Starověké Řecko – maturitní otázka z dějepisu (7)

dějiny

 

   Otázka: Starověké Řecko

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a):  schwalbe

 

Doba bronzová

Minojská kultura

 • 2700 – 1450
 • Kréta
 • Palácové hospodářství – paláce: Knóssos, Mallila, Faistos, Hagia Triada
 • Vyspělá civilizace – písmo – administrativa (lineární písmo A), vodovody, kanalizace
 • Knóssos – největší, shluk budov na nádvoří – labyrint
 • Král, šlechta – v okolí paláce, rolníci a řemeslníci, otroci
 • Rozvinuté zemědělství
 • Mořeplavci – mohutné loďstvo, obchodníci
 • Nadvláda v Egejském moři
 • Náboženství – kult Matky Země, býk – přeskok přes něj

 

Kykladská kultura

 • 3000 – 2000
 • Kyklady
 • Posléze Minojská

 

Helladská kultura

 • Původně předindoevropské obyvatelstvo
 • Pevnina, jih Balkánu
 • Posléze Mykénská

 

Mykénská kultura

 • 1600 – 1000
 • Mykény
 • Théby,Pylos, Athény, Tíryns
 • Kopec – citadela – kyklopské zdivo
 • Opevněné paláce – palácové hospodářství
 • Obchod – rozvinutá síť silnic
 • Dlouhé apsidové domy, obdélníkové domy
 • Kovářství, zlatnictví, látky ze lnu
 • Zánik – mořské národy, Dórové

 

Doba temna

 • Doba železná
 • 1100 – 800
 • Odchod původních obyvatel do Malé Asie – 1. Řecká kolonizace
 • Domácnost, rodina – soběstačný celek
 • Neexistují územní celky
 • Obchod – Sýrie, Fénicie
 • Od Féničanů – písmo – 20 znaků, alfabeta
 • Ilias a Odyssea – cca 750

 

Archaická doba

 • 800 – 500
 • Vznik městských států – polis
 • Půdu vlastní občané, individuální vlastnictví
 • Peněžní směna
 • Zakládání osad, kolonií – Malá Asie (Efes, Miletos, Pergamon), Černé moře, Itálie, Sicílie (Syrakusy, Messana), Galie ( Massalie/Marseille), Španělsko
 • Příliv levného zboží – ničení domácí produkce – dlužní otroctví
 • Moc získává aristokracie, vznik tyranií

 

Athény

 • Attika
 • Vláda aristokracie – archonti, voleni na 1 rok
  • Archon – správní moc
  • Archon polemarchos – vojevůdce
  • Archon bazileus – kněz
  • Areopag – vysloužilí archonti
 • Kylón – chtěl nastolit tyranidu
 • Drakón
  • 621 – zákony
  • Psaná forma, rozlišení úmyslného a neúmyslného zločinu
  • trestá stát a rodové občiny
 • Rolníci odvádí 1/6 úrody, dluhy – dlužní otroctví
 • Solón
  • Archont
  • Sepsal ústavu
  • Zrušil dlužní otroctví, rozdělil obyvatele podle majetku
  • Všichni se mohou účastnit voleb, voleni mohou být jen 1. 2
   • Výnos 500 medimů
   • Jezdci – 300 medimů
   • Zeugité 200 medimů
   • Thétové – bezzemci
   • Bezprávní – otroci a cizinci
  • Peisistratos
   • 547 – nastolení tyranidy
  • Kleisthénés
   • Zrušil Drakónovo a Solónovo rozdělení
   • Rozdělení podle územního principu
   • Démy – obce, uspořádané do 10 fýl – kmenů
   • Z každé fýly 50 zástupců
   • Rada 500, 50 z nich vládne po 1/10 roku
  • Ostrakismus – střepinový soud, ochrana proti tyranidě
  • Perikles
   • Demokrat
   • V Athénách – Sokrates, Sofokles, Aischylos, Euripides
  • 429 – porážka od Sparty, ztrácí politický význam, kulturní zůstává

 

Sparta

 • Peloponés, Lakónie
 • Achájové, Dórové
 • Obyvatelstvo
  • Spartiaté – svobodní Sparťané, nesmí pracovat, příprava na válku
  • Periokové – rolníci, řemeslníci, obchodníci, svobodní bez politických práv
  • Heilóti – otroci
 • Osady a kmeny
 • Politické zřízení
  • 2 králové – generálové, soudci
  • Gerúsia – rada starších, nad 60 let
  • Apella – lidová sněm – nad 30 let
  • Efoři – 5 dohlížitelů, dohlíží na krále a zákony
 • Státní výchova chlapců a dívek
 • Oligarchie
 • Lykúrgos
  • Spartská ústava
  • Polomýtická postava
  • Poč. 7. Stol.
  • Cestoval
  • Pozemková reforma, železná měna místo drahých kovů
  • 3 fýly – 3 kmeny – Panfýlové, Hyllové, Dymáni

 

Klasická doba

Řecko-Perské války

 • 500 – 336
 • Kýros II. Veliký
  • Založil Perskou říši
  • Chtěl řecké kolonisty jako spojence – odmítli
  • Zhoršování vztahů, Řekům kazí obchody
 • Dareios I.
 • Dárejky
 • Súsy, Pesepolis
 • 499 – Iónské povstání
 • 498 – Řekové dobydou Sardy
 • 494 – Milétos – Ř poraženi
 • 492 – mys Athos – perské loďstvo zničeno
 • 490 – tažení proti Ř, vylodění na Naxosu – boj s Eritrejí, tažení na Athény, Bitva u Marathónu – Miltiades, Fedipiddés – běh, Ř se ubrání
 • 481 – Xerxes – výprava
 • 480 – Thermopyly – X. – nesmrtelní, kozí stezka, Leonidas
 • 480 – Salamína, námořní, Ř vyhráli
 • 479 – Plataje – pozemní, Ř vyhráli
 • 479 – Mykalé
 • 478 – Athénský námořní spolek
 • 477 – Délský spolek – námořní
 • 449 – námořní bitva u Kypru – konec válek – Kalliův mír
 • Pokladna spolku v Athénách – Korint + Sparta – Peloponéský spolek

 

Peloponéské války

 • 431 – 404
 • Oligarchie x demokracie
 • 452 – Pylos
 • Sparta + Persie
 • Sparta – generál Lýsandros
 • 405 – Aigospotamoi – rozhodující
 • 404 – mír – Athény odevzdají lodě
 • Spartská nadvláda – oligarchie v Athénách
 • Sparta x Théby, těží Makedonie

 

Makedonie

 • Chov skotu, vývoz dřeva do Řecka
 • Archelaos
  • Král
  • Sídlo v Pelle
  • Dobývá Thesálii
 • Získává Ilýrii, Thrákii
 • Filip II. Makedonský
  • století
  • Obsadil řecká města na pobřeží
  • Démosthénés
   • Athéňan, řečník
   • Filipiky
  • Isokratés – Athény, chce Řecko spojit s Makedonií
 • 338 – Chaironea – Filip x Řecko, vyhraje
 • 336 – příprava tažení proti Pesii, zavražděn

 

Helénistické období

 • 336 – 146
 • Alexandr Makedonský
 • Aristoteles – výchova
 • 334 – výprava do Persie – Helespont (Dardanely), Gráníkos, Gordion – uzel
 • 333 – bitva u Issos – vítězí
 • Dobyde Sýrii a Fénicii
 • Egypt – osvoboditel, zakládá Alexandrii
 • 331 – Gaugamely – Persie, Dareius III.
 • Babylon – hlavní město, král Babylonu a čtyř dílů světa, + Roxana
 • 327 – Indie, Indus, vojáci nechtějí pokračovat
 • 323 zemřel
 • Diadochové
 • Ptolemaiovci – Egypt, Palestina, Sýrie
 • Antigonovci – Řecko, Makedonie
 • Seleukovci – Přední Asie

 

Římská nadvláda

146 – 395

 

Kultura

Architektura – dórský, iónský, korintský

Sochařství

 • Polykleitos – Doryforos – muž s kopím
 • Myrón – Discobolos
 • Praxiteles – Afrodita
 • Feidias – Parthenón – Afrodita, Olympie – Zeus

 

Náboženství

 • Antropomorfní
 • 3 generace
  • – Úranos (nebe), Gaia (země)
  • – Kronos, Rheia
  • – klasika

 

Filosofie

 • Škola – Milétská
 • Sokrates
 • Platón
  • Sokratův žák
  • Akademia
 • Aristoteles
  • Lyceum v Athénách
  • 3 spisy

 

Olympijské hry

 • 77 př. n. l.
 • Bez otroků a barbarů
 • Vavřínové věnce
 • Běh, pětiboj (disk, kopí, skok, běh, zápas), čtyřspřeží, jízda na koni
 • Zakázány Theodosiem – 4. století

 

Dějepisectví

 • Herodotos
 • Otec dějepisu, historie Řecko-Perských válek
 • Thukyides – Peloponéská válka
 • Xenofon

 

Lékařství

 • Hippokrates – lékařská etika, spis o tělních tekutinách
 • Asklépios – hůl
 • Matematika
 • Pythagoras, Thales z Milétu, Archimedes

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!