ekonomicky nezávislý → zemědělec
   • ženy se neúčastnily politického života
   • Cizinec: přistěhovalec, označení cizince dědily i jeho děti
  • Typy politického zřízení
   • oligarchie– vláda několika
   • demokracie– vláda lidu
   • aristokracie– vláda šlechty- zpočátku byl tento typ ve většině polis, národy jiného pol. Zřízení byli považováni za barbary
   • tyranida
  • Velká řecká kolonizace
   • obchodní kontakty s širším okolím
   • dochází k uklidnění zmatků po příchodu Dórů a dalších řeckých kmenů → přelidnění
   • Zemědělství nešlo rozšířit a počet obyvatel neustále narůstal → část obyvatel musí tedy odejít
   • Na vhodných místech zakládaly kolonie
   • Využívali geografické znalosti ze zámořských obchodních plavb
   • Od poloviny 8. st. př. n. L dochází ke soustavnému osidlování pobřeží středozemního a černého moře
   • Základy osad organizovaly nejmocnější státy- ekonomicky zásobené
   • Metropole– pro osady byla polis mateřským městem
   • Vzájemné přátelské vztahy mezi metropolí a osadou
   • Syakusy, Neapolis…
   • Důsledky
    • z nových osad proudilo do Řecka levné obilí a suroviny → místní rolníci a velkostatkáři nemohli nasadit tak levnou cenu, protože by se neuživili → Ti bohatší místo obilí vysázeli révu a obilí, chudší se zadlužovali, aby je mohly vysázet, pokud přišla neúroda oliv či révy → dlužní otrocvtví pro chudé zemědělce
    • do kolonií se vyvážely řemeslné výrobky- řemeslníci bohatli → začínají se zajímat o politickou moc → jsou bohatší než aristokracie → můžou si dovolit zbroj těžkoodějnce → sociální změny
    • Rostou rozdíly mezu chudým a bohatými
   • Raná řecká tyranida
    • Aristokraté ovládali soudy → soudily podle nepsaného práva → požadavek psaného práva v 7. st. př. n. L → kontrola spravedlivého průběhu soudu a možnost proniknutí do práv i nearistokratům
    • Cenzus – stanovení majetku pro členství v radě, či na úřadech → řešilo se tím napětí mezi vládnoucí vrstvou a vládychtivou bohatou vstvou → taktéž se rozšiřoval počet členů rady
    • Samovládce- Tyran → jeho cíl je odstranění politického monopolu v aristokracii → nahrazení rodových fýl, fýlami územními (fýl- organizační jednotka podle, nižch se na směnu hlasovalo, nebo volilo)
    • Rozkvět městských států za jejich vlády
    • Tyran se udržel jen do doby, než splnil svůj účel- pak byl svržen
    • Sparta
     • Dórové → ovládnutí a podřízení původního obyvatelstva
     • výborní vojáci → přísný výchovní systém a vojenský výcvik
     • Sparťané jsou jediným plnoprávními občany
     • nevěnovaly se zemědělství, ani obchodu ani řemeslu → to za ně dělaly heilóti a periokové
     • v čele stojí dva králové
     • dědičný královský úřad
     • efoři → úředníci, kteří měly veliké postavení, dohlíželi na krále a mohli ho i uvěznit, bylo jich pět → voleni lidovým shromážděním na jeden rok
     • rada starších → voleni na doživotí → 28 starců nad šedesát let → poradní a soudní pravomoc
     • lidové shromáždění → všichni plnoprávní dospělí sparťané od třiceti let → volí úředníky a členy jejich rady, rozhodují o zákonech…
     • Peloponéský spolek
      • sparťané si udržovaly dobitá území společenskými smlouvami
      • autonomie členů spolku
      • Sparta je jejím hegemonem
     • Athény
      • Attika – krajina v které leží
      • občanem se mohl člověk stát buď, že se narodil Athénským rodičům, nebo ho jím jmenoval sněm
      • Metoikové– cizinci → většinou řemeslníci a obchodníci → nemohli vlastnit půdu → vojenská povinnost, bez politických práv
      • v čele stojí nejvyšší úředníci- archonti (9) → jsou voleni na jeden rok → každý archont má určitou správní funkci ( náboženskou, vojenskou…) → po roce se stávají doživotními členy aristokratické rady
      • Aristokratická rada → soudní a správní pravomoce, voleni sněmem
      • Drakontovy a solonovy reformy
       • řeší problémy ve společnosti → rolníci upadají do dlužního otroctví, neurození bohatnou a chtějí práva aristokracie
       • Drakon → obyčejové právo, velmi kruté tresty
       • Solon → odmítal tyranidu a příliš radikální požadavky (rozdělení půdy aristokratů)
       • Zrušení všech dluhů za které dlužníci ručili nemovitostmi, nebo osobní svobodou
       • čtyři majetkové třídy-> přístup k úřadům závisel na bohatství
       • rada čtyř set → obstarávala chod státu
       • lidový porotní soudní dvůr → možnost odvolání proti rozhodnutí úředníků
      • Tyranida Peisistratovců
       • nastolení tyranidy
       • Peisistratos → konfiskace půdy aristokracie → rozšířil politický vliv Athén…
      • Kleisthenovy reformy
       • organizace území
       • démos → základní územní jednotka
       • trittye → větší územní celky → deset přímořských, deset vnitrozemských a deset městských
       • fýly(Deset územních celků dohromady tvoří fýlu) 50 mužů vybráno losem do rad pěti set
       • základ Athénské demokracie

 

Klasické období

 • éra největších řeckých vítězství a bratrovražedných bojů → přičina cizí nadvlády nad Řeckem
 • epocha největších mysliterů ( Sokrates, Aristoteles…)
 • nejslavnější období Řeckých dějin
 • Řecko-Perské války
  • Peršané byli indoevropští kočovníci → usadili se v sousedství Médie poblíž Babylonie a v 7. st. Začaly zakládat první státní útvary
  • Za vlády Kyrose Velikého začaly být Peršané nebezpečím pro okolní státy → dobyl Médii, Lýdii, obsadil Babylon a později byl připojen i Egypt → nejrozsáhlejší starověká říše té doby
  • Koncem 6. st. př. n. L se stala Perská říše jediným sousedem-> začala pronikat i do Evropy
  • Povstání maloasijských měst
   • řecká města se vzbouřila proti Perské nadvládě
   • Jako první propuklo v roku 499 př. n. L v Milétu a přidávala se k němu i další města
   • Pomoc jim poskytly Athény
   • Povstání poražena v důlesku amnestii Perské krále Dareiose I, který slíbil volnost těm vzbouřencům, kteří složí zbraně → mnoho řeků uposlechlo
   • Milétos byl zničen
   • Peršané chystali odvetu za povstání
  • První perská výprava do Řecka
   • Roku 490. př. n. L se vyravilo Perské námořní vojsko do egejského moře → Řecké ostrovy uznávaly Perskou nadvládu → vojsko míří do Attiky → Athény žádají o pomoc Spartu → té se ale nedostane včas → Athénsko vojsko se postavilo Perskému vojsku u města Marathonu → Díky skvělé taktice i přes početní převahu Persie výtězí → ( Marathónský běh-42,2 km, se běhá na počest muže, který běžel stejně dlouhou cestu do Athén, aby tam mohl sdělit zprávu o vítězství)
   • Druhá perská výprava do řecka
    • Persie znovu dává dohromady vojsko → uzavřena protiperská koalice v čele se Spartou → Řekové chtějí hájit přístup do středního moře u Thermopyl → Řekové soutězku úspěšně brání → zrádce ukázal Peršanům cestu → Řekové přesto odhalí úmysl nepřátel obejít soutězku po hřebenech → Král Leonidas posílá většinu vojska na jih a sám s několika sty vojáky se obětuje, tak Peršany zdrží → cesta do Attiky byla volná → plenění → Řekové vyprovokují námořní bitvu u Salamini → mohutné Perské lodě se tu nemůžou pohybovat → řekové vítězí
    • Dalé bitvy u Plataj a u mysu Mykalé, kde se Řekové nadobro zbavili Perského nebezpečí
   • Athénský námořní spolek → protiperská organizace → Athény stojí v čele a většinu financí používají na vlastní účely → Athénská říše
   • Roku 449 př. n. L byl uzavřen mír s Persií
  • Peloponéská válka
   • Athény a Sparta mají vedoucí postavení, avšak vztahy mezi nimi byli stále napjatější
   • Ve 30. letech 5. století se dostaly Athény do konfliktu se Spartskými spojenci → na naléhání spojenců dal peloponéský spolek Athénám ultimátum, například, aby vrátily svobodu Athénským spojencům (rozpustily tedy Athénský spolek) → Athény to odmítly → příčina k rozpoutání peloponéské války
   • Spočátku měla převahu Sparta díky pěchotě → V čele Athén stál vojevůdce Perikles → později podlehl moru a zemřel → Do čela se dostaly dva muži Kleon a Nikias → Kleon chtěl za každou cenu porazit Spartu a na jeho stranu se přidávaly obchodníci a řemeslníci, kteří bohatli ze zámořského obchodu, který by porážkou mohly ztratit → Nikias po vzoru Perikla vedl obrannou strategii a chtěl uzavřít mír, souhlasily s ním rolníci a velkostatkáři → díky vyčerpaní Athén získal větší podporu Nikias → Sparta je též vyčerpaná a proto s Athény uzavírá mír
   • Brzy vypukly války znovu, tentokrát se proti Athénám Sparta spojila s Peršany → Spartské loďstvo brání dovozu obilí do Athén → Athény jsou v krizi, vyčerpané → prohrávají a Sparta vítězí
   • Mírové podmínky určené pro spartu byli velice přísné (Strhnout hradby, zrušit námořní Athénský spolek, demokracii nahradit oligarchíí ad.)

 

Makedonská nadvláda a vznik Helenistickách státu

 • Dosud nevýznamný stát Makedonie se stává díky Filipovi II expanzivní říší, která ohrožuje Řecko
 • Athény, po proniknutí Makedonie do Helespontu vyhlásily spolu s Thébami Filipovi válku
 • Střetly se v bitvě u Chaironeie, kde zvítězila Makedonie → končí samostatnost řeckých států
 • Sjezd řeckých států na Korintě, kde Makedonie vyhlašuje válku Persii → díky tomu řekové přijímají makedonské vedení a sjednoti se. → mohli být svobodní a autonomní, ale nesměly mezi sebou vést válku → mělo být zachováno jejich stávající pol. Zřízení
 • Fillipos je záhy zavražděn
 • Na trůn nastupuje jeho syn Alexandr-376. př.n.l → po vzoru otce vpadne od Persie. S tamější králem Dariem III se střetne na řece Graniku → Alexandr vítězí a získává pro sebe celou Malou Asii → pokračuje do Egypta, kde je vítán jako osvoboditel od Perské nadvlády → stává se faraonem a bohem → znovu se střetává s Dareiem, kde ho definitivně poráží a získává titul perské vládce → nechává vypálit jedno z Perských sídelních měst za to, že byli vypleneni Athény → propouští řecké vojáky → roku 327. př. n. L vyráží do Indie → vojáci sužovaní útrapami těžkého pochodu i bojů ho odmítnou následovat → Alexandr určije sídelním městem Babylon → následne roku 323. př. N .l → nemá žádného nástupce
 • Vznik helenistických států
  • diadochové – vojevůdci, kteří bojují o roli Alexandrova nástupce
  • Postupně se začala Alexandrova říše rozpadat
  • Dvě helénistické říše → Egypt ( Ptolemaiovci) a Sýrie (seukelovci)
  • boje o Makedonii → kdo ji získá stane se následníkem Alexandra → rod Antigonovců → třetí helénistická říše
 • Helénismus
  • hellén-řek
  • znaky:
   • monarchie s propracovaný úřednickým aparátem
   • řecká kultura
   • úředním jazykem je řečtina
  • specializované školy-poskytují vyšší odborné vzdělání
  • specializace věd
  • občané se nepodílejí na vedení státu
  • Literatura – zaměření na témata z každodenního života
  • filosofie – posun od společnosti k jednotlivci
  • Roku 168 př. n. L v bitvě u Pydny je poražen poslední makedonský král Římany
  • Vyvrácením Korintu roku 146. př.n.l končí dějiny samostatného starověkého řecka

 

Kultura

 • náboženství
  • antropomorfní božstva se zoomofrními atributy
  • bohové sídlí na Olympu
  • Stavěli se jim chrámy přístupné pouze kněžím
  • také jim stavěly divadla, stadiony
  • Olympie → na počest boha Dia tu hrály olympijské hry
  • Epidauros → stojí zde svatyně boha lékaře Asklepia a největší řecké divadlo
  • Delfy → nachází se zde proslulá řecká věštírna
 • literautra
  • eposy, poezie, divadlo
  • rétorika
  • dějepisectví
 • věda
  • astronomie, matematika, filosofie, medicína, botanika aj.
  • Vděčíme řekům za řadu důležitých objevů
  • odborná terminologie
  • pythagorova věta
  • dlouholeté tradice v lékařství
 • Architektura
  • chrámy
  • mykénské hrady
 • Sochařství
  • nejdříve se veliké sochy vůbec nevyskytovaly
  • až s rozvojem měststkých států se začaly dělat
  • kúros (chlapec) a koré (dívka)
  • Diskobolos, Dyroforos, Diadumenos, Praxiteles
  • Výzdoba Pantheonu
 • Malířství
  • nástěnné malby (v Knossu, Tyryntu, Pylu..)
  • zdobená keramika
   • Krétská tmavá zdobená bílímy ornamenty, později se malují na světlější podklad
   • Mykénská keramika
  • geometrický styl – je nejstarší
  • černofigurový styl
  • červenofigurový styl

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!